Når du underretter som samarbejds-partner

Hvis du arbejder professionelt med børn og unge, har du en skærpet underretningspligt.

En bekymring drøftes altid med nærmeste leder. Der henvises til den lovpligtige skærpede underretningspligt, som alle offentlige ansatte er underlagt. Underretningspligten kan ikke tilsidesættes – heller ikke selv om der allerede er et tværfagligt samarbejde i gang omkring et barn.

Underretningen sendes til kommunen, når der er formodning om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte jf. Børnelinjens punkt 4 og 5 i Handleguiden (åbner i nyt vindue). Bekymringen skal altid drøftes med familien og din nærmeste leder inden underretningen sendes. Det forudsættes, at der har været afholdt lokalmøde, og at der her er udarbejdet en indsatsplan, som medsendes. Underretningen skal være underskrevet af forældremyndighedsindehaveren. Dette gælder dog ikke i akutte tilfælde, hvor underretningen omhandler mistanke om vold og seksuelle overgreb.

Hvordan underretter jeg som samarbejdspartner?

Du skal underrette via underretningsblanket, som sendes via mail til sikkerpost@fmk.dk.

Hvis du sender underretningen fra en mailadresse fmk.dk via Outlook, skal du ikke sende til ovenstående sikker post adresse, men til opvaekstoglaering-vp@fmk.dk. Denne mailadresse er sikker nok.

Hvad sker der, når jeg sender en underretning til kommunen?

Når vi modtager en underretning via selvbetjeningsportalen eller via postkassen i Broby, vurderer vi underretningen inden for 24 timer. Vi vil indhente oplysninger fra dagtilbud, skole eller andre instanser, og vi foretager besøg i hjemmet for sammen med familien at gennemgå underretningen. Med baggrund i besøget i hjemmet samt de indhentede oplysninger træffer vi beslutning om der sættes en nærmere undersøgelse i gang vedrørende barnet eller den unge.

Du vil få en bekræftelse senest 6 hverdage efter, at vi har modtaget din underretning.