Persondataoplysninger ved restvacciner

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Når Faaborg-Midtfyn Kommune modtager eller indsamler personoplysninger om dig, skal vi efter reglerne i databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. Vi skal bl.a. orientere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke særlige rettigheder, du har, når vi behandler personoplysninger om dig. Skrivelsen er alene til orientering. Du behøver ikke at foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse skrivelsen.

Vi er den dataansvarlige – sådan kontakter du os

Faaborg-Midtfyn Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.  

Vores kontaktoplysninger er:

Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhed og Ældre

Faaborgvej 19

5854 Gislev

Telefon: 7253 0530

E-mail: fmk@fmk.dk 

Mails indeholdende følsomme personoplysninger bør altid sendes ved sikker mail via e-boks eller borger.dk.  

Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Vores databeskyttelsesrådgiver er uafhængig og har til opgave at sikre, at vi overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen. Hvis du har spørgsmål til vores generelle behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Brev: DPO Simon Pedersen, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe

Mail: dpo@fmk.dk  

Sikker beskedfunktion: https://www.fmk.dk/om-kommunen/databeskyttelse/ 

Telefon: 7253 6447 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

At kontakte dig, hvis der bliver ledige tider til vaccination.  

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e 

Hvilke personoplysninger behandler vi

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Navn, adresse, cpr.nr., tlf. nr.  

Hvor stammer dine personoplysninger fra

De personoplysninger, som vi behandler om dig, har vi modtaget eller indsamlet fra din egen opskrivning på venteliste til restvaccination for COVID-19. Eventuelle modtagere af dine personoplysninger

Dine personoplysninger bliver ikke videregivet til andre. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger efter 12 timer. 

Dine rettigheder

Ret til indsigt

Du kan bede om indsigt i, hvilke personoplysninger Faaborg-Midtfyn Kommune behandler om dig. Det betydre at du kan bede kommunen om at sende nogle eller alle de oplysninger, vi har om dig. Dette skal være med til at sikre din mulighed for at tjekke, at det er de korrekte personoplysninger, Faaborg-Midtfyn Kommune behandler, samt at de behandles lovligt. Kommunen har som hovedregel en måned til at efterkomme din anmodning.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Som offentlig myndighed er Faaborg-Midtfyn Kommune imidlertid underlagt en pligt til at dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller en anden beslutning i sin tid blev truffet på. Det betyder, at kommunen i almindelighed ikke må fjerne oplysninger, når de først er indgået i en sag. Derfor beholder vi de oprindelige, men måske forkerte personoplysninger af hensyn til dokumentationspligten. Er dette tilfældet vil der blive journaliseret et notat på sagen, hvor fejlen dokumenteres.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Det betyder at vi ikke må lægge vægt på oplysningerne. Det kan f.eks. være du er uenig i oplysningens rigtighed, eller at oplysningen er indhentet på uretmæssigt grundlag. I sådanne og lignende tilfælde på dine oplysninger kun behandles, hvis du giver dit samtykke eller vi har en juridisk forpligtelse til at behandle oplysningerne.

Ret til at blive glemt

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset, da kommunen bl.a. er underlagt reglerne om notatpligt, journalisering og arkivering. Retten til at blive glemt og dermed til at få slettet sine personoplysninger gælder heller ikke i de tilfælde, hvor den fortsatte behandling af personoplysningerne er nødvendig for, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan varetage sine opgaver som offentlig myndighed.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Faaborg-Midtfyn Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen alene sker i samfundets interesse, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e. Retten til at gøre indsigelse gælder altså kun i konkrete tilfælde, hvor kommunen lovligt kan, men ikke har pligt til at behandle dine oplysninger. 

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk