Pulje til aktiviteter for fastholdelse af tilflyttere

Puljen har til formål at integrere og fastholde tilflyttere i deres nye lokalområde. Nogle tilflyttere vender tilbage til det sted, hvor de voksede op, mens mange tilflyttere ikke har noget nært kendskab til deres nye lokalområde og derfor heller ikke har en forudgående kontakt til andre beboere.

Kort om puljen

Mødet med lokale udgør en vigtig vej ind i det lokale fællesskab, da det at føle sig hjemme i sit nye lokalområde har stor sammenhæng med at have kontakt og samvær med veletablerede lokale i nærområdet. Puljen støtter derfor projekter, der bidrager positivt til, at tilflyttere bliver integreret, møder deres lokalområde og falder godt til.

Hvem kan søge?

Det kan alle bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune, dvs. borgere, virksomheder, foreninger og institutioner mv. Alle ansøgere er dog underlagt, at man kun kan opnå tilskud til almennyttige projekter, der retter sig mod en bred kreds af personer og borgere i al almindelighed. Aktiviteten må ikke have fortjeneste for øje, og der skal ligeledes være lige adgang for alle til aktiviteten.

Hvordan og hvornår søges puljen?

Puljen er finansieret af Landdistriktspuljen og der er afsat 75.000 kr. til formålet. Puljemidlerne uddeles med et max. tilskud på 25.000 kr. pr. projekt.

Projektansøgere skal benytte ansøgningsskemaet, der kan findes i højrekolonnen. Puljen har ansøgningsfrist d. 15. juni 2019.

Hvad støtter puljen?

Puljens formål er at yde støtte til:

 • Initiativer, der tager udgangspunkt i tilflytternes møde med deres nye lokalområde og byder dem velkommen.
 • Initiativer, som grundlægger det personlige og uformelle møde mellem tilflyttere og det etablerede lokalsamfund.
 • Projekter, som skaber sammenhold og samvær på tværs af nye tilflyttere og veletablerede lokale borgere.
 • Projekter, der er værdiskabende for lokalsamfundet gennem både styrkelse af nye og gamle relationer samt mobilisering af lokale kræfter.
 • Aktiviteterne kan være med til at skabe generelt liv, sammenhold og aktivitet i lokalsamfundene. Initiativerne kan derved bidrage positivt til, at veletablerede borgere bliver boende i lokalområderne.

Kriterier for puljen er:

 • Understøttelse af integrationen af tilflyttere i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Aktiviteterne skal være åbne for alle.
 • Projekterne skal afvikles i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Projekterne skal være gennemført d. 1. december 2019.
 • Der gives ikke støtte til drift som eksempelvis forplejning under interne planlægningsmøder.
 • Der skal fremgå en klar budgetplan i ansøgningen.
 • Initiativet må hverken direkte eller indirekte give enkeltpersoner en fordel. Eksempelvis må initiativet ikke være knyttet til en privat ejendom på en måde, der kan give grundejer en fordel.

Behandling af ansøgninger

Det er Faaborg-Midtfyn Kommune samt Fynsland, paraplyorganisationen for lokalrådene i Faaborg-Midtfyn Kommune, der administrerer puljen og behandler ansøgningerne.

Udbetaling af tilskud

Senest 1. december skal ansøger indsende dokumentation for afholdt udgifter. I kan først få udbetalt puljemidlerne, når de penge, I har fået tildelt, er brugt. Når I skal have pengene udbetalt, skal der oprettes en elektronisk faktura på www.virk.dk.

Yderligere skal der indsendes en kort afrapportering af projektet direkte til jholt@fmk.dk.

Ansøgning

Puljens ansøgningsfrist er overskredet.

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Nina Aagaard L. Pedersen
nialp@fmk.dk

Johanne Holten
jholt@fmk.dk
72 53 10 65