Folkeafstemning

Onsdag den 1. juni 2022 skal der være folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.

Folkeafstemning i Faaborg-Midtfyn Kommune

Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om, at der skal afholdes folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022.

Spørgsmålet til afstemning er: 

Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet? (Forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet)

Find information om, hvad der stemmes om til folkeafstemning den 1. juni 2022

 

Valgresultater

Når valgresultatet foreligger, kan det ses på KMDvalg. 

Information om Folkeafstemning

Fold alle ud

Hvem må stemme

Du må stemme til folkeafstemningen, hvis du:

 • er dansk statsborger
 • er fyldt 18 år 
 • har fast bopæl i riget

Brevstemme

Brevstemme i Borgerservice

Du kan brevstemme i Borgerservice fra den 21. april 2022- 28. maj 2022 i vores almindelige daglige åbningstid


Mandage kl. 10.00 – 17.00
Tirsdage kl. 10.00 – 14.00
Onsdag lukket
Torsdage kl. 10.00 – 17.00
Fredage kl. 10.00 – 12.00 (inkl. fredag efter Kristi Himmelfarts dag)


Derudover har vi åbent for brevstemme

Lørdag den 14. maj kl. 10.00 – 13.00
Lørdag den 21. maj kl. 10.00 – 13.00
Lørdag den 28. maj kl. 9.00 – 16.00


Der skal ikke bestilles tid for at brevstemme på Borgerservice.

Der kan ikke brevstemmes Store Bededag og Kristi Himmelfarts dag.

Du finder Borgerservice her:

 • Borgerservice, Lindevej 5, 5750 Ringe
 • Borgerservice, Mellemgade 15, 5600 Faaborg

Kontakt Team Folkeregister telefon 72 53 15 60, hvis du har spørgsmål vedrørende brevstemme.

Tekniske hjælpemidler, hæve/sænke-bord, CCTV, LED-lampe, lup, overlægsplade og sort pen, forefindes i Borgerservice i Ringe og Faaborg.

Brevstemme på biblioteket

Fra den 11. maj 2022 – 28. maj 2022 kan du også brevstemme på tre af vores biblioteker.


Årslev Bibliotek:

Mandag kl. 13.00 – 16.00
Tirsdag kl. 10.00 – 15.00
Onsdag kl. 13.00 – 16.00
Torsdag kl. 10.00 – 15.00


Faaborg Bibliotek og Ringe Bibliotek:

Mandag kl. 10.00 – 18.00
Tirsdag kl. 10.00 – 17.00
Onsdag kl. 12.00 – 17.00
Torsdag kl. 10.00 – 17.00
Fredag kl. 10.00 – 17.00 
Lørdag kl. 10.00 – 13.00

I disse tidsrum er der to uddannede medarbejdere til stede. 

Der kan ikke brevstemmes Store Bededag og Kristi Himmelfarts dag.

Tekniske hjælpemidler, LED-lampe, lup, overlægsplade og sort pen, forefindes på bibliotekerne. 

Når du vil brevstemme i Danmark

I stedet for at møde op på valgdagen onsdag den 1.juni 2022, kan du vælge at brevstemme. Det kan du gøre i enhver kommune her i landet.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

Hvornår kan jeg brevstemme?

Fra onsdag den 20. april 2022 (seks uger før valgdagen) til og med lørdag den 28. maj 2022 (lørdagen før valgdagen) kan du brevstemme i hvilken som helst kommune i Danmark til Folkeafstemningen

Spørg kommunen om åbningstider for brevstemmeafgivning, da de kan variere fra kommune til kommune.

Hvis du brevstemmer et andet sted i Danmark end på kommunen - fx på et sygehus, hvis du er indlagt - kan du først brevstemme fra onsdag den 11. maj 2022 (tre uger før valgdagen) til og med lørdag den 28. maj 2022 (lørdagen før valgdagen). 

Hvor kan jeg brevstemme?

I Danmark kan du brevstemme:

 • i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også stemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - se på kommunens hjemmeside, hvor du kan brevstemme. 
 • på sygehuse, hvis du er indlagt
 • på plejehjem, i beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
 • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
 • i fængsler, arresthuse m.m., hvis du er indsat
 • i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
 • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et valgsted.

Sådan brevstemmer du – husk gyldig legitimation

Hvis du vil brevstemme, skal du selv møde op på et af de steder, hvor man kan brevstemme – se hvor du kan brevstemme i Danmark under ”Hvor kan jeg brevstemme”.

Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da det kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

Derimod skal du huske at medbringe gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sundhedskort (sundhedsbevis).

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig. 

Du skal fremvise gyldig legitimation (fx pas, kørekort, det gule sundhedskort (sygesikringsbevis)) til stemmemodtageren, og du vil herefter få udleveret en stemmeseddel og en tilhørende konvolutter.

Når stemmesedlen er udfyldt:

Når du har udfyldt stemmesedlen, skal du selv lægge den i konvolut. 

Følgebrev:

Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt på forhånd maskinelt af kommunen. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt. Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til. Du skal herefter selv lægge konvolutterne med stemmesedlerne og følgebrevet i den hvide yderkuvert.

Din brevstemme bliver derefter sendt til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du er optaget på valglisten (din bopælskommune). Kommunalbestyrelsen i din bopælskommune sørger for, at din brevstemme bliver afleveret på det valgsted, du er tilknyttet, inden afstemningen går i gang på valgdagen.

Ansøg om at stemme hjemme

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge kommunen om at stemme i dit hjem. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen.

Du kan også henvende dig til kommunen for at få et ansøgningsskema eller hente det fra Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside.

Ansøgningen skal sendes til den kommune, hvor du opholder dig. Til Folkeafstemningen den 1. juni 2022 kan du tidligst søge om at stemme hjemme onsdag den 4. maj 2022 (onsdagen fire uger før valgdagen) og senest kl. 12.00, lørdag den 21. maj 2022 

Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme i dit hjem, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med to brevstemmesedler - én til det kommunale valg og én til det regionale valg. 

Brevstemme fra institution m.v.

Hvis du er indlagt på et hospital, bor på et plejehjem eller i særlige boformer eller er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmesedler og følgebrev og registrerer din stemme.

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

Brevstemme fra udlandet

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

Hvis du opholder dig i Grønland eller på Færøerne eller gør tjeneste på et dansk skib i udenrigsfart eller danske havanlæg - fx boreplatforme - kan du brevstemme der.

Hvis du opholder dig et af de ovenfor nævnte steder, kan du til Folkeafstemningen den 1. juni 2022 brevstemme når der er den fornødne klarhed over afstemningstemaet. 

Hvis du ønsker at stemme fra udlandet, kan du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, du befinder dig i.

Frist for at brevstemme

Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet. Din brevstemme vil dog kun komme i betragtning, hvis den er kommet frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8.00 på valgdagen den 1. juni 2022. Det er derfor en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8.00 på valgdagen.

Brevstemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan ansøge om at brevstemme hjemme, medmindre de har mulighed for at brevstremme i en af de boformer og boliger kommunen kommer ud til, efter lov om social service og boliglovgivningen.

Brevstemmeafgivning i eget hjem kan ske inden for de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest tredjesidste hverdag før valgdagen,

Du skal ansøge om at brevstemme i eget hjem ved Borgerservice i Ringe og Faaborg. Dette kan tidligst ske 4 uger før valgdagen og skal være indsendt inden kl. 12.00 lørdag den 21. maj 2022. 

Du vil blive kontaktet af Borgerservice kort efter fristens udløb, hvor du vil få at vide, på hvilket tidspunkt Borgerservice kommer hjem til dig, så du kan afgive din stemme.

Afstemningen skal ske i overværelse af to tilforordnede brevstemmemodtagere. 

Hjælpemidler ved brevstemmeafgivning

På alle kommunens brevstemmesteder stilles følgende hjælpemidler til rådighed i mindst ét af stemmerummene:

 • Sort filtpen, der gør afkrydsningen tydeligere
 • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen
 • LED-lampe, som giver en bedre belysning
 • Overlægsplade med punktskrift

Herudover vil der være yderligere hjælpemidler på brevstemmestedet på Borgerservice i Faaborg og Ringe:

 • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og med fri benplads, så kørestolsbrugere kan stemme ved bordet
 • CCTV, der kan forstørre brevstemmesedlen og giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast

Valgbestyrelse til Folkeafstemningen

Valgbestyrelse Stedfortræder
1. Hans Stavnsager (A)
 – formand
1. Sarah Primsø Bach (A)
2. Anne Møllegaard
Mortensen (O)

2. Jack Odgaard
(O)

3. Kristian Nielsen (V) 3. Anne Jørgensen (V)
4. Lea Haahr (F)4. Mads Holdgaard (F)
5. Peter Hansted
(A)
5. Hans Peter Rønn
Bolding (A)
6. Bent Juul Sørensen (Æ)6. Iza Alfredsen (V)
7. Knud Borck (P)7. Inga Blom Thomas (P)
8. Minna Henriksen (F)8. Mads Boeberg Hansen (C)

  

 

 

Valgplakater

Kontakt

Valgsekretariatet

Tina Bernsdorf Jungfeldt

Telefon: 72 53 10 34

valg@fmk.dk 

Borgerservice

Telefon: 72 53 05 30