Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp

Tilsynspolitik for den kommunale hjemmepleje og de private leverandører i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indledning

Tilsynspolitikken skal være med til at sikre, at Faaborg–Midtfyn Kommune leverer en indsats af høj kvalitet. Borgere og pårørende skal opleve, at den faglige kvalitet er i orden, og at der hele tiden arbejdes på at udvikle kvaliteten af den indsats, som kommunen leverer.

Formål

Formålet med tilsynspolitikken er at sikre, at kommunen lever op til sine forpligtelser til at føre tilsyn med hjemmehjælpen, sådan at bl.a. de ældre får den hjælp, de har krav på.

Lovgrundlag

I henhold til Servicelovens §151c er kommunerne per 1. juli 2011 forpligtede til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter Servicelovens §83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Det betyder, at politikken skal beskrive kommunens procedurer for tilsyn med personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice, samt for opfølgning på tilsynet.
Tilsynspolitikken er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Tilsynspolitikken skal indeholde klare retningslinjer for og faste procedurer for, hvordan der:

 • føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens udførelse
 • følges op på tilsynsresultaterne
 • følges op på, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov
 • løbende sker en tilbagemelding fra leverandørerne

Konkrete indsatser

Med henblik på at efterleve lovgrundlaget arbejder Sundhed og Omsorg med nedenstående konkrete indsatser:

 1. Opfølgning på klager og bekymringshenvendelser
 2. Brugerundersøgelse
  Med afsæt i en brugerundersøgelse, evalueres der på tilfredshed med den visiterede hjælp
 3. Revisitation
  Der foretages re-visitation løbende hvis der sker ændringer i borgerens funktionsniveau og min. 1 gang årligt.
 4. Dialogmøder
  Løbende og min. én gang årligt afholdes dialogmøde med de private leverandører med henblik på opfølgning.
  Der afholdes dialogmøde min. 4 gange årligt mellem myndighed og den kommunale hjemmepleje.

Offentliggørelse

Tilsynspolitikken offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Opfølgning

Kommunalbestyrelsens opfølgning på tilsynspolitikken og de konkrete indsatser sker én gang årligt ved drøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

I forlængelse af drøftelsen har Kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der tages stilling til nødvendige justeringer i tilsynspolitikken.