Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen er en bunden opgave for kommunerne og har det særlige fokus at tilpasse kommunen til de kommende klimaændringer.

Klimaforandringer

Forandringerne i klimaet er en realitet. Vi har flere steder i Danmark set eksempler på, hvordan ekstremregn har ført til oversvømmelser med bekostelige skader til følge. Klimaændringer gør det nødvendigt at tilpasse vores byer og måden vi anvender og forvalter dem på. Klimatilpasning er en kommunal opgave, som kun kan løses i samarbejde med borgere, virksomheder, nabokommuner og staten. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forberedes til fremtidens vejr, så vi bedst muligt bevarer værdierne i vores samfund og sikrer, at løsningerne er omkostningseffektive.

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen er en prioriteret handleplan for, hvordan kommunen vil løse udfordringerne med klimaforandringerne. Den første generation af klimatilpasningsplaner fokuserer udelukkende på håndtering af øgede mængder vand, i form af hyppigere ekstremregn, stormflodshændelser og højere havvandstand. Kommunens topografi gør, at størstedelen af kommunen ikke vil få voldsomme problemer som følge af disse klimaforandringer, men kystområderne vil blive påvirket i en endnu ukendt grad.

Kortlægning og handlingsplan

Konsekvenser af klimaforandringerne i kommunen undersøges og kortlægges. På baggrund af kortlægningen af konsekvenserne vil der blive lavet en handlingsplan, som beskriver, hvor og hvordan der skal forebygges og / eller afværges i forhold til de skader, fremtidens vejr kan forårsage. Den samlede klimatilpasningsplan vil kunne findes som et tillæg til kommuneplanen.

Finansiering af klimatilpasningsprojekter

Finansiering af løsningerne vil blive planlagt i samarbejde med de øvrige parter (som for eksempel forsyningsselskaberne), herunder også borgerne.

Helhedsorienterede planer

Klimatilpasning er tværfaglig og skal sammentænkes med kommunens øvrige planlægning, så vi opnår flest mulige synergieffekter i vores indsatser. Løsninger på handlinger ved ekstremregn kan f.eks. være lokal afledning af regnvand, eller ”lokal anvendelse af regnvand” også kaldt LAR. Brugen af vand i byer kan være med til at skabe større rekreative værdier. Anvendelse af regnvand helt lokalt kan også bidrage til at aflaste kloaksystemet.