Byfornyelse i Brobyerne

Nr. Broby og Brobyværk er 2 selvstændige landsbyer med forskellig identitet men fælles udfordringer og potentialer for udvikling.

Områdefornyelse

En samlet områdefornyelse sætter gang i en række tiltag. Det overordnede formål med indsatsen er at styrke bosætningen i området ved at udbygge byernes samspil med hinanden, med naturen og styrke mulighederne for aktiv, fysisk udfoldelse i byrummet. Således kan områdefornyelsen understøtte et liv med fællesskaber, fordybelse, bevægelse og leg.

Nu er der fastlagt 7 nøgleprojekter, som kommune, borgere, foreninger og institutioner i Nr. Broby og Brobyværk har bidraget engageret til.

De 7 nøgleprojekter er:

Nøgleprojekt #1:
Poetiske udsigtspunkter - ved åen i Nr. Broby og Brobyværk
Nøgleprojekt #2:
Det Grønne Mødested - Præstehaven, Nr. Broby
Nøgleprojekt #3:
Det Grønne Hovedstrøg i Nr. Broby (kirsebærstrøget)
Nøgleprojekt #4:
Aktivitetspunkt - Nr. Broby Hallen
Nøgleprojekt #5:
Det Aktive Mødested - Pontoppidanskolen/Brobyværkhallen
Nøgleprojekt #6:
Naturpunkt - Åløkkeparken, Brobyværk
Nøgleprojekt #7:
Naturpunkt - Højdevangen, Brobyværk

Se tidsplan for områdefornyelsen

Dobbeltrettet cykelsti fra Brobyværk til Nr. Broby

Faaborg Midtfyn Kommune planlægger at etablere en dobbeltrettet cykelsti fra Brobyværk til Nr. Broby (Bøgebjergvej-Fåborgvej).

Cykelstien placeres på den nordlige side af Bøgebjergvej og Fåborgvej, fra bygrænsen i Brobyværk med krydsningshelle, broudvidelse ved åen frem til rundkørslen i Nr. Broby.

På sidste TMU møde i september 2018 blev det besluttet at cykelstien placeres 1,5 meter fra vejen.  Bøgehækken på matrikel 33ay i Nr. Broby fjernes.

Formålet med at etablere cykelstien er blandt andet etablering af sikker skolevej samt forbedring af fremkommeligheden mellem de to byer.

Stien planlægges at blive 2,1 km lang og 2,5 meter bred. Cykelstien etableres med asfaltbelægning, afvanding og belysning som vil give mere tryghed på strækningen.

Vi er i gang med forhandlinger med lodsejerne samt sidste detailprojektering.

Forventer udførelse: december 2018 - august 2019.

Områdefornyelsesprogram godkendt af Kommunalbestyrelsen

Områdefornyelsesprogrammet er godkendt af Kommunalbestyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse har givet tilsagn om 2 mio. kr. til byfornyelse af de centrale områder i Nr. Broby og Brobyværk. Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager selv med 4 mio. kr. Det betyder, at der i de kommende år vil ske byfornyelse for 6 mio. kr. i Nr. Broby og Brobyværk.

Midlerne kan bl.a. bruges til at opgradere byrum, vejarealer og grønne arealer, understøtte klima-tilpasningsprojekter og sociale og kulturelle arrangementer, som er beskrevet i programmet i højre side.

Sideløbende med områdefornyelsen er der mulighed for at søge tilskud til bygningsfornyelse af private ejendomme.

Se mere om "Bygningsfornyelse Årslev-Sdr. Nærå og Brobyerne" i menuen til højre.

Ved Pontoppidanskolen/Brobyværkhallen arbejder kommunen med en helhedsplan for udearealerne, som vil blive koordineret med områdefornyelsens tiltag. Der er afsat 3,5 mio. kr. til dette projekt inkl. asfalt på parkeringsarealerne og skatemiljø bag skolen.

Inddragelsesproces

I 2017 og 2018 har Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med borgerne og rådgivere udarbejdet en detaljeret plan for byerne og for de 7 nøgleprojekter.

Der har været holdt flere workshops og byvandring, samt skoleforløb for at elever i folke-og friskoler. Endelig holder vi jævnligt åbent bykontor, hvor alle kan komme og høre om og give forslag til projekterne i planlægningsfasen.

Materiale fra tidligere workshop

Nyhedsbreve

tak for hjælpen

Her kan du læse nyhedsbreve for områdefornyelsen

Juni 2017

November 2017

Bygningsfornyelse Årslev-Sdr. Nærå og Brobyerne

Er din ejendom omfattet af områdefornyelsen i Årslev-Sdr. Nærå eller Nr. Broby-Brobyværk kan du søge om støtte til renovering af bl.a. tage, facade, vinduer, der bidrager til det samlede bybillede.

Her finder du retningslinjer og kort over de ejendomme, der kan søge om støtte.

Retningslinjer for bygningsfornyelse

Tidsplan for ansøgning

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet, er du meget velkommen til at kontakte følgende:

Projektleder
Hanne Raunsmed
hanan@fmk.dk
72 53 20 80

Projektleder
Malene Lautstsen Larsen
Malal@fmk.dk
72 53 20 70

Bygningsfornyelse
Anne Kristine Wesselhoff
Akwes@fmk.dk
72 53 47 17

Byplanlægger
Winnie Lund
wlund@fmk.dk
72 53 20 79