Coronavirus: Overblik over tiltag i Faaborg-Midtfyn Kommune

Siden opdateres løbende.

Fold alle ud

Skoler og daginstitutioner

Alle skoler og dagtilbud glæder sig til at tage imod alle sommerbørn, når ferien slutter. Pr. 1. august træder Børne- og undervisningsministeriets nye retningslinjer for COVID-19 i kraft. De nye retningslinjer giver plads til, at børn og elever i gruppe- og klassefællesskaber kan være lidt tættere sammen. Der vil dog fortsat være en høj prioritering af hygiejne i dagtilbud og skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der vil ligeledes efter ferien fortsat være prioriteret en opnormering af rengøringsstandarten. Det betyder, at der foretages ekstra rengøring af toiletter og lokaler, der i løbet af en dag benyttes af forskellige grupper.
Det gælder f.eks. faglokaler flere klasser har undervisning i. Der foretages også daglig rengøring af legetøj.  

Særligt for skolerne: Nødundervisningsbekendtgørelsen vil ikke længere være gældende, hvilket betyder, at fagene på skoleskemaet vil blive genoptaget som før corona, og at der ikke bliver foretaget fjernundervisning, medmindre der er helt særlige forhold at tage hensyn til.

Alle i og omkring dagtilbud og skoler skal selvfølgelig fortsat være opmærksomme på symptomer på COVID-19 og følge Sundhedsstyrelsens råd og retningslinjer

Ekstraordinær nødpasning

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder i ekstraordinære situationer nødpasning i aften- og nattetimer samt weekender og helligdage. Tilbuddet gælder foreløbigt i perioden torsdag d. 16.4.2020 til og med søndag d. 31.8.2020

Tilbuddet gælder udelukkende for familier, hvor forældrene ekstraordinært kaldes på arbejde i forbindelse med varetagelse af kritiske funktioner i ældre- og sundhedssektoren, samt pålagte vagtændringer i private virksomheder. Tilbuddet gælder alle 0-9 årige børn i kommunen, uanset hvilket ordinært pasningstilbud de benytter sig af, men kun når alternative pasningsmuligheder er afsøgt.                                                     

Hvis man har behov kontaktes vagttelefonen på 7253 8700 på hverdage i tidsrummet kl. 8.00 – 10.00.

Der kan tidligst anvises en plads to dage efter, vi har modtaget henvendelsen.

Når dit barn er visiteret til plads i tilbuddet, skal du downloade og udfylde denne indmeldelsesblanket.

Må man komme i skole og dagtilbud efter en rejse? 

Planlægger I som familie at rejse ud af Danmark, skal I holde jer opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside. I skal være opmærksomme på, at dagtilbud og skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune af sundhedsmæssige grunde ikke tager imod et barn eller en elev, der har været i udlandet imod myndighedernes anbefalinger, fordi det kan udgøre en smitterisiko for de andre børn, elever og personalet. Som det er lige nu, skal barnet blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. 

Registrering af fravær og evt. fjernundervisning i skolen:

Har rejsen et nødvendigt anerkendelsesværdigt formål, f.eks. samvær med en forælder der bor i udlandet, vil en skoleelev i de 14 hjemmedage modtage fjernundervisning, og fraværet vil registreres som lovligt (såfremt skolelederen har givet tilladelse til ekstraordinær frihed, hvis rejsen er foretaget i skoletiden). 

Har rejsen ikke et anerkendelsesværdigt formål, f.eks. ferierejse, vil fraværet være ulovligt, og der vil ikke blive tilbudt fjernundervisning. Det er en lokal afgørelse, hvorvidt udrejse er nødvendig. Skolelederen vil foretage en konkret og individuel vurdering på baggrund af myndighedernes liste over anerkendelsesværdige formål. 

Hold jer opdateret via følgende links: 

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

Kontakt

Du kan kontakte dit barns skole/institution som vanligt. Du kan også kontakte institutions- eller skolelederen direkte. Kontaktinfo findes på skolens/institutionens hjemmeside. Ved tvivlsspørgsmål kan Opvækst og Læring kontaktes på hovednummer 72 53 30 00.

Plejehjem

Hjemmepleje

Serviceniveauet i hjemmeplejen er vendt tilbage til normalt niveau, men med kortere fysisk kontakt og en så høj grad af fysisk afstand, som muligt. Undtaget for den fysiske afstand er ved de tungtvejende sundhedsfaglige grunde til ikke at tilbyde ydelserne i en eller anden form.

Madservice til borgere i eget hjem kører som normalt.

Jobcenter

Fra den 27. maj starter beskæftigelsesindsatsen op igen. Det betyder, at ledige igen skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Alle ledige og sygemeldte vil blive kontaktet af Jobcenter Faaborg-Midtfyn med henblik på at aftale en kommende samtale. De vil også få direkte besked via e-Boks om, at beskæftigelsesindsatsen ikke længere er sat i bero, og hvad det betyder for dem.

Jobcentret er stadig fysisk lukket

Jobcenter Faaborg-Midtfyn på Lindevej 5 i Ringe vil indtil videre stadig være fysisk lukket, medmindre man har en specifik aftale om at mødes på jobcentret. Det er således ikke muligt at komme ind på jobcentret uden forudgående aftale.

Læs mere her

Ansøgning om ydelser

Ansøgning om ydelser skal foregå digitalt via www.fmk.dk eller www.borger.dk.

Kontakt
Ydelse har daglig telefontid mellem kl. 8-12. Telefonnummer 72 53 05 30.

Hvis du har generelle spørgsmål, kan du også ringe på 72 53 05 30.


Information om Corona på andre sprog

Hotline - Stil spørgsmål på eget sprog omkring håndteringen af COVID-19

Borgerservice

Borgerservice i Ringe og Faaborg åbner igen torsdag den 28. maj kl. 10 og følger derfra sine almindelige åbningstider. Se dem og adresserne på Borgerservice her.

Som altid skal du bestille en tid på forhånd for at komme til i Borgerservice- og det er ekstra vigtigt i disse tider på grund af coronavirus/covid-19.

Bestil din tid her!


Har du prøvet vores selvbetjening?

I en række tilfælde har du mulighed for at betjene dig selv via vores digitale selvbetjeningsløsninger

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe på 72 53 05 30.

Sygepleje og sundhedsklinikker

Sundhedsklinikkerne på Åløkkeparken og Tingager Plejehjem er lukkede. Borgere, der normalt kommer i de to klinikker, vil fortsat kunne modtage hjælp. De berørte borgere er blevet kontaktet.


Klinikken på Prices Have Centeret holder fortsat åben, da borgerne kan komme til klinikken uden at gå gennem plejehjemmet.

www.fmk.dk/borger/seniorer-og-pensionister/sundhed-og-sygdomsfore-byggende-tilbud-til-seniorer-og-pensionister/sygepleje-og-sundhedsklinikken/

Myndighed i Sundhed og Omsorg

Rådgivning og visitation holder telefoner og postkasser åbne, selvom mange medarbejdere fortsat arbejder hjemmefra.

Du kan ringe på 72 53 60 00, hvis du har brug for hjemmehjælp eller hjælpemidler, har spørgsmål vedrørende ældre- og plejeboliger eller ønsker kontakt til en socialfaglig medarbejder.

Der planlægges og koordineres som vanligt hjælp i hjemmet efter hospitalsudskrivelse eller rehabiliterende forløb på rehabiliteringscenter Bakkegården.

Du vil hvor det skønnes relevant få besøg af en terapeut i visitationen, hvis du har et rehabiliteringsforløb. Du kan også igen få besøg af en visitator, hvis dette skal ske for, at du kan visiteres til hjemmehjælp. Ældrekonsulenterne kommer igen ud til borgerne, som måtte ønske besøg i denne tid. Vi ringer til dig inden besøget og spørger ind til, om du har symptomer på coronavirus. 

Du kan altid skrive til din socialrådgiver og aftale et telefonmøde.

Myndighedsområdet Børn og Familie

Myndighedsområdet Børn og Familie, der blandt andet arbejder med underretninger og støtte til udsatte børn og deres familier, fortsætter arbejdet på normal vis.

Kontakt
Opvækst og Læring kan kontaktes på hovednummer 72 53 30 00.

Botilbud

Døgnpsykiatri og Bo & Aktiv

Besøgsrestriktioner på botilbud er nu ophævet.

Social- og indenrigsministeren har besluttet at ophæve det generelle besøgsforbud på tilbud på socialområdet. Forbuddet ophæves den 24. juni

2020. Dette er ensbetydende med, at besøg igen fra dette tidspunkt som udgangspunkt kan ske som normalt på sociale tilbud, og at der således ikke

i udgangspunktet gælder særlige restriktioner for afviklingen af besøg.

Af hensyn til at beskytte dig eller andre mod coronasmitte kan ledelsen på dit tilbud beslutte at begrænse besøg, eller at besøg ikke kan ske.

De generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om afstand og hygiejne er forsat gældende, også for besøgende på botilbud. 

Du er velkommen til at kontakte vores botilbud mv., hvis du har spørgsmål

Socialområdet

Alle tilbud på det Sociale område er nu åbnet op igen. 

Nogle borgere får dog en lidt kortere dag eller lidt færre dage for at de sundhedsmæssige retningslinjer kan overholdes. 

Aflastningen for børn unge og voksne i Årslev og Hillerslev samt hjemmepasning er i normal drift.

Samværs- & aktivitetstilbud på Palleshave er i normal drift.

Samværs- & aktivitetstilbud på Pegasus er i normal drift.

Kontakt

Sundhed og Omsorg kan kontaktes på hovednummer 72 53 60 00.

Hjælpemidler

Hjælpemiddeldepotet har kun åbent for dem, der har akut brug for et hjælpemiddel eller reparation af hjælpemiddel.

Du kan ikke møde op på hjælpemiddeldepotet, uden at det er aftalt med en sagsbehandlende terapeut, som du kan kontakte på 72 53 60 00.

Der er oprettet et område, hvor hjælpemidler kan afleveres til rengøring, inden det kommer ind på værkstedet.

Brugte hjælpemidler hentes gerne retur, da der er brug for  rene senge m.m.

Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

Hjerneskadecenteret i Hillerslev: 

Neuropædagogisk tilbud i Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn holder sommer-lukket i uge 29 og 30

I uge 31 genåbnes som før sommer lukning 

Fra uge 32 tilbydes alle visiterede borgere 1 - 2 aktivitetstilbud om ugen; tilbuddene er planlagt så der tages hensyn til de lokale forhold i Hjerneskadecentret samt at alle borgere anses som særligt sårbare, efter forsigtighedsprincippet. 

Enkelte borgere fortsætter med individuelt tilbud i form af ”walk and talk” og/ eller telefonisk samtale. 

Genoptræning:

Trænende terapeuter handler på alle indkomne henvendelser efter gældende lovgivning og foretager en konkret og individuel vurdering af genoptræningsbehov. Der tilbydes genoptræning i borgers eget hjem samt på alle træningscentre. Genoptræning på center er fortsat underlagt øget krav om hygiejne og afstand. Derfor kan der i genåbningsfasen forekomme ændringer i tilbuddene både individuelt og på hold. 

Vedligeholdende træning: 

Vedligeholdende træning og hel og halvdagsaktiviteter vil starte op igen efter følgende plan:

Følgende matrikler starter i uge 28:

 • Fru Hansens Stue – hel- og halvdagsborgere
 • Ferie lukket i uge 30 og 31

Følgende matrikler starter i uge 29:

 • Tingager
 • Humlehaven
 • Ferielukket i uge 30 og 31

Følgende matrikler starter i uge 31:

 • Tømmergården – VT-hold på Tømmergården 37 + 6
 • Prices Have Centeret
 • Åløkkeparken
 • Åhaven
 • Nørrevænget
 • Ovenstående matrikler har ferielukket i uge 29 og 30

Ovenstående opstart erstatter dermed  det tilbud der har været til hel- og halvdagsborgere med individuel træning 1 x ugentligt med besøg i hjemmet til en gåtur, en snak eller anden aktivitet – varighed ½-1 time. 

De individuelle hjemmetræninger, som borgere er visiteret til og vores TeleKOL hold fortsætter uændret.

Til borgere, der ikke ønsker besøg, tilbydes telefonisk samtale:

Borgere, der er visiteret til fysisk vedligeholdende holdtræning, tilbydes træningsprogram og/eller telefonisk samtale 1 x ugentligt indtil det er muligt at genåbne for holdtilbud. 

De individuelle hjemmetræninger, som borgere er visiteret til og vores TeleKOL hold fortsætter uændret.

Demens og hjerneskadekoordinator:

Hjerneskade og demenskoordinatorer svarer på alle henvendelser, samt varetager hjemmebesøg, hvis borger og pårørende ønsker det.

Kontaktinfo:

Demenskoordinatorer: 72 53 50 62 / 72 53 50 61

Hjerneskadekoordinator: 72 53 63 34

Det mobile sundhedscenter: 72 53 63 74

Neuropædagogisk team: 72 53 63 51Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et nødberedskab, der ved hjemmebesøg sikrer trivslen for nyfødte og børn med særlige behov. Derudover kan man kontakte egen sundhedsplejerske telefonisk

Læs mere her

Ved brug for akut sundhedsfaglig hjælp kontaktes egen læge eller lægevagten.

Tandplejen

Tandplejen står til rådighed ved akutte situationer.

Læs mere her

Renovation og genbrugspladser

Det er FFV, der står for indsamling af dagrenovation og genbrugsstationerne.

Se information om genbrugspladser og åbningstider på FFV's hjemmeside

Park og Vej

Alle medarbejdere i Park og vej er i arbejde igen og alle arbejdsfunktioner varetages med afstand.

Vi opfordrer til at kontakte os på app’en ”Giv et praj” eller på tlf. 72532400 i stedet for henvendelse til vores medarbejdere i marken.

Færger og Faaborg Havn

Både færgen til Lyø og Avernakø, færgen til Bjørnø og Faaborg Havn har taget sine forholdsregler for at minimere risikoen for smittespredning af coronavirus.

Hold dig opdateret på deres hjemmesider:

Færgen til Lyø/Avernakø

Færgen til Bjørnø

Faaborg Havn

Biblioteker

Bibliotekerne i Broby, Faaborg, Ringe og Årslev er åbne på hverdage – Ringe og Faaborg også lørdag. Der selvbetjent adgang med sundhedskort fra kl 8, og betjening i dagtimerne som normalt. Der er ikke adgang med sundhedskort aften/weekend.

Se åbningstider på www.fmbib.dk 

Faaborg-Midtfyn Musikskole

Al undervisning foregår efter de retningslinjer Musikskolen har udsendt til elever og forældre. Undervisning henlagt til skoler kan grundet situationen være flyttet til andre lokaler på skolerne. Den enkelte underviser er i direkte kontakt med elever og forældre.

Eventuelle spørgsmål hertil kan rettes til Musikskolen.

Idrætshaller og svømmehaller

Alle de selvejende idrætshaller og svømmehaller må gerne åbne op for indendørs aktiviteter for foreninger og øvrig offentlig adgang under retningslinier udstukket af Kulturministeriet

Den gradvise genåbning bør håndteres, så sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger kan følges for den enkelte og for den enkelte forening, institution, facilitet mv. som helhed. Generelt ved genåbningen bør der være fokus på, at dette er en overgangssituation, hvor ekstra foranstaltninger implementeres ud over de normalt gældende anbefalinger og retningslinjer for området.

De enkelte aktiviteter og idrætsgrene bør følge retningslinier udstukket af idrætsorganisationerne DFIF og DGI og retningslinjer udstukket af DIF

Hallerne kan også benyttes af skolerne, hvis de måtte have behov for det. Skoler tager kontakt til den konkrete hal, som de ønsker at benytte jf. gældende aftaler.  

Kommunale boldbaner og grønne arealer

Retningslinier og lovgivning ændrer sig løbende og derfor skal alle aktører, der vil benytte et kommunalt areal løbende holde sig orienteret. Myndighedernes retningslinjer skal altid følges: http://www.coronasmitte.dk/ 

Alle boldbaner og grønne arealer i kommunen kan benyttes af foreningslivet og borgere i almindelighed, såfremt man overholder de gældende regler og lovgivning og tager de nødvendige forholdsregler i forhold til coronasmitte. 

Foreninger og andre aktører bør følge retningslinierne fra relevante landsorganisationer/forbund. Find retningsliner for din aktivitet hos DGI: https://www.dgi.dk/ eller Danmark Idrætsforbund: https://www.dif.dk/ eller Dansk Ungdoms Fællesråd: https://duf.dk/. Udlån og leje af de kommunale grønne pladser skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne om forsamlingsforbuddet. 

Såfremt man har et arrangement, der må aflyses eller udskydes, vil man kunne få flyttet arrangementsdatoen til en ny i 2021. Det kan ske ved henvendelse på NaturogTrafik-Post@fmk.dk.

Forenings- og fritidsliv samt aftenskoler – udendørs aktiviteter

Foreninger, der normalt er faste brugere af de kommunale boldbaner eller grønne arealer, kan benytte arealerne. Man behøver ikke indhente en særlig tilladelse, som nogle specialforbund har bedt foreningerne om. Hvis der opstår særlige behov eller udfordringer i forbindelse med det tekniske omkring de grønne arealer, så bedes man kontakte NaturogTrafik-Post@fmk.dk. Øvrige henvendelser vedr. foreningsliv til plan-kultur-vp@fmk.dk.

Hvis man er usikker på hvad man må eller ikke må, så bør man kontakte sin relevante landsorganisation/forbund. Find retningsliner for din aktivitet hos DGI: https://www.dgi.dk/ eller Danmark Idrætsforbund: https://www.dif.dk/ eller Dansk Ungdoms Fællesråd: https://duf.dk/.

Udendørs trænings- og fitnessfaciliteter

Udendørs trænings- og fitnessfaciliteter kan igen benyttes på offentlige arealer. Det skal ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand – dvs. god håndhygiejne, afstand, gældende forsamlingsforbud, mv. samt at man bliver hjemme ved coronasymptomer. 

Forenings- og fritidsliv samt aftenskoler – indendørs aktiviteter

Den seneste udvikling betyder, at det igen er muligt for foreninger og aftenskoler at benytte kommunale lokaler til indendørs aktiviteter efter gældende retningslinjer. 

Der kan dog være tilfælde, hvor foreninger og aftenskoler, der gør brug af kommunale lokaler på skoler eller andre institutioner, ikke kan benytte disse lokaler. Det skyldes, at skoler, daginstitutioner, plejehjem o. lign. fortsat er underlagt særlige retningslinjer på grund af Covid-19, hvilket kan betyde, at andre brugere ikke kan tilgå de samme lokaler, hvis retningslinjer for bl.a. rengøring skal overholdes. Afklar derfor de lokale retningslinjer med jeres kommunale samarbejdspartner inden opstart af aktiviteter.

Foreninger, aftenskoler og arrangøren har ansvaret for, at retningslinjerne efterleves, når aktiviteter genoptages.

Hent retningslinjer fra Kulturministeriet for foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter

Hent retningslinjer fra Kulturministeriet for kulturinstitutioners arrangementer, hvor publikum er siddende

Spørgsmål kan rettes til Kultur og fritid, Faaborg-Midtfyn Kommune, plan-kultur-vp@fmk.dk,
eller til Kulturministeriets Corona Hotline, tlf. 33 74 50 00

Madservice

Madservice til borgere i eget hjem kører som normalt.

Chaufførerne har ekstra fokus på at holde afstand til borgerne og på at sikre god håndhygiejne mellem besøgene.

Borgerrådgiver

Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerrådgiver kan fortsat kontaktes via telefon og mail.

Kontakt Borgerrådgiveren

FynBus og Flextrafik

Læs seneste nyt FynBus og flextrafik på https://www.fynbus.dk/coronavirus.

Faaborg-Midtfyn Kommune har oprettet en jobbank, hvor kommunens borgere opfordres til at registrere sig. Hvis der opstår behov for ekstra hænder under coronaepidemien, kan man blive ansat i en midlertidig stilling i kommunen.

Er du erhvervsdrivende?

Få hjælp og vejledning som erhvervsdrivende i forbindelse med coronakrisen.

Information og hjælp til virksomheder

Kontakt os som du plejer

Selvom mange medarbejdere arbejder hjemmefra, sidder vi klar ved telefonerne og tjekker vores mails. Så ring og skriv blot til os, som du plejer.

Hvis du ikke kan komme igennem, så ring eller skriv til lederen af det område, du gerne vil i kontakt med (f.eks. skolelederen, hvis det handler om dine børns skole).

Hvis du ikke kommer igennem, kan du ringe til vores omstilling på 72 53 05 30.

Læs mere

Samlet overblik

www.coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.  

Information fra sundhedsmyndighederne

Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde viden om, hvordan du hjælper med at minimere udbredelsen af coronavirus/COVID-19, hvad du skal gøre, hvis du føler dig sløj mv. 

Hvis du skal rejse eller skal returnere til Danmark fra udlandet

Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde rejsevejledninger mv. 

Hvis du er erhvervsdrivende

Virksomhedsguiden kan du finde informationer om coronavirus ift. din virksomhed.