Børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget træffer afgørelser i sager, jf. § 74 i lov om social service, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedens indehavers samtykke.

Udvalgets sammensætning

  • 2 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer.
  • Et medlem er byretsdommer, udpeget af Domstolsstyrelsen
  • 2 medlemmer er pædagogisk-psykologisk sagkyndige, og udpeget af Familieretshuset.

Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen.

Anne-Merete Mikkelsen (A) er formand for udvalget.

Hvilke sager behandler børn og unge-udvalget?

Børn og unge-udvalget træffer blandt andet afgørelse i sager om:

  • Tvangsmæssige undersøgelser af et barns eller en ungs forhold
  • Tvangsmæssig anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet
  • Tvangsmæssig opretholdelse af en anbringelse uden for hjemmet
  • Afbrydelse af samvær og/eller kontakt mellem f.eks. forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge under en anbringelse uden for hjemmet
  • Overvåget samvær under et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet.

I akutte tilfælde kan udvalgets formand eller næstformand træffe en foreløbig afgørelse om ovenstående. Formandens eller næstformandens afgørelse skal inden 7 dage forelægges hele udvalget.

Det er Børne- og Familieafdelingen, der beslutter, om en sag skal forelægges for børn og unge-udvalget.

Udvalget kan beslutte enten af følge eller afvise kommunens indstilling.

Klager over udvalgets afgørelser kan indbringes for:

Ankestyrelsen
Amaliegade 25
1022 København K

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. børn og unge-udvalget er du velkommen til at kontakte:

Lise Pedersen
Telefon 72 53 31 04