Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø

Avernakø, Bjørnø og Lyø er gået sammen om at udarbejde en samlet helhedsplan for de 3 øer.

Beboerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø har udarbejdet en Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø.
Helhedsplanen er opdelt i to dele:
Del 1: Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø indeholder selve visionen inden for 4 hovedtemaer samt en Del 2: Handleplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø der indeholder separate handleplaner for hver ø samt 26 konkrete projektforslag.
Helhedsplanens del 1- visionen blev politisk godkendt af kommunalbestyrelsen april 2020 og del to -handleplanen blev politisk taget til efterretning  

Helhedsplanen udarbejdet med økonomisk støtte fra LAG-Småøerne og tilblivelsen har været ”båret” af beboerne på henholdsvis Avernakø, Bjørn og Lyø. Tilgangen har været at kombinere lokal viden (øboerne) og faglig viden (kommunen) med markedsanalytisk/trends viden (konsulenterne), for at skabe en samlet og indholdsrig helhedsplan. Målet har været at skabe bedre muligheder for bosætning og vækst på øerne.
Der forlægger nu en ambitiøs Helhelhedsplan for Avernakø- Bjørnø og Lyø der velfunderet peger langt ud i fremtiden.

Fremdrift i Helhedsplanen

Politisk har det været vigtigt at sikre øernes videre arbejde med helhedsplanen. Derfor blevet der i budgetaftalen for 2020 afsat samlet 900.000 kr. i budgetårene 2020-2023 til bosætningsstyrkende indsatser og projekter, som bidrag til realisering helhedsplanen for øerne.

Ø-konsulent

Der også afsat kommunal finansiering til ansættelse af en Ø-konsulent for at sikre en understøtning af realiseringen af de konkrete projekter. Hertil er opnået tilsagn fra henholdsvis Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje og LAG Småøerne Derved er det nu muligt at etablere en ø-konsulentfunktion i en 2 – 3-årig periode. Det forventes at ø-konsulentfunktionen er etableret i efteråret 2020.

Forankring af Helhedsplanen

Det er det beboerforeningerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø der har ejerskabet af helhedsplanen og det er tovholdere på de enkelte projekter, der sammen med den kommende ø-konsulent, sikre de konkrete projekters fremdrift
Den overordnet koordinering ligger hos Ø-udvalget, med Kultur og Lokalsamfundsudvalget som politisk fagudvalg og politisk beslutning i kommunalbestyrelsen.

Om Helhedsplanen

Helhedsplanen består af to hoveddele.

Del 1, Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø (bilag 1) udfolder øernes visioner gennem 4 temaer:
•    Bosætning
•    Mobilitet og transport
•    Natur, kultur og egenart
•    Erhverv og turisme
og suppleres indledningsvist af et kapitel om øernes potentialer og udfordringer, som det ser ud i dag.

I Del 2, handlingsplan bredes hvert enkelt ø’s ønsker til udvikling og fokusområder ud, og efterfølges af 26 prioriterede detailbeskrevne indsatser, handlinger og projekter som øboerne kan arbejde videre med, for at nå de visioner, som er formuleret i helhedsplanen.

Del 2 suppleres desuden med bilagsmateriale med et idekatalog fra arbejdsgrupperne og en procesbeskrivelse.

Derudover findes der et supplerende materiale, ”Opsamling – kortlægning og analyse af Avernakø, Bjørnø og Lyø” som COWI fremstillede i forbindelse med dataindsamlingen til helhedsplanen.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Kultur og Fritid på 72 53 80 00 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15:30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Øvrige materialer

Om processen