Forslag til Lokalplan 2019-4, Fremtidens Forstad - Bymidte, Årslev-Sdr. Nærå og Lokalplan 2019-5 ny bydel i Årslev-Sdr. Nærå

Er i høring fra 15. oktober til 10. december 2019.

Orienteringsmøde

Der holdes orienteringsmøde mandag 4. november 2019 kl. 19.00 på Polymeren, Port 10.

Indhold

Baggrunden for planlægningen er kommunens ønske om at udvikle Årslev-Sdr. Nærå som Fremtidens Forstad. I den forbindelse blev der i 2018 afholdt arkitektkonkurrencer for bymidten, krydsningen af og områderne omkring Vindinge Å (Portalområdet) samt en ny bydel syd for Vindinge Å.

Forslag til lokalplan 2019-4 dækker bymidten og Portalområdet. Bymidten er en vigtig del af udviklingen af Fremtidens Forstad, da den bliver byens samlingspunkt - placeret hvor de to tidligere landsbyer mødes. Bymidten er ikke en traditionel bymidte, som er afhængig af detailhandel for at skabe et byliv. Bymidtens fundament er, at der her er rum til byens mange eksisterende og kommende fællesskaber, bundet sammen af rekreative faciliteter, offentlige funktioner, boliger og muligheden for at mindre erhverv og/eller detailhandel kan etablere sig.
 
Formålet med lokalplanen er at sikre, at de første dele af bymidtens fremtidige funktioner og anlæg kan etableres. Det vil sige at lokalplanen giver mulighed for at anlægge følgende:

  • omlægning af Bøgehøjvej
  • en vejforbindelse og en stiforbindelse fra Stationsvej til det nye boligområde syd for Vindinge Å
  • sports- og legefælled nord for hallen
  • omlægning af skolens idrætsplads til rekreativ bypark med regnvandssøer
  • nyt torv midt i området
  • ny daginstitution
  • rekreative grønne områder omkring Vindinge Å

Lokalplanen er for nogle delområder en rammelokalplan, hvilket betyder at der fx ikke gives mulighed for byggeri af boliger ved Overvejen, eller væsentlige ændringer og/eller anlægsarbejder på Broskolen og Polymeren. Større anlægsarbejder i disse områder forudsætter en ny detaljeret lokalplan.

Forslag til lokalplan 2019-5 dækker en ny bydel syd for Vindinge Å. Intentionen med planlægningen er at øge byens boligudbud i en ny bydel, der kan rumme en mangfoldighed af boligtyper og -former, med god sammenhæng til den eksisterende by. På baggrund af konkurrencens vinderprojekt skal lokalplanen give mulighed for at udviklingen af den nye bydel kan igangsættes. Lokalplanen er en rammelokalplan, der giver mulighed for at anlægge veje og stier samt anlægge områdets landskab i relation til terrænregulering, beplantning og håndtering af overfladevand. Rammelokalplanen giver ikke byggeret til opførelse af bebyggelse ud over mindre tekniske anlæg til håndtering af forsyning, evt. læskure og lignende. Der skal udarbejdes nye lokalplaner for områdets fremtidige bebyggelse før vinderprojektet kan realiseres.

Høringfrist

Indsigelser, ændringsforslag eller kommentarer til forslagene sendes til planogkultur-post@fmk.dk eller Plan og Kultur, Mellemgade 15, 5600 Faaborg og skal være modtaget senest tirsdag 10. december 2019.

Retsvirkninger

Forslaget til lokalplanerne betyder, at det ikke er tilladt at bebygge eller udnytte ejendomme inden for lokal-planområdet på en måde, der tager forskud på den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endelige plan er vedtaget og offentliggjort. Dog gælder det højest et år efter forslaget er offentliggjort.
Eksisterende lovlig bebyggelse eller anvendelse, der er etableret før offentliggørelse af lokalplanforslaget, kan fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplanerne er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planens virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger eller ændringer på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen.

Miljøscreening Lokalplan 2019-4

Miljøscreening Lokalplan 2019-5

Forslaget til lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes at forslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, inden 4 uger fra 15. oktober 2019 hvor afgørelsen er offentliggjort på plandata.dk, altså senest 15. november 2019. Du klager via http://kpo.naevneneshus.dk

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrerne på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/klagevejledning/

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrerne på www.naevneneshus.dk

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato hvor afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.
 
Yderligere information kan fås ved henvendelse til planafdelingen på 72 53 20 36.

Afventer endelig vedtagelse

Når et forslag til lokalplan eller kommuneplantillæg har været i høring, sendes den til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Vedtagne lokalplaner

Alle Faaborg-Midtfyn Kommunes vedtagne lokalplaner kan ses på PlansystemDK

(Tryk: Find planer)

Kontakt

Fay Kirsten Mitchell Nielsen
faykn@fmk.dk
72 53 20 18

Anne Kirstine Wesselhoff
akwes@fmk.dk
73 53 47 17

Marlene Laustsen Larsen
malal@fmk.dk
72 53 20 70

Louise Abildtrup Nickelsen
loabn@fmk.dk
72 53 20 58

Winnie Marianne Lund
wlund@fmk.dk
72 53 20 27