Tillæg nr. 2013/9 - Ændring af kloakeringsprincipper og inddragelse af Kalkbrænderivej i spildevandsplanen

Ændring af kloakeringsprincipper og inddragelse af Kalkbrænderivej i spildevandsplanen

Fold alle ud

Indholdsfortegnelse

1. INDLEDNING
2. BESKRIVELSE
2.1 Ændring af kloakprojektet i Radby
2.3 Ændring af kloakprojektet i Søllinge
2.3 Ændring af kloakprojektet ved Assensvej/Nyborgvej i Faaborg.
2.4 Inddragelse af en del af Kalkbrænderivej i Spildevandsplanen
3. LOVGRUNDLAG
4. REFERENCER

1. Indledning

Dette tillæg (nr. 2013/9) indeholder følgende opdateringer til den nuværende spildevandsplan:

* Ændring af kloakprojektet i Radby.
* Ændring af kloakprojektet i Søllinge.
* Ændring af kloakprojektet ved Assensvej/Nyborgvej i Faaborg.
* Inddragelse af Kalkbrænderivej i Kværndrup i Spildevandsplanen.

Kloakoplande i Radby, Søllinge og Assensvej/Nyborgvej i Faaborg er udpeget til at skulle kloaksepareres på baggrund af Statens Vandplaner 1 2009-2015. Kloakarbejdet skulle ifølge tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen ske i 2018. Vandløbene er ifølge Vandområdeplanerne2 2016-2021 ikke længere målsatte, men udløbene er stadig udpegede.
FFV Spildevand A/S forslår derfor at ændre at kloakeringsprojekterne i områderne.

Tillægget indeholder også inddragelse af en del af Kalkbrænderivej i Spildevandsplanen. Området registreres som separatkloakeret.

2. Beskrivelse

2.1 Ændring af kloakprojektet i Radby

Sagsfremstilling
Radby er blevet udpeget til at skulle kloaksepareres i 2018 i Faaborg-Midtfyn Kommunes spildevandsplan (3). FFV Spildevand A/S har undersøgt kloakkerne og foreslår en anden løsningen end kloakseparering, løsningen vil stadig tilgodese vandløbet.
FFV vil reparere det eksisterende kloaksystem, samtidig med at der etableres andre løsninger til håndtering af vejvand. Når vejvand og indsivningen af grundvand i kloakledningerne fjernes fra kloakkerne mindskes overløbene til Snaverenden ved kraftig regn.
Det vil stadig være muligt for de enkelte grundejere at udtræde af regnvandsfællesskabet, men grundejerne bliver ikke tvunget til at separere på egen grund.

Renseanlæg
Ændringen betyder, at der fremover stadig bliver ledt regnvand til Faaborg Renseanlæg fra Radby.
Men da ledningerne renoveres, vil indsivningen minimeres. Hvis grundejere i Radby vælger at udtræde, vil det også mindske mængden af regnvand som ledes til renseanlægget.

Tidsplan
Tidsplanen for kloakprojektet ændres og projektet forventes påbegyndt i 2019.

Økonomi
FFV Spildevand A/S renoverer hovedkloakken og eventuelle kloakstik. Projektet finansieres af FFV
gennem spildevandstaksterne.
Grundejere har mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet. FFV Spildevand A/S yder grundejeren økonomisk kompensation for den tabte forsyningsret. Der kan tilbagebetales op til 40 % af det samlede tilslutningsbidrag (4), der kan opkræves på udtrædelsestidspunktet.
Procentsatsen fremgår af den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for FFV Spildevand A/S.

2.2 Ændring af kloakprojektet i Søllinge

Sagsfremstilling
Kloakoplandet i Søllinge som skal kloaksepareres er relativt lille og består af et enkelt vænge med cirka 30 grunde. På baggrund af Vandplanerne (1) og Vandområdeplanerne (2) er kommunen forpligtet til at foretage en indsats i området. I Vandområdeplaner (2) har kommunen imidlertid fået større råderum til at bruge andre løsningsmodeller end en traditionel kloakseparering.

FFV foreslår derfor at etablere et underjordisk rørbassin som kan tilbageholde en større del af kloakvandet ved kraftig regn. Derved nedbringes antallet af overløb fra kloakkerne til vandløbet.
Der vil forsat være fokus på at fjerne regnvand fra den offentlige kloak, og grundejere vil stadig have mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet.

Renseanlæg
Ændringen betyder, at der fremover stadig bliver ledt regnvand til Ringe Renseanlæg fra Søllinge.
Men da ledningerne renoveres, vil indsivningen af drænvand i kloakkerne blive mindre. Hvis grundejerne i Søllinge vælger at udtræde, vil det også mindske mængderne af regnvand til renseanlægget.

Tidsplan
Tidsplanen for kloakprojektet ændres og forventes påbegyndt i 2019.

Økonomi
FFV Spildevand A/S renoverer hovedkloakken og eventuelle kloakstik. Projektet finansieres af FFV
gennem spildevandstaksterne (4).
Grundejere har mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet. FFV Spildevand A/S yder grundejeren økonomisk kompensation for den tabte forsyningsret. Der kan tilbagebetales
op til 40 % af det samlede tilslutningsbidrag (4), der kan opkræves på udtrædelsestidspunktet.
Procentsatsen fremgår af den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for FFV Spildevand A/S.

2.3 Ændring af kloakprojektet ved Assensvej/Nyborgvej i Faaborg.

Sagsfremstilling
Kloakoplandet ved Assensvej/Nyborgvej har overløb til Svanningebækken. Vandløbet er ikke udpeget i vandplanerne (1). FFV Spildevand A/S foreslår derfor en anden løsning end at kloakseparere området.
FFV vil etablere et rørbassin og renovere kloakkerne. Rørbassinet kan tilbageholde større mængder spildevand, hvilket sænker antallet af overløb til vandløbet ved kraftig regn. Dette vil have en positiv effekt på Svanningebækken.
Ændringen af kloakprojektet betyder, at grundejere ikke skal separere på egen grund.
Da der forsat vil være fokus på at fjerne regnvand fra den offentlige kloak, vil grundejere stadig have mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet.

Renseanlæg
Ændringen betyder, at der fremover stadig bliver ledt regnvand til Faaborg Renseanlæg fra området. Men da ledningerne renoveres, vil mængden blive mindre. Hvis grundejerne i området vælger at udtræde, vil det også mindske mængderne af regnvand til renseanlægget.

Tidsplan
Tidsplanen for kloakprojektet ændres og forventes påbegyndt i 2019.

Økonomi
FFV Spildevand A/S renoverer hovedkloakken og eventuelle kloakstik. Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne (4).
Grundejere har mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet. FFV Spildevand A/S yder grundejeren økonomisk kompensation for den tabte forsyningsret. Der kan tilbagebetales op til 40 % af det samlede tilslutningsbidrag (4), der kan opkræves på udtrædelsestidspunktet.
Procentsatsen fremgår af den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for FFV Spildevand A/S.

2.4 Inddragelse af en del af Kalkbrænderivej i Spildevandsplanen

Sagsfremstilling
Ved Kalkbrænderivej i Kværndrup planlægger privat bygherre en byggemodning. I forbindelse med projektet udarbejdes der en lokalplan over området. Lokalplanen vil give mulighed for en udstykning af op til 9 byggegrunde.
Ejendommene vil blive placeret på matrikel 6bf i Kværndrup (se kort på figur 1).
Området bliver separatkloakeret og får oplandsnavn KVÆ027. Der anlægges kloakledninger til både regn- og spildevand. FFV Spildevand A/S anlægger kloaksystemet og grundejere skal for egen regning tilslutte deres
regn- og husspildevand til den offentlig kloak.

Figur 1: Det markerede areal viser placeringen af byggemodningen ved Kalkbrænderivej i Kværndrup.

Renseanlæg
Spildevand fra området ledes til Kværndrup Renseanlæg. Områdets belastning vil blive på cirka 20 PE.

1 PE svarer til den mængde organisk stof, kvælstof og fosfor som 1 person i gennemsnit frembringer.
Kværndrup Renseanlæg har kapacitet til 10.000 PE og vil ikke blive overbelastet ved tilførslen af ekstra spildevand fra byggemodningen.

Økonomi
FFV Spildevand A/S betaler for etableringen af kloakledningerne frem til den enkelte grundgrænse.
Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne herunder tilslutningsbidraget til kloakken (5).

3. Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens5 § 32 stk.1 skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger.
Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for kommunens meddelelse af påbud til grundejeren om tilslutning til kloakken.
Kommunen kan melde påbud til grundejeren om tilslutning til kloakken i henhold til miljøbeskyttelseslovens (5) § 30.
Ifølge Spildevandsbekendtgørelsens (6) § 5 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen ajourføre spildevandsplanen, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen.

4. Referencer

1: Vandplaner 2009-2015.
2: Vandområdeplanerne 2016-2021.
3: Faaborg-Midtfyn Kommune Spildevandsplan 2013-2017.
4: Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. LBK nr. 633 af 7. juni 2010.
5: Bekendtgørelse om lov af miljøbeskyttelse. LBK nr. 966 af 23. juni 2017.
6: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og BEK nr. 726 af 1. juni 2016.