Udkast til Veteranstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune

Forord

Veteraner, som har været udsendt i internationale operationer, har ydet en stor indsats for det danske  samfund.

Det er derfor vigtigt at anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for Danmark. Anerkendelse er mange ting, og veteraner er forskellige i forhold til, hvad de oplever som anerkendende.

Den officielle flagdag for Danmarks udsendte d. 5. september er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den vigtige indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder siden 1948.

Men anerkendelse er ikke nok. Denne veteranstrategi  medvirker til  at sikre, at veteraner i Faaborg-Midtfyn Kommune har  de bedst mulige vilkår for at genoptage deres liv, når de vender tilbage til Danmark.

Hans Stavnsager
Borgmester 

Veteraner i Faaborg-Midtfyn Kommune

I runde tal har 60.000 danskere været udsendt i international tjeneste siden 1948, hvilket gør dem til veteraner.

De fleste har været udsendt i regi af Forsvaret, men også Politiet og forskellige NGO’er har løst vigtige opgaver uden for Danmarks grænser, og de fortjener alle respekt og anerkendelse for deres indsatser. Nogle af disse veteraner og deres pårørende bor i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune har, ifølge Forsvaret, 247 veteraner, hvoraf 72 stadig er ansatte for Forsvaret.

Der gælder nogle særlige forhold for veteraner, som gør, at de ikke automatisk er omfattet af kommunens øvrige politikker. Derfor har  Faaborg-Midtfyn kommune udarbejdet denne veteranstrategi, som løbende vil blive evalueret og justeret efter behov.

Formålet med veteranstrategien er at definere rammerne, for Faaborg-Midtfyn Kommunes støtte til kommunens veteraner og deres pårørende, og for hvordan vi hjælper med at sikre en tilbagevenden til den tilværelse, de levede før udsendelse. 

Veteranstrategien tjener som redskab til at gøre, hvad der skal til, for at veteranerne og deres pårørende lige som alle andre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune får så godt et liv som muligt, er inkluderet i fællesskabet og bliver meget tilfredse med livet.  

Veteranstrategien  fokuserer på tre områder, som kræver særlige indsatser og initiativer:

 1. Nyttiggørelse af veteranernes kompetencer
 2. Støtte til socialt udsatte veteraner – herunder veteraner med PTSD
 3. Støtte til veteranernes pårørende

Fokusområde 1: Nyttiggørelse af veteranernes kompetencer

Langt størstedelen af de hjemvendte veteraner genindtræder problemfrit på arbejdsmarkedet - enten i deres tidligere job eller på nye arbejdspladser. Her med-bringer veteranerne erfaringer og kompetencer fra deres udsendelser, hvor de har arbejdet med stort ansvar og under pres, og ofte opøvet nye ledelsesmæssige, tekniske og administrative kompetencer.

Ligesom alle andre på arbejdsmarkedet kan hjemvendte arbejdsdygtige veteraner have svært ved hurtigt på egen hånd at finde beskæftigelses- eller videreuddannelses-muligheder. Og her har kommunen en opgave i at støtte disse borgere. Indsatsen for veteraner følger de lovgivningsmæssige rammer, som er sat for beskæftigelses-indsatsen generelt.

Specifikt i forhold til borgere med veteranbaggrund ønsker Jobcenteret i Faaborg-Midtfyn Kommune at møde veteraner med en faglig ballast, som tager højde for den erfaring, de oplevelser samt eventuelle skånebehov den enkelte veteran har som tidligere udsendt.

Jobcenterets møde med veteraner kan opdeles i to spor:

 1. Veteraner tæt på arbejdsmarkedet: Et spor for veteraner uden helbredsmæssige udfordringer: Dette spor handler om borgere med veteranbaggrund, som er i kontakt med jobcenteret, fordi de har brug for støtte til at komme tilbage i arbejde el-ler i uddannelse.

 2. Veteraner længere fra arbejdsmarkedet: Et spor for veteraner med andre udfordringer end blot ledighed: Dette spor handler om borgere med veteranbaggrund, som enten er sygemeldte eller på kontanthjælp, og som har helbredsmæssige og/eller sociale udfordringer. Fokus i indsatsen er – igennem en tværfaglig og helhedsorienteret indsats –  at få veteranen tilbage på arbejdsmarkedet enten helt eller delvist.

Det er relevant, at kommunen sammen med den hjemvendte veteran identificerer de særlige kompetencer, som er opnået under udsendelse, og inddrager disse i en målret-tet indsats for at finde ny beskæftigelse eller videreuddannelse for den enkelte.

Målet er for arbejdsdygtige veteraner, som for alle andre ledige, at komme hurtigt i job eller videreuddannelse, og kommunens værktøjer samt de lovgivningsmæssige rammer er også i udgangspunktet de samme.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil have fokus på at inddrage veteranernes særlige erfaringer og kompetencer. 

”Kompetencekortet” er et tilbud til veteraner fra Forsvaret. Det består af veteranens militære CV, en oversigt over veteranens generelle kompetencer opnået i international tjeneste, samt veteranens militære uddannelser, omskrevet i forhold til den nationale kvalifikationsramme. Kompetencekortet kan bruges som dokumentation ved jobsøgning eller optagelse på en civil uddannelse.

Veteraner fra andre organisationer end Forsvaret kan i samarbejde med kommunens jobkonsulenter beskrive, hvilke kompetencer de har opnået som et led i beskæftigelsesindsatsen.

Jobcenteret i Faaborg-Midtfyn Kommune vil: 

 • Have fokus på de kompetencer, den enkelte veteran har opnået igennem sin udsendelse og uddannelse i Forsvaret, og herunder sætte de opnåede kompetencer i spil over for en arbejdsgiver.
 • Synliggøre veteranernes særlige kompetencer på arbejdsmarkedet i for-hold til virksomhederne. Jobcenteret vil være særligt opmærksom på det såkaldte Kompetencekort
 • Tilstræbe at de aktive tilbud til veteraner især vil handle om tilbud i ordinære virksomheder, eksempelvis i form af virksomhedspraktik og job med løntilskud, eventuelt i kombination med opkvalificering. 
 • Benytte Mentorordning under Camp Pol der kan hjælpe i forhold til praktikophold, virksomhedskontakt, opbygning af netværk blandt virksomheder, der benytter veteraner som arbejdskraft mv.
 • Facilitere aktiviteter for veteraner og deres pårørende, ved aktivt at støtte både værksted, cafe og aktiviteter under Camp Pol på Polymeren.
 • Markere den officielle flagdag for Danmarks udsendte på en måde, som appellerer til den brede kreds af veteraner og deres familier.
 • Arbejde målrettet på at få veteranerne med i foreningslivet og i det frivillige arbejde, og bruge deres ressourcer på en anerkendende måde.

Fokusområde 2: Støtte til socialt udsatte veteraner – herunder veteraner med PTSD

Faaborg-Midtfyn Kommune anerkender/er beviste om, at nogle veteraner oplever psykiske og psykosociale problemer efter deres udsendelser i international tjeneste. Det kan være samlivsophør, alkohol-, medicin- og stofmisbrug, hjemløshed, kriminalitet, social isolation m.m.

Faaborg-Midtfyn Kommune stræber efter at løse disse problemer sammen med veteranerne og deres pårørende på en støttende og respektfuld måde.

Derfor vil Faaborg-Midtfyn Kommune udvikle et tæt samarbejde med regionens behandlingstilbud til veteraner og veteranhjemmene i området omkring kommunen.

Behandling og genoptræning af sårede veteraner

Faaborg-Midtfyn Kommune opfatter alle borgere som unikke, og derfor mødes de med den indsats, der er nødvendig for den situation, de står i. Dette gælder også for veteranerne. 

Når veteraner har behov for genoptræning eller behandling, varetager Faaborg-Midtfyn Kommune sin del af opgaven, men har samtidig øje for, at egne tilbud skal ses i sammenhæng med eventuelle forløb i regionalt eller statsligt regi. 

Veteraners behov kan være mangeartede og et kendetegn for gruppen er, at deres problemstillinger ikke er velkendte, samt at deres  kendskab til det offentliges tilbud kan være begrænset af, at det ikke er en gruppe, der er vant til, eller ønsker at være i kontakt med kommunen. Det fremgår således af regeringens veteranpolitik, at flere veteraner ikke anerkender at have psykiske lidelser som følge af udsendelsen.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at understøtte opgaven med at identificere de psykisk syge veteraner, som ikke selv har erkendt deres problem for at sætte ind med hjælp tidligst muligt, og der vil i den forbindelse være fokus på samarbejde med praktiserende læger, psykiatrien og civilsamfundet.

Veterankoordinatorfunktionen

Funktionen som veterankoordinator deles mellem det egentlig myndighedsarbejde, der varetages af eksisterende medarbejdere i hhv. Sundhed & Omsorg og i Arbejdsmarked, samt en mentorfunktion på neutral grund i regi af Camp Pol. Den myndighedsrelaterede veterankoordinatorfunktion skal tilegne sig viden om veteran-forhold og løbende holde sig orienteret om relevante behandlings- og støttetilbud for på denne måde at kunne rådgive og vejlede kommunens udsatte veteraner ud fra en individuel og helhedsorienteret tilgang.

Veterankoordinatoren skal desuden holde sig orienteret om kommunens aktuelle tilskuds- og støttemuligheder, samt procedurer for ansøgning og tildeling af disse.

Mentorfunktionen skal fungere som bindeled mellem veteran og virksomhed, have veteraner i praktik på Camp Pol forud for et evt. ordinært arbejde, være til stede for at lytte og sparre - i de mere uformelle rammer, når der er åbent i Camp Pol eller efter behov hos veteranen. Denne profil vil yderligere have til opgave at få nye netværk blandt veteraner op at stå og få skabt et frivilligkorps af personer med relevante erfaringer i forhold til veteraner.   

I praksis betyder det at der skal:

 • Etableres og udvikles et tæt samarbejde med støttetilbud i regi af virksom-heder, fonde og foreninger, som henvender sig til veteraner og deres pårørende
 • Etableres og udvikles et tæt samarbejde med psykiatrien, de praktiserende læger i kommunen, og øvrige relevante behandlingstilbud
 • Støttes op om de etablerede faciliteter som værksted og veteran café på Polymeren (Camp Pol) såvel organisatorisk som praktisk, hvis behov for dette opstår.

Fokusområde 3: Støtte til veteraners pårørende

Hele familien - herunder også børnene - bliver påvirket af en udsendelse, og i visse tilfælde vil børnene have behov for særlig støtte enten under eller efter udsendelsen.

Opvækst & Læring kan i disse tilfælde tilbyde rådgivning og vejledning, eller der kan iværksættes foranstaltninger som f.eks.  familiebehandling, kontaktperson eller pædagogisk hjælp i hjemmet, hvis kommunen vurderer, at disse foranstaltninger kan løse barnets eller familiens problemer.

Hjælpen tilrettelægges altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

For de familier, som har børn i skolealderen, vil relevante samarbejdspersoner være klasselærer, sundhedsplejerske og skolepsykolog i forhold til at identificere problematikker hos børn og i familierne som følge af en udsendelse.

I praksis betyder det at der vil blive: 

 • Sikret et tæt samarbejde på tværs af fagområder og afdelinger om det enkelte barn og familie. 
 • Samarbejdet med Veterancenterets socialrådgivere om, hvordan man bedst håndterer børns oplevelser under og efter en forælders udsendelse, i de sager, hvor det vurderes relevant og nødvendigt