Anmelde rotter

Selvbetjening

Anmeld rotter

Husk at opgive navn, adresse samt telefonnummer. Oplys så præcist som muligt hvor rotterne befinder sig.

Oplysningspligt vedr. personoplysninger

Fold alle ud

Oplysningspligt

Vi orienterer dig hermed om, at vi registrerer oplysninger om dig.
Efter databeskyttelsesforordningens[1] artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi registrerer oplysninger om dig –enten oplysninger, kommunen selv har indhentet, eller oplysninger vi har modtaget fra andre.
Kommunen skal give dig oplysninger om følgende:
1.Vi er den dataansvarlige –hvordan kontakter du os?
2.Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
3.Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
4.Kategorier af personoplysninger
5.Andre modtagere af dine oplysninger
6.Hvor dine personoplysninger stammer fra
7.Opbevaring af dine personoplysninger
8.Dine rettigheder
9.Klage til Datatilsynet
I det efterfølgende har vi uddybet de oplysninger, vi har pligt til at give dig.Dette er alene til orientering, og du behøver derfor ikke gøre noget.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i nedenstående.

1. Vi er den dataansvarlige –hvordan kontakter du os?
Faaborg-Midtfyn Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her
Faaborg-Midtfyn Kommune
Tinghøj Allé 2
DK-5750 Ringe
CVR-nr. 29188645
Telefon +45 72 53 05 30 Mail: fmk@fmk.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
•På e-mail:Skriv sikkert som borger -Borger eller link: https://www.borger.dk/
•Er du leverandør:Skriv sikkert på mail som virksomhed -Virksomhed
•På telefon: +45 72 53 05 30
•Ved brev:
Faaborg-Midtfyn Kommunes Borgerservice,
Tinghøj Allé 2,
5750 Ringe

eller

Faaborg-Midtfyn Kommune
Mellemgade 15,
5600 Faaborg,
att. ”Databeskyttelsesrådgiver”.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål
•rottebekæmpelse
Vi har lov til at behandle dine oplysninger på det her grundlag:
•Bekendtgørelse nr.1686 af 18. december 2018 om bekæmpelse af rotter, kapitel 2,§3
•Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra b4.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig
•Al behandling af sager i kommunen, hvor borgere er involveret, indeholder personoplysninger. I nogle tilfælde vil sagsbehandlingen også omfatte personfølsomme oplysninger, og i ganske få tilfælde vil der være oplysninger om strafbare forhold.
•I din sag behandles følgende oplysningstyper
Almindelige personoplysninger

5. Andre modtagere af dine oplysninger
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:
KILTIN A/S
Miljø i Faaborg-Midtfyn Kommune
FFV Spildevand A/S
VEJ og Trafik, Faaborg-Midtfyn Kommune

Hvis relevant kan oplysninger også sendes til:
Primær bruger(e) og/eller interessenter knyttet til det pågældende areal

6. Overførsel af dine oplysninger til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til arkivlovgivningens regler.
Læs mere om reglerne her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1201

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Rettighederne uddybes straks nedenfor.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Det betyder, at du kan bede kommunen om at få tilsendt nogle eller alle de oplysninger, som vi har om dig.
Kommunen har som hovedregel en måned til at fremskaffe oplysningerne til dig.
Ved din anmodning om indsigt vil vi gå i dialog med dig om, hvilke oplysninger du ønsker at få udleveret, så dit ønske efterkommes bedst muligt.Ret til berigtigelse (rettelse)
Hvis du konstaterer, at vi har urigtige oplysninger om dig, har du har ret til at få oplysningerne rettet. Det er ikke altid muligt at slette en forkert oplysning, da den kan være en del af flere oplysninger i et dokument. Er dette tilfældet vil der blive journaliseret et notat på sagen, hvor fejlen rettes.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det er fx tilfældet, hvis oplysningen om dig ikke længere er nødvendig for at opfylde sit formål, eller hvis der ikke foreligger en legitim grund til fortsat behandling af oplysningen.