Faaborg-Midtfyn Kommune og Dansk Skoleidræt indgår partnerskabsaftale

Som den første kommune i landet indgår Faaborg-Midtfyn en partnerskabsaftale med Dansk Skoleidræt om at få mere idræt, bevægelse og frivillighed på skoleskemaet i alle kommunens folkeskoler.

Mere bevægelse og variation i skoledagen kan øge elevernes trivsel og læring. Derfor er Faaborg-Midtfyn Kommune gået sammen med Dansk Skoleidræt om at lave en plan for, hvordan folkeskoleeleverne i Faaborg-Midtfyn kan få en mere varieret skoledag med mere idræt og bevægelse på skoleskemaet.

"Når vi bevæger os, stiger humøret, og stressniveauet falder. Mere bevægelse i løbet af skoledagen kan øge elevernes trivsel og styrke deres læring, og derfor vil vi gerne tilbyde eleverne de bedste rammer for en aktiv og varieret skoledag," siger Kim Aas, der er formand for Opvækst og Læringsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Partnerskabsaftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Dansk Skoleidræt trådte i kraft 1. juni, og indsatsen udspringer af udvalget ”Fremtidens Skole”, som kommer med anbefalinger til, hvordan kommunen kan sikre maksimal udvikling af elevernes læring. Aftalen supplerer desuden Faaborg-Midtfyn Kommunes Bevæg dig for livet-målsætning om at endnu flere børn og unge skal opleve bevægelsesglæden i de lokale idrætsforeninger.

Bevægelse og frivillighed går hånd i hånd

Ud over mere idræt og bevægelse i klasselokalerne, vil der også blive lavet en plan for, hvordan eleverne og lærerne kan arbejde med frivillighed i folkeskolerne. Gennem frivilligt arbejde og samarbejde med det lokale foreningsliv kan eleverne nemlig opøve deres evner til at samarbejde, løse problemer og træffe beslutninger.

Det kan eksempelvis munde ud i legepatruljer, hvor de ældste elever står for sjove lege og aktiviteter for de mindste i frikvartererne, eller frivillige træningsaktiviteter for beboerne på plejehjem.

Udbredes til alle folkeskoler i Faaborg-Midtfyn

Faaborg-Midtfyn Kommune er den første i landet til at indgå en aftale med Dansk Skoleidræt om at give alle folkeskoler et bevægelses- og frivillighedsløft.

"Vi er glade og stolte over, at Faaborg-Midtfyn Kommune ser store perspektiver i et samarbejde med Dansk Skoleidræt. Hvis landets kommuner for alvor skal lykkes med bevægelse på deres skoler, kræver det en systematisk og struktureret indsats, hvor forvaltning, skoleledelser og pædagogiske personale sætter sig sammen og arbejder frem mod at skabe en fælles kultur for bevægelse. Den proces har Dansk Skoleidræt en dyb indsigt i, og vi glæder os til at hjælpe Faaborg-Midtfyn – det vil på sigt blive til stor gavn for kommunens elever," siger Christian Ditlevsen, afdelingsleder i Dansk Skoleidræt.

Efter Sommerferien starter de første skoler op med processen, hvor der nedsættes en lokal arbejdsgruppe og der afholdes bl.a. workshops, kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger. Processen skal munde ud i konkrete initiativer, som kan bringe mere bevægelse og frivillighed ind i skoledagen.

På sigt skal bevægelses- og frivillighedsprojektet udbredes til alle folkeskoler i kommunen, og alle skolerne forventes at være med fra skoleåret 23/24.

"Konkret skal der laves analyser af hver enkelt skoles behov, for der er ikke en ”one size fits all” inden for bevægelse i skolen. Det vil føre til lokale handleplaner, som fx kan påpege, at en skole har særligt brug for at få efteruddannelse til personalet inden for idræt og bevægelse, mens en anden skole måske har behov for en styrket indsats omkring frivillighed. Bundlinjen er, at det som skole handler om at få skabt et fælles sprog og en fælles retning for arbejdet for at sikre den vigtige forankring," siger Christian Ditlevsen.

Det langsigtede mål med projektet er, at der på de enkelte skoler skabes en kultur for frivillighed og bevægelse, der rækker ud over partnerskabsaftalens levetid, så bevægelse og frivillighed naturligt tænkes ind i skoledagen.

Partnerskabsaftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Dansk Skoleidræt gælder frem til 30. juni 2024.

Kontakt

Kim Aas Christensen
Formand for Opvækst og Læringsudvalget
Telefon: 72 53 17 15

Palle Olesen
Skolekonsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune
Telefon: 72 53 32 92

Christian Ditlevsen
Afdelingsleder i Dansk Skoleidræt
Telefon: 20 60 30 55

Michala Bøgetoft
Presseansvarlig
Telefon: 72 53 27 69