Generelt om valg

Uanset om du tidligere har stemt i Faaborg-Midtfyn Kommune eller ej, kan du have mange spørgsmål om valg og afstemninger. Her finder du generel information om valg.

Generelt om valg

Fold alle ud

Afstemningssteder

Allested-Vejle 
Allested-Vejle Fritidscenter, Skolevej 1B, 5672 Broby

Brobyværk
Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, 5672 Broby

Nørre Broby
Nørre Broby Forsamlingshus Verningevej 11, 5672 Broby

Vester Hæsinge
Vester Hæsinge X-huset, Birkevej 15, 5672 Broby

Avernakø  
Avernakø Forsamlingshus, Hovedvejen 27, 5600 Faaborg

Faaborg   
Forum Faaborg - Hal 2, Sundvænget 8, 5600 Faaborg

Horne 
Horne Forsamlingshus, Hornelandevej 33, 5600 Faaborg

Korinth
Korinth Kulturhus, Vinkelvej 6A, 5600 Faaborg

Lyø 
Damgården, Lyø Bygade 26, 5601 Lyø

Svanninge
Svanninge Sognegård, Kirkegyden 3, 5642 Millinge

Vester Aaby
Bøgebjerghallen, Bøgebjergvej 11, V. Aaby, 5600 Faaborg

Espe 
Espe Forsamlingshus, Lydinge Mølle Vej 8, 5750 Ringe

Hillerslev
Hillerslev Landsbycenter, Kirkegyden 1A, 5750 Ringe

Ringe
Idrætscenter Midtfyn, Søvej 34, 5750 Ringe

Søllinge
Søllinge Forsamlingshus, Sdr. Højrupvejen 104A, 5750 Ringe

Gislev
Gislev Forsamlingshus, Faaborgvej 31, 5854 Gislev

Kværndrup
Kværndrup Forsamlingshus, Svendborgvej 39, 5772 Kværndrup

Ryslinge
Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, 5856 Ryslinge

Nr. Lyndelse
Carl Nielsen Hallen, Lumbyvej 62, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev

Ferritslev
Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej 916A, 5863 Ferritslev

Årslev

Årslev Hallen, Bøgehøjvej 2, 5792 Årslev

 

Hjælpemidler på afstemningssteder

På alle kommunens afstemningssteder og brevstemmesteder stilles følgende hjælpemidler til rådighed i mindst ét af stemmerummene:

 • Sort filtpen, der gør afkrydsningen tydeligere
 • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen
 • LED-lampe, som giver en bedre belysning

Herudover vil der være yderligere hjælpemidler på brevstemmestedet på Borgerservice i Faaborg og Ringe:

 • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og med fri benplads, så kørestolsbrugere kan stemme ved bordet.
 • CCTV, der kan forstørre brevstemmesedlen og giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast.

Afstemningsstedet i Idrætscenter Midtfyn eller Forum Faaborg: 

 • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og med fri benplads, så kørestolsbrugere kan stemme ved bordet.
 • CCTV, der kan forstørre stemmesedlen og giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast. 

Såfremt man som vælger ikke er tilknyttet afstemningsstedet i Idrætscenter Midtfyn eller Forum Faaborg, men har et handicap eller manglende førlighed der bevirker, at man har behov for at benytte hjælpemidlerne, der stilles til rådighed på afstemningsstederne i Faaborg og Ringe, kan vælgeren ansøge om at flytte afstemningssted. Ansøgning herom skal ske til Borgerservice på en særskilt blanket. 

Afstemningsstedet kan ændres p.g.a. vælgerens handicap eller nedsat førlighed.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed har mulighed for - efter ansøgning til bopælskommunen - at blive overført til et andet afstemningssted i kommunen end det, de er tilknyttet i henhold til valglisten. Ændringen skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgningsskema fås hos Borgerservice i Ringe og Faaborg, tlf. 72530530 og skal afleveres til Borgerservice senest kl. 12.00 8 dage før valgdagen. 

Ansøgning skal indgives forud for hvert valg og kan tidligst indgives, når valget er udskrevet eller 4 uger før valgdagen.

Brevstem

Brevstem i Borgerservice

Du kan brevstemme i Borgerservice i vores almindelige daglige åbningstid.

Derudover har vi åbent lørdagene den 30. oktober og 6. november 2021 kl. 10.00 - 13.00, samt ekstraordinært åbent til kl. 16.00 fredag den 12. november.

Kontakt Team Folkeregister telefon 72 53 15 60, hvis du har spørgsmål vedrørende brevstemme.

Tekniske hjælpemidler, hæve/sænke-bord, lup og filtpen, forefindes i Borgerservice i Ringe og Faaborg.

Brevstem på biblioteket

Fra den 25. oktober til den 12. november 2021 kan du også brevstemme på tre af vores biblioteker.

Årslev Bibliotek:
Mandag kl. 13-16
Tirsdag 10-15
Onsdag 13-16
Torsdag kl. 10-15

Faaborg Bibliotek og Ringe Bibliotek:
Mandag kl. 10-18
Tirsdag kl. 10-18 - dog først kl. 14-18 den 14. november
Onsdag kl. 12-18
Torsdag kl. 10-18
Fredag kl. 10-18
Lørdag kl. 10-13

I disse tidsrum er der to uddannede medarbejdere til stede.

Når du vil brevstemme i Danmark

I stedet for at møde op på valgdagen tirsdag den 16. november 2021, kan du vælge at brevstemme. Det kan du gøre i enhver kommune her i landet.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

Du kan få flere oplysninger om at brevstemme hos kommunen eller Indenrigs- og Boligministeriet. 

Brevstemmeafgivning 

 

Hvornår kan jeg brevstemme?

Fra tirsdag den 5. oktober 2021 (seks uger før valgdagen) til og med fredag den 12. november 2021 (fredagen før valgdagen) kan du brevstemme i hvilken som helst kommune i Danmark til det næste kommunale og regionale valg den 16. november 2021. 

Spørg kommunen om åbningstider for brevstemmeafgivning, da de kan variere fra kommune til kommune.

Hvis du brevstemmer et andet sted i Danmark end på kommunen - fx på et sygehus, hvis du er indlagt - kan du først brevstemme fra tirsdag den 26. oktober 2021 (tre uger før valgdagen) til og med fredag den 12. november 2021 (fredagen før valgdagen). 

Hvor kan jeg brevstemme?

I Danmark kan du brevstemme:

 • i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også stemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - se på kommunens hjemmeside, hvor du kan brevstemme.  
 • på sygehuse, hvis du er indlagt
 • på plejehjem, i beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
 • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
 • i fængsler, arresthuse m.m., hvis du er indsat
 • i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
 • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et valgsted.

Sådan brevstemmer du – husk gyldig legitimation

Hvis du vil brevstemme, skal du selv møde op på et af de steder, hvor man kan brevstemme – se hvor du kan brevstemme i Danmark under ”Hvor kan jeg brevstemme”.

Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da det kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

Derimod skal du huske at medbringe gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sundhedskort (sundhedsbevis).

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig. 

Du skal fremvise gyldig legitimation (fx pas, kørekort, det gule sundhedskort (sygesikringsbevis)) til stemmemodtageren, og du vil herefter få udleveret to stemmesedler – én til det kommunale valg og én til det regionale valg – og to tilhørende konvolutter.

Når stemmesedlerne er udfyldt

Når du har udfyldt stemmesedlerne, skal du selv lægge dem i hver sin konvolut. Vær opmærksom på, at der er særskilte stemmesedler og tilhørende konvolutter til det kommunale valg (blå konvolut) og til det regionale valg (gul konvolut). Du bestemmer selv, om du vil stemme til kun et eller begge valg.

Følgebrev

Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt på forhånd maskinelt af kommunen. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt. Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til. Du skal herefter selv lægge konvolutterne med stemmesedlerne og følgebrevet i den hvide yderkuvert.

Din brevstemme bliver derefter sendt til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du er optaget på valglisten (din bopælskommune). Kommunalbestyrelsen i din bopælskommune sørger for, at din brevstemme bliver afleveret på det valgsted, du er tilknyttet, inden afstemningen går i gang på valgdagen.

Ansøg om at stemme hjemme

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge kommunen om at stemme i dit hjem. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen.

Du kan også henvende dig til kommunen for at få et ansøgningsskema eller hente det fra Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside.

Ansøgningen skal sendes til den kommune, hvor du opholder dig. Til det kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 kan du tidligst søge om at stemme hjemme tirsdag den 19. oktober 2021 (tirsdagen fire uger før valgdagen) og senest kl. 18 torsdag den 4. november 2021 (torsdagen tolv dage før valgdagen). Kommunen kan dog have sat en senere frist. Du kan få oplyst fristen hos kommunen.

Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme i dit hjem, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med to brevstemmesedler - én til det kommunale valg og én til det regionale valg. 

Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside.

Brevstemme fra institution m.v.

Hvis du er indlagt på et hospital, bor på et plejehjem eller i særlige boformer eller er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmesedler og følgebrev og registrerer din stemme.

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.


Brevstemme fra udlandet

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

Hvis du opholder dig i Grønland eller på Færøerne eller gør tjeneste på et dansk skib i udenrigsfart eller danske havanlæg - fx boreplatforme - kan du brevstemme der.

Hvis du opholder dig et af de ovenfor nævnte steder, kan du til det kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 brevstemme fra og med tirsdag den 16. august 2021 (tre måneder før valgdagen).

Hvis du ønsker at stemme fra udlandet, kan du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, du befinder dig i.

Læs mere om Danske ambassader i udlandet.

Frist for at brevstemme

Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet. Din brevstemme vil dog kun komme i betragtning, hvis den er kommet frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen den 16. november 2021. Det er derfor en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen.

Brevstemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan ansøge om at brevstemme hjemme, medmindre de har mulighed for at brevstremme i en af de boformer og boliger kommunen kommer ud til, efter lov om social service og boliglovgivningen.

Brevstemmeafgivning i eget hjem kan ske inden for de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest tredjesidste hverdag før valgdagen,

Du skal ansøge om at brevstemme i eget hjem ved Borgerservice i Ringe og Faaborg. Dette kan tidligst ske 4 uger før valgdagen og skal være indsendt inden kl. 18.00 torsdagen 12 dage før valgdagen. Der vil blive annonceret med de konkrete datoer.

Du vil blive kontaktet af Borgerservice kort efter fristens udløb, hvor du vil få at vide, på hvilket tidspunkt Borgerservice kommer hjem til dig, så du kan afgive din stemme.

Afstemningen skal ske i overværelse af to tilforordnede brevstemmemodtagere. 

Partistøtte

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste Kommunalvalg, kan søge om økonomisk støtte til det politiske arbejde i kommunen. Der kan søges én gang om året.

Kandidatlisten skal have fået mindst 100 stemmer. Kandidatlister, der ikke har opnået 100 stemmer, men som har indgået listeforbund, kan få partistøtte, hvis listeforbundet har fået mindst 100 stemmer. Støttebeløb på grundlag af kommunalbestyrelsesvalget i 2017, udgør pr. stemme 7,75 kr. for 2021. 

Hvis kandidatlisten gerne vil modtage dette tilskud i 2021, skal ansøgning sammen med det senest godkendte regnskab for året før samt erklæring sendes til kommunen inden udgangen af 2021 og tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i 2021. Se orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven her

Ansøgningsskema samt Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater kan findes hos lndenrigs- og boligministeriet.

Udbetaling af partistøtte til kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, er fremover betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt det senest godkendte regnskab samt en erklæring med oplysning om følgende:

1. den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af kandidatlisten,

2. den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til den anonyme tilskudsyder, samt

3. den samlede størrelse af de beløb, der er overført til en konto hos Social- og Indenrigsministeriet.

Offentliggørelse af modtagne erklæringer om modtagne private og anonyme bidrag

Efter lov om partistøtte samt partiregnskabsloven skal kommunalbestyrelsen offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister. 

Valgkort

Faaborg-Midtfyn Kommune sender et vælgerbrev med et personligt valgkort med posten til alle personer i kommunen, der er på valglisten til det pågældende valg.

Du kan forvente at modtage valgkortet i ugen op til valget.

Valgkortet skal afrives i perforeringen forinden fremmøde på afstemningsstedet

På dit valgkort kan du se, hvilket afstemningssted du på valgdagen skal stemme på.

På valgdagen skal du aflevere dit valgkort ved valgbordet. Du vil blive spurgt om din fødselsdato, for at højne sikkerheden om din identitet. Du bliver registreret og du får udleveret din stemmeseddel samtidig med, at du opgiver din fødselsdato til valgstyreren.

Har du ikke modtaget et valgkort eller er der fejl på valgkortet?

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort med posten inden valget, eller hvis der er fejl på valgkortet, bedes du henvende dig i Borgerservice på telefon 72 53 05 30 for at få fejlen rettet. Kan fejlen ikke nå at blive rettet, skal du medbringe legitimation, når du skal stemme - så klarer vi det på afstemningsstedet. 

Er valgkortet blevet væk?

Hvis dit valgkort er blevet væk, kan du få udskrevet et nyt på afstemningsstedet. Du skal dokumentere, hvem du er med sundhedskort, kørekort, pas eller lignende. Du må regne med en kort ventetid.

Er du flyttet?

Hvis du er flyttet kort før valget, skal du stemme i den kommune, du er flyttet fra eller brevstemme. Skæringsdatoerne kan du få oplyst hos Borgerservice. 

Har du brevstemt, men får alligevel valgkort?

Hvis du har brevstemt, får du alligevel tilsendt valgkort. Rent praktisk kan vi nemlig ikke adskille dem, der har brevstemt, fra listen over alle stemmeberettigede, før brevafstemningen er afsluttet.

Du kan selvfølgelig kun stemme én gang, og det er den afgivne brevstemme, der tæller.

Valgresultater

Officielle Valgsider

Kontakt

Valgsekretariatet

Tina Bernsdorf Jungfeldt

Telefon: 72 53 10 34

valg@fmk.dk 

Borgerservice

Telefon: 72 53 05 30