Børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget træffer afgørelser i sager, jf. § 74 i lov om social service, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedens indehavers samtykke.

Udvalgets sammensætning

  • 2 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer.
  • Et medlem er byretsdommer, udpeget af Domstolsstyrelsen
  • 2 medlemmer er pædagogisk-psykologisk sagkyndige, og udpeget af Statsforvaltningen.

Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen.

Anne-Merete Mikkelsen (A) er formand for udvalget.

Hvilke sager behandler børn og unge-udvalget?

Børn og unge-udvalget træffer blandt andet afgørelse i sager om:

  • Tvangsmæssige undersøgelser af et barns eller en ungs forhold
  • Tvangsmæssig anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet
  • Tvangsmæssig opretholdelse af en anbringelse uden for hjemmet
  • Afbrydelse af samvær og/eller kontakt mellem f.eks. forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge under en anbringelse uden for hjemmet
  • Overvåget samvær under et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet.

I akutte tilfælde kan udvalgets formand eller næstformand træffe en foreløbig afgørelse om ovenstående. Formandens eller næstformandens afgørelse skal inden 7 dage forelægges hele udvalget.

Det er Opvækst og Læring, der beslutter, om en sag skal forelægges for børn og unge-udvalget.

Udvalget kan beslutte enten af følge eller afvise kommunens indstilling.

Klager over udvalgets afgørelser kan indbringes for:

Ankestyrelsen
Amaliegade 25
1022 København K

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. børn og unge-udvalget er du velkommen til at kontakte:

Lise Pedersen
Telefon 72 53 31 04