Borgermøde: Ny lokalplan for Ringe bymidte

Forslag til ny lokalplan skal være med til at styrke Ringe bymidte og sikre mulighed for at gøre Ringe endnu mere attraktiv at bo i og at flytte til. Lokalplanen er i høring frem til 11. februar 2020. Mandag den 20. januar er borgerne inviteret til borgermøde.

Ringe er en af Faaborg-Midtfyn Kommunes fire udviklingsbyer og skal med sin gode beliggenhed og bymæssige kvaliteter tiltrække 1.200 flere borgere frem mod 2030. Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget at sende forslag til ny lokalplan for Ringe bymidte i høring.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V) fortæller om forslaget til ny lokalplan: 

”Ringe er allerede i dag attraktiv og tiltrækker både seniorer og børnefamilier. For at holde fast i det er det væsentligt, at vi styrker hjertet af Ringe og dermed handelslivet i byen. Vi skal have en levende bymidte, hvor byens borgere kommer for at opleve et godt og mangfoldigt byliv. Forslaget til ny lokalplanen giver blandt andet mulighed for at kunne bygge flere boliger i bymidten og for at fortætte detailhandlen, så bymiljøet opleves mere koncentreret, fortæller han.

Søren Kristensen håber, at mange vil møde op, når kommunalbestyrelsen mandag den 20. januar kl. 19.00 til 21.00 inviterer til borgermøde på Ringe Bibliotek.

 

Lokalplanens fire temaer

Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udvikling inden for fire overordnede temaer:

  1. Et attraktivt handelsliv hvor kultur-, restaurations- og butikslivet er koncentreret i hjertet af bymidten, og den centrale bymidtes periferi åbnes op for mere liberalt erhverv.
  2. Et attraktivt boligliv ved fortætning med plads til tilflytning og et løft af gadernes karakter.
  3. Attraktive byrum ved at løfte byens opholdsmuligheder og pladsernes identitet og karaktertræk.
  4. Indbydende ankomst og gode forbindelser i bymidten for alle – med fokus på tilgængelighed, et godt overblik og tryghed.

Forslaget til lokalplan lægger derfor op til følgende ændringer:

For at støtte op om bymidtens handel vil detailhandel blive fastholdt i stueetagen på torvet og i Algade. I Jernbanegade vil der derimod blive mulighed for flere forskellige typer erhverv også i bebyggelsens stueetage. Østergade prioriteres som boliggade, men kan også rumme erhverv og kultur. 

For at give mulighed for en fortættet bymidte er bebyggelsesprocenten i flere af bymidtens gader hævet. Der er ikke rumlighed til at bygge nyt på bar jord ret mange steder, men byen har mulighed for at vokse op ad flere steder. 

For at støtte op om byens liv sætter planlægningen nye rammer for fremtidig udvikling af byens rum. Det er hensigten at styrke bymidten med udgangspunkt i de eksisterende kvaliteter og karakterer. 

For at prioritere bymidtens trafik og sammenhæng har planlægningen fokus på gader, veje og stier.

 

Borgermøde og høring

Mandag den 20. januar er borgere, detailhandel og andre aktører samt interesserede inviteret til borgermøde om forslaget til lokalplan.

Borgermødet finder sted på Ringe Bibliotek fra kl. 19.00 til 21.00.

Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til lokalplansforslaget skal skriftligt sendes til e-mail: Planogkultur-post@fmk.dk eller med post til: Plan og Kultur, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Fristen for indsigelser m.m. udløber onsdag den 11. februar 2020.

Læs forslaget til lokalplan

Fakta: Lokalplansområdet

Lokalplanområdet udgør centrum af Ringe by. Lokalplansområdet inkluderer mod vest Centrumpladsen og støder op til Ringe Kirke, Menighedsrådets p-plads, arealet med kulturhuset og musikskolen samt Lindevej. Mod syd afgrænses lokalplansområdet af fordelingsvejen Vestergade/Ørbækvej og mod øst afgrænses området af jernbanelegemet og tunnelen. 

Mod nord inkluderer lokalplansområdet p-pladsen på Villavej samt matrikler, der støder ud til Jernbanegade og afgrænses af deres bagkant. Lokalplanens område udgør et areal på ca. 9 ha.

 

 

 

Yderligere oplysninger

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen, mobil 72 53 16 88

Anne Kristine Wesselhoff, arkitekt i Faaborg-Midtfyn Kommune, tlf. 72 53 74 78