Etablering af faskine

En faskine er en simpel anordning der sørger for en kontrolleret nedsivning af tag- og overfladevand.

Afledning af tag- og overfladevand til faskine og jorden kræver tilladelse fra kommunen. Inden faskinen anlægges, skal der derfor søges om tilladelse hos kommunen.

Dog findes der enkelte retningslinjer for etablering af en faskine:

  • Tilløbsvandet må ikke komme fra tjæreholdige overflader eller indeholde spildevand. Tilløbsvandet bør heller ikke komme fra lyskasser, kældernedgange, gårdspladser og lign.
  • Afstanden til beboede ejendomme må ikke være mindre end 5 meter. Ved ubeboede ejendomme kan afstanden sættes ned til 2 meter. Afstandskravet til skel er ligeledes på 2 meter.
  • Afstanden til eventuel drikkevandsbrønd skal være minimum 25 meter.
  • Vær opmærksom på eventuelle eksisterende ledningsanlæg i jorden. Regler vedrørende ledningsanlæg i jord herunder minimumsafstande mellem ledninger af forskellig type og sikring af eksisterende ledninger fremgår af DS 475, ”Norm for etablering af ledningsanlæg i jord”.

En faskine kan laves de fleste steder. Enkelte steder, hvor grundvandet står højt eller hvor jordbunden er meget leret, er dog ikke særligt egnede. Der kan gives følgende gode råd:

  • Faskiner virker bedst i sandjord, hvorimod stiv lerjord slet ikke er egnet til faskiner. En fed ler giver dårlig hydraulisk ledningsevne.
  • Hvis du har kælder og der er problemer med fugt på kældervæggene, så kan nedsivning af regnvand i nærheden af huset forværre skaderne - også selv om afstandskravene er overholdt.
  • Hvis du har kælder bør du overveje at placere faskinen længere væk fra huset end afstandskravene forlanger.

Folder om klimatilpasning: Har du regnet den ud ?

Faskinen må ikke stikke så dybt, at den kommer i berøring med grundvandet.

Hvis faskinen placeres i tæt jord/leret jord skal faskinen anbringes et sted hvor det ikke gør noget, at der bliver lidt sumpet i våde perioder f.eks. i staudebedet. Alternativt kan størrelsen på faskinen øges.

Projektering, dimensionering, udførelse og drift af faskiner er udførligt beskrevet i
”Nedsivning af regnvand i faskiner”, DTI Rørcenter-anvisning 009, juni 2005
.