Coronavirus: Overblik over tiltag i Faaborg-Midtfyn Kommune

Siden opdateres løbende.

Fold alle ud

COVID-19-vaccination

Hvornår skal jeg vaccineres?

Når det er din tur, får du tilbud om vaccination i din e-boks. Er du ikke tilmeldt e-boks, får du tilbuddet sendt brev med almindelig post. 

Det er Sundhedsstyrelsen, der fastlægger, hvem der skal tilbydes vaccination hvornår. 

Sundhedsmyndighederne har adgang til den nødvendige sundhedsdata, så de ved, hvilken gruppe du hører til.  

Du skal ikke kontakte kommunen, sygehuset eller din praktiserende læge for at få tid – eller for at høre, hvornår det bliver din tur.

Har du generelle spørgsmål til vaccinationsprogrammet mod Covid-19, kan du ringe til myndighedernes Covid-19 hotline på 70 20 02 33.
  
Læs mere om vaccinationsprogrammet og få svar på dine spørgsmål 

Hjælp til transport til COVID-19-vaccination

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for at komme frem og tilbage til det vaccinationscenter, hvor du har booket tid til COVID-19-vaccination. Men hvis du grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke er i stand til at transportere dig til, så kan vi hjælpe.

Læs mere information om transport til covid-19-vaccination

COVID-19-test

Isolationsfaciliteter

Hvis du bliver testet positiv for covid-19 og ikke har mulighed for isolere dig i eget hjem, kan du at blive henvist til en isolationsfacilitet.

Du skal tage kontakt til den kommunale sygeplejes vagttelefon på 72 53 63 48. 

Den vagthavende sygeplejeske vil vejlede dig i det videre forløb.

Krav om mundbind eller visir

Der er krav om mundbind eller visir, som du blandt andet skal have på, når du besøger:

 • Detailhandlen
 • Kulturinstitutioner, herunder biblioteker og musikskole
 • Idræts- og foreningsfaciliteter
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Plejehjem, botilbud og kommunale sundhedstilbud som fx genoptræning

Borgerservice og jobcenter

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi indført krav om mundbind/visir hos Borgerservice i Ringe og i Faaborg. Det betyder, at du også skal have mundbind/visir på, når du skal ind på jobcenteret i Ringe i de områder, der deles med Borgerservice.

Læs bekendtgørelserne og se også hvem, der er fritaget for de nye regler:

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19

Mundbind til visse borgergrupper samt udlevering af badge

Borgerservice i Faaborg og Ringe udleverer mundbind til følgende borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune:

 • Unge på Uddannelseshjælp
 • Borgere i Jobafklaringsforløb
 • Borgere i Ressourceforløb
 • Borgere, der modtager kontanthjælp
 • Borgere, der modtager integrationsydelse
 • Studerende, der ikke selv har økonomi til at indkøbe mundbind

Mundbind udleveres i pakker af ti stk.

For borgere, der er fritaget for brug af mundbind, er det muligt at afhente en badge.
Badge kan afhentes i Borgerservice i Faaborg og Ringe.

Se åbningstider og adresse for Borgerservice

Skoler og daginstitutioner

Dagtilbud

Dagtilbud er ikke omfattet af regeringens særlige COVID-19-restriktioner frem til 28. februar. Børn i dagtilbud vil i videst muligt omfang møde en genkendelig hverdag - dog er der indført krav om, at institutionerne skal opdele børnene i mindre og faste grupper.

Kommunen har valgt at følge myndighedernes kraftige opfordring til, at børn afleveres og afhentes udendørs, og at forældre og andre besøgende skal bære mundbind/visir. Alle kommunale og selvejende institutioner har således orienteret deres forældre direkte om, hvordan hente/bringe-situationen lokalt afvikles udendørs fra og med tirsdag d. 12. januar.

Alle besøgende på 12 år eller derover skal bære mundbind eller visir, hvis de opholder sig indendørs i dagtilbuddet. Dette gælder for forældre eller andre familiemedlemmer og for alle øvrige besøgende som f.eks. håndværkere m.fl. Dagtilbuddet kan afvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Hvis forældre deltager i indkøring i forbindelse med opstart eller overgange, eller hvis de deltager i udredning af deres barn i dagtilbuddet, kan det dog udgøre en anerkendelsesværdig årsag til at tage mundbindet eller visiret af, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det.

Hos dagplejere

Hos dagplejere vurderes det lokalt, om det er pædagogisk forsvarligt, at dagplejeren skal modtage og aflevere børn udendørs og dermed efterlade andre børn inde i hjemmet - også forældre til dagplejebørn har fået direkte orientering om den lokale tilgang.

Hold dit barn hjemme, hvis du kan

Alle forældre gøres opmærksom på, at regeringen opfordrer forældre, der har mulighed for det, at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode. Det kan fx være forældre på barsel eller forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra.2

Hvis man således har mulighed for at holde sit barn hjemme, hjælper man institutionen med at få vagtplanen til at gå op. Alle forældrene har stadig krav på at få passet deres børn, og det understreges, at der kan være mange forhold i hjemmet, som tilsiger, at man har behov for at anvende pladsen – også selvom man fx er hjemsendt, på barsel eller arbejdssøgende.

Dagtilbud kan i helt særlige situationer gennemføre dimensionering, fx indskrænket åbningstid eller forskudt pasning. Sådanne tiltag meldes ud lokalt, hvis de tages i anvendelse. Det bemærkes, at kommunen ikke har pligt til at skaffe nødpasning til børn i private pasningsordninger og private daginstitutioner, hvis disse er helt eller delvist lukket pga. smitteudbrud eller dimensionering.

På det nuværende grundlag vil der ikke ske reduktion i forældrebetalingen, hvis man imødekommer ministeriets opfordring til at holde sine børn hjemme fra dagtilbud og/eller, hvis der sker en midlertidig dimensionering i form af begrænsning i dagtilbuddets åbningstiden. Gevinsten ved at bidrage til disse tiltag er den, at smittemulighederne minimeres og personalet sikres de bedste vilkår for at udføre deres arbejde. Der er således en større sandsynlighed for, at dagtilbuddet har åbent, når man har brug for det.

Hold dig orienteret!

Forældre opfordres i øvrigt til at holde sig orienteret om samt følge lokale retningslinjer i deres respektive dagtilbud, f.eks. vedrørende adgangsbegrænsning i garderober mv.

Alle i og omkring dagtilbud skal selvfølgelig fortsat være opmærksomme på symptomer på COVID-19 og følge Sundhedsstyrelsens råd og retningslinjer.

Folkeskoler, SFO og klubtilbud

0. - 4. kl.

Pr. 8. februar 2021 har elever i 0.-4. kl. igen undervisning med fysisk fremmøde. SFO og klubtilbud er også genåbnet for disse klassetrin. 

Undervisningen kan planlægges som nødundervisning frem til sommerferien, selvom eleverne er tilbage på skolen. Dette giver mulighed for at tage hensyn til elevernes sociale og faglige trivsel, samtidig med at myndighedernes regler og anbefalinger overholdes, herunder afstand mellem klasser og minimering af antallet af voksne pr. klasse.

Retningslinjer og vejledninger | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk).

5. - 10. kl.

Elever i 5.-10. kl. har fortsat nødundervisning som fjernundervisning indtil d. 28. februar 2021 og må ikke modtages på skolen. I samme periode er fritidsundervisning og klubtilbud i Ungdomsskolen lukket for fysisk fremmøde.

Elever i aldersgruppen med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet, skal fortsat modtages på skolen og i videst mulige udstrækning modtage almindelig undervisning. I langt de fleste tilfælde vil eleverne modtages af pædagogisk personale på skolen, der understøtter elevernes deltagelse i fjernundervisningen på samme måde, som deres forældre ville have gjort, hvis de havde været hjemme.

Heldagsskolen, specialklasser og ungdomsskolens ene-/heltidsundervisning

Elever i specialklasser, på Heldagsskolen og i ungdomsskolens ene-/heltidsundervisning skal møde frem på skolen, hvor de vil modtage undervisning i et fysisk format. Fritidstilbud vil være åben for de elever i denne gruppe, der er tilmeldt.

Ved fysisk fremmøde

I alle tilfælde hvor elever og personale har fysisk fremmøde er der særlig opmærksomhed på de gældende anbefalinger for håndhygiejne, rengøring og udluftning. Alle i og omkring skoler skal selvfølgelig fortsat være opmærksomme på symptomer på COVID-19 og følge Sundhedsstyrelsens råd og retningslinjer

Alle besøgende på 12 år og derover skal på skolen bære mundbind eller visir, når de opholder sig indendørs på skolen, SFO'en eller fritidsordningen. Dette gælder for elevens forældre eller andre familiemedlemmer og for alle øvrige besøgende som f.eks. håndværkere m.fl. Skolen kan afvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Der tages forbehold for, at ministeriet eller sundhedsstyrelsen kan opdatere de nationale retningslinjer løbende. Forældre bedes holde sig orienteret via AULA.

Lokale tilpasninger

Skoler og dagtilbud håndterer situationen vedr. COVID-19 hver dag, og de følger myndighedernes retningslinjer. Der kan i det enkelte dagtilbud og på den enkelte skole være lokalt tilpassede retningslinjer, og man kan derfor på tværs af kommunen opleve forskelle i håndteringen.

Forsamling

Skoler og dagtilbud er undtaget fra forsamlingsforbuddet, når det omhandler administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter. Alle aktiviteter skal selvfølgelig foregå i henhold til de gældende sundhedsfaglige retningslinjer. Sociale arrangementer i forbindelse med både skole/dagtilbud og i privat regi bør aflyses.

Forholdsregler ved kørsel for skoleelever i taxa, Fynbus og Flextrafik

Ved kørsel med skoleelever følger Faaborg-Midtfyn Kommune gældende retningslinjer for Fynbus og Flextrafik.

Du kan læse mere her

Test af elever ved påvist smitte

Man kan vælge ikke at teste børn under 12 år uden symptomer. Hvis forældre vælger ikke at få deres børn testet, skal børnene holdes hjemme i 7 kalenderdage efter hjemsendelse. Hvis elever holdes hjemme flere dage end det antal Sundhedsstyrelsen angiver, så betragtes det som ulovligt fravær, og der tilbydes ikke fjernundervisning. Det samme gælder, hvis man som forælder holder sine børn hjemme af frygt for smitte af ikke-testede elever under 12 år uden symptomer.

Får en elev registreret ulovligt fravær på 15 % eller derover indenfor et kvartal, skal skolelederen underrette Center for Opvækst og Læring, hvorefter der kan trækkes i børne- og ungeydelsen.

Må man komme i skole og dagtilbud efter en rejse?

Planlægger I som familie at rejse ud af Danmark, skal I holde jer opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside. I skal være opmærksomme på, at dagtilbud og skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune af sundhedsmæssige grunde ikke tager imod et barn eller en elev, der har været i udlandet imod myndighedernes anbefalinger, fordi det kan udgøre en smitterisiko for de andre børn, elever og personalet.

Hold jer opdaterede på Udenrigsministeriets hjemmeside ift. isolationsperiode, test mv.

Registrering af fravær og evt. fjernundervisning i skolen:

Har rejsen et nødvendigt formål, f.eks. samvær med en forælder der bor i udlandet, vil en skoleelev i isolationsperioden modtage fjernundervisning, og fraværet vil registreres som lovligt (såfremt skolelederen har givet tilladelse til ekstraordinær frihed, hvis rejsen er foretaget i skoletiden).

Har rejsen ikke et nødvendigt formål, f.eks. ferierejse, vil fraværet være ulovligt, og der vil ikke blive tilbudt fjernundervisning. Det er en lokal afgørelse, hvorvidt udrejse er nødvendig. Skolelederen vil foretage en konkret og individuel vurdering på baggrund af myndighedernes liste over anerkendelsesværdige formål.

Hold jer opdateret via følgende link, hvor det bl.a. er forklaret, hvad man skal gøre, hvis et land skifter farvestatus under rejsen eller hvis et land kun er orange grundet indrejserestriktioner:

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

Kontakt

Du kan kontakte dit barns skole/institution som vanligt. Du kan også kontakte institutions- eller skolelederen direkte. Kontaktinfo findes på skolens/institutionens hjemmeside. Ved tvivlsspørgsmål kan Opvækst og Læring kontaktes på hovednummer 72 53 30 00.

Plejehjem

Hjemmepleje

Der kan i uge 7 og 8 være mulige ændringer i den service, som borgerne, der modtager hjemmehjælp, i Faaborg-Midtfyn Kommune modtager fra kommunen. 
Læs mere om de mulige ændringer

Der varetages kortere fysisk kontakt og en så høj grad af fysisk afstand, som muligt. Personalet i hjemmeplejen tilstræber at overholde kravet om afstand til borgeren med mindre der er tungtvejende sundhedsfaglige grunde til ikke at gøre det.

Kontakt til den kommunale hjemmepleje

Madservice til borgere i eget hjem kører som normalt.

Jobcenter

Jobcentret overgår igen til digitale samtaler og tilbud med virkning fra den 20/12.

Med virkning fra søndag den 20/12 trådte der igen nye regler i kraft for Jobcenteret. Reglerne gælder foreløbig til den 5/4-2021.

• Beskæftigelsesindsatsen er fortsat gældende, og I har fortsat ret til aktiviteter og samtaler.
• Alle vores tilbud, både interne og eksterne, omlægges til digitale tilbud.
• Alle samtaler omlægges til telefoniske eller digitale samtaler - med mindre Jeres situation tilsiger, at der er behov for at mødes fysisk, dette aftales med Jeres kontaktperson.
• Der etableres ikke nye virksomhedspraktikker eller løntilskud – er du allerede i praktik eller løntilskud kan du fortsætte med dette, hvis du ønsker det. Ønsker du at afbryde praktikken aftales det med kontaktpersonen og du vil ikke blive sanktioneret.
• Er du i et andet tilbud skal du fortsætte dette tilbud, som omlægges og vil foregå digitalt.

Er der spørgsmål til dit eget forløb, kan du kontakte din kontaktperson i Jobcenteret.

Krav til mundbind eller visir

I Faaborg-Midtfyn Kommune indfører vi fra den 29. oktober 2020 krav om mundbind/visir hos Borgerservice i Ringe og i Faaborg. Det betyder, at du også skal have mundbind/visir på, når du skal ind på jobcenteret i Ringe i de områder, der deles med Borgerservice.

Ansøgning om ydelser

Ansøgning om ydelser skal foregå digitalt via www.fmk.dk eller www.borger.dk.

Kontakt
Ydelse har daglig telefontid mellem kl. 8-12. Telefonnummer 72 53 05 30.

Hvis du har generelle spørgsmål, kan du også ringe på 72 53 05 30.


Information om Corona på andre sprog

Hotline - Stil spørgsmål på eget sprog omkring håndteringen af COVID-19

Borgerservice

Borgerservice i Ringe og Faaborg

Borgerservice er midlertidigt lukket for tidsbestilling på grund af corona-virus. Det gælder foreløbigt til og med den 5. april 2021.

Vi har lukket for den elektroniske tidsbestilling for at begrænse antallet af fremmødte på Borgerservice.

Du kan i stedet kontakte Borgerservice på telefon 72 53 15 60, hvor vores medarbejdere sidder klar til at hjælpe. Sammen med dig vurderer vi, om vi kan hjælpe dig digitalt eller over telefon i stedet for ved fysisk fremmøde.

Krav til mundbind eller visir

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi indført krav om mundbind/visir hos Borgerservice i Ringe og i Faaborg. Det betyder, at du også skal have mundbind/visir på, når du skal ind på jobcenteret i Ringe i de områder, der deles med Borgerservice.

Har du prøvet vores selvbetjening?
I en række tilfælde har du mulighed for at betjene dig selv via vores digitale selvbetjeningsløsninger

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe på 72 53 05 30.

Sygepleje og sundhedsklinikker

Sundhedsklinikken på Åløkkeparken er fortsat lukket. Borger, der normalt kom i klinikken, modtager hjælp i eget hjem.

Klinikken på Tingager er åben. Besøg i klinikken efter aftale med Den Kommunale Sygepleje.

Myndighed i Sundhed og Omsorg

Rådgivning og visitation holder telefoner og postkasser åbne, selvom mange medarbejdere fortsat arbejder hjemmefra.

Du kan ringe på 72 53 60 00, hvis du har brug for hjemmehjælp eller hjælpemidler, har spørgsmål vedrørende ældre- og plejeboliger eller ønsker kontakt til en socialfaglig medarbejder.

Der planlægges og koordineres som vanligt hjælp i hjemmet efter hospitalsudskrivelse eller rehabiliterende forløb på rehabiliteringscenter Bakkegården.

Du vil stadig få besøg af en terapeut i visitationen, hvis du har et rehabiliteringsforløb. Du kan også fortsat få besøg af en visitator, hvis dette skal ske for, at du kan visiteres til hjemmehjælp. Ældrekonsulenterne kommer ud til borgerne, som måtte ønske besøg i denne tid. Vi ringer til dig inden besøget og spørger ind til, om du har symptomer på coronavirus. 

Hjælpemiddeldepotet leverer hjælpemidler som vanligt. Du kan også aftale tid ved depotet og komme og få repareret dine hjælpemidler.

Du kan altid skrive til din socialrådgiver og aftale et telefonmøde.

Myndighedsområdet Børn og Familie

Myndighedsområdet Børn og Familie, der blandt andet arbejder med underretninger og støtte til udsatte børn og deres familier, fortsætter arbejdet på normal vis.

Kontakt
Opvækst og Læring kan kontaktes på hovednummer 72 53 30 00.

Botilbud

Det socialfaglige område

Alle tilbud på det Det Socialfaglige område. Det vil sige VSU, STU, bostøtte, Mestringsenheden, beskyttede værksteder og dagtilbud kører med almen drift.

Der er nogle ændringer i typen af aktivitet da alle steder taget hensyn til at forskellige grupper har så lidt kontakt på tværs som muligt. Desuden har borgere og chauffører mundbind eller visir på under transport.

Hjælpemidler

Hjælpemiddeldepotet har kun åbent for dem, der har akut brug for et hjælpemiddel eller reparation af hjælpemiddel.

Du kan ikke møde op på hjælpemiddeldepotet, uden at det er aftalt med en sagsbehandlende terapeut, som du kan kontakte på 72 53 60 00.

Der er oprettet et område, hvor hjælpemidler kan afleveres til rengøring, inden det kommer ind på værkstedet.

Brugte hjælpemidler hentes gerne retur, da der er brug for  rene senge m.m.

Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

Hjerneskadecenteret i Hillerslev: 

Neuropædagogisk tilbud i Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn er åben.

Alle visiterede borgere modtager 1 - 2 samværs- og aktivitetstilbud om ugen i reduceret form; moduler gives i kortere tidsrum og er planlagt, så der tages hensyn til de lokale forhold i Hjerneskadecentret og ud fra forsigtighedsprincippet ift. Afstande.  

Enkelte borgere fortsætter med et individuelt tilrettelagt tilbud i hjemlige omgivelser.

Genoptræning:

Trænende terapeuter handler på alle indkomne henvendelser efter gældende lovgivning og foretager en konkret og individuel vurdering af genoptræningsbehov. Der tilbydes genoptræning i borgers eget hjem og/ eller på alle træningscentre. Genoptræning på center er fortsat underlagt øget krav om hygiejne og afstand. 

Vedligeholdende træning: 

Der kan i uge 7 og 8 være mulige ændringer i den service, som borgerne, der modtager vedligeholdende træning, i Faaborg-Midtfyn Kommune modtager fra kommunen. 
Læs mere om de mulige ændringer

Ellers er vedligeholdende træning og hel og halvdagsaktiviteter er genoptaget.

Vi har afkortet alle tilbud for at kunne tilbyde alle borgere et tilbud. Holdene er mindre, så vi kan overholde retningslinjer om afstand og hygiejne retningslinjer.

De individuelle hjemmetræninger, som borgere er visiteret til og vores TeleKOL hold fortsætter uændret.

Demens og hjerneskadekoordinator:

Hjerneskade og demenskoordinatorer svarer på alle henvendelser og varetager hjemmebesøg, hvis borger og pårørende ønsker det.

Kontaktinfo:

Demenskoordinatorer: 72 53 50 62 / 72 53 50 61

Hjerneskadekoordinator: 72 53 63 34

Det mobile sundhedscenter: 72 53 63 74

Neuropædagogisk team: 72 53 63 51

Det mobile sundhedscenter:

Alle tilbud er i gang indenfor diabetes, stress, angst og depression og mindfullness. 

Patientuddannelse til kronikere gennemføres også med restriktioner. 

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et nødberedskab, der ved hjemmebesøg sikrer trivslen for nyfødte og børn med særlige behov. Derudover kan man kontakte egen sundhedsplejerske telefonisk

Læs mere her

Ved brug for akut sundhedsfaglig hjælp kontaktes egen læge eller lægevagten.

Tandplejen

Tandplejen står til rådighed ved akutte situationer.

Læs mere her

Renovation og genbrugspladser

Det er FFV, der står for indsamling af dagrenovation og genbrugsstationerne.

Se information om genbrugspladser og åbningstider på FFV's hjemmeside

Park og Vej

Alle medarbejdere i Park og vej er i arbejde igen og alle arbejdsfunktioner varetages med afstand.

Vi opfordrer til at kontakte os på app’en ”Giv et praj” eller på tlf. 72532400 i stedet for henvendelse til vores medarbejdere i marken.

Færger og Faaborg Havn

Både færgen til Lyø og Avernakø, færgen til Bjørnø og Faaborg Havn har taget sine forholdsregler for at minimere risikoen for smittespredning af coronavirus.

Hold dig opdateret på deres hjemmesider:

Færgen til Lyø/Avernakø

Færgen til Bjørnø

Faaborg Havn

Biblioteker

Bibliotekerne er pt. lukket for adgang.

Der kan bestilles bogposer To Go med bøger og andre materialer fra bibliotekets afdelinger i Faaborg, Ringe, Årslev og Broby.

Læs mere om To Go bogposer.

Lånte materialer kan afleveres i bibliotekernes postkasser, eller samtidig med afhentning af To Go bogposer. Der tilskrives ikke gebyr ved for sen aflevering.

Følg med i nyeste info på www.fmbib.dk

Faaborg-Midtfyn Musikskole

Al undervisning foregår efter de retningslinjer Musikskolen har udsendt til elever og forældre.

Den enkelte underviser er direkte kontakt med elever og forældre.

Se information/beredskabsplan for elever og forældre ved eventuelle COVID-19-situationer

Eventuelle spørgsmål hertil kan rettes til Musikskol

Idrætshaller og svømmehaller

Alle de selvejende idrætshaller og svømmehaller er lukket ned gældende fra den 16. december 2020.

Se retningslinier udstukket af Kulturministeriet

Når der kommer en genåbning, bør det håndteres, så sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger følges for den enkelte og for den enkelte forening, institution, facilitet mv. som helhed. Generelt ved en genåbning bør der være fokus på, at dette er en overgangssituation, hvor ekstra foranstaltninger implementeres ud over de normalt gældende anbefalinger og retningslinjer for området.

De enkelte aktiviteter og idrætsgrene bør følge retningslinier udstukket af idrætsorganisationerne DFIF og DGI og retningslinjer udstukket af DIF

Kommunale boldbaner og grønne arealer

Retningslinier og lovgivning ændrer sig løbende og derfor skal alle aktører, der vil benytte et kommunalt areal løbende holde sig orienteret. Myndighedernes retningslinjer skal altid følges: http://www.coronasmitte.dk/ 

Alle boldbaner og grønne arealer i kommunen kan benyttes af foreningslivet og borgere i almindelighed, såfremt man overholder de gældende regler og lovgivning og tager de nødvendige forholdsregler i forhold til coronasmitte. 

Foreninger og andre aktører bør følge retningslinierne fra relevante landsorganisationer/forbund. Find retningsliner for din aktivitet hos DGI, Danmark Idrætsforbund, Dansk Boldspil Union eller Dansk Ungdoms Fællesråd. Udlån og leje af de kommunale grønne pladser skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne om forsamlingsforbuddet. 

Såfremt man har et arrangement, der må aflyses eller udskydes, vil man kunne få flyttet arrangementsdatoen til en ny i 2021. Det kan ske ved henvendelse på NaturogTrafik-Post@fmk.dk.

Forenings- og fritidsliv samt aftenskoler – udendørs aktiviteter

Foreninger, der normalt er faste brugere af de kommunale boldbaner eller grønne arealer, kan benytte arealerne. Man behøver ikke indhente en særlig tilladelse, som nogle specialforbund har bedt foreningerne om. Hvis der opstår særlige behov eller udfordringer i forbindelse med det tekniske omkring de grønne arealer, så bedes man kontakte NaturogTrafik-Post@fmk.dk. Øvrige henvendelser vedr. foreningsliv til plan-kultur-vp@fmk.dk.

Hvis man er usikker på hvad man må eller ikke må, så bør man kontakte sin relevante landsorganisation/forbund. Find retningsliner for din aktivitet hos DGI: https://www.dgi.dk/ eller Danmark Idrætsforbund: https://www.dif.dk/ eller Dansk Ungdoms Fællesråd: https://duf.dk/.

Udendørs trænings- og fitnessfaciliteter

Udendørs trænings- og fitnessfaciliteter kan igen benyttes på offentlige arealer. Det skal ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand – dvs. god håndhygiejne, afstand, gældende forsamlingsforbud, mv. samt at man bliver hjemme ved coronasymptomer. 

Forenings- og fritidsliv samt aftenskoler – indendørs aktiviteter

Corona-information gældende fra den 16. december kl. 16.00.

Aktiviteter og indendørs faciliteter i kultur- og fritidslivet skal lukkes til og med den 28. februar 2021. Der gælder følgende for kultur- og fritidslivet:

 • Idræts- og foreningslokaler, heriblandt fitness-centre, idrætshaller, svømmehaller og andre kommunale lokaler til foreningsliv og aftenskoler lukkes ned.
 • Kulturinstitutioner – fx teatre, spillesteder, museer, biografer, kulturhuse, forsamlingshuse, musikskoler og biblioteker skal lukke indendørs arealer.
 • Restauranter, caféer, barer og andre serveringssteder lukkes, men takeaway vil fortsat være tilladt.
 • Professionel sport må dog gerne køre videre.
 • Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse. Der må kun være 5 personer til stede på samme sted samtidig. 

Det generelle forbud mod at forsamles mere end 5 personer er forlænget til og med den 28. februar 2021. 

Corona-retningslinjer opdateret – og evt. støttemuligheder hos Kulturministeriet.

Sørg for løbende at følge med i opdateringer af retningslinjerne, og sørg for løbende at italesætte og synliggøre Corona-retningslinjerne til jeres medlemmer, der hvor jeres aktiviteter foregår.

Se Kulturministeriets hjemmeside 

Specifikke retningslinjer for idrætter og aktiviteter findes stadig på organisationernes hjemmesider:

eller andre organisationers hjemmesider.

Spørgsmål kan rettes til Kultur og fritid, Faaborg-Midtfyn Kommune, plan-kultur-vp@fmk.dk, eller til Kulturministeriets Corona Hotline, tlf. 33 74 50 00

Madservice

Madservice til borgere i eget hjem kører som normalt.

Chaufførerne har ekstra fokus på at holde afstand til borgerne og på at sikre god håndhygiejne mellem besøgene.

Borgerrådgiver

Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerrådgiver kan fortsat kontaktes via telefon og mail.

Kontakt Borgerrådgiveren

FynBus og Flextrafik

Læs seneste nyt FynBus og flextrafik på https://www.fynbus.dk/coronavirus.

Gratis mundbind til visse borgergrupper samt udlevering af badge

Faaborg-Midtfyn Kommune har oprettet en jobbank, hvor kommunens borgere opfordres til at registrere sig. Hvis der opstår behov for ekstra hænder under coronaepidemien, kan man blive ansat i en midlertidig stilling i kommunen.

Er du erhvervsdrivende?

Få hjælp og vejledning som erhvervsdrivende i forbindelse med coronakrisen.

Information og hjælp til virksomheder

Kontakt os som du plejer

Selvom mange medarbejdere arbejder hjemmefra, sidder vi klar ved telefonerne og tjekker vores mails. Så ring og skriv blot til os, som du plejer.

Hvis du ikke kan komme igennem, så ring eller skriv til lederen af det område, du gerne vil i kontakt med (f.eks. skolelederen, hvis det handler om dine børns skole).

Hvis du ikke kommer igennem, kan du ringe til vores omstilling på 72 53 05 30.

Læs mere

Samlet overblik

www.coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.  

Information fra sundhedsmyndighederne

Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde viden om, hvordan du hjælper med at minimere udbredelsen af coronavirus/COVID-19, hvad du skal gøre, hvis du føler dig sløj mv. 

Hvis du skal rejse eller skal returnere til Danmark fra udlandet

Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde rejsevejledninger mv. 

Hvis du er erhvervsdrivende

Virksomhedsguiden kan du finde informationer om coronavirus ift. din virksomhed.