Årsberetning

Årsberetning for ældrerådet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2019.

Baggrund

Landets kommuner er ud fra "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område", §§ 30-33, jvf. Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11/5-2011 forpligtet til at oprette et ældreråd. Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed omfattet af forvaltningslovens regler for inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen.

Medlemmer

I Faaborg-Midtfyn Kommune består ældrerådet af 15 medlemmer, der er valgt ved ældrerådsvalget den 21. november 2017.

Valg og vedtægter

I følge ældrerådets vedtægter, der vedtages af kommunalbestyrelsen og ældrerådet, afholdes der valg hvert fjerde år sammen med kommunalvalget eller i samme måned som dette. Der afholdes valginformations- og opstillingsmøder i hver af de oprindelige fem kommuner. Ældrerådet vælges af og blandt alle +60-årige bosat i kommunen. Der henvises i øvrigt til ældrerådets vedtægter, der kan læses på ældrerådets hjemmeside. Næste valg skal afholdes i 2021.

Faste udvalg

Ældrerådet har nedsat faste udvalg, der bl.a. varetager samarbejdet med kommunen. Ældrerådets faste udvalg: Et teknologiudvalg, et madudvalg, et informationsudvalg, et trafikudvalg, et kvalitetsstandardsudvalg, et velfærdsudvalg og et budgetudvalg.

Teknologiudvalg

Teknologiudvalget har deltaget i flere møder i 2019. F.eks. møde om Digi Rehab, der er et system til træning af borgere i hjemmeplejen. Der har været et møde om digital skærmbesøg. Teknologiudvalget har set på forskellige hjælpemidler: en talende kop, musikpude, tyngdeberoliger. Udvalget har deltaget i et seminar om indretning af nyt hjælpemiddeldepot. Teknologiudvalget holder møde hvert kvartal om torsdagen i ugen før ældrerådsmødet.

Madudvalg

Madudvalget har prøvesmagt forskellige retter fra både privat og kommunal leverandør. Alle fuldkost. Både forretter, hovedretter og desserter. Resultatet af prøvesmagningerne er sendt til leverandørerne og Myndighedsafdelingen. Endvidere har madudvalget stillet spørgsmål angående anvendelsesdato for maden leveret af privatleverandør, der har sidste anvendelsesdato 10-12 dage længere end den kommunale leverandør.

Informationsudvalg

Informationsudvalget beskæftiger sig med information om ældrerådets arbejde samt ældrerådets hjemmeside. Ældrerådet er i gang med at opbygge en ny hjemmeside på adressen www.fmk.dk/aeldreraadet. På hjemmesiden er der informationer om ældrerådets opgaver og medlemmer. Der kan læses referater fra ældrerådets møder. Ældrerådets høringssvar er ved at blive lagt på. Siden vil løbende blive udviklet. I 2019 har ældrerådet med velvillig medvirken af Sundhed og Omsorg fået mulighed for fire gange om året at informere om ældrerådets arbejde i de to ugeaviser i kommunen, Midtfynsposten og Faaborg Ugeavis. Dette arbejde hører også under informationsudvalget.

Trafikudvalg

Trafikudvalget beskæftiger sig med ældres transportmuligheder. Udvalget har deltaget i møder om bl.a. udvalgets inddragelse i at sikre projekter, der omfatter trafik, veje og adgangsmuligheder. Udvalget har med til møde om en ny trafikplan. Der har været samarbejde med FynBus og Fynsland om planlægning af orienteringsmøder i januar 2020 om trafikplanen. Trafikudvalget er repræsenteret i kommunens mobilitetsudvalg.

Kvalitetsstandardsudvalg

Kvalitetsstandardsudvalget har haft møde én gang med Myndighedsafdelingen, hvor der blev drøftet kvalitetsstandarder for nødkald og akutsygepleje. Endvidere har udvalget drøftet Brugerkataloget med Myndighedsafdelingen. Udvalget har rådet til, at man udformer dækkende kvalitetsstandarder, der er læselige og forståelige for borgerne. Udvalget anbefaler, at Brugerkataloget ikke videreføres.

Velfærdsudvalg

Velfærdsudvalget er en stab for ældrerådet med henblik på dataindsamling og formidling. Udvalget vil gå ind i emner, der afdækker levevilkår for mennesker over 60 år. Udvalget har holdt sig orienteret i ældreområdet. Der har været hjemmebesøg ved et par borgere over 60 år. I bolig på plejehjem og i privat bolig. Udvalget ønskede at få lidt mere indsigt i hverdagen hos ældrerådets målgruppe.

Budgetudvalg

Budgetudvalget gennemgår kommunens oplæg til budget, når det frigives og udarbejder forslag til ældrerådets høringssvar, der afgives i henhold til kommunens budgetprocedure.

Ældrerådets arbejde

Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i alle ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen. Der afholdes 11 ordinære ældrerådsmøder om året. Møderne afholdes den anden torsdag i alle måneder undtagen juli.
Dagsordner og referater fra ældrerådets møder offentliggøres på ældrerådets hjemmeside.
Ældrerådet udtrykker ofte sin holdning til ældrepolitiske emner i såkaldte høringssvar.
Høringssvarene kan læses på ældrerådets hjemmeside. I 2019 har ældrerådet afgivet høringssvar på en række områder. Kommunens budget for 2020 har ældrerådet udtalt sig om.

Samarbejdet med kommunen finder sted på flere måder. Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget og koncernchefen deltager ofte i ældrerådets møder med henblik på gensidig orientering. Souschefen deltager fast i ældrerådets møder i sekretærfunktion.
I forbindelse med et af årets omfattende arbejder, budgetlægningen, er afholdt et dialogmøde mellem udvalget, koncernchefen og ældrerådet. Derudover er afholdt et dialogmøde den 16. december, hvor udvalgets tema for 2020 var på dagsordenen.
I ældrerådets møder deltager ofte medarbejdere fra kommunen med det formål at informere om forvaltningens arbejde. Det er en god gensidig sparring, når der skal tages stilling til forskellige ældrepolitiske tiltag.

Ældrerådet har kontaktpersoner tilknyttet flere plejehjem i kommunen, Tingager, Prices Have, Åhaven og Åløkkeparken.
I foråret var ældrerådet på besøg på Åhaven i Ferritslev.

Faaborg-Midtfyn Kommunes ældreråd er medlem af Danske Ældreråd, der er en paraplyorganisation for alle landets ældreråd. Ældrerådet deltager også i arbejdet i regionsældrerådet i Region Syddanmark.

Kontakten mellem borgerne og ældrerådet:
Ældrerådet har i 2016, 2017, 2018 og 2019 holdt informationsmøder for alle interesserede i FaaborgMidtfyn Kommune. Første år var temaet “Fremtidens sundhedsvæsen”. I 2017 “Når hjernen kommer til skade”. I 2018 “Forebyggelse og tidlig opsporing af depression”. I år var temaet “Fokus på demenssygdom”
Det er tanken at fortsætte med informationsmøderne, der arrangeres i samarbejde med udvalg og forvaltning.

Faaborg-Midtfyn Kommune, Sundhed og Omsorg har i 2018 fået lavet en ny brochure, hvor der er en præsentation af ældrerådet og informationer om et godt og aktivt seniorliv. Brochuren ligger på Borgerservice, biblioteker og plejehjem samt hos læger og tandlæger. Den kan man tage med hjem.

Alle +60-årige eller deres pårørende kan henvende sig til ældrerådet med generelle eller personlige emner. Ældrerådet kan dog ikke behandle egentlige personspørgsmål, men kan hjælpe med kontakt til kommunen. Ligeledes kan personspørgsmål ofte danne baggrund for principielle debatter med politikerne. Ældrerådets kontaktoplysninger kan findes på ældrerådets hjemmeside. Ældrerådets hjemmeside har adressen: fmk.dk/aeldreraadet