Telte, scener mv. til midlertidige arrangementer

Opstilling af transportable konstruktioner, afholdelse af et større arrangement, midlertidig overnatning i lokaler eller midlertidig ændret anvendelse af bygninger kræver måske en byggetilladelse.

Midlertidige transportable konstruktioner kan for eksempel være telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne, mobile antenner og storskærme.

Større arrangementer kan for eksempel være camping- og salgsområder, festivaller, by- og markedsfester, loppemarkeder, stævner, koncerter og spejderlejre.

Midlertidig overnatning i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning kan for eksempel være arrangementer i børnehaver, hvor der overnattes i institutionen, større idrætsstævner, hvor der overnattes i flere klasselokaler på skoler og i idrætshaller.

Midlertidig ændret anvendelse af bygninger kan for eksempel være arrangementer som messer, events, sportsarrangementer, forsamling eller overnatning af mange personer i skoler, sportshaller, kontorbyggeri, lagerbygninger og fabrikshaller.

Luk alle
Åben alle

Telte, scener, tribuner og andre transportable konstruktioner

Hvis du skal opstille midlertidige transportable konstruktioner, kræver det måske en byggetilladelse før konstruktionen må opstilles og anvendes.

Nedenstående transportable konstruktioner kræver byggetilladelse, med mindre de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner.

Hvis en certificeret konstruktion ikke kan opstilles i overensstemmelse med certificeringens betingelser (for eksempel afstandskrav til andre bygninger), kræver det også en byggetilladelse.

 • Alle telte i mere end én etage.
 • Telte, der ikke er til privat brug, med et samlet areal på mere end 50 m².
 • Transportable konstruktioner i mere end én etage.
 • Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1 meter i højden, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs.
 • Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m².
 • Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1 meter i højden.
 • Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m².
 • Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
 • Gangbroer, der er over 1 meter i højden, med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.
 • Alle overdækninger over gangbroer.
 • Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
 • Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.


Vigtigt

 • Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end seks uger på den samme placering, må - uanset ovenstående - ikke opstilles uden byggetilladelse.
  Transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse til kommunen senest fire uger før, konstruktionen tages i brug. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om den transportable konstruktions indretning og brug jævnfør Bygningsreglementet BR18 §§ 156-158.
 • Meddelelsen sendes til teknik@fmk.dk, hvor den transportable konstruktion beskrives, inklusiv hvornår den skal tages i brug, forventet antal deltagere og oplysninger om, at der ikke opsættes konstruktioner der kræver byggetilladelse.
 • Opstillingen af transportable konstruktioner, kan kræve en byggetilladelse.

Ansøg om byggetilladelse og vælg transportable konstruktioner

Koncerter, stævner, cirkusforestillinger, større arrangementer og midlertidig ændret anvendelse

Større arrangementer som for eksempel festivaler, koncerter, sportsstævner, cirkusforestillinger og lignende kan kræve en byggetilladelse.

Midlertidige camping- og salgsområder (for eksempel på markedspladser, musikfestivaler og koncerter)

 • Midlertidige camping- og salgsområder med op til 150 personer er ikke omfattet af bygningsreglementet, og kan således etableres uden tilladelse fra bygningsmyndigheden.
 • Midlertidige camping- og salgsområder til flere end 150 personer kan etableres uden ansøgning om byggetilladelse, forudsat at Bilag 11 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand følges i sin helhed. Kan Bilag 11 ikke overholdes kræver etableringen en byggetilladelse.


Vigtigt

 • Meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, skal være modtaget senest fire uger før, området tages i brug.
 • Meddelelsen skal sendes til teknik@fmk.dk, hvor arrangementet beskrives, inklusiv hvornår det afholdes, forventet antal deltagere og oplysninger om, at der ikke opsættes konstruktioner, der kræver byggetilladelse.
 • Opstilles der transportable konstruktioner i tilknytning til det midlertidige camping- og salgsområde kræver opstillingen muligvis byggetilladelse til trods for at området ikke gør.

Konstruktioner der kan opsættes uden byggetilladelse eller certificering

Hvis din konstruktion er nævnt herunder, og ikke skal bruges til overnatning, må du opsætte den uden byggetilladelse eller certificering. Opstillingen forudsætter dog at opstillingsperioden på den samme placering er mindre end seks uger:

 • Telte i én etage kun til privat brug.
 • Telte i én etage, der ikke er til privat brug, med et samlet areal på højst 50 m².
 • Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1 meter i højden og uden overdækning.
 • Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1 meter i højden og uden overdækning.
 • Gangbroer der er højst 1 meter over terræn og uden overdækning.
 • Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads.
 • Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke anvendes til overnatning.


Vigtigt

 • Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end seks uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse.
 • Ovennævnte transportable konstruktioner må ikke anvendes til overnatning.
 • Ovennævnte transportable konstruktioner er omfattet af byggeloven og skal opfylde kravene i Bygningsreglementet BR18 § 6b.

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning, kan ske uden byggetilladelse hvis reglerne i Bygningsreglementet BR18 § 152 a overholdes.

Vigtigt

 • Midlertidige overnatninger skal meddeles senest to uger før første overnatningsdøgn.
 • Hvis der overnatter flere end 50 personer i et rum, skal der udfærdiges en belægningsplan, der skal fremsendes til kommunen sammen med meddelelsen.
 • Meddelelsen skal sendes til teknik@fmk.dk, hvor arrangementet beskrives, inklusiv hvornår det afholdes, forventet antal deltagere og oplysninger om at arrangementet ikke kræver byggetilladelse.

Belægningsplan for midlertidig overnatning.

Midlertidig ændret anvendelse af bygninger

Det kræver altid en byggetilladelse, når bygninger ønskes anvendt til andre formål end det de oprindeligt er godkendt til. Det er for eksempel arrangementer som messer, events, sportsarrangementer, forsamling og overnatning af mange personer i skoler, sportshaller, kontorbyggeri, lagerbygninger, fabrikshaller og lignende.

Ansøgningen om byggetilladelse skal indeholde materiale jævnfør Bygningsreglementet BR18 § 10, som var der tale om en permanent anvendelsesændring. Hvis der er forhold i de tekniske kapitler, som ikke kan opfyldes, skal der vedlægges velbegrundet dispensationsansøgning. Kommunen skal herefter tage stilling til, hvilke krav der kan dispenseres fra og give en byggetilladelse, der er tidsbegrænset til de antal dage, der er ansøgt om.

Midlertidige anvendelsesændringer er desuden omfattet af færdigmelding, ibrugtagningstilladelse samt stikprøvekontrol.

Ansøg om ændret anvendelse

 

Tilbagevenvende arrangementer

Hvis dit arrangement kræver byggetilladelse og er en tilbagevendende begivenhed på samme placering, skal du være opmærksom på, at det kræver byggetilladelse hver gang.

Afvikles arrangementet i landzone kræves der også en landzonetilladelse.
Landzonetilladelsen skal ansøges mindst fire til seks måneder før arrangementet skal afvikles af hensyn til sagsbehandlingstid, hørings- og klagefrister.

Spørgsmål? Kontakt os

BYG

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 04

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider:

Mandag kl. 10.00-12.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00