Indkaldelse af idéer og forslag til solcelleanlæg ved Vester Hæsinge

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2019 for et solcelleanlæg ved Vester Hæsinge.

Faaborg-Midtfyn Kommune indkalder idéer og forslag til udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2019 for et solcelle-anlæg ved Vester Hæsinge. Der udarbejdes ligeledes en lokalplan. Indkaldelsen er første trin i en ændring af planfor-holdene for området og dermed ny anvendelse.

Kort, Vester Hæsinge

Baggrunden for ændringen af kommuneplanen er et ønske om at etablere et ca. 42 ha solcelleanlæg ved Vester Hæsinge. Området, som ikke i forvejen er kommuneplanrammelagt, ligger i landzone og skal forblive i landzone. Kommuneplantillæg og lokalplan vil indeholde nærmere bestemmelser for anlæggets dimensioner og indretning, herunder krav til afskærmende beplantning mv.

Orienteringsmøde

Der afholdes orienteringsmøde mandag 21. november 2022 kl. 19.00 – 21.00 på X-Huset, Birkevej 15 B, 5672 Broby.
Tilmelding skal ske til planogkultur-post@fmk.dk senest torsdag 17. november.

Hvis projektet gennemføres som tiltænkt, vil området blive omdannet til solcelleanlæg bestående af solcellepaneler, transformere og andre teknikbygninger, der er nødvendige for anlæggets drift. Langs områdets grænse vil der blive opført beplantning, der begrænser indsynet til solcelleanlægget fra de omkringliggende veje og ejendomme.

Plangrundlaget skal ifølge miljøvurderingsloven omfattes af miljøvurdering (miljørapport), der redegør for væsentlige miljøpåvirkninger. Bygherre, European Energy, har efterfølgende ansøgt Faaborg-Midtfyn Kommune om frivillig miljø-konsekvensvurdering (VVM) for projektet. Miljøvurdering af plangrundlaget og miljøkonsekvensvurdering af projektet vil blive offentliggjort samtidigt med den offentlige høring af plangrundlaget.

Miljøvurderingen skal sikre, at der bliver taget hensyn til miljøet under planlægningen af anlægsprojekter, der kan forventes at påvirke miljøet væsentligt.

Denne indkaldelse til høring har til formål at inddrage offentligheden og berørte myndigheder på et tidligt tidspunkt i planlægningen.

I høringsfasen kan alle med interesse for projektet stille spørgsmål og komme med idéer, kommentarer og forslag til, hvad der skal indgå i det videre arbejde med miljøvurderingen. Det kan f.eks. være ønsker til miljøpåvirkninger, der skal sættes fokus på, eller hvis der er særlige forhold i området, som bør belyses eller tages hensyn til.

Der udarbejdes et afgrænsningsnotat, der beskriver planlægningens og projektets hovedindhold og forholdet til en bred vifte af miljøemner i henhold til miljøvurderingslovens regler. Afgrænsningsnotatet vil bl.a. baseres på de indkomne høringssvar fra for-offentlighedsfasen.

Faaborg-Midtfyn Kommune har foreløbigt vurderet, at miljøvurderingen (MV og VVM) kan afgrænses til at omfatte følgende miljøemner:

  • Klima, luft og ressourcer (CO₂ mv.)
  • Natur (herunder beskyttet natur, vandløb og arter)
  • Landskabelige og visuelle konsekvenser (inklusive visualiseringer af anlægget)

Faaborg-Midtfyn Kommune anmoder hermed om input i forbindelse med planlægning og miljøvurdering af solcellean-lægget ved Vester Hæsinge. Indkomne ideer og forslag vil indgå som bidrag i den videre proces med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, jf. planlovens § 23 c, samt miljøvurderingsrapport (MV og VVM), jf. miljøvurderingslovens § 32 og § 35.

Miljøvurdering (MV) af solcelleanlæg - 1A

Miljøvurdering (MV) af Solcelleanlæg - 1B

Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingsrapport (MV og VVM) samt udkast til § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) sendes i offentlig høring inden endelig behandling.

Idéer og forslag til den kommende planlægning og miljøvurdering sendes til planogkultur-post@fmk.dk eller Plan, Mellemgade 15, 5600 Faaborg, og skal være modtaget senest onsdag d. 6. december 2022.
I forbindelse med den efterfølgende politiske behandling af sagen bliver alle høringssvar offentliggjort på kommunens hjemmeside, inkl. oplysning om navn og adresse på afsender.

Spørgsmål? Kontakt os

Plan

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 36

Send en mail

Skriv sikkert til os