§ 16 a ansøgning

Lillemarksvej 8, 5600 Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 21. december 2020 modtaget en ansøgning om godkendelse efter husdyrbruglovens (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019) § 16 a, stk. 2, til slagtesvineproduktionen på Lillemarksvej 8, 5600 Faaborg.

Husdyrbrugets nuværende godkendelse giver ret til en produktion bestående af 7.550 slagtesvin (30-106 kg) og 60 drægtige årssøer på ejendommen.

Der ansøges om en konvertering af husdyrbrugets nuværende miljøgodkendelse. Produktionsareal vil være uændret på 2.019 m2. Der sødes dermed ikke om en bygningsmæssig udvidelse.

Antallet af dyr, i hver stald, vil i fremtiden blive reguleret efter de gældende regler for dyrevelfærd, og det vurderes derfor ikke i forbindelse med denne godkendelse.

Det ansøgte projekt skal overholde krav om blandt andet anvendelse ad de bedste, tilgængelige teknologier (BAT), krav til lugtemission og krav til ammoniakemission. Dette skal sikre at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af naboer, naturområder m.v. Om kravene overholdes vil blive vurderet i forbindelse med sagsbehandlingen.

Der er tale om et større husdyrbrug, som er omfattet af EU's Industrial Emissions Directiv (IE-husdyrbrug), og projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkning på miljøet.

Ansøgningsmaterialet er offentligt tilgængeligt. Ansøgningen er annonceret på kommunens hjemmeside den. 12. januar 2021 og enhver kan se og kommentere det ansøgte projekt indtil den 26. januar 2020. Enhver kan desuden ønske at modtage udkast til afgørelsen senest denne dato.

Mindst 30 dage inden der træffes afgørelse, vil et udkast til afgørelsen blive sendt i høring hos relevante naboer og parter, samtidig vil udkastet blive gjort offentligt tilgængeligt på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside.

Enhver har ret til at anmode om aktindsigt i sagen. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder bestemte organisationer og foreninger, har ret til at kommentere udkastet til afgørelsen samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Når afgørelsen er truffet, kan den påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt bestemte organisationer og foreninger. Afgørelsen ledsages af en klagevejledning.

Nærmere oplysninger kan fås på tlf. 7253 2142 eller medyt@fmk.dk. Kommentar og spørgsmål til projektet skal være skriftlig og sendes til medyt@fmk.dk eller Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.