Coronavirus: Overblik over tiltag i Faaborg-Midtfyn Kommune

Siden opdateres løbende.

Fold alle ud

Skoler og daginstitutioner

Skoler

Alle klassetrin på skolerne i Faaborg-Midtfyn er igen i gang med undervisning.

Det er sket efter en nøje planlagt genåbningsproces, hvor hver skole åbnede op i det tempo, der blev vurderet sundhedsmæssigt forsvarligt. Der tages naturligvis stadigvæk udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. hygiejne og afstand.

Undervisningen foregår fortsat ud fra nødundervisningsbekendtgørelsen, og det betyder, at skoleskemaerne ikke er helt som før nedlukningen, f.eks. i forhold til mødetidspunkter. Der er i den forbindelse indsat ekstra skolebusser, ligesom der også fortsat prioriteres mere rengøring end vanligt. 

Læs brevet til forældrene her

Daginstitutioner

Anden fase af genåbningen betyder, at der er kommet færre og mere overordnede anbefalinger på i forhold til hverdagen i vores dagtilbud. Kort fortalt er anbefalingerne om afstand og gruppestørrelser i dagtilbuddene lempet, mens fokus på rengøring og hygiejne fastholdes.

Læs brevet til forældrene her

Ekstraordinær nødpasning

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder i ekstraordinære situationer nødpasning i aften- og nattetimer samt weekender og helligdage. Tilbuddet gælder foreløbigt i perioden torsdag d. 16.4.2020 til og med søndag d. 31.5.2020.

Tilbuddet gælder udelukkende for familier, hvor forældrene ekstraordinært kaldes på arbejde i forbindelse med varetagelse af kritiske funktioner i ældre- og sundhedssektoren, samt pålagte vagtændringer i private virksomheder. Tilbuddet gælder alle 0-9 årige børn i kommunen, uanset hvilket ordinært pasningstilbud de benytter sig af, men kun når alternative pasningsmuligheder er afsøgt.                                                     

Hvis man har behov kontaktes vagttelefonen på 7253 8700 på hverdage i tidsrummet kl. 8.00 – 10.00.

Der kan tidligst anvises en plads to dage efter, vi har modtaget henvendelsen.

Når dit barn er visiteret til plads i tilbuddet, skal du downloade og udfylde denne indmeldelsesblanket.

Rengøring

Her kan du læse om rengøring i skoler og daginstitutioner

Kontakt

Du kan kontakte dit barns skole/institution som vanligt. Du kan også kontakte institutions- eller skolelederen direkte. Kontaktinfo findes på skolens/institutionens hjemmeside. Ved tvivlsspørgsmål kan Opvækst og Læring kontaktes på hovednummer 72 53 30 00.

Plejehjem

Det er nu muligt for beboerne på plejehjem og rehabiliteringscenter Bakkegården at få udendørs besøg af pårørende.

Retningslinjer for udendørs besøg

Faaborg-Midtfyn Kommune følger gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.
Alle plejehjemsbeboere kan få besøg. For at undgå for mange mennesker på et begrænset areal, er det besluttet, at hver beboer kan få to udendørs besøg om ugen.

De udendørs besøg skal ske mellem kl. 10 og 16 af hensyn til de ansattes øvrige opgaver morgen og aften. Besøg skal aftales telefonisk på det telefonnummer, du normalt bruger, når du kontakter din pårørende.

Der kan komme to besøgende med hver gang, og der skal holdes de to meters afstand, som sundhedsmyndighederne anbefaler. Der lægges op til, at de besøgende så vidt muligt er de samme hver gang.

Der vil ikke være en medarbejder med under selve besøget, men de besøgende vil blive hentet af en medarbejder ved plejehjemmets hovedindgang. Det vil ikke være muligt at nyde medbragt mad eller drikke under besøget.

Derudover må besøgende ikke have haft symptomer på covid-19 inden for de seneste 48 timer. Hvis du mistænker, at du har været i kontakt med en smittet, så bliv væk for en sikkerheds skyld.

Hjemmepleje

Serviceniveauet i hjemmeplejen er vendt tilbage til normalt niveau, men med kortere fysisk kontakt og en så høj grad af fysisk afstand, som muligt. Undtaget for den fysiske afstand er ved de tungtvejende sundhedsfaglige grunde til ikke at tilbyde ydelserne i en eller anden form.

Madservice til borgere i eget hjem kører som normalt.

Jobcenter

Fra den 27. maj starter beskæftigelsesindsatsen op igen. Det betyder, at ledige igen skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Alle ledige og sygemeldte vil blive kontaktet af Jobcenter Faaborg-Midtfyn med henblik på at aftale en kommende samtale. De vil også få direkte besked via e-Boks om, at beskæftigelsesindsatsen ikke længere er sat i bero, og hvad det betyder for dem.

Jobcentret er stadig fysisk lukket

Jobcenter Faaborg-Midtfyn på Lindevej 5 i Ringe vil indtil videre stadig være fysisk lukket, medmindre man har en specifik aftale om at mødes på jobcentret. Det er således ikke muligt at komme ind på jobcentret uden forudgående aftale.

Læs mere her

Ansøgning om ydelser

Ansøgning om ydelser skal foregå digitalt via www.fmk.dk eller www.borger.dk.

Kontakt
Ydelse har daglig telefontid mellem kl. 8-12. Telefonnummer 72 53 05 30.

Hvis du har generelle spørgsmål, kan du også ringe på 72 53 05 30.


Information om Corona på andre sprog

Hotline - Stil spørgsmål på eget sprog omkring håndteringen af COVID-19

Borgerservice

Borgerservice i Ringe og Faaborg åbner igen torsdag den 28. maj kl. 10 og følger derfra sine almindelige åbningstider. Se dem og adresserne på Borgerservice her.

Som altid skal du bestille en tid på forhånd for at komme til i Borgerservice- og det er ekstra vigtigt i disse tider på grund af coronavirus/covid-19.

Bestil din tid her!


Har du prøvet vores selvbetjening?

I en række tilfælde har du mulighed for at betjene dig selv via vores digitale selvbetjeningsløsninger

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe på 72 53 05 30.

Sygepleje og sundhedsklinikker

Sundhedsklinikkerne på Åløkkeparken og Tingager Plejehjem er lukkede. Borgere, der normalt kommer i de to klinikker, vil fortsat kunne modtage hjælp. De berørte borgere er blevet kontaktet.


Klinikken på Prices Have Centeret holder fortsat åben, da borgerne kan komme til klinikken uden at gå gennem plejehjemmet.

www.fmk.dk/borger/seniorer-og-pensionister/sundhed-og-sygdomsfore-byggende-tilbud-til-seniorer-og-pensionister/sygepleje-og-sundhedsklinikken/

Myndighed i Sundhed og Omsorg

Rådgivning og visitation holder telefoner og postkasser åbne, selvom mange medarbejdere fortsat arbejder hjemmefra.

Du kan ringe på 72 53 60 00, hvis du har brug for hjemmehjælp eller hjælpemidler, har spørgsmål vedrørende ældre- og plejeboliger eller ønsker kontakt til en socialfaglig medarbejder.

Der planlægges og koordineres som vanligt hjælp i hjemmet efter hospitalsudskrivelse eller rehabiliterende forløb på rehabiliteringscenter Bakkegården.

Du vil hvor det skønnes relevant få besøg af en terapeut i visitationen, hvis du har et rehabiliteringsforløb. Du kan også igen få besøg af en visitator, hvis dette skal ske for, at du kan visiteres til hjemmehjælp. Ældrekonsulenterne kommer igen ud til borgerne, som måtte ønske besøg i denne tid. Vi ringer til dig inden besøget og spørger ind til, om du har symptomer på coronavirus. 

Du kan altid skrive til din socialrådgiver og aftale et telefonmøde.

Myndighedsområdet Børn og Familie

Myndighedsområdet Børn og Familie, der blandt andet arbejder med underretninger og støtte til udsatte børn og deres familier, fortsætter arbejdet på normal vis.

Kontakt
Opvækst og Læring kan kontaktes på hovednummer 72 53 30 00.

Botilbud

Den 5. april 2020 kl. 10 trådte en ny bekendtgørelse om midlertidigt besøgsforbud på botilbud og anbringelsessteder i kraft.

Bekendtgørelsen omhandler midlertidigt besøgsforbud på offentlige og private tilbud og omfatter hovedparten af de sociale tilbud efter serviceloven, hvilket vil sige anbringelsessteder og botilbud m.v. Plejefamilier er dog ikke omfattet af besøgsforbuddet. Formålet er at beskytte de sårbare grupper, som bor eller opholder sig på tilbuddene, samt at forebygge udbredelse af smitten. Der kan gøres undtagelse i kritiske situationer, så besøg kan tillades.

Bekendtgørelsen og de kritiske situationer, hvor der kan gøres undtagelse, er beskrevet nærmere i ministeriets orienteringsskrivelse, som kan læses her: sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/apr/ny-bekendtgoerelse-om-midlertidigt-besoegsforbud-paa-botilbud/

Du er velkommen til at kontakte vores botilbud mv., hvis du har spørgsmål.

Link til selve lovgivningerne: 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx

Socialområdet

Alle tilbud på det Sociale område er nu åbnet op igen. 

Nogle borgere får dog en lidt kortere dag eller lidt færre dage for at de sundhedsmæssige retningslinjer kan overholdes. 

Aflastningen for børn unge og voksne i Årslev og Hillerslev samt hjemmepasning er i normal drift.

Samværs- & aktivitetstilbud på Palleshave er i normal drift.

Samværs- & aktivitetstilbud på Pegasus er i normal drift.

Kontakt

Sundhed og Omsorg kan kontaktes på hovednummer 72 53 60 00.

Hjælpemidler

Hjælpemiddeldepotet har kun åbent for dem, der har akut brug for et hjælpemiddel eller reparation af hjælpemiddel.

Du kan ikke møde op på hjælpemiddeldepotet, uden at det er aftalt med en sagsbehandlende terapeut, som du kan kontakte på 72 53 60 00.

Der er oprettet et område, hvor hjælpemidler kan afleveres til rengøring, inden det kommer ind på værkstedet.

Brugte hjælpemidler hentes gerne retur, da der er brug for  rene senge m.m.

Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

Neuropædagogisk tilbud i Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn er åbent for tilbud i reduceret udgave.

Alle visiterede borgere tilbydes ét aktivitetstilbud om ugen, hvor borgerne samles i små grupper af 2 - 4 ad gangen i 1 - 2 timer. Vi tilbyder træning i træningsmaskiner, socialt samvær med sang og udendørssamvær. Den normale modulundervisning er fortsat lukket. Til borgere, der ikke ønsker fremmøde i Hjerneskadecentret, tilbydes ”walk and talk” og telefonisk kontakt / samtale.

Trænende terapeuter handler på alle, indkomne henvendelser og foretager en konkret og individuel vurdering af genoptræningsbehov. Der tilbydes genoptræning i borgers eget hjem, samt på alle træningscentre, undtaget Tingager, der gradvist åbnes fra uge 21. Genoptræningen på center foregår individuelt eller i små grupper af 2 – 4 stk. borgere, 1 – 2 gange om ugen.

Der er fortsat lukket for alle holdtræningstilbud, ligesom fritvalgsordningen er sat ud af kraft. 

Hjerneskade og demenskoordinatorer svarer på alle henvendelser, samt varetager hjemmebesøg, hvis borger og pårørende ønsker det.

Der er på nuværende tidspunkt lukket for al fysisk vedligeholdende træning, hel- og halvdagshold. Vi udfører kun vores individuelle hjemmetræninger samt vores TeleKOL hold.


Kontaktinfo:

Demenskoordinatorer: 72 53 50 62 / 72 53 50 61

Hjerneskadekoordinator: 72 53 63 34

Det mobile sundhedscenter: 72 53 63 74

Neuropædagogisk team: 72 53 63 51Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et nødberedskab, der ved hjemmebesøg sikrer trivslen for nyfødte og børn med særlige behov. Derudover kan man kontakte egen sundhedsplejerske telefonisk

Læs mere her

Ved brug for akut sundhedsfaglig hjælp kontaktes egen læge eller lægevagten.

Tandplejen

Tandplejen står til rådighed ved akutte situationer.

Læs mere her

Renovation og genbrugspladser

Det er FFV, der står for indsamling af dagrenovation og genbrugsstationerne.

Se information om genbrugspladser og åbningstider på FFV's hjemmeside

Park og Vej

Alle medarbejdere i Park og vej er i arbejde igen og alle arbejdsfunktioner varetages med afstand.

Vi opfordrer til at kontakte os på app’en ”Giv et praj” eller på tlf. 72532400 i stedet for henvendelse til vores medarbejdere i marken.

Færger og Faaborg Havn

Både færgen til Lyø og Avernakø, færgen til Bjørnø og Faaborg Havn har taget sine forholdsregler for at minimere risikoen for smittespredning af coronavirus.

Hold dig opdateret på deres hjemmesider:

Færgen til Lyø/Avernakø

Færgen til Bjørnø

Faaborg Havn

Biblioteker

Bibliotekerne i Broby, Faaborg, Ringe og Årslev er tilgængelige for udlån og aflevering i den betjente åbningstid. Der er ikke adgang med sundhedskort uden for den betjente åbningstid. 

Der beregnes ikke gebyr ved aflevering indtil den 7. juni. Ophold på bibliotekerne er ikke tilladt.

Se åbningstider på www.fmbib.dk 

Faaborg-Midtfyn Musikskole

Musikskolen er genåbnet d. 27. maj. 

Al undervisning foregår efter de retningslinjer Musikskolen har udsendt til elever og forældre. Undervisning henlagt til skoler kan grundet situationen være flyttet til andre lokaler på skolerne. Den enkelte underviser er i direkte kontakt med elever og forældre.

Eventuelle spørgsmål hertil kan rettes til Musikskolen.

Idrætshaller og svømmehaller

Alle de selvejende idrætshaller og svømmehaller er lukket for aktiviteter for foreninger og øvrig offentlig adgang.

Hallerne kan dog benyttes af skolerne, hvis de måtte have behov for dette. Skoler tager kontakt til den konkrete hal, som de ønsker at benytte jf. gældende aftaler.  

Indendørs idræt og anden indendørs aktivitet er fortsat lukket ned – foreløbig til 8. juni. Dvs. at man heller ikke kan benytte kommunale lokaler til aktiviteter endnu.

Kommunale boldbaner og grønne arealer

Retningslinier og lovgivning ændrer sig løbende og derfor skal alle aktører, der vil benytte et kommunalt areal løbende holde sig orienteret. Myndighedernes retningslinjer skal altid følges: http://www.coronasmitte.dk/ 

Alle boldbaner og grønne arealer i kommunen kan benyttes af foreningslivet og borgere i almindelighed, såfremt man overholder de gældende regler og lovgivning og tager de nødvendige forholdsregler i forhold til coronasmitte. 

Foreninger og andre aktører bør følge retningslinierne fra relevante landsorganisationer/forbund. Find retningsliner for din aktivitet hos DGI: https://www.dgi.dk/ eller Danmark Idrætsforbund: https://www.dif.dk/ eller Dansk Ungdoms Fællesråd: https://duf.dk/. Udlån og leje af de kommunale grønne pladser skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne om forsamlingsforbuddet. 

Såfremt man har et arrangement, der må aflyses eller udskydes, vil man kunne få flyttet arrangementsdatoen til en ny i 2021. Det kan ske ved henvendelse på NaturogTrafik-Post@fmk.dk.

Forenings- og fritidsliv, bl.a. udendørs idræt og aktiviteter

Foreninger, der normalt er faste brugere af de kommunale boldbaner eller grønne arealer, kan benytte arealerne. Man behøver ikke indhente en særlig tilladelse, som nogle specialforbund har bedt foreningerne om. Hvis der opstår særlige behov eller udfordringer i forbindelse med det tekniske omkring de grønne arealer, så bedes man kontakte NaturogTrafik-Post@fmk.dk. Øvrige henvendelser vedr. foreningsliv til plan-kultur-vp@fmk.dk.

Hvis man er usikker på hvad man må eller ikke må, så bør man kontakte sin relevante landsorganisation/forbund. Find retningsliner for din aktivitet hos DGI: https://www.dgi.dk/ eller Danmark Idrætsforbund: https://www.dif.dk/ eller Dansk Ungdoms Fællesråd: https://duf.dk/.

Udendørs trænings- og fitnessfaciliteter

Udendørs trænings- og fitnessfaciliteter kan igen benyttes på offentlige arealer. Det skal ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand – dvs. god håndhygiejne, afstand, gældende forsamlingsforbud, mv. samt at man bliver hjemme ved coronasymptomer. 

Madservice

Madservice til borgere i eget hjem kører som normalt.

Chaufførerne har ekstra fokus på at holde afstand til borgerne og på at sikre god håndhygiejne mellem besøgene.

Borgerrådgiver

Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerrådgiver kan fortsat kontaktes via telefon og mail.

Kontakt Borgerrådgiveren

FynBus og Flextrafik

Læs seneste nyt FynBus og flextrafik på https://www.fynbus.dk/coronavirus.

Kommunens medarbejdere

Alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske opgaver, er sendt hjem og arbejder som udgangspunkt hjemmefra. De kommunale administrationsbygninger lukkes ned. Alle medarbejdere får løn i perioden.

 

 

Politiske møder

De politiske udvalgsmøder afholdes som Skype-møder, så længe nedlukningen varer.

 

 

Faaborg-Midtfyn Kommune har oprettet en jobbank, hvor kommunens borgere opfordres til at registrere sig. Hvis der opstår behov for ekstra hænder under coronaepidemien, kan man blive ansat i en midlertidig stilling i kommunen.

Er du erhvervsdrivende?

Få hjælp og vejledning som erhvervsdrivende i forbindelse med coronakrisen.

Information og hjælp til virksomheder

Kontakt os som du plejer

Selvom mange medarbejdere arbejder hjemmefra, sidder vi klar ved telefonerne og tjekker vores mails. Så ring og skriv blot til os, som du plejer.

Hvis du ikke kan komme igennem, så ring eller skriv til lederen af det område, du gerne vil i kontakt med (f.eks. skolelederen, hvis det handler om dine børns skole).

Hvis du ikke kommer igennem, kan du ringe til vores omstilling på 72 53 05 30.

Læs mere

Samlet overblik

www.coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.  

Information fra sundhedsmyndighederne

Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde viden om, hvordan du hjælper med at minimere udbredelsen af coronavirus/COVID-19, hvad du skal gøre, hvis du føler dig sløj mv. 

Hvis du skal rejse eller skal returnere til Danmark fra udlandet

Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde rejsevejledninger mv. 

Hvis du er erhvervsdrivende

Virksomhedsguiden kan du finde informationer om coronavirus ift. din virksomhed.