Proces for ny ledelsesstruktur på det samlede børne- og ungeområde

Kære forældre og medarbejdere

Jeg vil gerne informere om den proces, som kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2020 har besluttet at igangsætte på det område, jeg er chef for. Det handler kort fortalt om at afsøge mulighederne for at skabe en bedre sammenhængende og slankere ledelsesstruktur på det samlede børne- og ungeområde. En sådan proces vil altid kunne give anledning til spørgsmål, tanker og bekymringer, og jeg vil med dette brev forsøge at imødekomme behovet for viden om processen. Jeg håber, det kan skabe klarhed over rammerne for arbejdet. 

En af vores fornemste opgaver i Faaborg-Midtfyn Kommune er at udvikle og nytænke den måde, hvorved vi understøtter børn og unges opvækst og læring. Det ændrer den forestående proces ikke på. Tværtimod vil optimering af rammerne for netop det gode børneliv være et centralt pejlemærke i processen.

Hvad har kommunalbestyrelsen besluttet?

Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe større faglig og ledelsesmæssig sammenhæng på tværs af skoler og dagtilbud, herunder de forebyggende indsatser og øvrige støttefunktioner. Det kan gøres på mange forskellige måder, og processen skal hjælpe med at identificere og kvalificere mulige løsningsmodeller. Der er med andre ord ikke på forhånd peget på bestemte løsninger eller forandringer. Mit ønske er at skabe et endnu stærkere ledelsesteam for hele området, hvor alle ledere ser sig som medskabere af det gode, lærende og dannende børneliv uanset hvor i rejsen, det enkelte barn er nået. Mit ønske støtter sig på det politiske opdrag, som handler om at sikre bedre sammenhæng i overgangene mellem forskellige tilbud for børn og unge i 0-16-årsalderen.

Kommunalbestyrelsen ønsker samtidig at afsøge mulighederne for at undgå fremtidige besparelse på undervisning, børnehavenormering og des lige ved reducere udgifterne til lederløn på børne- og ungeområdet. Det er vigtigt at understrege, at god ledelse og gode ledere er afgørende for at nå målet om et godt, dannende og lærerigt børneliv. Det er derfor vigtigt, at vi ikke blot skærer et antal ledere væk, men at vi i stedet fokuserer ledelseskraften dér, hvor den gør mest nytte. Den foreståede proces kommer derfor til at handle om, hvordan vi kan skabe bedre sammenhænge på 0-16-årsområde og samtidig reducere udgiften til lederløn.

Er der skoler, børnehaver eller andet, der nu skal lukkes?

Nej, ingen af vores skoler eller institutioner skal lukke, og alle afdelinger kører videre. Det er meget sandsynligt, at arbejdet munder ud i forslag om organisatoriske og ledelsesmæssige sammenlægninger, men vi kommer ikke til at slukke lyset noget sted.

Jeg skal måske nævne, at hvis vi eksempelvis sammenlægger to skoler, så skal begge skoler formelt nedlægges for at vi kan oprette en ny, samlet skole. Det betyder ikke noget i praksis i forhold til eleverne, da de vil fortsætte i deres kendte miljø. Mulige sammenlægninger kan på lignende vis have en formel betydning for sammensætningen af bestyrelser og MED-udvalg, men i praksis ønsker jeg at opretholde den lokale forældre- og medarbejderindflydelse på vores institutioner. Alt afhængig af den konkrete model, kunne man eksempelvis forestille sig etablering af lokale forælderåd som et supplement til sammenlagte skolebestyrelser. 

Hvem deltager i arbejdet?

Dagtilbudsledere, skoleledere, forvaltningsledere, bestyrelser og medarbejderudvalgene i Opvækst og Læring er netop gået i gang med workshops og input til arbejdet. Derudover har Opvækst- og Læringsudvalget en vigtig rolle i arbejdet. Det fremgår af tabellen neden for, hvem der bliver inddraget på hvilket tidspunkt i processen.

Tids- og procesplan

DatoTemaDeltagerkreds
6. okt. 2020Godkendelse af tids- og procesplanKommunalbestyrelsen
Uge 41 - 53 2020Forberedelsesfase med bred inddragelse via workshops og dialogAlle ledere i Center for Opvækst og Læring, forældrebestyrelser og medarbejderudvalg på Opvækst- og Læringsområdet
19. jan - 9. feb. 2021Politisk drøftelse af forslag samt godkendelse af forslag, som sendes i offentlig høringOpvækst & Læringsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
10. feb. – 5. maj 2021Inddragelsesfase og offentlig høringAlle interessenter på Opvækst- og Læringsområdet, herunder bestyrelser
8. juni 2021Politisk drøftelse og mulig vedtagelse af ny ledelsesstrukturOpvækst & Læringsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
8. juni 2021Evt. ikrafttrædelse af ny ledelsesstruktur

Med venlig hilsen

Christian Elmelund-Præstekær

Chef for Opvækst og Læring