Rammeaftale for det specialiserede socialområde i Region Syddanmark

Kommunalbestyrelserne i regionen skal årligt indgå en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud.

Om rammeaftalen

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionen skal årligt indgå en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter lov om social service samt efter §105, stk. 2 og §185 b, stk. 1 i lov om almene boliger mv., der ligger i regionen.

Rammeaftalen er aftalen mellem Region Syddanmark og de dertil hørende kommuner om rammer for - samt styring og udvikling af - det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
Rammeaftalen har tidligere været opdelt i en styringsaftale og en udviklingsstrategi.
Med aftalen for 2016 samles disse i ét dokument - og fremadrettet arbejdes der på en endnu højere grad af integration mellem de to aftaler.
Rammeaftalen skal godkendes af Region Syddanmark og alle de dertilhørende kommuner.

Social-, børne- og integrationsministeren kan udmelde særlige temaer eller typer af tilbud, som skal behandles i rammeaftalerne.

Aftalen indgås med henblik på styring af økonomi- og kapacitetsudvikling.
Aftalen omhandler bl.a.:

  • Aftaler om udviklingen i takster
  • Aftaler om prisstruktur
  • Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
  • Andet

Rammeaftalen skal offentliggøres på den enkelte kommune og regions hjemmeside.

Rammeaftalen 2016

Rammeaftalen sætter rammerne for det tværkommunale og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde samt på specialundervisningområdet.

Den overordnede ambition er vedtaget som følgende:

"Der vil i 2016 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maximalt må stige med KL's pris og lønfremskrivning.
Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering af de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud"

Temaer

Tidligere har der været udmeldt temaer fra ministeren og derudover har rammeaftalens parter selv udvalgt nogle temaer, der skulle arbejdes med i det pågældende år.

Med evalueringen af kommunalreformen blev der oprettet en national koordinationsstruktur i regi af Socialstyrelsen. Denne skal sikre overblik, viden og tilbud omkring/til meget sjældne funktionsnedsættelser, særligt komplekse sociale problemer og andre komplekse behov. Den nationale koordinationsstruktur har ligesom ministeren fået mulighed for at udmelde temaer til kommunerne.
Da den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 udmeldte 2 temaer (Voksne med kompleks hjerneskade og Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse), som der skal arbejdes med frem til 1. marts 2016, har Socialministeren valgt ikke at udmelde et tema til rammeaftalen 2016.

Parterne selv har udvalgt følgende temaer:

  • Styring af udgifterne
  • Koordinering af kapacitetsudviklingen
  • Sikring af effektiv drift

Kontakt

Specialkonsulent
Daniella Andersen Wellejus
Telefon 72 53 65 33
e-post: dawel@fmk.dk
Skypenavn: dawel-fmk