Underret om svigt

Fortæl os, hvis du har en bekymring eller mistanke om, at et barn eller en ung mistrives eller måske udsættes for fysisk eller psykisk overgreb.

Hvis du oplever et barn eller en ung der mistrives, og du har brug for råd og vejledning, kan du kontakte Børne- og Familieafdelingen. På denne side har du desuden mulighed for at underrette kommunen om et barn eller en ung i mistrivsel.

Luk alle
Åben alle

Underret om et barn eller en ung (for borgere)

Du har som borger pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om eller kendskab til at et barn eller en ung udsættes for omsorgssvigt, overgreb, misrøgt eller mistrives.

Sådan underretter du som borger

Du kan underrette med dit MitID eller anonymt via nedenstående selvbetjeningsportal. 

Du skal ikke oplyse dit navn og e-mail, hvis du ønsker at være anonym.

Der er ikke formkrav til, hvordan en underretning skal finde sted. Det kan således både være skriftligt, telefonisk, mundtligt, via e-mail og sms. Du har også mulighed for at aflevere din underretning i en fysisk postkasse hos Opvækst og Læring på adressen Skolevej 6, 5854 Gislev.

Underret via selvbetjeningsportal

Underret som borger - ikke anonym

Underret som borger - anonym

Underret om et barn eller en ung (for fagpersoner)

Som fagperson har du en særlig underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt.

Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særlig forpligtet til at underrette kommunen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung.

Der stilles ikke krav til, at du som fagperson har et kendskab til barnets eller den unges forhold. Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligt støtte.

Sådan underretter du som fagperson

Udfyld nedenstående underretningsblanket vedr. bekymring for et barn/ung eller vedr. ulovligt fravær. Når blanketten er udfyldt, sender du den med sikker post til Opvækst og Læring. 

Underretningsblanket:

Underret som fagperson vedr. bekymring for et barn eller en ung

Underret som fagperson vedr. ulovligt fravær

Underret om et barn eller en ung (for ansatte i kommunen)

Som ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune kan du sende sikker post direkte fra din arbejdsmail.

Du skal sende til opvaekstoglaering-vp@fmk.dk. Denne forbindelse er sikker.

Hvornår er der grund til bekymring?

De signaler hos børn og unge, der bør give anledning til bekymring, er forskellige og kan afhænge af, hvilken relation du har til barnet eller den unge.

Selvom et barn udviser tegn på vanskeligheder, er det ikke sikkert, at der er problemer. Omvendt er der også børn og unge, som tilsyneladende virker upåvirkede af, at de måske lever under ekstremt vanskelige forhold derhjemme. Derfor er det vigtigt, at du lytter til din fornemmelse og stoler på den, når noget siger dig, at et barn eller en ung har brug for hjælp.

Det kan være tegn på, at et barn har det svært og har behov for hjælp, hvis:

 • Barnet har en uforståelig eller pludselig ændret adfærd
 • Barnet har mærker efter vold
 • Barnet har fysiske tegn på omsorgssvigt som fx manglende renlighed 
 • Barnet udviser ligegyldighed, hjælpeløshed eller passivitet
 • Barnet har lavt selvværd
 • Barnet virker indesluttet eller vedholdende tavst
 • Barnet virker trist, ensom eller depressiv
 • Barnet virker angst, udviser nervøsitet/ængstelse eller umotiveret gråd
 • Barnet går tilbage i udvikling – tisser fx i bukserne efter at være blevet renlig
 • Barnet virker meget ukoncentreret
 • Barnet virker opfarende eller aggressiv
 • Barnet virker ukritisk i sin kontakt med andre
 • Barnet skader sig selv eller har selvmordstanker
 • Barnet har spiseforstyrrelser (sulter sig eller spiser overdrevent)
 • Forældrenes kontakt til barnet er præget af manglende indføling, vrede, bebrejdelser, ligegyldighed eller afvisning
 • Barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare, eller under forhold, der på andre måder er utilfredsstillende fx pga. misbrugsproblemer eller psykisk sygdom hos forældrene

Listen er ikke udtømmende.

Som fagperson er det en god idé at drøfte din bekymring med en kollega eller din leder.

Som borger har du ikke samme mulighed, men alle er velkomne til at kontakte Børne- og Familieafdelingen for råd, vejledning og faglig sparring. 

Akut brug for hjælp

Er der akut brug for hjælp, kan du kontakte den sociale telefonvagt - Dag- og Døgnvagt.

Dagvagt

Den sociale dagvagt kan kontaktes inden for vores åbningstider:

Mandage og Tirsdage:

Kl. 08.00 - 15.30
Tlf.: 72 53 30 00

Onsdage:

Kl. 08.00 - 15.30
Tlf.: 72 53 05 30

Torsdage:

Kl. 08.00 - 17.30
Tlf.: 72 53 30 00

Fredage:

Kl. 08.00 - 12.30
Tlf.: 72 53 30 00

Døgnvagt

Uden for vores åbningstid skal du kontakte Politiet på telefon 114, der herefter kontakter vores døgnvagt. Døgnvagten tager over i forhold til barnet og arbejder sammen med Politiet om, hvordan den konkrete situation håndteres. 

Beredskabsplan for overgreb mod børn

Nederst på denne side finder du link til en handleguide og beredskabsplan til dig, der arbejder med børn og unge i Faaborg-Midtfyn kommune. Del 1 omhandler handleguide – børn og unge. Del 2 omhandler vejledning til beredskabet – overgreb mod børn.

Hvad indeholder beredskabsplanen?

I beredskabsplanen beskrives, hvordan man som ansat eller leder skal reagere, når man får mistanke om at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Hvem er målgruppen for beredskabsplanen?

Beredskabsplanen retter sig mod alle medarbejdere og ledere, der er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune samt alle, der i gennem deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder eksempelvis ledere og ansatte i:

 • dagplejen
 • dagtilbud
 • skoler
 • skolefritidsordninger
 • klubber
 • den kommunale sundhedstjeneste
 • myndighedsrådgivere
 • pædagogisk psykologisk rådgivning
 • behandlingstilbud til børn og unge og deres familier
 • den kommunale tandpleje
 • døgninstitutioner
 • socialpædagogiske opholdssteder
 • plejefamilier

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Børn og familie

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00