Coronavirus: Overblik over tiltag i Faaborg-Midtfyn Kommune

Siden opdateres løbende.

Fold alle ud

COVID-19-vaccination

Hvornår skal jeg vaccineres?

Når det er din tur, får du tilbud om vaccination i din e-boks. Er du ikke tilmeldt e-boks, får du tilbuddet sendt brev med almindelig post. 

Det er Sundhedsstyrelsen, der fastlægger, hvem der skal tilbydes vaccination hvornår. 

Sundhedsmyndighederne har adgang til den nødvendige sundhedsdata, så de ved, hvilken gruppe du hører til.  

Du skal ikke kontakte kommunen, sygehuset eller din praktiserende læge for at få tid – eller for at høre, hvornår det bliver din tur.

Har du generelle spørgsmål til vaccinationsprogrammet mod Covid-19, kan du ringe til myndighedernes Covid-19 hotline på 70 20 02 33.

Flere steder er der krav om, at du skal have et gyldigt coronapas. Se her, hvor du skal bruge coronapas, og hvordan du bruger det. 

Læs mere om vaccinationsprogrammet og få svar på dine spørgsmål 

Hjælp til transport til COVID-19-vaccination

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for at komme frem og tilbage til det vaccinationscenter, hvor du har booket tid til COVID-19-vaccination. Men hvis du grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke er i stand til at transportere dig til, så kan vi hjælpe.

Læs mere information om transport til covid-19-vaccination

COVID-19-test

Isolationsfaciliteter

Hvis du bliver testet positiv for covid-19 og ikke har mulighed for isolere dig i eget hjem, kan du at blive henvist til en isolationsfacilitet.

Du skal tage kontakt til den kommunale sygeplejes vagttelefon på 72 53 63 48. 

Den vagthavende sygeplejeske vil vejlede dig i det videre forløb.

Krav om mundbind eller visir

Der er krav om mundbind eller visir i den offentlige transport ved indstigning samt udstigning, samt når man står op.

Læs bekendtgørelserne og se også hvem, der er fritaget for de nye regler:

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19

Mundbind til visse borgergrupper samt udlevering af badge

Borgerservice i Faaborg og Ringe udleverer mundbind til følgende borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune:

 • Unge på Uddannelseshjælp
 • Borgere i Jobafklaringsforløb
 • Borgere i Ressourceforløb
 • Borgere, der modtager kontanthjælp
 • Borgere, der modtager integrationsydelse
 • Studerende, der ikke selv har økonomi til at indkøbe mundbind

Mundbind udleveres i pakker af ti stk.

For borgere, der er fritaget for brug af mundbind, er det muligt at afhente en badge.
Badge kan afhentes i Borgerservice i Faaborg og Ringe.

Se åbningstider og adresse for Borgerservice

Dokumentation for undtagelse af coronapas

Er du undtaget for coronapas, så skal man fra den 1. juli 2021 kunne fremvise dokumentation for dette. Dokumentation for, at du er undtaget, skal du bruge de steder, hvor du ellers skal fremvise coronapas.

Hvordan får jeg dokumentation for, at jeg er undtaget?

Du kontakter kommunen på telefon 72 53 05 30 eller skriver en mail til joacn@fmk.dk.

Der kan bookes tid tirsdag fra kl. 10 – 14 eller torsdag kl. 10 – 17.

Du skal herefter møde fysisk frem i Borgerservice i Ringe eller Faaborg (husk at få aftalt, hvor det er) på det aftalte tidspunkt. Det tager ca. 10 minutter at udstede dokumentationen, og du får den med, når du går.

Hvem kan undtages for coronapas?

Borgere, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19-test:

 • Kræftsygdom eller senfølger efter behandling af kræft i næse, mund eller svælgområdet
 • Misdannelse af næsen, nyligt brækket næse eller lignende
 • Øget blødningsrisiko, f.eks. grundet blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose, blødersygdom eller lignende.

Borgere, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test:

 • Psykisk, mental og/eller kognitiv funktionsnedsættelse, som gør det vanskeligt at medvirke til testen.

Hvordan udarbejdes dokumentation?

Når du møder frem, skal du skrive under på, at du kan undtages for coronapas og fremvise ID. Herefter udarbejdes et fysisk dokument, som du kan fremvise, de steder, hvor du ellers skal fremvise coronapas.

Hvor lang gyldighed har dokumentationen for undtagelse?

Dokumentet er gyldigt 3 måneder fra udstedelsesdato. Mister du dokumentet skal du booke en ny tid til at få udstedt en ny dokumentation.

Kan jeg få lavet en undtagelse via telefon?

Nej, du skal møde fysisk op i Borgerservice på den aftalte tid for at få dokumentation. Du skal medbringe ID, i form af sundhedskort, kørekort eller lignende.

Skoler og daginstitutioner

Dagtilbud


Dagtilbud er åbne, og børnene vil i videst muligt omfang møde en genkendelig hverdag. Mange af de tidligere restriktioner er lempet, men der er fortsat skærpet opmærksomhed på forebyggelse af smittespredning med fokus på hygiejne, rengøring samt opsporing og isolation af smittede personer. Personalet har stadig ret til at bære visir.

Mulighed for skærpede retningslinjer ved smitte
Dagtilbud er ikke omfattet af automatisk nedlukning af sogne og kommuner. Der gælder dog skærpede retningslinjer for dagtilbud i forbindelse med automatisk nedlukning. Kommuner kan derudover udstede midlertidigt påbud om at lukke dagtilbud, hvis incidenstallet er for højt, ligesom styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med restriktioner.

Såfremt, der sker en sådan nedlukning eller regulering, vil dagtilbuddet sørge for at informere via Aula om nødpasning mv. På det nuværende grundlag vil der ikke ske reduktion i forældrebetalingen, hvis der sker en midlertidig lokal nedlukning ved smitte.

Vil du læse nærmere om de nationale krav, finder du retningslinjerne her: Retningslinjer og vejledninger | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk).

Hold dig orienteret!
Forældre opfordres til at holde sig orienteret om samt følge eventuelt lokalt udmeldte retningslinjer i deres respektive dagtilbud.

Alle i og omkring dagtilbud skal selvfølgelig fortsat være opmærksomme på symptomer på COVID-19 og følge Sundhedsstyrelsens råd og retningslinjer.

Folkeskoler, SFO og klubtilbud


Alle elever er tilbage i skole/SFO og klubtilbud på fuld tid. Det er muligt for skolerne at omlægge undervisningen, således at skolerne fortsat kan tage hensyn til COVID-19, selvom der på skoleområdet ikke er restriktive restriktioner som hidtil. Personalet har stadig ret til at bære visir.

Mulighed for automatisk og midlertidig nedlukning
Såfremt, der sker en automatisk lokal nedlukning ved høj incidens på hhv. sogne- og kommuneniveau, vil skolen sørge for at informere via Aula om nødpasning, fjern- og udendørs undervisning mv.

Hold dig orienteret
Alle i og omkring skoler skal selvfølgelig fortsat være opmærksomme på symptomer på COVID-19 og følge Sundhedsstyrelsens råd og retningslinjer. Forældre bedes herudover holde sig orienteret via Aula.

Test
Opfordring til test i grundskolen gælder frem til d. 1. oktober. Myndighederne opfordrer kraftigt til, at elever fra 12 år og op bliver testet, så de til hver en tid har et negativt testsvar, som ikke er er mere end 72 timer gammelt. Dog anbefales det, at man højst bliver testet to gange om ugen. Da der er tale om en opfordring til at lade sig teste, skal skolen ikke kontrollere testsvar.

Forholdsregler ved kørsel for skoleelever i taxa, Fynbus og Flextrafik
Ved kørsel med skoleelever følger Faaborg-Midtfyn Kommune gældende retningslinjer for Fynbus og Flextrafik. Du kan læse mere her

Generelt for skoler og dagtilbud


Selvisolation og hjemsendelse

Børn og elever som bliver identificeret som nære kontakter opfordres til at følge en udmeldt testplan. Man kan som forældre dog vælge ikke at teste børn under 12 år. I denne situation skal det ikke-testede barn selvisoleres i 7 kalenderdage efter hjemsendelse. Hvis barnet har udvist COVID-19-symptoner skal selvisolationen opretholdes indtil to dage efter symptomfravær. Der kan opstå situationer hvor elever, der ikke er nære kontakter, hjemsendes via screeningssporet. Her følges den udmelding om isolation og test, som udsendes.

Hvis skoleelever holdes hjemme flere dage end angivet af Sundhedsstyrelsen, betragtes det som ulovligt fravær, og der tilbydes ikke fjernundervisning. Det samme gælder, hvis man som forælder holder sine børn hjemme, uden at de er identificeret som nære kontakter eller udviser symptomer.

Får en elev registreret ulovligt fravær på 15 % eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen underrette Center for Opvækst og Læring med henblik på en midlertidig standsning af børne- og ungeydelsen.

Forsamling i dagtilbud og skoler
Skoler og dagtilbud er undtaget fra det lille forsamlingsforbud. Skoler og dagtilbud kan ikke deltage i eller afholde arrangementer, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidigt (det store forsamlingsforbud). Det gælder både udendørs og indendørs.

Må man komme i skole og dagtilbud efter rejse? 
Planlægger I som familie at rejse ud af Danmark, skal I holde jer opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

Hvad angår test og isolation bedes forældre holde sig orienteret via https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark. Vær opmærksomme på, at der gælder særlige krav til børn under 15 år. 

Hvorvidt en skolelev vil modtage fjernundervisning i en eventuel isolationsperiode afhænger af, hvorvidt udrejsen har haft et nødvendigt formål, som fx samvær med en forælder der bor i udlandet, eller hvis skolelederen har givet tilladelse til ekstraordinær frihed. Hvorvidt fraværet registreres som lovligt eller ulovligt er en lokal afgørelse, hvor skolelederen vil forholde sig til myndighedernes liste over anerkendelsesværdige formål og Faaborg-Midtfyn Kommunes fraværspraksis.

Kontakt
Du kan kontakte dit barns skole/dagtilbud som vanligt. Du kan også kontakte dagtilbuds- eller skolelederen direkte. Kontaktinfo findes på skolens/institutionens hjemmeside.

Der tages forbehold for, at ministeriet eller sundhedsstyrelsen kan opdatere de nationale retningslinjer løbende.

Plejehjem

Hjemmepleje

Der varetages kortere fysisk kontakt og en så høj grad af fysisk afstand, som muligt. Personalet i hjemmeplejen tilstræber at overholde kravet om afstand til borgeren med mindre der er tungtvejende sundhedsfaglige grunde til ikke at gøre det.

Kontakt til den kommunale hjemmepleje

Madservice til borgere i eget hjem kører som normalt.

Jobcenter

Fra 1. september 2021 er beskæftigelsesindsatsen ikke længere præget af "corona-regler"

Det vil sige, at du skal være aktivt jobsøgende samt kunne og ville deltage i samtaler med jobcenteret.

Ret- og pligt er genindført

Pligten for jobcentrene til at give tilbud og retten for borgerne til at få tilbud inden for en bestemt kadence blev genindført pr. 1. juli 2021.
Du har pligt til at deltage i de tilbud, som jobcentret måtte iværksætte. 
  
Du kan blive sanktioneret hvis du, uden rimelig grund, fx ikke deltager i samtaler eller tilbud.

Er du i tvivl om dine rettigheder og pligter skal du kontakte din kontaktperson i Jobcenteret for vejledning.

Er der spørgsmål til dit eget forløb, kan du kontakte din kontaktperson i Jobcenteret.


Borgerservice

Borgerservice i Ringe og Faaborg har åbent som normalt.

 
Husk fortsat at bestille tid for at komme i Borgerservice

Har du prøvet vores selvbetjening?
I en række tilfælde har du mulighed for at betjene dig selv via vores digitale selvbetjeningsløsninger

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe på 72 53 05 30.

Sygepleje og sundhedsklinikker

Sundhedsklinikken på Åløkkeparken er fortsat lukket. Borger, der normalt kom i klinikken, modtager hjælp i eget hjem.

Klinikken på Tingager er åben. Besøg i klinikken efter aftale med Den Kommunale Sygepleje.

Myndighed i Sundhed og Omsorg

Rådgivning og visitation holder telefoner og postkasser åbne, selvom mange medarbejdere fortsat arbejder hjemmefra.

Du kan ringe på 72 53 60 00, hvis du har brug for hjemmehjælp eller hjælpemidler, har spørgsmål vedrørende ældre- og plejeboliger eller ønsker kontakt til en socialfaglig medarbejder.

Der planlægges og koordineres som vanligt hjælp i hjemmet efter hospitalsudskrivelse eller rehabiliterende forløb på rehabiliteringscenter Bakkegården.

Du vil stadig få besøg af en terapeut i visitationen, hvis du har et rehabiliteringsforløb. Du kan også fortsat få besøg af en visitator, hvis dette skal ske for, at du kan visiteres til hjemmehjælp. Ældrekonsulenterne kommer ud til borgerne, som måtte ønske besøg i denne tid. Vi ringer til dig inden besøget og spørger ind til, om du har symptomer på coronavirus. 

Hjælpemiddeldepotet leverer hjælpemidler som vanligt. Du kan også aftale tid ved depotet og komme og få repareret dine hjælpemidler.

Du kan altid skrive til din socialrådgiver og aftale et telefonmøde.

Myndighedsområdet Børn og Familie

Myndighedsområdet Børn og Familie, der blandt andet arbejder med underretninger og støtte til udsatte børn og deres familier, fortsætter arbejdet på normal vis.

Kontakt
Opvækst og Læring kan kontaktes på hovednummer 72 53 30 00.

Botilbud

Det socialfaglige område

Alle tilbud på det Det Socialfaglige område. Det vil sige VSU, STU, bostøtte, Mestringsenheden, beskyttede værksteder og dagtilbud kører med almen drift.

Der er nogle ændringer i typen af aktivitet da alle steder taget hensyn til at forskellige grupper har så lidt kontakt på tværs som muligt. Desuden har borgere og chauffører mundbind eller visir på under transport.

Hjælpemidler

Hjælpemiddeldepotet har kun åbent for dem, der har akut brug for et hjælpemiddel eller reparation af hjælpemiddel.

Du kan ikke møde op på hjælpemiddeldepotet, uden at det er aftalt med en sagsbehandlende terapeut, som du kan kontakte på 72 53 60 00.

Der er oprettet et område, hvor hjælpemidler kan afleveres til rengøring, inden det kommer ind på værkstedet.

Brugte hjælpemidler hentes gerne retur, da der er brug for  rene senge m.m.

Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

Hjerneskadecenteret i Hillerslev: 

Neuropædagogisk tilbud i Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn er åben.

Alle visiterede borgere modtager 1 - 2 samværs- og aktivitetstilbud om ugen i reduceret form; moduler gives i kortere tidsrum og er planlagt, så der tages hensyn til de lokale forhold i Hjerneskadecentret og ud fra forsigtighedsprincippet ift. Afstande.  

Enkelte borgere fortsætter med et individuelt tilrettelagt tilbud i hjemlige omgivelser.

Genoptræning:

Trænende terapeuter handler på alle indkomne henvendelser efter gældende lovgivning og foretager en konkret og individuel vurdering af genoptræningsbehov. Der tilbydes genoptræning i borgers eget hjem og/ eller på alle træningscentre. Genoptræning på center er fortsat underlagt øget krav om hygiejne og afstand. 

Vedligeholdende træning: 

Vedligeholdende træning og hel og halvdagsaktiviteter er genoptaget.

Vi har afkortet alle tilbud for at kunne tilbyde alle borgere et tilbud. Holdene er mindre, så vi kan overholde retningslinjer om afstand og hygiejne retningslinjer.

De individuelle hjemmetræninger, som borgere er visiteret til og vores TeleKOL hold fortsætter uændret.

Demens og hjerneskadekoordinator:

Hjerneskade og demenskoordinatorer svarer på alle henvendelser og varetager hjemmebesøg, hvis borger og pårørende ønsker det.

Kontaktinfo:

Demenskoordinatorer: 72 53 50 62 / 72 53 50 61

Hjerneskadekoordinator: 72 53 63 34

Det mobile sundhedscenter: 72 53 63 74

Neuropædagogisk team: 72 53 63 51

Det mobile sundhedscenter:

Alle tilbud er i gang indenfor diabetes, stress, angst og depression og mindfullness. 

Patientuddannelse til kronikere gennemføres også med restriktioner. 

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et nødberedskab, der ved hjemmebesøg sikrer trivslen for nyfødte og børn med særlige behov. Derudover kan man kontakte egen sundhedsplejerske telefonisk

Læs mere her

Ved brug for akut sundhedsfaglig hjælp kontaktes egen læge eller lægevagten.

Tandplejen

Tandplejen står til rådighed ved akutte situationer.

Læs mere her

Renovation og genbrugspladser

Det er FFV, der står for indsamling af dagrenovation og genbrugsstationerne.

Se information om genbrugspladser og åbningstider på FFV's hjemmeside

Park og Vej

Alle medarbejdere i Park og Vej er i arbejde igen og alle arbejdsfunktioner varetages med afstand.

Vi opfordrer til at kontakte os på app’en ”Giv et praj” eller på 72 53 24 00 i stedet for henvendelse til vores medarbejdere i marken.

Færger og Faaborg Havn

Både færgen til Lyø og Avernakø, færgen til Bjørnø og Faaborg Havn har taget sine forholdsregler for at minimere risikoen for smittespredning af coronavirus.

Hold dig opdateret på deres hjemmesider:

Færgen til Lyø/Avernakø

Færgen til Bjørnø

Faaborg Havn

Biblioteker

Der er adgang til bibliotekerne uden restriktioner.

Åbningstider kan ses på www.fmbib.dk/biblioteker

Faaborg-Midtfyn Musikskole

Al undervisning foregår efter de retningslinjer Musikskolen har udsendt til elever og forældre.

Den enkelte underviser er direkte kontakt med elever og forældre.

Se information/beredskabsplan for elever og forældre ved eventuelle COVID-19-situationer

Eventuelle spørgsmål hertil kan rettes til Musikskolen.

Idrætshaller og svømmehaller

Alle de selvejende idrætshaller er nu genåbnet men med krav om fremvisning af Coronapas som stikprøvekontrol. Ansvaret for gennemførelsen af den daglige stik-prøvekontrol placeres hos den, der har rådighed over lokalet. Der er krav om at vise coronapas i fitnesscentre for personer over 15 år. Der er krav om at vise Coronapas ved indendørs idræt og foreningsaktivitet for voksne over 18 år.

Indendørs forsamlingsforbud hæves til 50 personer.

Se retningslinier udstukket af Kulturministeriet

Når der kommer en genåbning, bør det håndteres, så sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger følges for den enkelte og for den enkelte forening, institution, facilitet mv. som helhed. Generelt ved en genåbning bør der være fokus på, at dette er en overgangssituation, hvor ekstra foranstaltninger implementeres ud over de normalt gældende anbefalinger og retningslinjer for området.

De enkelte aktiviteter og idrætsgrene bør følge retningslinier udstukket af idrætsorganisationerne DFIF og DGI og retningslinjer udstukket af DIF

Kommunale boldbaner og grønne arealer

Retningslinier og lovgivning ændrer sig løbende og derfor skal alle aktører, der vil benytte et kommunalt areal løbende holde sig orienteret. Myndighedernes retningslinjer skal altid følges: http://www.coronasmitte.dk/ 

Alle boldbaner og grønne arealer i kommunen kan benyttes af foreningslivet og borgere i almindelighed, såfremt man overholder de gældende regler og lovgivning og tager de nødvendige forholdsregler i forhold til coronasmitte. 

Foreninger og andre aktører bør følge retningslinierne fra relevante landsorganisationer/forbund. Find retningsliner for din aktivitet hos DGI, Danmark Idrætsforbund, Dansk Boldspil Union eller Dansk Ungdoms Fællesråd. Udlån og leje af de kommunale grønne pladser skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne om forsamlingsforbuddet. 

Såfremt man har et arrangement, der må aflyses eller udskydes, vil man kunne få flyttet arrangementsdatoen til en ny i 2021. Det kan ske ved henvendelse på NaturogTrafik-Post@fmk.dk.

Forenings- og fritidsliv samt aftenskoler – udendørs aktiviteter

Foreninger, der normalt er faste brugere af de kommunale boldbaner eller grønne arealer, kan benytte arealerne. Man behøver ikke indhente en særlig tilladelse, som nogle specialforbund har bedt foreningerne om. Hvis der opstår særlige behov eller udfordringer i forbindelse med det tekniske omkring de grønne arealer, så bedes man kontakte NaturogTrafik-Post@fmk.dk. Øvrige henvendelser vedr. foreningsliv til plan-kultur-vp@fmk.dk.

Hvis man er usikker på hvad man må eller ikke må, så bør man kontakte sin relevante landsorganisation/forbund. Find retningsliner for din aktivitet hos DGI: https://www.dgi.dk/ eller Danmark Idrætsforbund: https://www.dif.dk/ eller Dansk Ungdoms Fællesråd: https://duf.dk/.

Udendørs trænings- og fitnessfaciliteter

Udendørs trænings- og fitnessfaciliteter kan igen benyttes på offentlige arealer. Det skal ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand – dvs. god håndhygiejne, afstand, gældende forsamlingsforbud, mv. samt at man bliver hjemme ved coronasymptomer. 

Forenings- og fritidsliv samt aftenskoler – indendørs aktiviteter

Alle idræts-, fritids- kultur- og foreningsaktiviteter er åben med krav om coronapas. Indendørs lokaler/faciliteter - såvel kommunale som selvejende - kan benyttes til idræts-, kultur-, aftenskole- og foreningsaktiviteter for alle. Der skal fortsat indgås lokale aftaler for brug af lokaler, og håndhævelse af restriktioner.

Kontrollen med Coronapas lempes, så der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af frivillige foreninger og på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om coronapas. Ansvaret for gennemførelsen af den daglige stikprøvekontrol placeres hos den, der har rådighed over lokalet. Der er krav om at vise coronapas i fitnesscentre for personer over 15 år. Der er krav om at vise coronapas ved indendørs idræt og foreningsaktivitet for voksne over 18 år.

Forsamlingsforbuddet

 • Indendørs forsamlingsforbud hæves til 50 personer
 • Udendørs forsamlingsforbud hæves til 100 personer

Corona-retningslinjer opdateres jævnlig og der vil være evt. støttemuligheder hos Kulturministeriet.Sørg for løbende at følge med i opdateringer af retningslinjerne, og sørg for løbende at italesætte og synliggøre Corona-retningslinjerne til jeres medlemmer, der hvor jeres aktiviteter foregår.

Se Kulturministeriets hjemmeside 

Specifikke retningslinjer for idrætter og aktiviteter findes stadig på organisationernes hjemmesider:

eller andre organisationers hjemmesider.

Spørgsmål kan rettes til Kultur og Fritid, Faaborg-Midtfyn Kommune, plan-kultur-vp@fmk.dk, eller til Kulturministeriets Corona Hotline, tlf. 33 74 50 00.

Madservice

Madservice til borgere i eget hjem kører som normalt.

Chaufførerne har ekstra fokus på at holde afstand til borgerne og på at sikre god håndhygiejne mellem besøgene.

Borgerrådgiver

Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerrådgiver kan fortsat kontaktes via telefon og mail.

Kontakt Borgerrådgiveren

FynBus og Flextrafik

Læs seneste nyt FynBus og flextrafik på https://www.fynbus.dk/coronavirus.

Gratis mundbind til visse borgergrupper samt udlevering af badge

Faaborg-Midtfyn Kommune har oprettet en jobbank, hvor kommunens borgere opfordres til at registrere sig. Hvis der opstår behov for ekstra hænder under coronaepidemien, kan man blive ansat i en midlertidig stilling i kommunen.

Er du erhvervsdrivende?

Få hjælp og vejledning som erhvervsdrivende i forbindelse med coronakrisen.

Information og hjælp til virksomheder

Kontakt os som du plejer

Selvom mange medarbejdere arbejder hjemmefra, sidder vi klar ved telefonerne og tjekker vores mails. Så ring og skriv blot til os, som du plejer.

Hvis du ikke kan komme igennem, så ring eller skriv til lederen af det område, du gerne vil i kontakt med (f.eks. skolelederen, hvis det handler om dine børns skole).

Hvis du ikke kommer igennem, kan du ringe til vores omstilling på 72 53 05 30.

Læs mere

Samlet overblik

www.coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.  

Information fra sundhedsmyndighederne

Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde viden om, hvordan du hjælper med at minimere udbredelsen af coronavirus/COVID-19, hvad du skal gøre, hvis du føler dig sløj mv. 

Hvis du skal rejse eller skal returnere til Danmark fra udlandet

Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde rejsevejledninger mv. 

Hvis du er erhvervsdrivende

Virksomhedsguiden kan du finde informationer om coronavirus ift. din virksomhed.