Regulativ for jordflytning

Regulativet har til formål at sikre, at flytning af jord i Faaborg-Midtfyn Kommune sker efter gældende regler.

Regulativet har til formål at sikre, at flytning af jord i Faaborg-Midtfyn Kommune sker efter gældende regler, herunder
• at inddrage og udtage områder fra områdeklassificeringen samt
• at fastlægge et skema til brug for anmeldelse af jordflytning

Regulativ for jordflytning i Faaborg-Midtfyn Kommune

Fold alle ud

1. Formål

Regulativet har til formål at sikre, at flytning af forurenet jord i Faaborg- Midtfyn Kommune sker efter gældende regler, herunder
- at inddrage og udtage områder fra områdeklassificering jf. Lov om forurenet jord § 50a, stk. 2 og 3, samt
- at fastlægge et skema til brug for anmeldelse af jordflytning.

2. Lovgrundlag

Dette regulativ er udfærdiget i henhold til § 50a i Lovbekendtgørelse nr. 1190 af 27. september 2016 af Lov om forurenet jord samt § 15 i Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen).

3. Gyldigheds- og anvendelsesområde

Lov om jordforurening, samt flytninger af jord bort fra forurenede arealer og fra ejendomme/modtageanlæg i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor jordflytning er omfattet af krav om anmeldelse og dokumentation jf. § 2 i
Jordflytningsbekendtgørelsen.

Det drejer sig om:
1) Flytning af jord, der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet.
2) Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet.
3) Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet.
4) Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet. Hvis jorden flyttes uden for kommunen eller hvis jorden flyttes til et areal, som ikke anvendes til offentlig vej.
5) Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet.
6) Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord.

4. Områdeklassificerede områder

De områdeklassificerede områder fremgår af kortet på www.fmk.dk

5. Øvrige områder med jordforurening

Flytning af jord fra arealer, der er konstateret lettere forurenet eller er kortlagt efter jordforureningsloven, er omfattet af anmeldepligten, uanset om arealet er områdeklassificeret eller ej.

6. Skema til brug for anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning jf. § 4 og § 9 i Jordflytningsbekendtgørelsen skal ske ved brug af et skema, som angivet i bilag 1 og på www.fmk.dk.

Når kommunen kan tilbyde digital anmeldelse, kan den løsning også anvendes. Anmelder af jordflytning kan være ejer, bruger, bygherre, entreprenør eller andre, der er ansvarlige for den faktiske flytning af jorden.

Forurenet jord kan flyttes til godkendt modtageanlæg uden forudgående analyser, hvis det godkendte modtageanlæg efterfølgende foretager analyser og kategoriserer jorden efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1-3.

Vejledning i anmeldelse, analysekrav, modtageanlæg fremgår af vejledning. Hvis der samlet flyttes 1 m3 eller mindre, kan jorden afleveres på et godkendt modtageanlæg uden forudgående anmeldelse. Private kan i disse tilfælde aflevere jorden på en genbrugsstation i kommunen.

7. Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft ved vedtagelsen d. 27. maj 2008.

Bilag

Udarbejdet af:
Faaborg-Midtfyn Kommune
By, Land og Kultur
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 7253 2140
E-mail: teknik@fmk.dk
Web: www.fmk.dk
juni 2008,
revideret februar 2017
redaktion: Miljøafdelingen