Lokalt Beskæftigelsesråd

Alle kommuner har indtil 31. december 2014 haft et Lokalt Beskæftigelsesråd. Hvad er et Lokalt Beskæftigelsesråd og hvori bestod dets arbejde?

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) blev nedlagt pr. 31. december 2014.

LBR havde i perioden 2007-2014 fokus på det lokale arbejdsmarked, men var også være med til at understøtte en beskæftigelsesindsats, der rækker ud over det lokale arbejdsmarked.

LBR overvågede resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret og rådgav om tiltag til forbedring af indsatsen.

LBR samordnede og udviklede den lokale virksomhedsrettede indsats og den forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

I forbindelse med den forebyggende indsats kunne LBR iværksætte initiativer, som understøtter de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Jobcenter Faaborg-Midtfyns beskæftigelsesplan.

LBR Faaborg-Midtfyn modtog årligt en bevilling fra Staten til finansiering af nytænkende projekter, der støtter indsatsen for at skabe større rummelighed på lokale arbejdspladser og det lokale arbejdsmarked. Alle kunne søge midler fra puljen til virksomhedsrettede projekter.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har overtaget nogle af LBR's opgaver.

Læs mere om Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Styrelsen.

Sammensætning af Lokalt Beskæftigelsesråd

Borgmesteren var født medlem og formand for LBR, men kunne overlade medlems- og formandsposten til udvalgsformanden, hvis beskæftigelsesindsatsen blev varetaget af et stående udvalg.

Formandens suppleant var enten viceborgmesteren eller næstformanden for det stående udvalg. Formandens funktionsperiode fulgte den kommunale valgperiode.

Det lokale beskæftigelsesråd bestod derudover af følgende medlemmer, der udpegedes af kommunalbestyrelsen:

  • Op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
  • Op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO)
  • 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)
  • Op til 2 efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
  • 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger.
  • 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation (AC)
  • 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd 
  • Op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer i rådet i forening.

Kommunalbestyrelsen udpegede endvidere 1 suppleant for hvert medlem.
Medlemmer og suppleanter udpegedes for en 4-årig periode ad gangen.

Dagsordener og referater

Hvis du vil vide mere, kan du læse dagsordener og referater fra Det Lokale Beskæftigelsesråds møder.