Coronavirus: Overblik over tiltag i Faaborg-Midtfyn Kommune

I tråd med regeringens tiltag og myndighedernes anbefalinger lukker store dele af Faaborg-Midtfyn Kommune ned til og med mandag den 13. april. Siden opdateres løbende.

Fold alle ud

Skoler og daginstitutioner

Alle skoler og dagtilbud holder lukket til og med mandag den 13. april – det gælder såvel de kommunale som de private og frie. Der bliver oprettet nødpasning på alle kommunale matrikler. De private dagtilbud, pasningsordninger og frie skoler stiller ligeledes nødpasning til rådighed.

Hvem kan gøre brug af nødpasning?


1)
0-9-årige børn, der er indskrevet i et dagtilbud eller en skole, hvis forældre ikke er hjemsendt fra deres arbejdsplads. Dette gælder uanset, om arbejdsgiveren er offentlig eller privat. Det er en forudsætning, at forældrene har afsøgt alle andre pasningsmuligheder.

Bemærk, at børn af forældre, der arbejder hjemmefra, ikke som udgangspunkt kan tilbydes nødpasning.

2) Børn og unge – uafhængigt af alder – der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud. 

Hvis du har brug for nødpasning?

Hvis du har brug for nødpasning og lever op til ovenstående, skal du kontakte lederen i din institution/skole for at drøfte situationen og aftale nærmere. Det gælder uanset, om dit barn er indskrevet i kommunalt eller privat regi.  

Er dit barn indskrevet i den kommunale dagpleje, skal du rette henvendelse til lederen af den kommunale dagpleje. Nødpasning i dagplejen vil foregå enten hos den faste dagplejer eller en gæstedagplejer i området. Er dit barn indskrevet i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til din passer. 

Overgang til børnehave og forårs-SFO

Den 1. april står mange børn i kommunen over for at skulle skifte mellem forskellige tilbud, eksempelvis fra dagpleje og børnehave eller fra børnehave til forårs-SFO. Denne skiftedag håndterer vi hvert år, men den er speciel i år, fordi Statsministeren har meddelt, at både skoler og dagtilbud skal holde lukket til og med påsken. Kommunen håndterer den særlige situation på følgende måde:

Alle betalinger og tilskud fastholdes

For alle børn i alle tilbud gælder det, at forældrebetalinger og kommunale tilskud opretholdes. Kommunen følger på dette punkt de anvisninger, som Børne- og Undervisningsministeriet har meldt ud.

Alle skift gennemføres som planlagt

Står dit barn overfor at skulle skifte fra et tilbud til et andet pr. 1. april 2020, gennemføres udskrivningen ad det nuværende og indskrivning i det kommende tilbud som planlagt. Således overgår forældrebetalingen til det nye tilbud. 

Særligt for børn i nødpasning, der skifter til et nyt tilbud pr. 1. april 2020

Vi har ganske få børn i nødpasning i de kommunale og private dagtilbud. De endnu færre børn, som aktuelt er i nødpasning, og som formelt indskrives i et andet tilbud pr. 1. april, fortsætter af hensyn til barnets trivsel nødpasningen i de vante rammer.

For at sikre klare linjer i forhold til pasningstilbuddets ansvar for barnet varetægt, vil forældre til børn i denne helt særlige situation skulle udfylde en accept på, at deres barn bliver gæste-nødpasset i en anden institution, end det er indskrevet i. Lederen af barnets nuværende tilbud vil i denne forbindelse udlevere et dokument til underskrivelse. Ønsker barnets forældrene ikke at underskrive dokumentet, skal barnet skifte til nødpasning i det nye tilbud.” 

Undervisningspligt

Mens skolerne er lukkede skal der foregå fjernundervisning, da der er undervisningspligt. Forældre og børn skal løbende holde øje med Aula og meddelelser fra deres børn. 

Kontakt

Du kan kontakte dit barns skole/institution som vanligt. Du kan også kontakte institutions- eller skolelederen direkte. Kontaktinfo findes på skolens/institutionens hjemmeside.Ved tvivlsspørgsmål kan Opvækst og Læring kontaktes på hovednummer 72 53 30 00.

Plejehjem

Vi fraråder på det kraftigste alle besøg på kommunens plejehjem, medmindre det er kritisk nødvendigt, da beboerne er en særlig udsat målgruppe for coronavirus.

Pårørende opfordres til at holde kontakt på anden vis, f.eks. via telefon.

Hjemmepleje

Hjemmeplejens medarbejdere har i disse tider stort fokus på at minimere den fysiske kontakt med borgerne af hensyn til deres sundhedstilstand.

Med virkning fra den 17. marts betyder det at:

- Rengøring, træning med DigiRehab og hjælp til hverdagens struktur aflyses – medmindre der er meget tungtvejende grunde til andet.

- Hjælp til personlig hygiejne reduceres i omfang, hvis det er muligt. Det er vigtigt at slå fast, at dette altid vil bero på en konkret vurdering af borgerens behov.

- Hjælp til afløsning af ægtefælle aflyses - medmindre der er meget tungtvejende grunde til andet.

Madservice til borgere i eget hjem kører som normalt.

Jobcenter

Jobcenter Faaborg-Midtfyn er lukket fra fredag den 13. marts til og med mandag den 13. april, men vil køre med et nødberedskab, så det får ikke konsekvenser for udbetaling af ydelser. 

Ansøgning om ydelser skal foregå digitalt via www.fmk.dk eller www.borger.dk.

Borgere, som  er indkaldt til samtale på Jobcentret i perioden indtil d. 13. april 2020 vil blive ringet op af deres sagsbehandler senest dagen inden den aftalte samtale. Her vil sagsbehandleren tilbyde en telefonisk samtale på det tidspunkt, hvor samtalen i Jobcentret ellers skulle have fundet sted. Det er frivilligt at tage i mod dette tilbud.

Kontakt
Ydelse har daglig telefontid mellem kl. 8-12. Telefonnummer 72 53 05 30.

Hvis du har generelle spørgsmål, kan du også ringe på 72 53 05 30.

Borgerservice

Borgerservice er lukket fra fredag den 13. marts til og med mandag den 13. april

Pas, kørekort og nøglekort til NemID udleveres kun ved akut behov efter konkret vurdering af Borgerservice. Kontakt venligst Borgerservice på tlf. 72 53 15 60. 

Nødvielser foretages i lukkeperioden.   

Har du prøvet vores selvbetjening?

I en række tilfælde har du mulighed for at betjene dig selv via vores digitale selvbetjeningsløsninger

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe på 72 53 05 30.

Sygepleje og sundhedsklinikker

Sundhedsklinikkerne på Åløkkeparken og Tingager Plejehjem holder lukket til og med mandag den 13. april. Borgere, der normalt kommer i de to klinikker, vil fortsat kunne modtage hjælp. De berørte borgere er blevet kontaktet.


Klinikken på Prices Have Centeret holder fortsat åben, da borgerne kan komme til klinikken uden at gå gennem plejehjemmet.

www.fmk.dk/borger/seniorer-og-pensionister/sundhed-og-sygdomsfore-byggende-tilbud-til-seniorer-og-pensionister/sygepleje-og-sundhedsklinikken/

Myndighed i Sundhed og Omsorg

Rådgivning og visitation holder telefoner og postkasser åbne, selvom mange medarbejdere arbejder hjemmefra.

Du kan ringe på 72 53 60 00, hvis du har brug for hjemmehjælp eller hjælpemidler, har spørgsmål vedrørende ældre- og plejeboliger eller ønsker kontakt til en socialfaglig medarbejder.

Der planlægges og koordineres som vanligt hjælp i hjemmet efter hospitalsudskrivelse eller rehabiliterende forløb på rehabiliteringscenter Bakkegården.

Du vil som udgangspunkt ikke få besøg af en terapeut i visitationen, hvis du har et rehabiliteringsforløb. Det er kun hjemmeplejens personale du vil møde for på denne måde at minimere eventuel smitte med coronavirus.

Ældrekonsulenterne kommer heller ikke ud på hjemmebesøg de kommende to uger.

Myndighedsområdet Børn og Familie

Myndighedsområdet Børn og Familie, der blandt andet arbejder med underretninger og støtte til udsatte børn og deres familier, fortsætter arbejdet på normal vis.

Kontakt
Opvækst og Læring kan kontaktes på hovednummer 72 53 30 00.

Botilbud

På kommunens botilbud fortsætter driften på normal vis.

Ligesom på plejehjemmene fraråder vi dog på det kraftigste alle besøg, medmindre det er kritisk nødvendigt, da beboerne på botilbuddene kan være særligt udsatte for coronavirus.

Socialområdet

Lundens Aflastningstilbud er lukket fra fredag den 13. marts.

Alle aktivitets- og samværstilbud på det specialiserede socialområde holder lukket.

Kontakt
Sundhed og Omsorg kan kontaktes på hovednummer 72 53 60 00.

Hjælpemidler

Til og med mandag den 13. april har hjælpemiddeldepotet kun åbent for dem, der har akut brug for et hjælpemiddel eller reparation af hjælpemiddel.

Du kan ikke møde op på hjælpemiddeldepotet, uden at det er aftalt med en sagsbehandlende terapeut, som du kan kontakte på 72 53 60 00.

Der er oprettet et område, hvor hjælpemidler kan afleveres til rengøring, inden det kommer ind på værkstedet.


Brugte hjælpemidler hentes gerne retur, da der er brug for  rene senge m.m.

Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

Der er lukket for al genoptræning, der ikke er akut, til og med mandag den 13. april. Vi udfører kun genoptræning i de tilfælde, hvor der er risiko for varige men. Terapeuterne vurderer alle nye sager kontinuerligt.

Borgere, der er henvist til afdelingen, men hvor behovet ikke er akut, laver aftale med deres ansvarshavende terapeut.


Frit valg på genoptræning og ventetidsgaranti på syv dage er sat på pause i denne periode.

Kontaktinfo:

Demenskoordinatorer: 72 53 50 62 / 72 53 50 61

Hjerneskadekoordinator: 72 53 63 34


Det mobile sundhedscenter: 72 53 63 74


Neuropædagogisk team: 72 53 63 51Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et nødberedskab, der ved hjemmebesøg sikrer trivslen for nyfødte og børn med særlige behov. Derudover kan man kontakte egen sundhedsplejerske telefonisk

Læs mere her

Ved brug for akut sundhedsfaglig hjælp kontaktes egen læge eller lægevagten.

Tandplejen

Tandplejen står til rådighed ved akutte situationer.

Læs mere her

Renovation og genbrugspladser

Det er FFV, der står for indsamling af dagrenovation og genbrugsstationerne. Læs mere på FFV's hjemmeside.

Park og Vej

Park og Vej opretholder et beredskab i tilfælde af vintervejr, væltede træer osv.

Du kan kontakte os på app’en ”Giv et praj”. Ved akut behov ring til Fyns Politi på 114.

Færger

Både færgen til Lyø og Avernakø og færgen til Bjørnø har taget sine forholdsregler for at minimere risikoen for smittespredning af coronavirus.

Hold dig opdateret på færgernes hjemmesider:

Lyø/Avernakøhttps://oefaergen.fmk.dk/forside/

Bjørnøhttp://bjoernoefaergen.dk/

Biblioteker

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne er lukket fra torsdag den 12. marts til og med mandag den 13. april. Alle arrangementer i perioden er aflyst.

Har du bøger derhjemme, som har afleveringsfrist i lukningsperioden, vil du ikke modtage bøder. Har du reserveringer, vil de ikke blive fjernet.

Faaborg-Midtfyn Musikskole

Musikskolen er lukket til og med mandag den 13. april og alle arrangementer i perioden er aflyst.

 

 

Kommunale haller

Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg lukker fra 12. marts til og med mandag den 13. april. Det samme gælder de øvrige selvejende idrætshaller i kommunen.

 

 

Madservice

Madservice til borgere i eget hjem kører som normalt.

Chaufførerne har ekstra fokus på at holde afstand til borgerne og på at sikre god håndhygiejne mellem besøgene.

Borgerrådgiver

Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerrådgiver kan fortsat kontaktes via telefon og mail.

Kontakt Borgerrådgiveren

FynBus og Flextrafik

Læs seneste nyt FynBus og flextrafik på https://www.fynbus.dk/coronavirus.

Kommunens medarbejdere

Alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske opgaver, er sendt hjem og arbejder som udgangspunkt hjemmefra. De kommunale administrationsbygninger lukkes ned. Alle medarbejdere får løn i perioden.

 

 

Politiske møder

De politiske udvalgsmøder afholdes som Skype-møder, så længe nedlukningen varer.

 

 

Er du erhvervsdrivende?

Få hjælp og vejledning som erhvervsdrivende i forbindelse med coronakrisen.

Information og hjælp til virksomheder

Kontakt os som du plejer

Selvom mange medarbejdere arbejder hjemmefra, sidder vi klar ved telefonerne og tjekker vores mails. Så ring og skriv blot til os, som du plejer.

Hvis du ikke kan komme igennem, så ring eller skriv til lederen af det område, du gerne vil i kontakt med (f.eks. skolelederen, hvis det handler om dine børns skole).

Hvis du ikke kommer igennem, kan du ringe til vores omstilling på 72 53 05 30.

Læs mere

Samlet overblik

www.coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.  

Information fra sundhedsmyndighederne

Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde viden om, hvordan du hjælper med at minimere udbredelsen af coronavirus/COVID-19, hvad du skal gøre, hvis du føler dig sløj mv. 

Hvis du skal rejse eller skal returnere til Danmark fra udlandet

Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde rejsevejledninger mv. 

Hvis du er erhvervsdrivende

Virksomhedsguiden kan du finde informationer om coronavirus ift. din virksomhed.