Coronavirus: Overblik over tiltag i Faaborg-Midtfyn Kommune

Siden opdateres løbende.

Fold alle ud

Krav om mundbind eller visir

Torsdag den 29. oktober 2020 indføres skærpet krav om mundbind eller visir, som du blandt andet skal have på, når du besøger:

 • Detailhandlen
 • Kulturinstitutioner, herunder biblioteker og musikskole
 • Idræts- og foreningsfaciliteter
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Plejehjem, botilbud og kommunale sundhedstilbud som fx genoptræning

Borgerservice og jobcenter

I Faaborg-Midtfyn Kommune indfører vi desuden fra den 29. oktober 2020 krav om mundbind/visir hos Borgerservice i Ringe og i Faaborg. Det betyder, at du også skal have mundbind/visir på, når du skal ind på jobcenteret i Ringe i de områder, der deles med Borgerservice.

Kravet om mundbind/visir gælder foreløbigt til og med 2. januar 2021.

Læs bekendtgørelserne og se også hvem, der er fritaget for de nye regler:

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19

Mundbind til visse borgergrupper

Borgerservice i Faaborg og Ringe udleverer mundbind til følgende borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune:

 • Unge på Uddannelseshjælp
 • Borgere i Jobafklaringsforløb
 • Borgere i Ressourceforløb
 • Borgere, der modtager kontanthjælp
 • Borgere, der modtager integrationsydelse
 • Studerende, der ikke selv har økonomi til at indkøbe mundbind

Mundbind udleveres i pakker af ti stk.

Se åbningstider og adresse for Borgerservice

Skoler og daginstitutioner

Skoler og dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune er netop nu opmærksomme på kommunens smittetal. Der har været tilfælde af smitte på skoler og i dagtilbud, hvilket er håndteret med hjemsendelse af børn, elever og medarbejdere, der defineres som nære kontakter, og ekstraordinær rengøring. Afklaringen af nære kontakter sker i et tæt samarbejde mellem den lokale ledelse og den kommunale sundhedstjeneste. Den kommunale sundhedstjeneste er i situationer med påvist smitte i dialog med Styrelsen for patientsikkerhed for at sikre den bedst mulige håndtering. 

Selvom der fortsat er fokus på COVID-19 med prioritering af rengøring, hygiejne og afstand, så er skoler og dagtilbud som altid optaget af deres primære opgave: At sikre børn og unges trivsel – både socialt og fagligt.   

Alle i og omkring dagtilbud og skoler skal selvfølgelig fortsat være opmærksomme på symptomer på COVID-19 og følge Sundhedsstyrelsens råd og retningslinjer

Lokale tilpasninger

Skoler og dagtilbud håndterer situationen vedr. COVID-19 hver dag, og de følger myndighedernes retningslinjer. Der kan i det enkelte dagtilbud og på den enkelte skole være lokalt tilpassede retningslinjer, og man kan derfor på tværs af kommunen opleve forskelle i håndteringen. Det kan fx være, at et dagtilbud har god plads i garderoben, og derfor ikke oplever ophobningsproblemer, hvor der andre steder er mindre plads. På samme måde vil man på kommunens skoler kunne opleve lokale tilpasninger. 

Forsamling

Skoler og dagtilbud er undtaget fra forsamlingsforbuddet, når det omhandler administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter. Det kan fx være personalemøder, forældremøder og bestyrelsesmøder. Alle aktiviteter skal selvfølgelig foregå i henhold til de gældende sundhedsfaglige retningslinjer. Sociale arrangementer i forbindelse med både skole/dagtilbud og i privat regi bør aflyses.

Mundbind

I forbindelse med undervisningsaktiviteter skal elever på 12 år og derover bruge mundbind, hvis de kører i offentlig trafik eller befinder sig på steder med kultur-, idræts- og foreningsaktivitet, hvortil der er offentlig adgang. Dette gør sig fx gældende, når skoler benytter halfaciliteter, såsom Forum Faaborg. Mundbind skal ikke bæres under selve idrætsudførelsen. 

Forholdsregler ved kørsel for skoleelever i taxa, Fynbus og Flextrafik

Ved kørsel med skoleelever følger Faaborg-Midtfyn Kommune gældende retningslinjer for Fynbus og Flextrafik.

Du kan læse mere her

Test af elever ved påvist smitte

Man kan vælge ikke at teste børn under 12 år uden symptomer. Hvis forældre vælger ikke at få deres børn testet, skal børnene holdes hjemme i 7 kalenderdage efter hjemsendelse. Hvis elever holdes hjemme flere dage end det antal Sundhedsstyrelsen angiver, så betragtes det som ulovligt fravær, og der tilbydes ikke fjernundervisning. Det samme gælder, hvis man som forælder holder sine børn hjemme af frygt for smitte af ikke-testede elever under 12 år uden symptomer. 

Får en elev registreret ulovligt fravær på 15 % eller derover indenfor et kvartal, skal skolelederen underrette Center for Opvækst og Læring, hvorefter der kan trækkes i børne- og ungeydelsen. 

Må man komme i skole og dagtilbud efter en rejse? 

Planlægger I som familie at rejse ud af Danmark, skal I holde jer opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside. I skal være opmærksomme på, at dagtilbud og skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune af sundhedsmæssige grunde ikke tager imod et barn eller en elev, der har været i udlandet imod myndighedernes anbefalinger, fordi det kan udgøre en smitterisiko for de andre børn, elever og personalet. Som det er lige nu, skal barnet blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. 

Registrering af fravær og evt. fjernundervisning i skolen:

Har rejsen et nødvendigt anerkendelsesværdigt formål, f.eks. samvær med en forælder der bor i udlandet, vil en skoleelev i de 14 hjemmedage modtage fjernundervisning, og fraværet vil registreres som lovligt (såfremt skolelederen har givet tilladelse til ekstraordinær frihed, hvis rejsen er foretaget i skoletiden). 

Har rejsen ikke et anerkendelsesværdigt formål, f.eks. ferierejse, vil fraværet være ulovligt, og der vil ikke blive tilbudt fjernundervisning. Det er en lokal afgørelse, hvorvidt udrejse er nødvendig. Skolelederen vil foretage en konkret og individuel vurdering på baggrund af myndighedernes liste over anerkendelsesværdige formål. 

Hold jer opdateret via følgende link, hvor det bl.a. er forklaret, hvad man skal gøre, hvis et land skifter farvestatus under rejsen eller hvis et land kun er orange grundet indrejserestriktioner: 

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

Kontakt

Du kan kontakte dit barns skole/institution som vanligt. Du kan også kontakte institutions- eller skolelederen direkte. Kontaktinfo findes på skolens/institutionens hjemmeside. Ved tvivlsspørgsmål kan Opvækst og Læring kontaktes på hovednummer 72 53 30 00.

Plejehjem

Brev til pårørende om lempelse af besøgsrestriktioner pr. 17. november

Det er muligt at besøge pårørende på et plejehjem én gang i døgnet, enten i besøgstiden i dagtimerne eller mellem kl. 19:00-20:30 om aftenen. Husk at følge besøgsrestriktionerne, når du kommer på besøg.

Brev vedr. besøgsrestriktioner fra Sundheds- og Ældreministeriet 

Her kan du se retningslinjerne for smitteforebyggelse på plejehjem fra Sundhedsstyrelsen

Her kan du læse bekendtgørelsen for besøgsrestriktioner

Hjemmepleje

Serviceniveauet i hjemmeplejen er vendt tilbage til normalt niveau, men med kortere fysisk kontakt og en så høj grad af fysisk afstand, som muligt. Personalet i hjemmeplejen tilstræber at overholde kravet om afstand til borgeren med mindre der er tungtvejende sundhedsfaglige grunde til ikke at gøre det.

Kontakt til den kommunale hjemmepleje

Madservice til borgere i eget hjem kører som normalt.

Jobcenter

Jobcentret er igen åbent på almindelig vis efter tidsbestilling

Der er begrænsninger for, hvor mange borgere, der kan opholde sig i ventefaciliteterne grundet COVID-19.

Indtil 31. december 2020 afholdes en del jobrettede samtaler med borgere digitalt eller telefonisk, fordi der indtil udgangen af september fra Beskæftigelsesministeriet er givet dispensation til at afholde de lovpligtige jobrettede samtaler med ledig og sygemeldte borgere digitalt eller telefonisk.

Krav til mundbind eller visir

I Faaborg-Midtfyn Kommune indfører vi fra den 29. oktober 2020 krav om mundbind/visir hos Borgerservice i Ringe og i Faaborg. Det betyder, at du også skal have mundbind/visir på, når du skal ind på jobcenteret i Ringe i de områder, der deles med Borgerservice.

Kravet om mundbind/visir gælder foreløbigt til og med 2. januar 2021.

Ansøgning om ydelser

Ansøgning om ydelser skal foregå digitalt via www.fmk.dk eller www.borger.dk.

Kontakt
Ydelse har daglig telefontid mellem kl. 8-12. Telefonnummer 72 53 05 30.

Hvis du har generelle spørgsmål, kan du også ringe på 72 53 05 30.


Information om Corona på andre sprog

Hotline - Stil spørgsmål på eget sprog omkring håndteringen af COVID-19

Borgerservice

Borgerservice i Ringe og Faaborg er igen åbent på almindelig vis efter tidsbestilling

Vi følger igen de almindelige åbningstider. Se dem og adresserne på Borgerservice her.

Som altid skal du bestille en tid på forhånd for at komme til i Borgerservice- og det er ekstra vigtigt i disse tider på grund af coronavirus/COVID-19.

Bestil din tid her!

Der er begrænsninger for, hvor mange borgere, der kan opholde sig i ventefaciliteterne grundet COVID-19.

Krav til mundbind eller visir

I Faaborg-Midtfyn Kommune indfører vi fra den 29. oktober 2020 krav om mundbind/visir hos Borgerservice i Ringe og i Faaborg. Det betyder, at du også skal have mundbind/visir på, når du skal ind på jobcenteret i Ringe i de områder, der deles med Borgerservice.

Kravet om mundbind/visir gælder foreløbigt til og med 2. januar 2021.

Har du prøvet vores selvbetjening?

I en række tilfælde har du mulighed for at betjene dig selv via vores digitale selvbetjeningsløsninger

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe på 72 53 05 30.

Sygepleje og sundhedsklinikker

Sundhedsklinikken på Åløkkeparken er fortsat lukket. Borger, der normalt kom i klinikken, modtager hjælp i eget hjem.

Klinikken på Tingager er åben. Besøg i klinikken efter aftale med Den Kommunale Sygepleje.

Myndighed i Sundhed og Omsorg

Rådgivning og visitation holder telefoner og postkasser åbne, selvom mange medarbejdere fortsat arbejder hjemmefra.

Du kan ringe på 72 53 60 00, hvis du har brug for hjemmehjælp eller hjælpemidler, har spørgsmål vedrørende ældre- og plejeboliger eller ønsker kontakt til en socialfaglig medarbejder.

Der planlægges og koordineres som vanligt hjælp i hjemmet efter hospitalsudskrivelse eller rehabiliterende forløb på rehabiliteringscenter Bakkegården.

Du vil stadig få besøg af en terapeut i visitationen, hvis du har et rehabiliteringsforløb. Du kan også fortsat få besøg af en visitator, hvis dette skal ske for, at du kan visiteres til hjemmehjælp. Ældrekonsulenterne kommer ud til borgerne, som måtte ønske besøg i denne tid. Vi ringer til dig inden besøget og spørger ind til, om du har symptomer på coronavirus. 

Hjælpemiddeldepotet leverer hjælpemidler som vanligt. Du kan også aftale tid ved depotet og komme og få repareret dine hjælpemidler.

Du kan altid skrive til din socialrådgiver og aftale et telefonmøde.

Myndighedsområdet Børn og Familie

Myndighedsområdet Børn og Familie, der blandt andet arbejder med underretninger og støtte til udsatte børn og deres familier, fortsætter arbejdet på normal vis.

Kontakt
Opvækst og Læring kan kontaktes på hovednummer 72 53 30 00.

Botilbud

Det socialfaglige område

Alle tilbud på det Det Socialfaglige område. Det vil sige VSU, STU, bostøtte, Mestringsenheden, beskyttede værksteder og dagtilbud kører med almen drift.

Der er nogle ændringer i typen af aktivitet da alle steder taget hensyn til at forskellige grupper har så lidt kontakt på tværs som muligt. Desuden har borgere og chauffører mundbind eller visir på under transport.

Hjælpemidler

Hjælpemiddeldepotet har kun åbent for dem, der har akut brug for et hjælpemiddel eller reparation af hjælpemiddel.

Du kan ikke møde op på hjælpemiddeldepotet, uden at det er aftalt med en sagsbehandlende terapeut, som du kan kontakte på 72 53 60 00.

Der er oprettet et område, hvor hjælpemidler kan afleveres til rengøring, inden det kommer ind på værkstedet.

Brugte hjælpemidler hentes gerne retur, da der er brug for  rene senge m.m.

Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

Hjerneskadecenteret i Hillerslev: 

Neuropædagogisk tilbud i Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn er åben.

Alle visiterede borgere modtager 1 - 2 samværs- og aktivitetstilbud om ugen i reduceret form; moduler gives i kortere tidsrum og er planlagt, så der tages hensyn til de lokale forhold i Hjerneskadecentret og ud fra forsigtighedsprincippet ift. Afstande.  

Enkelte borgere fortsætter med et individuelt tilrettelagt tilbud i hjemlige omgivelser.

Genoptræning:

Trænende terapeuter handler på alle indkomne henvendelser efter gældende lovgivning og foretager en konkret og individuel vurdering af genoptræningsbehov. Der tilbydes genoptræning i borgers eget hjem og/ eller på alle træningscentre. Genoptræning på center er fortsat underlagt øget krav om hygiejne og afstand. 

Vedligeholdende træning: 

Vedligeholdende træning og hel og halvdagsaktiviteter er genoptaget.

Vi har afkortet alle tilbud for at kunne tilbyde alle borgere et tilbud. Holdene er mindre, så vi kan overholde retningslinjer om afstand og hygiejne retningslinjer.

De individuelle hjemmetræninger, som borgere er visiteret til og vores TeleKOL hold fortsætter uændret.

Demens og hjerneskadekoordinator:

Hjerneskade og demenskoordinatorer svarer på alle henvendelser og varetager hjemmebesøg, hvis borger og pårørende ønsker det.

Kontaktinfo:

Demenskoordinatorer: 72 53 50 62 / 72 53 50 61

Hjerneskadekoordinator: 72 53 63 34

Det mobile sundhedscenter: 72 53 63 74

Neuropædagogisk team: 72 53 63 51

Det mobile sundhedscenter:

Alle tilbud er i gang indenfor diabetes, stress, angst og depression og mindfullness. 

Patientuddannelse til kronikere gennemføres også med restriktioner. 

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et nødberedskab, der ved hjemmebesøg sikrer trivslen for nyfødte og børn med særlige behov. Derudover kan man kontakte egen sundhedsplejerske telefonisk

Læs mere her

Ved brug for akut sundhedsfaglig hjælp kontaktes egen læge eller lægevagten.

Tandplejen

Tandplejen står til rådighed ved akutte situationer.

Læs mere her

Renovation og genbrugspladser

Det er FFV, der står for indsamling af dagrenovation og genbrugsstationerne.

Se information om genbrugspladser og åbningstider på FFV's hjemmeside

Park og Vej

Alle medarbejdere i Park og vej er i arbejde igen og alle arbejdsfunktioner varetages med afstand.

Vi opfordrer til at kontakte os på app’en ”Giv et praj” eller på tlf. 72532400 i stedet for henvendelse til vores medarbejdere i marken.

Færger og Faaborg Havn

Både færgen til Lyø og Avernakø, færgen til Bjørnø og Faaborg Havn har taget sine forholdsregler for at minimere risikoen for smittespredning af coronavirus.

Hold dig opdateret på deres hjemmesider:

Færgen til Lyø/Avernakø

Færgen til Bjørnø

Faaborg Havn

Biblioteker

Bibliotekerne i Broby, Faaborg, Ringe og Årslev er åbne på hverdage – Ringe og Faaborg også lørdag. Der er selvbetjent adgang med sundhedskort fra klokken 7 og betjening i dagtimerne som normalt.

Der er adgang med sundhedskort om aftenen på flg. ugedage:

Biblioteket i Faaborg: tirsdag og torsdag indtil kl. 22

Bibliotekerne i Ringe, Årslev og Broby: mandag og onsdag indtil kl. 22.

Der er foreløbig ingen selvbetjent adgang i weekenden.

Se åbningstider på www.fmbib.dk

Faaborg-Midtfyn Musikskole

Al undervisning foregår efter de retningslinjer Musikskolen har udsendt til elever og forældre. Undervisning henlagt til skoler kan grundet situationen være flyttet til andre lokaler på skolerne. Den enkelte underviser er i direkte kontakt med elever og forældre.

Se information/beredskabsplan for elever og forældre ved eventuelle COVID-19-situationer

Eventuelle spørgsmål hertil kan rettes til Musikskolen.

Idrætshaller og svømmehaller

Alle de selvejende idrætshaller og svømmehaller må gerne åbne op for indendørs aktiviteter for foreninger og øvrig offentlig adgang under retningslinier udstukket af Kulturministeriet

Den gradvise genåbning bør håndteres, så sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger kan følges for den enkelte og for den enkelte forening, institution, facilitet mv. som helhed. Generelt ved genåbningen bør der være fokus på, at dette er en overgangssituation, hvor ekstra foranstaltninger implementeres ud over de normalt gældende anbefalinger og retningslinjer for området.

De enkelte aktiviteter og idrætsgrene bør følge retningslinier udstukket af idrætsorganisationerne DFIF og DGI og retningslinjer udstukket af DIF

Hallerne kan også benyttes af skolerne, hvis de måtte have behov for det. Skoler tager kontakt til den konkrete hal, som de ønsker at benytte jf. gældende aftaler.  

Kommunale boldbaner og grønne arealer

Retningslinier og lovgivning ændrer sig løbende og derfor skal alle aktører, der vil benytte et kommunalt areal løbende holde sig orienteret. Myndighedernes retningslinjer skal altid følges: http://www.coronasmitte.dk/ 

Alle boldbaner og grønne arealer i kommunen kan benyttes af foreningslivet og borgere i almindelighed, såfremt man overholder de gældende regler og lovgivning og tager de nødvendige forholdsregler i forhold til coronasmitte. 

Foreninger og andre aktører bør følge retningslinierne fra relevante landsorganisationer/forbund. Find retningsliner for din aktivitet hos DGI, Danmark Idrætsforbund, Dansk Boldspil Union eller Dansk Ungdoms Fællesråd. Udlån og leje af de kommunale grønne pladser skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne om forsamlingsforbuddet. 

Såfremt man har et arrangement, der må aflyses eller udskydes, vil man kunne få flyttet arrangementsdatoen til en ny i 2021. Det kan ske ved henvendelse på NaturogTrafik-Post@fmk.dk.

Forenings- og fritidsliv samt aftenskoler – udendørs aktiviteter

Foreninger, der normalt er faste brugere af de kommunale boldbaner eller grønne arealer, kan benytte arealerne. Man behøver ikke indhente en særlig tilladelse, som nogle specialforbund har bedt foreningerne om. Hvis der opstår særlige behov eller udfordringer i forbindelse med det tekniske omkring de grønne arealer, så bedes man kontakte NaturogTrafik-Post@fmk.dk. Øvrige henvendelser vedr. foreningsliv til plan-kultur-vp@fmk.dk.

Hvis man er usikker på hvad man må eller ikke må, så bør man kontakte sin relevante landsorganisation/forbund. Find retningsliner for din aktivitet hos DGI: https://www.dgi.dk/ eller Danmark Idrætsforbund: https://www.dif.dk/ eller Dansk Ungdoms Fællesråd: https://duf.dk/.

Udendørs trænings- og fitnessfaciliteter

Udendørs trænings- og fitnessfaciliteter kan igen benyttes på offentlige arealer. Det skal ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand – dvs. god håndhygiejne, afstand, gældende forsamlingsforbud, mv. samt at man bliver hjemme ved coronasymptomer. 

Forenings- og fritidsliv samt aftenskoler – indendørs aktiviteter

Den seneste udvikling betyder, at det igen er muligt for foreninger og aftenskoler at benytte kommunale lokaler til indendørs aktiviteter efter gældende retningslinjer. 

Der kan dog være tilfælde, hvor foreninger og aftenskoler, der gør brug af kommunale lokaler på skoler eller andre institutioner, ikke kan benytte disse lokaler. Det skyldes, at skoler, daginstitutioner, plejehjem o. lign. fortsat er underlagt særlige retningslinjer på grund af Covid-19, hvilket kan betyde, at andre brugere ikke kan tilgå de samme lokaler, hvis retningslinjer for bl.a. rengøring skal overholdes. Afklar derfor de lokale retningslinjer med jeres kommunale samarbejdspartner inden opstart af aktiviteter.

Foreninger, aftenskoler og arrangøren har ansvaret for, at retningslinjerne efterleves, når aktiviteter genoptages.

Hent retningslinjer fra Kulturministeriet for foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter

Spørgsmål kan rettes til Kultur og fritid, Faaborg-Midtfyn Kommune, plan-kultur-vp@fmk.dk, eller til Kulturministeriets Corona Hotline, tlf. 33 74 50 00

Madservice

Madservice til borgere i eget hjem kører som normalt.

Chaufførerne har ekstra fokus på at holde afstand til borgerne og på at sikre god håndhygiejne mellem besøgene.

Borgerrådgiver

Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerrådgiver kan fortsat kontaktes via telefon og mail.

Kontakt Borgerrådgiveren

FynBus og Flextrafik

Læs seneste nyt FynBus og flextrafik på https://www.fynbus.dk/coronavirus.

Faaborg-Midtfyn Kommune har oprettet en jobbank, hvor kommunens borgere opfordres til at registrere sig. Hvis der opstår behov for ekstra hænder under coronaepidemien, kan man blive ansat i en midlertidig stilling i kommunen.

Er du erhvervsdrivende?

Få hjælp og vejledning som erhvervsdrivende i forbindelse med coronakrisen.

Information og hjælp til virksomheder

Kontakt os som du plejer

Selvom mange medarbejdere arbejder hjemmefra, sidder vi klar ved telefonerne og tjekker vores mails. Så ring og skriv blot til os, som du plejer.

Hvis du ikke kan komme igennem, så ring eller skriv til lederen af det område, du gerne vil i kontakt med (f.eks. skolelederen, hvis det handler om dine børns skole).

Hvis du ikke kommer igennem, kan du ringe til vores omstilling på 72 53 05 30.

Læs mere

Samlet overblik

www.coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.  

Information fra sundhedsmyndighederne

Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde viden om, hvordan du hjælper med at minimere udbredelsen af coronavirus/COVID-19, hvad du skal gøre, hvis du føler dig sløj mv. 

Hvis du skal rejse eller skal returnere til Danmark fra udlandet

Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde rejsevejledninger mv. 

Hvis du er erhvervsdrivende

Virksomhedsguiden kan du finde informationer om coronavirus ift. din virksomhed.