Valg til Ø-Udvalget

Der skal være valg til Ø-Udvalget den 16. november 2021

Der skal vælges 5 Ø-repræsentanter, fordelt med 2 fra Lyø, 2 fra Avernakø og 1 fra Bjørnø.

Som fastboende på Lyø, Avernakø og Bjørnø, kan du stemme til Ø-udvalget. Du kan kun stemme på en kandidat, der stiller op på den ø, hvor du bor. 

Valg til Ø-udvalget 2021

Fold alle ud

Valg til Ø-udvalget 2021

Fristen for at anmelde kandidatlister til valg til Ø-udvalget for henholdsvis Avernakø, Bjørnø og Lyø udløb kl. 12.00 den 28. september 2021. Ved fristens udløb var der indkommet følgende kandidatlister, hvor alle de opstillede kandidater opfylder betingelserne for at være kandidater, og alle de indleverede lister havde det fornødne antal stillere:

Avernakø 

Avernakø-Listen:

  • Laura Storm
  • Flemming Christensen

Da der for Avernakø kun er indkommet én liste, med det antal kandidater, som Avernakø har pladser i Ø-udvalget, afholdes der ikke valg på Avernakø

Bjørnø

Bjørnø-Listen:

  1. Eva Terkelsen
  2. Pil Lindgreen
  3. Kirsten Bjørnø Kåg
  4. Johannes Munksgaard

Da der for Bjørnø kun er indkommet én liste, hvor kandidaterne er opstillet i en bestemt rækkefølge (partiliste), afholdes der ikke valg på Bjørnø

Lyø

Lyø Listen:

  • Søren Westerskov
  • Trine Høj

Da der for Lyø kun er indkommet én liste, med det antal kandidater, som Lyø har pladser i Ø-udvalget, afholdes der ikke valg på Lyø.

Kandidatlister

Alle, der har valgret, og dermed er valgbar, kan stille op som kandidat til Ø-udvalget. Alle kandidater og stillere skal være vælgere og bosiddende på den respektive ø. Man kan opstille som kandidat for en liste eller som enkeltperson.

Uanset hvordan du ønsker at stille op, skal du bruge en særlig formular til anmeldelse af kandidatliste.

Kandidatlister kan udleveres ved henvendelse på Rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe hos Valgsekretariatet, Tina Bernsdorf Jungfeldt, Charlotte Hansen eller Kasper Nielsen. Listerne kan også bestilles på tlf. 72531034, 72531081 eller 72531082 eller på mail valg@fmk.dk  Listerne fremsendes med almindelig post, så husk at angive navn og adresse og gerne et tlf.nr.

Kandidatlister indleveres til Valgbestyrelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe fra tirsdag den 14. september 2021 til senest kl. 12.00 den 28. september 2021. 

Kandidatlisterne på Avernakø og Lyø skal være underskrevet af mindst 15 og højst 30 stillere. På Bjørnø skal der være mellem 5 og 15 stillere på hver kandidatliste.

Det bemærkes, at der ikke skal afholdes valg på en ø, såfremt der kun indkommer 1 kandidatliste og kandidaterne er opstillet i en bestemt rækkefølge (partiliste)

Valgret

Valgret til Ø-udvalget har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl på øen, og som herudover enten er dansk statsborger, eller statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, Island eller Norge, eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.  Valgret til Ø-udvalget har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol. Valgretten til Ø-udvalget tilkommer også personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, når disse i øvrigt opfylder ovennævnte valgretsbetingelser. 
Uanset ovenstående har udlændige på tålt ophold, udlændinge, der er udvist af Danmark ved dom eller administrativ afgørelse, samt udlændinge, som er dømt ved en international straffedomstol, og som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner ikke valgret. 

Valgbar

Valgbar er enhver, der har valgret til Ø-udvalget, og som fredagen 46 dage før valgdagen eller, hvis dette ikke er tilfældet, kl. 12 mandagen 43 dage før valgdagen opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende forudgående fast bopæl i riget.

Kontakt

Valgsekretariatet

Tina Bernsdorf Jungfeldt 

Tlf. 72 53 10 34 

Mail: valg@fmk.dk