Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald

Fold alle ud

§ 1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.


Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

 

 

 

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

 • Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
 • Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen).

§ 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

§ 4 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.

Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen.

§ 5 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf.affaldsbekendtgørelsens § 101.


Efter § 47, stk. 1, jf. § 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. § 48 a i den kommunale styrelseslov.

§ 6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens § 102, stk. 1, nr. 2.

Efter affaldsbekendtgørelsens § 102, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§ 7 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

§ 8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 14-09-2011.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

Regulativ for husholdningsaffald for Faaborg-Midtfyn Kommune af august 2007 med ændring af august 2009

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13-09-2011.

Borgmester Hans Jørgensen                                           Kommunaldirektør Benny Balsgaard

§ 9 Ordning for dagrenovation

Fold alle ud

§ 9.1 Hvad er dagrenovation

Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. § 3, nr. 14 i affaldsbekendtgørelsen.

Dagrenovation er for eksempel:

 • Animalsk madaffald - kød, fisk, fedt og pålæg
 • Brødrester
 • Kartoner til mælk, juice og lignende
 • Madholdigt eller snavset pap, papir, staniol m.m.
 • Sod og aske (skal pakkes ind)
 • Kattegrus (skal pakkes ind)
 • Engangsbleer

§ 9.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren frembringer dagrenovation.
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation.
Ordningen gælder for virksomheder, som frivilligt har tilmeldt sig ordningen for dagrenovationslignende affald.
Ejere af ubebyggede grunde er undtaget fra ordningen, såfremt der ikke fremkommer dagrenovation på grunden.

Særordning for Avernakø, Lyø og Bjørnø:
Til dagrenovation anvendes sækkestativer.
På Avernakø og Lyø indsamles af de lokale ø-renovatører ved den enkelte ejendom.
Der indsamles en gang om ugen fra helårsbeboelser.
Der indsamles 24 gange årligt fra sommerhuse efter samme plan som øvrige sommerhuse i kommunen.
På Bjørnø udleveres en gang årligt sække til årets forbrug til hver ejendom. Borgerne skal selv aflevere de fyldte sække i 800 liters containere placeret på molen på Bjørnø Havn.

§ 9.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamlingsordningen er en henteordning fra skel (matrikel skel) og omfatter affald defineret som dagrenovation, jf. § 9.1.
Skel-ordning betyder, at beholdere skal placeres 0 - 1 meter inde på egen matrikel fra matrikelskel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads.
Dagrenovationen skal opbevares i beholdere eller sække udleveret af kommunen eller godkendt af kommunen.
Driften af ordningen varetages af FFV Renovation A/S, som er kommunens driftsselskab.

Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsens § 25, stk. 4.

§ 9.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation.

Kommunen kan pålægge brugeren at benytte en bestemt type beholder til dagrenovation, hvis særlige forhold på ejendommen nødvendiggør det.

Ved beholdere til dagrenovation forstås sække med sækkestativ, beholdere med hjul og containere.

Beholdere leveres af og tilhører Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det påhviler kommunalbestyrelsen at vedligeholde og udskifte beholdere.

Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren.

Eventuelle skader eller bortkomst skal meddeles FFV Renovation A/S.

Der må ikke anvendes andre end kommunens eller af kommunen godkendte beholdere og stativer.

Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

§ 9.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.
Hvis der er oplag af affald herunder dagrenovation ved siden af beholderen, kan kommunalbestyrelsen - efter forudgående skriftlig varsel - bestille ekstra tømning/oprydning på borgers regning.

Til opsamling af dagrenovation fås følgende beholderstørrelser:

 • 140 liters beholder, max. 40 kg dagrenovation
 • 240 liters beholder
 • 400 liters container
 • 600 liters container
 • 800 liters container
 • 110 liters plastsæk, grøn, max. 13 kg dagrenovation
 • 110 liters ekstra-sæk, plast, grå, max. 13 kg dagrenovation
 • 110 liters ø-sæk, max. 13 kg dagrenovation


Til lejlighedsvis forekommende ekstra dagrenovation kan der købes ekstra-sække hos FFV Renovation A/S eller på genbrugsstationerne. Den fyldte ekstra-sæk, der maksimalt må veje 13 kg, placeres ved den normale beholder og medtages ved ordinær tømning.
Kun ovennævnte ekstra-sække vil blive medtaget af renovatøren.
Priserne for ydelserne i dagrenovationsordningen kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk og på FFV Renovation A/S's hjemmeside www.ffv.dk.

 

 

§ 9.6 Anbringelse af beholdere

Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune eller FFV Renovation A/S skønner, at adgangsforholdene ikke er i overensstemmelse med dette regulativs bestemmelser, er grundejere pligtig til at udbedre forholdene, således at renovationsarbejdet kan udføres forsvarligt. Udbedring af adgangsforholdene skal godkendes af Faaborg-Midtfyn Kommune og FFV Renovation A/S.

Beholdere, placering ved tømning:

 • Beholder skal placeres 0 - 1 meter inde på egen matrikel fra matrikelskel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads. Beholderen skal være så tæt som muligt på vej eller fortov.
 • Beholder skal placeres med hjul og håndtag vendende mod renovatørens ganglinie.
 • Beholder skal placeres således, at håndtering kan ske i en hensigtsmæssig arbejdsstilling (2 meter frihøjde).
 • Beholder skal placeres i niveau med kørevej (offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads) på et
  stabilt og plant underlag.
 • Beholder afleveres samme sted efter tømning på egen matrikel. Renovatør kan dog stille beholder et andet sted grundet sikkerhed. Borgere skal selv sætte tilbage til standplads
 • Der skal være ryddet for sne og is omkring beholder og ud til matrikelskel. Snevold foran beholder og ud til renovationsbil skal ligeledes være fjernet.
 • Bevoksning omkring/fra beholder og ud til matrikelskel skal beskæres, så der er 2 m frihøjde og minimum 1 m bred passage.
 • Ved tvivl om forholdene omkring afhentningssted kontaktes FFV Renovation A/S for nærmere bestemmelser herom.

Sækkestativer, placering ved tømning:

 • Sækkestativ skal have fast standplads på et let tilgængeligt sted i nærheden af normal adgangsvej til bebyggelse.
 • Sækkestativ skal placeres så tæt som muligt til matrikelskel, maksimalt 5 meters afstand, til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads.
 • Renovatør isætter ny sæk i stativet ved afhentning.
 • Alternativt skal sæk stilles frem til matrikelskel på tømningsdag.
 • Der skal være ryddet for sne og is omkring stativ og ud til matrikelskel. Snevold foran stativ og ud til renovationsbil skal ligeledes være fjernet.
 • Bevoksning omkring/fra beholder og ud til matrikelskel skal beskæres, så der er 2 m frihøjde og minimum 1 m bred passage.
 • Ved tvivl om forholdene omkring afhentningssted kontaktes FFV Renovation A/S for nærmere bestemmelser herom.

Koteletgrunde, specielt:

 • Koteletbenet betragtes som offentlig vej, når vejen ikke indgår i ejerens grund.
 • Koteletbenet betragtes som grundareal, når vejen indgår i ejerens grund.

Landejendomme, specielt:

For landejendomme med lang tilkørselsvej gælder:

 • Vendeplads minimum 12 x 12 x 17 meter med kørefast underlag - beholder placeres op til vendeplads. Der skal ikke betales for hente/bringe-ordning. Korrekt placering fås hos FFV Renovation A/S.
 • Ingen vendeplads - beholder placeres ved offentlig vej.
 • Alle udgifter til etablering af vendeplads afholdes af grundejere.

Brosten, specielt:

Ved f.eks. baggårde med brostensbelægning skal beholdere/sække stilles frem til kørefast belægning med fliser, beton eller asfalt.
Udgifter til anlæggelse af kørefast belægning i brostensbelægning afholdes af grundejere

Tæt bebyggelse med fælles opsamlingssted:

Hvis renovationsbil kan køre helt hen til det fælles opsamlingssted, skal der ikke betales for hente/bringe-ordning.

Hente/bringe-ordning:

Ejendomme kan mod tillæg få hente dagrenovation på standplads, hvis følgende krav er
overholdt:

 • Afstand fra standplads til matrikelskel er maksimal 25 meter.
 • Adgangsvejen overholder kravene hertil, se nedenstående.
 • Der er fri adgang til standplads uden risiko for at blive forulempet af løse hunde.
 • Afstand fra beholder/sækkestativ til hæk, hegn og bygninger skal være så stor, at beholder kan drejes/vendes og stativ kan være lukket op.
 • Underlag skal være stabilt og plant som fliser, asfalt eller beton.
 • Standplads skal være velbelyst.
 • Standplads skal om vinteren være sikret mod glat føre og ryddet for sne og is, så renovatør sikkert kan afhente dagrenovationen.
 • Der er fri adgang til standplads uden forhindringer såsom trillebøre, cykler, barnevogne og lignende.
 • Alle udgifter til anlæg og vedligeholdelse af belægning og indretning af standplads afholdes af grundejere.

Adgangsvej fra matrikelskel til standplads:

Adgangsvej skal som udgangspunkt være plan, jævn og med kørefast belægning. Kravene er
følgende:

 • Belægning skal være kørefast med fliser, beton eller asfalt. Perlesten, brosten, granitskærver, græs, grus løst eller komprimeret er ikke kørefast.
 • Belægning skal være vedligeholdt og ren.
 • Bredden skal minimum være 1 meter og med 2 meter frihøjde.
 • Fald/stigning må maksimalt være på 1:10 (svarende til en stigning på 1 meter over en afstand på 10 meter).
 • Belysningen skal have en belysningsstyrke, så renovatøren kan udfør arbejdet på forsvarlig vis.
 • Adgangsvej skal være fri for forhindringer såsom andet affald, cykler, barnevogne, udhængende grene og lignende.
 • Adgangsvej skal være fri for sne og is, og være sikret mod glat føre.
 • Døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling.
 • Anslagslister, tærskler og trin skal forsynes med faste skråkiler/ramper eller lignende, så passage med kørende materiel lettes.
 • Ved anvendelse af teknisk hjælpemiddel f.eks. kærre skal adgangsforholdene til beholder/ stativ give plads til, at det tekniske hjælpemiddel kan komme helt hen til beholder/stativ.
 • Alle udgifter forbundet med anlæg og vedligeholdelse af belægning afholdes af grundejere.

Kørevej for renovationsbil, specielt for privat fællesveje og landejendomme:

 • Vejbanen skal være så bred, at renovationsbilen kan køre der.
 • Tilstrækkeligt friholdt i siderne for bevoksning.
 • Frihøjde 4,2 meter.
 • Udhængende grene og kviste skal fjernes ellers kan der ikke tømmes.
 • Belægning skal være vedligeholdt.
 • Der skal være ryddet for sne og is, og være sikret mod glat føre.
 • Kørevej skal være farbar hele året.
 • Alle udgifter forbundet med anlæg og vedligeholdelse af belægning afholdes af grundejere.
 • Kørevej skal være fri for forhindringer såsom biler, traktorer, landbrugsmaskiner og lignende.
 • Alle udgifter forbundet med anlæg og vedligeholdelse af belægning afholdes af grundejere.

 

 

 

Vintervejr – sne og glatføre:

 • Borgere er selv ansvarlige for at rydde for sne og is omkring beholder og ud til matrikelskel. Snevold foran beholder og ud til renovationsbil skal ligeledes være fjernet.
 • Dagrenovation vil ikke blive tømt, hvis forholdene ikke er forsvarlige.
 • Hvis det ikke er muligt for borgere at sikre forsvarlige forhold, skal beholder/ sæk på tømningsdag
  stilles frem til nærmeste ryddet offentlig vej.
 • Borgere på privat veje og privat fællesveje skal rydde veje for sne og is, og sikrer mod glatføre i
  henhold til kommunens Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

§ 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 • Beholdere, herunder affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.
 • Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.
 • Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen.
 • Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen.
 • Kattegrus, støvsugerindhold og lignende støvende materialer skal være emballeret inden anbringelse i beholderen.
 • Undgå at presse affaldet sammen i beholder, idet beholder ellers ikke kan tømmes helt.
 • Ved overfyldning af beholder/sæk tømmes der ikke. Der skal bestilles ekstra-tømning hos FFV
 • Renovation A/S. Ekstra-sække skal købes ved FFV Renovation A/S eller genbrugsstationerne.
 • Udgifterne afholdes af borgere.
 • Affald der på grund af temperatur eller kemiske egenskaber kan antænde det øvrige affald, må ikke anbringes i beholdere til dagrenovation.

§ 9.8 Renholdelse af beholdere

Brugere er ansvarlige for rengøring af beholdere. Kommunen kan foranledige beholder rengjort for brugers regning ved misligholdelse.

§ 9.9 Afhentning af dagrenovation

Dagrenovation afhentes hver 14. dag på en fast ugedag, i juli og august en gang hver uge på en fast ugedag.
Tømningsdag kan ses på den husstandsomdelte tømningsplan eller på www.ffv.dk.
Mod tillæg er det muligt at tilvælge ugetømning hele året. Tilvalg er pr. kvartal.
Afhentning finder sted i tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, og ved specielle forhold kan kommunen dispensere for tidsrummet. Beholder/sæk skal være stillet frem inden starttidspunktet for
afhentning.
I forbindelse med sommerperioden kan afhentning ske frem til kl. 20.00.
Sommerhuse får afhentet dagrenovation 24 gange årligt med flest tømninger i sommerperioden.
Tømningsdag fremgår af tømningsplanen for sommerhuse, som hver sommerhusejer modtager med posten. Kan også ses på www.ffv.dk.
Sommerhuse, hvor der er tilladelse til helårsbeboelse, skal være tilmeldt ordningen på samme måde som almindelige husstande.
Ved helligedage kan afhentning ske forskudt, men i et sådant omfang, at det årlige antal afhentninger overholdes.
Tømningsændringer kan ses på www.ffv.dk. Ved større ændringer vil de blive annonceret i den lokale ugeavis.

Driftsforstyrrelser kan ses på www.ffv.dk. Endvidere vil driftsforstyrrelser blive oplyst gennem smsservicen.
Borgere er ansvarlige for at meddele mangler i afhentningen til FFV Renovation A/S hurtigst muligt på telefon 62 61 16 66.

Beholdere, sække og containere bliver ikke tømt såfremt:

 • Affaldet ikke er sorteret i henhold til dette regulativ
 • Affaldsbeholderen ikke er renholdt
 • Beholderen er overfyldt
 • 140 liters beholder indeholder mere end 40 kg dagrenovation
 • 110 liters sæk indeholder mere end 13 kg dagrenovation
 • Andre af regulativets bestemmelser er tilsidesat

§ 9.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

Driften af ordningen for dagrenovation varetages af FFV Renovation A/S og til- og afmeldinger skal ske hos:
FFV Renovation A/S
Sundvænget 5
5600 Faaborg
Tlf: 62 61 16 66
E-mail: Dagrenovation@ffv.dk
Hjemmeside: www.ffv.dk

Det påhviler husstande og grundejere i Faaborg-Midtfyn kommune at være tilmeldt ordningen for dagrenovation.
Ændringer af beholderantal og beholdertype sker ved henvendelse til FFV Renovation A/S.
En bolig, som har stået ubeboet i mere end 6 måneder, kan få dispensation fra kravet om tilmelding, indtil den bliver beboet igen. Anmodning herom rettes til FFV Renovation A/S.

I enkelte særlige tilfælde kan kommunen give dispensation for afstandskravet på 25 meter i hente/bringe-ordningen, således at handicappede, gangbesværede og sygdomssvækkede borgere kan få hentet dagrenovationen på standpladsen, såfremt adgangsforholdene ellers er opfyldt. Borgere skal betale tillæg for hver påbegyndt 25 meter.
Hvis kravene til adgangsforholdene ikke er opfyldt, skal beholder stilles fast ud til matrikelskel på egen matrikel hos handicappede, gangbesværede og sygdomssvækkede borgere.

Husholdninger på samme adresse som en fødevarevirksomhed kan få dispensation fra kommunal ordning til at anvende virksomhedens beholder til brændbart affald/dagrenovationslignende affald.
Der skal fra anden myndighed være stillet krav til hygiejniske forhold og dokumenteres med kopi af krav fra anden myndighed. Affaldsbeholder skal minimum tømmes hver anden uge dokumenteret med kopi af virksomhedens aftale med transportør.

§ 10 Ordning for papiraffald

Fold alle ud

§ 10.1 Hvad er papiraffald

Ordningen omfatter indsamling af genanvendelige papirmaterialer herunder:

 • Aviser
 • Ugeblade
 • Reklamer
 • Kontorpapir
 • Telefonbøger

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamlingsordningen har til formål at sikre størst mulig genanvendelse af papiraffald og er både en bringe-ordning og en hente-ordning.

Ordningen omfatter indsamling af genanvendelige papirmaterialer som beskrevet i § 10.1.

Papiraffald skal bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstation, affaldsøer eller FFV

Genbrug's ruteindsamling, se § 15 og § 22.

Papir, som er tilsmudset skal bortskaffes som dagrenovation, se § 9.

Der gøres opmærksom på, at pap ikke kan bortskaffes som papiraffald, se i stedet § 11.

Gavepapir, papir indeholdende plast, lim og laminering skal bortskaffes som brændbart affald, se § 15 eller som dagrenovation, se § 9.

 

 

§ 11 Ordning for papaffald

§ 11 Ordning for papaffald

Fold alle ud

§ 11.1 Hvad er papaffald

Ordningen omfatter indsamling af genanvendeligt pap herunder:

 • Papkasser
 • Bølgepap
 • Karton
 • Papemballage uden lim

§ 11.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 11.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamlingsordningen har til formål at sikre størst mulig genanvendelse af papaffald og er både en
bringe-ordning og en hente-ordning.
Ordningen omfatter indsamling af genanvendelige papmaterialer som beskrevet i § 11.1.
Papaffald skal bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstation, affaldsøer eller FFV
Genbrug's ruteindsamling, se § 15 og § 22.
Pap, som er tilsmudset skal bortskaffes som dagrenovation, se § 9.
Der gøres opmærksom på, at papir ikke kan bortskaffes som papaffald, se i stedet § 10.
Pap indeholdende plast og lim skal bortskaffes som brændbart affald, se § 15 eller som
dagrenovation, se § 9.

§ 12 Ordning for glasemballageaffald

Fold alle ud

§ 12.1 Hvad er glasemballageaffald

Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen.
Eksempler på glasemballageaffald er:

 • Rengjorte øl-, vin- og spiritusflasker
 • Rengjorte marmelade- og syltetøjsglas
 • Rengjorte husholdningsglas som konservesglas

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamlingsordningen har til formål at sikre størst mulig genanvendelse af glasemballageaffald og er både en bringe-ordning og en hente-ordning.
Ordningen omfatter indsamling af genanvendeligt glasemballageaffald som beskrevet i § 12.1.
Glasemballageaffald skal bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstation, affaldsøer eller
FFV Genbrug's ruteindsamling, se § 15 og § 22.
Glasemballageaffald skal være tømt for indhold og rengjort.
Vinduesglas og bilruder skal bortskaffes via genbrugsstation, se § 15.
Glas, der har indeholdt kemikalier og maling samt glasskår og porcelænsskår skal bortskaffes via genbrugsstation, se § 15.
Medicinglas skal bortskaffes som farligt affald via apotek.

§ 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald

Fold alle ud

§ 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald

Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i
emballagebekendtgørelsen.
Eksempler på genanvendeligt metalemballageaffald er:

 • Øl- og sodavandsdåser
 • Rengjorte konservesdåser
 • Metalkapsler fra flasker
 • Rengjort aluminium som alubakker og lignende

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamlingsordningen har til formål at sikre størst mulig genanvendelse af metalemballageaffald
og er både en bringe-ordning og en hente-ordning.
Ordningen omfatter indsamling af genanvendeligt metalemballageaffald som beskrevet i § 13.1.
Metalemballageaffald skal bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstation eller FFV
Genbrug's ruteindsamling, se § 15 og § 22.
Metalemballageaffald skal være tømt for indhold og rengjort.
Trykflasker, som spraydåser skal bortskaffes som farligt affald via genbrugsstation, se § 18.

§ 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald

Fold alle ud

§ 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald

Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i
emballagebekendtgørelsen.
Eksempler på plastemballageaffald er:

 • Rengjorte plastdunke og plastflasker
 • Plastposer
 • Emballeringsplast
 • Omslag til CD'er, DVD'er og lignende
 • Plastbakker og plastbægre fra frugt- og slikopbevaring

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamlingsordningen har til formål at sikre størst mulig genanvendelse af plastemballageaffald og
er både en bringe-ordning og en hente-ordning.
Ordningen omfatter indsamling af genanvendeligt plastemballageaffald som beskrevet i § 14.1.
Plastemballageaffald skal bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstation eller FFV
Genbrug's ruteindsamling, se § 15 og § 22.
Tomme plastbeholdere med faremærkninger (orange mærke med X eller lignende) skal afleveres
som brændbart via genbrugsstation, se § 15.
Plastemballageaffald skal være tømt for indhold og rengjort.

§ 15 Ordning for genbrugsstationerne

Fold alle ud

Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugsstationer til modtagelse af affald.

§ 15.1 Hvem gælder ordningen for

Genbrugsstationerne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

§ 15.2 Adgang til genbrugsstationerne

Forud for benyttelse af genbrugsstationerne skal borgeren eller grundejeren, hvis
kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Faaborg-Midtfyn
Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign.
Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg) med tilhørende trailer har adgang til
genbrugsstationerne.

§ 15.3 Sortering på genbrugsstationerne

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på
genbrugsstationerne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.
Der kan ikke afleveres dagrenovation. Kun ved særlige forhold såsom vejrforhold kan
dagrenovation afleveres på genbrugsstationerne, dette vil blive annonceret i ugeavis og på FFV
Renovation A/S hjemmeside www.ffv.dk.
Såfremt en anvisning fra pladspersonalet ikke følges, kan brugeren bortvises af personalet på
pladsen.
Genbrugsstationerne er bemandet i hele åbningstiden. Åbningstiderne fremgår af skiltning og på
FFV Renovation A/S hjemmeside www.ffv.dk.


Følgende affaldsfraktioner kan bortskaffes på genbrugsstationerne:

 • Akkumulatorer og bilbatterier
 • Asbest herunder asbest- og eternitplader, skiferplader, asbest fra rørisolering og pakninger.
 • Batterier er bærbare batterier såsom Nikkel-Cadmium batterier (Nicd), Lithium batterier, Lithiumion
  batterier (Li-ion), Nikkel-metalhybrid batterier (NiMH), Kviksølvsbatterier, Knapcellebatterier,
  Brunstens- og alkaliske batterier.
 • Blandet bygningsaffald herunder tegl, letbeton, leca, gasbeton, mursten og større natursten.
  Glaseret materialer skal bortskaffes som sanitet.
 • Brændbart affald herunder tæpper, madrasser, møbler, vinduesrammer, forurenet pap,
  forurenet papir, forurenet plast, traktordæk, cykeldæk, gave-papir, jernbanesveller.
 • Brændte mursten til genanvendelse hvilket er alle gamle mursten fra før 1950 muret med
  kalkmørtel.
 • Dæk herunder bildæk med og uden fælge.
 • Elektrisk og elektronisk affald (WEEE) herunder alle apparater og legetøj, der har brugt
  batterier eller strøm som f.eks. computere, fjernsyn, musik-anlæg, telefoner, hårde hvidevarer,
  køkkenmaskiner samt lysstofrør og lavenergipærer.
 • Farligt affald herunder olie, benzin, oliefiltre, kemikalier, brændbare væsker, insekt- og
  plantegifte, maling, lak, lim, spraydåser, trykflasker, kviksølvholdige termometre,
  printerpatroner. Medicinrester og kanyler skal afleveres på apoteket.
 • Flamingo herunder frugtkasser, beskyttelsesflamingo og ”chips”. Uhygiejnisk eller på anden
  måde tilsmudset flamingo bortskaffes som brændbart.
 • Flasker og glas herunder planglas uden træ- eller plastrammer, glasskåle, rengjorte flasker,
  rengjorte konserves- og syltetøjsglas.
 • Genbrugseffekter herunder kasserede brugbare ting og sager som møbler, bøger, brugsting og
  nips.
 • Gips er gipsplader uden isolering, folie, træ eller metallister.
 • Grenaffald
 • Hård plast herunder PVC er f.eks. rene plastdunke, rene plastflasker, havemøbler, CD'er, DVD'er, spande, baljer,
 • Imprægneret træ er træ trykimprægneret med kobber, krom, arsen og/eller tin.
 • Isolering og andet ikke brændbart affald herunder isoleringsmaterialer, spejlglas, ildfast og
 • keramisk glas, bilruder, gulvvinyl, presenninger, regntøj, gummistøvler, vandsenge, puslepuder,
 • voksduge, badedyr, bruseforhæng, persienner og andet blød PVC.
 • Jern og metal herunder rengjorte dåser fra konserves og drikkevarer, jernskrot samt messing,
 • kobber, tin og andre metaller. Affaldet må ikke indeholde elektriske komponenter, elektroniske
 • komponenter, olie eller andre væsker.
 • Pap herunder rent karton, papkasser, bølgepap. Papaffald må ikke indeholde lim og
 • plastmateriale.
 • Papir herunder rent papir, aviser, ugeblade, reklamer og telefonbøger. Papiraffald må ikke
 • indeholde lim og plastmateriale.
 • Plastfolie herunder afdækningsplast og emballeringsplast.
 • Ren beton
 • Ren jord er uforurenet jord, grus og mindre natursten fra private haver.
 • Rent træ er ubehandlet, malet, limet eller lakeret træ. Må gerne være med mindre beslag, søm
 • og skruer. F.eks. engangspaller, EURO-paller som er i stykker, pallerammer eller trækasser.
 • Sanitet herunder WC-er, håndvaske, glaseret eller malet tegl, porcelæn, glaseret keramik,
 • glaserede klinker og glaserede kloakrør.
 • Småt haveaffald
 • Tøj og sko er brugbart tøj og sko.

Kommunen og FFV Renovation A/S arbejder løbende med at sikre større grad af
specielbehandling og genanvendelse, hvorfor der løbende vil komme nye sorteringer til.

Minigenbrugsstationer:
Minigenbrugsstationerne er bemandet og har begrænset åbningstid, som kan ses på skiltningen
og på FFV Renovation A/S's hjemmeside www.ffv.dk.
Der modtages kun affald fra private husholdninger.
Følgende affaldsfraktioner kan der være containere til med samme sorteringskrav som for
genbrugsstationerne:

 • Jern og metal
 • Pap
 • Papir
 • Flasker og glas
 • Småt haveaffald
 • Tøj og sko
 • Brændbart affald
 • Ikke brændbart affald

Minigenbrugsstationerne på Avernakø, Lyø og Bjørnø er ubemandede. Affaldscontainerne er
placeret ved havnene og altid tilgængelige.
Komposteringspladser:
På komposteringspladserne Faaborg og Årslev Genbrugsstation kan afleveres haveaffald.
Haveaffaldet må ikke indeholde fremmedeelementer af nogen art, skal være uemballeret og uden
snøring.
Adgang til komposteringspladsen på Årslev Genbrugsstation følger reglerne herfor, derfor kun
køretøjer op til 3500 kg med eller uden trailer.
Adgang til komposteringspladsen i Faaborg er tilladt for køretøjer op til 3500 kg med eller uden
trailer.
Gødning fra dyr herunder kæledyr modtages ikke.


Affaldsøer:
Affaldsøer er beholdere til glas og flasker, metaldåser, batterier og papir/pap opstillet ved tæt
bebyggelse og i sommerhusområderne. Affaldsøerne er ubemandede.
Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsstationerne, skal anvendes klare plastsække,
så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationerne, jf. affaldsbekendtgørelsens §
32, stk. 2.
Ordensreglementet for genbrugsstationerne skal følges.

§ 16 Ordning for PVC-affald

Fold alle ud

§ 16.1 Hvad er PVC-affald

PVC-affald omfatter både genanvendeligt og ikke-genanvendeligt PVC.
Ikke-genanvendeligt PVC-affald er blød PVC, eksempelvis:

 • Regntøj
 • Vandslange


Genanvendeligt PVC-affald er hård PVC, eksempelvis:

 • Kloakrør
 • Tagrender

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringe-ordning, hvor PVC-affald skal afleveres på genbrugsstationerne.

§ 17 Ordning for imprægneret træ

Fold alle ud

§ 17.1 Hvad er imprægneret træ

Ved imprægneret træ forstås træ, der er:

 • Trykimprægneret (træet får en grønlig farve pga. imprægnering med metallerne arsen, krom og kobber)
 • Vakuumimprægneret (træet imprægneres med metallerne bor og tin, imprægneringen er farveløs)
 • Kreosotimprægneret (træet får en sort/mørk farve pga. imprægnering med tjærestoffet Kreosot)
 • Helt eller delvis behandlet med træbeskyttelsesmidler over for svampe og skadedyr.

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.
Ordningen er en bringe-ordning, hvor imprægneret træ skal afleveres på genbrugsstationerne.

§ 18 Ordning for farligt affald

Fold alle ud

§ 18.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i
affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i
affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser
egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4.
Eksempler på farligt affald er:

 • Asbestholdigt affald f.eks. asbestholdige tagplader, se § 28
 • Brændbare væsker
 • Fugemasse
 • Insekt- og plantegifte
 • Kviksølvholdige termometre
 • Lak
 • Lavenergipærer, se § 19 (kviksølv holdig)
 • Lim
 • Lysstofrør, se § 19 (kviksølv holdig)
 • Maling
 • Oliefiltre
 • Olie- og kemikalierester
 • Printerpatroner
 • Spraydåser
 • Trykflasker

§ 18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 18.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringe-ordning, hvor farligt affald skal afleveres på genbrugsstationerne.
Dog skal medicinrester og kanyler afleveres på apoteket.
Lavenergipærer og lysstofrør håndteres gennem WEEE-ordningen, selvom det er farligt affald.
Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken.

§ 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

Fold alle ud

§ 19.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som det er defineret i elskrotbekendtgørelsen, jf.
§ 3, nr. 41.
Eksempler på WEEE er:

 • Alle apparater og legetøj, der har brugt batterier eller strøm
 • Computere
 • Fjernsyn
 • Musikanlæg
 • Telefoner
 • Hårde hvidevarer
 • Køkkenmaskiner
 • Lysstofrør (kviksølv holdig)
 • Lavenergipærer (kviksølv holdig)

§ 19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 19.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning.
WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner:

 1. Store husholdningsapparater
 2. Kølemøbler
 3. Små husholdningsapparater
 4. Skærme & monitorer
 5. Lyskilder

Ordningen er en bringe-ordning, hvor WEEE skal afleveres på genbrugsstationerne.

§ 19.4 Øvrige ordninger

Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at
modtage affaldet.

§ 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

Fold alle ud

§ 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver
batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri
eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator, jf. batteribekendtgørelsens §
3, nr. 6.

§ 20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 20.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamlingsordningen er både en bringe-ordning og en hente-ordning.

Hente-ordning:
Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgeren og grundejeren i specielle,
røde poser udleveret af FFV Genbrug eller af genbrugsstationen og afleveres ved FFV Genbrugs
ruteindsamling, se storskraldsordning § 22.
De specielle, røde poser lukkes forsvarligt, så batterierne ikke falder ud.

Bringe-ordning:
Derudover kan udtjente bærbare batterier og akkumulatorer afleveres i de opsætte beholdere
hertil på alle minigenbrugsstationerne, genbrugsstationer samt affalds-øerne.
I sommerhusområder afleveres udtjente bærbare batterier og akkumulatorer enten i beholderne
på affalds-øerne i området eller på genbrugsstationen.

På Lyø, Bjørnø og Avernakø skal udtjente bærbare batterier og akkumulatorer afleveres i de
opsatte beholdere på havnene.

§ 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald

Fold alle ud

§ 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen.
Ved bygge- og anlægsaffald forstås:

 • Natursten f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt

Affaldet skal være frit for alt andet end mørtel og armeringsjern.
PCB-holdigt materiale skal være identificeret, frasorteret og særskilt behandlet.

§ 21.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle byggearbejder i Faaborg-Midtfyn Kommune, der forestås af private
borgere.

§ 21.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringe-ordning.
Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune senest 14 dage inden
bortskaffelse, således at der kan gribes ind overfor forkert bortskaffelse.
Genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet skal følge Bekendtgørelse nr. 1662 om anvendelse
af restprodukter og bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og
anlægsaffald.
Ved genanvendelse som erstatning for primære råstoffer skal kommunen høres for at sikre, at der
ikke sker skade på beskyttet natur.
Bygge- og anlægsaffald kan bortskaffes via genbrugsstationerne.

§ 22 Ordning for genbrugsmaterialer

Fold alle ud

§ 22.1 Hvad er genbrugsmaterialer

Genbrugsmaterialer er i Faaborg-Midtfyn Kommune indsamling af genanvendeligt affald fra
husstande. Herved sikres større genanvendelse af genbrugelige materialer til gavn for miljøet.
Ved regulativets vedtagelse bortskaffes følgende sorterede materialer:

 • Papir er aviser, ugeblade, reklamer, kontorpapir og telefonbøger
 • Pap er papkasser, bølgepap og karton
 • Glas er rengjorte øl-, vin- og spiritusflasker, marmelade- og syltetøjsglas
 • Plast er plastflasker, plastdunke, plastbakker og plastbægre fra frugt, slik og lignende
 • Plastposer
 • Aluminium er øl- og sodavandsdåser, og alubakker
 • Genbrugseffekter er møbler, bøger, tøj, brugsting og nips
 • Batterier er bærbare batterier, se § 20

For nærmere beskrivelse af materialerne se husstandsomdelte folder eller på FFV Renovation
A/S's hjemmeside www.ffv.dk.

§ 22.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen.

§ 22.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en hente-ordning. Indsamlingen af genbrugsmaterialer varetages af FFV Genbrug.
Manglende afhentning og bestilling af møbel-afhentning skal ske hos:
FFV Genbrug
Korsvangen 5
5750 Ringe
Tlf: 62 62 37 77
E-mail: kra@ffv.dk
Hjemmeside: www.ffv.dk

§ 22.4 Afhentning af genbrugsmaterialer

Genbrugsmaterialer afhentes hver 14. dag på en fast ugedag. Tømningsdag kan ses på den husstandsomdelte tømningsplan eller på www.ffv.dk.
Afhentning starter kl. 6.00, hvor genbrugsmaterialerne skal være stillet frem inde på egen matrikel op til matrikelskel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads. Kravene til adgangsforholdene er de samme som for ordningen for dagrenovation, se § 9.
Driftsforstyrrelser kan ses på www.ffv.dk. Endvidere vil driftsforstyrrelser blive oplyst gennem smsservicen.
Affaldet skal på forhånd være sorteret og lagt i hver sin pose. Posens maksimale indhold er 10 kg.
Poserne er gennemsigtige og udleveres af FFV Genbrug, ved afhentning lægges tilsvarende nye.
Poserne må ikke lukkes med knuder, elastikker eller snor. Det anbefales at lægge en sten på
til lukning.
Poser til batterier er røde og skal lukkes for at undgå forurening, se § 20.
Andre poser end de udleverede fra FFV Genbrug medtages ikke.
Hvis posen vejer mere end 10 kg eller er overfyldt, medtages den ikke. Der lægges i stedet ekstra poser til næste afhentning.

§ 23 Ordning for hjemmekompostering

Fold alle ud

§ 23.1 Hvad er hjemmekompostering

Følgende affaldstyper er eksempler på affald, som med fordel kan hjemmekomposteres:

 • Grøntsager og affald herfra
 • Blomster
 • Potteplanter med klump
 • Frugt og affald herfra
 • Kaffegrums og teblade inkl. filtre
 • Æggeskaller
 • Kerner og nøddeskaller
 • Haveaffald
 • Nedgjorte grene

Madaffald, som kan tiltrække skadedyr, så som fisk, kød m.v. må ikke komposteres, men skal
afleveres gennem dagrenovationsordningen.

§ 23.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen.

§ 23.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen har til formål at øge mængden af affald, som hjemmekomposteres i kommunen, hvorved miljøgevinsten forøges.
Kompostering skal helst foregå i en lukket komposteringsbeholder, men egne fremstillede beholder kan også benyttes. Dog må hjemmekomposteringen ikke give anledning til uhygiejniske forhold eller forårsage tilhold af skadedyr.

§ 23.4 Anbringelse af beholdere

Hjemmekompostering skal ske på et begrænset område på en sådan måde, at det ikke giver anledning til ulemper/gener for omgivelserne, herunder ejere og brugere af ejendommen eller naboejendomme. Dette opnås ved blandt andet at sikre tilstrækkelig luft til alle områder i kompostbunken og ved at holde toppen dækket af jord, færdigkomposteret materiale eller lignende.

§ 24 Ordning for haveaffald

Fold alle ud

§ 24.1 Hvad er haveaffald

Ved haveaffald forstås alt planteaffald, som naturligt forekommer i private haver i forbindelse med
havearbejde, oprensning, beskæring, græsslåning med videre, som f.eks. hækafklip, blade, græs,
ukrudt og mindre grene.

§ 24.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen.

§ 24.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringe-ordning.
Haveaffald skal så vidt muligt komposteres på grundejerens egen ejendom, se § 23.
Haveaffald kan bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstation og kom-posteringspladser,
se § 15.
Haveaffald kan afbrændes efter følgende regler:

 • I byzone og på sommerhusegrunde må der kun afbrændes haveaffald Sankt Hans aften. Der må dog brændes rent tørt træ på dertil indrettede bålpladser hele året.
 • I landzone må der afbrændes Sankt Hans aften og i perioden 1. december – 1. marts i tidsrummet fra solopgang til solnedgang. Der må dog brændes rent tørt træ på dertil indrettede bålpladser hele året.

Ved afbrænding skal den til en hver tid gældende bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger
omhandlende afstandskrav og krav til den maksimale mængde affald overholdes.
Reglerne for afbrænding af haveaffald er ved regulativets vedtagelse:

 • For en mængde på højst 0,2 m3 må afbrænding ikke ske tættere end 10 meter fra bygninger med hårdt tag og ikke tættere end 30 meter fra bygninger med stråtag eller andre tagtyper af letantændeligt materiale, stakke/oplag af letantændelige materialer eller vegetationer herunder brændbare markafgrøder. I vindens retning fordobles ovenstående afstande.
 • For en mængde større end 0,2 m3 må afbrænding ikke ske tættere end 30 meter fra bygninger med hårdt tag og fra brændbare markafgrøder , og ikke tættere end 100 meter fra bygninger med stråtag eller andre tagtyper af letantændeligt materiale, stakke/oplag af letantændelige materialer eller vegetationer. I vindens retning fordobles ovenstående afstande.

Reglerne for afbrænding af bål i det fri herunder bål i bålfade er ved regulativets vedtagelse:

 • For en mængde på højst 0,05 m3 må afbrænding ikke ske tættere end 5 meter fra bygninger med hårdt tag og ikke tættere end 15 meter fra bygninger med stråtag eller andre tagtyper af letantændeligt materiale, stakke/oplag af letantændelige materialer eller vegetationer herunder brændbare markafgrøder I vindens retning fordobles ovenstående afstande.
 • For en mængde større end 0,05 og indtil 0,2 m3 må afbrænding ikke ske tættere end 10 meter fra bygninger med hårdt tag og ikke tættere end 30 meter fra bygninger med stråtag eller andre tagtyper af letantændeligt materiale, stakke/oplag af letantændelige materialer eller vegetationer herunder brændbare markafgrøder. I vindens retning fordobles ovenstående afstande.
 • For en mængde større end 0,2 og indtil 0,5 m3 må afbrænding ikke ske tættere end 30 meter fra bygninger med hårdt tag og brændbare markafgrøder, og ikke tættere end 100 meter fra bygninger med stråtag eller andre tagtyper af letantændeligt materiale, stakke/oplag af letantændelige materialer eller vegetationer. I vindens retning fordobles ovenstående afstande.
 • For en mængde større end 0,5 m3 må afbrænding ikke ske tættere end 30 meter fra bygninger med hårdt tag, 60 meter fra brændbare markafgrøder, og ikke tættere end 200 meter fra bygninger med stråtag eller andre tagtyper af letantændeligt materiale, stakke/oplag af letantændelige materialer eller vegetationer. I vindens retning fordobles ovenstående afstande

§ 25 Ordning for bortskaffelse af større mængder affald

Fold alle ud

§ 25.1 Hvad er bortskaffelse af større mængder affald

Ordningen har til formål at sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse af større mængder affald, som
ikke kan bortskaffes gennem de i regulativet beskrevne ordninger.

§ 25.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 25.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisnings-ordning, hvor kommunen kan anvise bortskaffelse af større mængder affald.
Affald, som anvises via denne ordning, skal bortskaffes ved borgerens egen foranstaltning og regning ved indgåelse af aftale om aflevering gennem en godkendt transportør eller direkte til et modtageanlæg.
Borgeren er ansvarlig for, at affaldet er bortskaffet korrekt i henhold til gældende lovgivning og skal såfremt kommunen ønsker det, kunne dokumentere dette.

§ 26 Ordning for tøj og sko

Fold alle ud

§ 26.1 Hvad er tøj og sko

Følgende brugbare materialer kan bortskaffes i indsamlingsordningen:

 • Alle former for brugbart tøj
 • Alle former for brugbart fodtøj

§ 26.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 26.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamlingsordningen har til formål at sikre størst mulig genanvendelse af tøj og sko til gavn for
miljøet. Indsamlingsordningen er både en bringe-ordning og en hente-ordning. Det
genanvendelige affald skal afleveres i ren og pæn stand og emballeres i sække.

Bringe-ordning:

 • Det kan afleveres via genbrugsstationer og minigenbrugsstation, hvor humanitære organisationer har opstillet særlige containere hertil.

Hente-ordning:

 • Det kan afleveres gennem storskraldsordningen ved kontakt til FFV Genbrug, se § 22.

§ 27 Ordning for PCB-holdigt affald

Fold alle ud

§ 27.1 Hvad er PCB-holdigt affald

PCB-holdigt affald er affald, der indeholder polykloreret biphenyl (PCB), eksempelvis:

 • Fugemasse/lim.
 • Termovinduer fra før 1977.

PCB-holdigt affald findes typisk i betonbyggerier, der er opført før 1977.
PCB-holdig fugemasse er blevet brugt omkring døre, vinduer og andre samlinger. Der er desuden
brugt PCB-holdig lim ved fremstilling af termoruder.

§ 27.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 27.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisnings-ordning, hvor PCB-holdigt affald anvises afhængigt af indholdet af PCB.
Kontakt kommunen INDEN du går i gang med en renovering/nedrivning, hvor der kunne indgå PCB.

§ 28 Ordning for asbestholdigt affald

Fold alle ud

§ 28.1 Hvad er asbestholdigt affald

Ved asbestholdigt affald forstås affald, der afhængig af type skal håndteres og bortskaffes
forskelligt:

 • Type 1: Asbeststøv samt stærkt støvende asbestholdigt affald, som filtre og bremsebelægninger o.l.
 • Type 2: Asbestholdigt affald, der kan støve, som bløde lofts- og vægplader, ikke hele tagplader og rørisolering o.l.
 • Type 3: Ikke støvende asbestholdigt affald, hvor asbesten er fast bundet, som hele tagplader.

§ 28.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 28.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning, hvor kommunen anviser det asbestholdige affald til
bortskaffelse afhængig af type.

 • Type 1:
  Det stærkt støvende asbestholdige affald skal opbevares og bortskaffes i befugtet tilstand i lukket, tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest. Bortskaffelse skal ske til et specialdepot, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven til at modtage asbestholdigt affald. Kommunen anviser til:
  Modtagestationen Syddanmark I/S
  Vejlbyvej 21
  7000 Fredericia
  Tlf: 76 20 13 00
  Fax: 76 20 38 31
  E-mail: mail@motas.dk
  Hjemmeside: www.motas.dk
 • Type 2:
  Det asbestholdige affald, som kan støve, skal opbevares og bortskaffes i befugtet tilstand og overdækket, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Bortskaffelse skal ske til specialdepot, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven til at modtage asbestholdigt affald. Kommunen anviser til:
  Klintholm I/S
  Klintholmvej 50
  5874 Hesselager
  Tlf: 62 25 30 86
  E-mail: klintholm@klintholm-is.dk
  Hjemmeside: www.klintholm-is.dk
  eller
  Modtagestationen Syddanmark I/S
  Vejlbyvej 21
  7000 Fredericia
  Tlf: 76 20 13 00
  Fax: 76 20 38 31
  E-mail: mail@motas.dk
  Hjemmeside: www.motas.dk
 • Type 3:
  Det asbestholdige affald kan afleveres på genbrugsstationerne, ellers anviser kommunen til:
  Klintholm I/S
  Klintholmvej 50
  5874 Hesselager
  Tlf: 62 25 30 86
  E-mail: klintholm@klintholm-is.dk
  Hjemmeside: www.klintholm-is.dk

 

Afregning for affaldets håndtering, herunder transport og behandling, er kommunen uvedkommende.
Asbestholdigt affald skal anmeldes til kommunen med angivelse af asbesttype samt hvem der transporterer affaldet og hvor det bortskaffes til. Asbestholdigt affald fra nedrivningsarbejde skal anmeldes på kommunens anmeldelsesblanket til bygge- og anlægsaffald senest 14 dage inden arbejdet udføres. Blanketten fås på kommunens hjemmeside www.faaborgmidtfyn.dk eller ved henvendelse til Teknik, Nørregade 4, 5600 Faaborg.
Arbejde med asbestholdigt affald skal anmeldes til Arbejdstilsynet for at sikre et tilfredsstillende
arbejdsmiljø for de mennesker, der skal arbejde med asbesten.
Det er forbudt at fremstille, importere, sælge, anvende og genanvende asbest eller asbestholdigt materiale. Det er derfor ikke tilladt at sælge/bortgive f.eks. asbest-holdige eternittagplader til andre – affaldet skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg.
Nedrivningsarbejde samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og tekniske hjælpemidler, hvortil der er anvendt asbestholdigt materiale, er tilladt.
Højtryksspuling af asbestholdige materialer, herunder eternittage, er forbudt.
Asbestholdige materialer, der midlertidigt er nedtaget, afmonteret eller på anden måde fjernet fra deres oprindelige placering, må ikke genopsættes eller genanvendes – selvom materialerne er ubeskadigede.
Anvend arbejdsmetoder og værktøj, som giver mindst mulig støvudvikling. Asbest-holdige materialer, der nedrives, kan undertiden med fordel befugtes for at modvirke støvdannelse.
Rengøring af asbestholdige eternittage for svampe, mos o.l. kan ske ved hjælp af en blød børste (karskrubbe, gulvskrubbe eller kost, men ikke metal- eller stålbørster) og spuling med blød vandstråle.