Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje.

Luk alle
Åben alle

Generelt om Værdighedspolitikken

Værdighedspolitikken skal tydeliggøre, hvad værdierne og den fælles retning er for plejen af ældre i Faaborg – Midtfyn Kommune. Faaborg - Midtfyn Kommune tror på, at borgere der kan selv, skal selv, og borgerne understøttes i at blive eller forblive så selvhjulpne som muligt. Samtidig skal borgere med behov for hjælp og pleje føle, at der bliver taget hånd om dem på en tryg og værdig måde. Med Værdighedspolitikken 2019-2022 ønsker Faaborg – Midtfyn Kommune at understrege, at dét at blive ældre aldrig må betyde tab af værdighed selvom man bliver afhængig af andre.

Indledning

Denne Værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje. Politikken udfoldes ud fra det gældende serviceniveau i kommunen. Værdighedspolitikken bygger videre på tidligere Værdighedspolitik, og igangværende initiativer og erfaringer. Det er blandt andet demensindsatsen, det gode måltid, velfærdsteknologiske løsninger, fokus på sociale udfordringer, den svære samtale, en værdig død og i denne version af værdighedspolitikken er der også fokus på bekæmpelse af ensomhed.

Målgruppe

Målgruppen for værdighedspolitikken er borgere, som hovedsageligt har tilknytning til ældre-området. Politikken har samtidig fokus på pårørende, frivillige og andre borgere, som spiller en central rolle for målgruppen.

De bærende temaer

De bærende temaer
Værdighedspolitikken beskriver, hvordan Faaborg - Midtfyn Kommune støtter op om områderne:

• Livskvalitet
• Selvbestemmelse
• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
• Mad og ernæring
• En værdig død
• Pårørende
• Ensomhed

Værdighedspolitikken beskriver under disse temaer de overordnede værdier, som ligger til grund for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune og som også afspejles i Kommunes ældrepolitik og i Kommunens udviklingsstrategi.

Fokus for Værdighedspolitikken er særligt de af Faaborg-Midtfyn Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunes hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv. Et værdigt ældreliv er målet for den hjælp og støtte, der skal gøre det muligt for ældre borgere at fortsætte med at leve det liv, han eller hun ønsker trods begrænsninger i hverdagen. Et værdigt ældreliv skal sikre borgerne størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet når svækkelse, sygdom eller mistrivsel gør hjælp til hverdagslivet nødvendigt.

Faaborg-Midtfyn Kommune fastholder og styrker med denne politik fokus på værdigheden i indsatser og initiativer på ældreområdet. Indsatsen og initiativerne har fokus på værdighed i forhold til både den praktiske hjælp og personlige pleje – i ældrelivet, ved livets afslutning, på ernæring og måltider, aktiviteter til bekæmpelse af ensomhed samt kompetent og kvalificeret støtte og hjælp til både ældre og deres pårørende.

Livskvalitet

Hjælp når man har brug for det – uanset tidspunkt på døgnet. Livskvalitet er at trives og føle sig godt tilpas hver dag – hele dagen. Også når man er ældre, er det vigtigt at føle sig velsoigneret, 3 aktiv, at have nogen at tale med og kunne deltage i fællesskaber. Det forudsætter, at der er medarbejdere, som har tid, nærvær og de rette kompetencer til at støtte, pleje og yde omsorg – hele døgnet. Der skal være mulighed for at komme ud og nyde den friske luft, og der skal være tid til en samtale om livet og det, der betyder noget i hverdagen.

Støtte til at klare sig selv, så længe det overhovedet er muligt
Det giver livskvalitet at kunne gøre ting selv, så længe det overhovedet er muligt. Derfor skal der være støtte og hjælp til rehabilitering, som kan styrke svækkede borgeres egne ressourcer og muligheder for at fungere i hverdagen, uanset om man er udfordret af fysiske eller psykiske funktionstab, ramt af demenssygdom eller har sociale problemer. Det kræver medarbejdere med pædagogiske kompetencer og brug af velfærdsteknologiske løsninger, når de kan bidrage til borgerens selvhjulpenhed. Sundhed og Omsorg fortsætter med at udvikle brugen af vel-færdsteknologiske løsninger og kontinuerligt sikre, at medarbejderne har de kompetencer, det kræves for at give en pleje med et rehabiliterende sigte til gavn for borgerens livskvalitet.

Selvbestemmelse

Indflydelse på, hvordan egen dag forløber
Et værdigt liv betyder, at man har mulighed for selv at bestemme. Selv at bestemme, hvornår dagen begynder, og hvornår den slutter. Selv at bestemme, hvornår og hvilke aktiviteter, man har lyst til at deltage i. Og selv at bestemme, hvornår og hvordan man har lyst til at spise. Sundhed og Omsorg sætter fortsat fokus på at den enkelte borgeres liv skal være udgangspunkt for planlægning af Sundhed og Omsorgs indsats og tilbud – og ikke omvendt.

Frihed til at vælge

Det skal fortsat være muligt at have en meningsfuld tilværelse, selvom man har behov for hjælp. Det indebærer, at borgeren oplever at have reelle valgmuligheder – der skal være noget at vælge imellem. Faaborg -Midtfyn Kommune, vil derfor fortsat arbejde for at udvikle flere og varierede tilbud at vælge imellem. Det gælder også i forhold til boliger, der passer til den enkeltes behov.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Kvalificeret hjælp starter med kompetence medarbejdere
Den ældre borger med behov for hjælp skal kunne vide sig sikker på at få den rigtige hjælp og skal mødes med respekt, venlighed og imødekommenhed. Det indebærer, at medarbejdere og ledere arbejder systematisk og fokuseret med udvikling af både faglig kvalitet og service. Kvalitet er nemlig ikke kun indhold – det er også den måde, hjælpen bliver givet på.

Den rette hjælp, som er tilpasset den enkeltes behov
I Faaborg-Midtfyn Kommune skal man modtage det rette tilbud; det tilbud, der passer til den enkeltes behov, også når disse er særlige og komplicerede. Derfor vil vi fortsat yde den specialiserede hjælp og støtte, der skal til, når de mest komplicerede sygdomme og tab af funktioner gør hverdagen vanskelig. Det gælder eks. borgere med demens, socialt udsatte borgere og borgere med et komplekst sygdomsbillede. Disse målgrupper kræver en særlig opmærksomhed og kompetence hos kommunes medarbejdere.

I de kommende år vil Sundhed og Omsorg fortsat arbejde på at sikre en stor indsats i relation til at være demensvenlig kommune. Formålet er at øge borgernes viden om demens og dermed nedbryde fordomme, misforståelser og tabuer om demens og motivere og engagere borgere til at række en hjælpende hånd til mennesker med demens og deres familier. Når demensramte indlægges på sygehus, vil Sundhed og Omsorg, i samarbejde med OUH Svendborg, arbejde på at både de demensramte og deres pårørende oplever, at de bliver hørt og set, og at de er trygge både ved indlæggelse og udskrivelse, og hvis de går i ambulante forløb.

Fokus på det hele menneske
I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi med tværfaglige løsninger, som tager udgangspunkt i det hele menneske og har fokus på både de fysiske, psykiske og sociale styrker og udfordringer. Tværfaglighed er nødvendigt for at sikre helhedsblik på borgerens behov, og involvering af mange forskellige fagligheder bidrager til, at der findes den bedst mulige indsats i forhold til forebyggelse og behandling af sygdom og funktionsbegrænsninger. Sundhed og Omsorg arbejde på at borgere i et sygdomsforløb tildeles en koordinator, så indsatsen der leveres, bliver så sammenhængende for borgeren som muligt.

Kontinuitet og koordination på tværs af enheder, koncerner og sektorer
Sammenhæng i information, tilbud og behandlinger, som ydes af forskellige enheder, er nødvendigt for det værdige ældreliv. Borgere har krav på kontinuitet og sammenhængende forløb, uanset om indsatserne går på tværs af enheder i Sundhed og Omsorg eller i hele kommunen, eller om hjælpen og støtten skal hænge sammen med de indsatser, der leveres af helt andre sektorer. Dette gælder især for de svageste borgere over for hvem, vi som kommune har en særlig forpligtigelse til at sikre sammenhæng og helhedstænkning. Særligt gode sammenhænge i udskrivelsesforløb er et af de fokusområder Sundhed og Omsorg vil øge opmærksomheden omkring.

Mad og ernæring

Mad skal tale til sanserne og give lyst til at spise - ikke mindst når appetitten er lille. Det handler selvfølgelig om, hvordan maden smager, men også hvordan den ser ud og dufter, og om den serveres indbydende. Sundhed- og Omsorg vil have fokus på at måltidet indtages i gode fysiske og sociale rammer, uanset om man bor på plejehjem, i plejebolig eller i eget hjem. Fokus vil fortsat være på indtagelse af maden, såvel ernæringsmæssigt som sansemæssigt. Dette gælder også, når kosten skal tilpasses individuelle hensyn og ernæringsbehov.

En værdig død

En værdig afslutning på livet forudsætter et personale, der har tid til nærvær og omsorg for såvel den døende som de pårørende. Og det kræver personale, der har de rette kompetencer til at sikre en tryg og så vidt mulig smertefri død i vante og rolige omgivelser. En værdig død har altid været højt prioriteret i Faaborg-Midtfyn Kommunes ældrepleje og er en naturlig del af den udførte pleje og omsorg. Borgeren og de pårørende skal opleve en værdig død, uanset om borgeren er i eget hjem, på et af kommunens plejehjem eller på Rehabiliteringscenter Bakkegår-den. En værdig død skal sikres med støtte fra et særligt team af personaler, som samarbejder tæt med palliativt team. Sundhed- og Omsorg vil etablere sorg-grupper og øge brugen af frivillige, i det omfang det lader sig gøre. Kompetenceudvikling af medarbejdere i relation til den svære samtale, og fokus på pleje og omsorg den sidste tid, vil blive prioriteret.

Pårørende

Pårørende en er vigtig ressource ikke mindst for de fleste svage eller langvarigt syge ældre. For mange kan pårørenderollen være så belastende, at det går udover den enkeltes livskvalitet, som følge af isolation, stress og begrænset frihed til at opretholde eget liv ved siden af rollen som pårørende. Sundhed og Omsorg vil arbejde på at tilbyde pårørende en sammenhængende og kompetent vejledning og mere målrettet information om deres egne rettigheder og muligheder for at få hjælp, støtte og afløsning. Det forudsætter blandt andet, at medarbejdere i kommunen har de rette kompetencer til at understøtte en konstruktiv dialog i samarbejde med pårørende samt pårørende oplever en hjemlig imødekommende kultur, når de besøger deres nærtstående på et af kommunens plejehjem, hvilket også i de kommende år vil være et fokusområde i Sundhed og Omsorg.

Ensomhed

Ensomme ældre vil gerne være en del af fællesskabet, men tøver med at involvere sig i relationer. Op mod hver fjerde ældre oplever at føle sig ensom, fordi de er uønsket alene, eller føler sig alene, selvom de er sammen med andre. Socialt samvær og aktiviteter er i sig selv ikke nok til at mindske ensomhed, det handler om nærværet og kvaliteten i relationerne. For at forebygge og mindske ensomhed blandt ældre, ønsker Sundhed og Omsorg at indgå alliancer på tværs af kommune og civilsamfund, for at skabe meningsfulde fællesskaber for udsatte ældre borgere. Udviklingsstrategien ønsker at hylde livets faser og gøre en dyd ud af at borgere i Faaborg -Midtfyn hjælper hinanden og skaber bånd på tværs af generationer, hvilket også kan være med til at minimere antallet af ensomme i Faaborg - Midtfyn Kommune. Der findes allerede flere tiltag/projekter i kommunen, der forebygger ensomhed, heraf kan nævnes:

• Etablering af tværgående boligsociale indsatser
• Projektet ”Sikkert seniorliv”
• Projektet ”Styrket rehabiliteringsindsats for sårbare ældre”

Udover disse tiltag vil midlerne i værdighedspolitikken blive anvendt til at afsøge mulighederne for i højere grad at udnytte samarbejde på tværs af generationer, f.eks. børnehaveaktiviteter på plejehjem. I satsningen mod ensomhed bygges der videre på projektet ”Sikkert seniorliv” (afsluttet november 2019).

Økonomi

Billede af økonomi

Spørgsmål? Kontakt os

Sundhed, ældre og Socialområdet

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os