Tilsynspolitik 2024

I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi efter udviklingsstrategien ”Sammen skaber vi det bedste sted” og værdighedspolitikken.

Luk alle
Åben alle

Indledning

I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi efter udviklingsstrategien ”Sammen skaber vi det gode liv” og kommunens Ældrepolitik. Det betyder, at vi tror på, at velfærd ikke er noget, der er. Velfærd er derimod noget, der sker, når vi gør noget sammen med andre.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er vores vision, at borgerne skal kunne leve og udleve deres egen version af det gode liv. Vi tror på, at borgere, der kan selv, skal selv, og vi understøtter borgerne i at blive eller forblive så selvhjulpne som muligt. Samtidig skal borgere med behov for hjælp og pleje føle, at der bliver taget hånd om dem på en tryg og værdig måde.

Vores arbejde tager højde for den enkelte borgers værdighed – herunder borgerens livskvalitet samt selvbestemmelse.

Baggrund

Lov om Social Service beskriver tilsynsopgaven på følgende måde, hvilket dækker såvel hjemmepleje som plejehjem:

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter § 91.
Stk. 2 Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.
Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

På plejehjemsområdet er kommunen jf. § 151 forpligtet til føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83a og 86 løses i overensstemmelse med de vedtagne kvalitetsstandarder. Som led i tilsynsforpligtelsen skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsyn pr. plejehjem.

I Faaborg-Midtfyn Kommune skal tilsynspolitikken være tydelig og dynamisk – og fungere som et lærings- og udviklingsredskab. Den skal kunne bruges som en guide for tilrettelæggelsen af tilsynene samt en information til alle niveauer i kommunen (borgere, politikere, Ældreråd, Handicapråd, chefer, ledere og medarbejdere)

Tilsynspolitikken beskriver rammerne for de lovpligtige tilsyn med kommunal såvel som private plejehjem (§ 83, 83a og 86) samt med leverandører af personlig og praktisk hjælp (§83 og 83a).

Én gang om året følger kommunalbestyrelsen op på politikken og foretager de nødvendige justeringer. Tilsynsopgaven udføres aktuelt af Socialtilsyn Syd.

Formål med tilsynet

Formålet med det kommunale tilsyn på plejehjemmene og i hjemmeplejen er at sikre, at der

- sker en løbende vurdering og dialog om borgernes behov,
- er overensstemmelse imellem kvalitetsstandarderne og den leverede hjælp

Tilsynet skal ligeledes ses som et grundlag for læring, kontinuerlig kvalitetsforbedring, forebyggelse af fejl og udvikling hos medarbejdere og ledelse.

Fokusområde for tilsyn

Tilsynet har hvert år et eller flere faste fokusområder både i hjemmeplejen og på plejehjemmene, såvel de kommunale som de private leverandører.
Ved tilsynene i 2024 sættes der et særligt fokus på mad, måltider og ernæring.

Derudover tager tilsynet afsæt i en kvalitetsmodel for tilsyn på sundheds- og ældreområdet, hvor der på plejehjem og i hjemmeplejen føres tilsyn med personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, rehabilitering, mad og måltider.

Tilsynsproces og metoder

Den årlige tilsynsproces er planlagt på følgende
måde:

1. Tilsynspolitik revurderes og godkendes
2. Udførelse af uanmeldt tilsyn
3. Afrapportering og kort dialogmøde med hver enkelt leder
4. Evt. udarbejdelse af handleplan
5. Evt. opfølgende tilsyn
6. Udarbejdelse af samlerapport for tilsynene på hhv. plejehjemmene og hjemmeplejen
7. Samlerapporterne sendes til Sundheds- og Ældreudvalget med henblik på udtalelse i Ældreråd og Handicapråd
8. Samlerapporterne og udtalelserne sendes til politisk drøftelse

I Faaborg Midtfyn Kommune gennemføres ét årligt uanmeldt tilsyn med alle kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp.
Tilsynet benytter en række metoder til indsamling og analyse af data, som alle har udgangspunkt i en rehabiliterende og værdig tilgang. Gennem dialog med både borgere, ledere og medarbejdere samt via skriftligt materiale indsamles data under tilsynet.

Udvælgelse af borgere sker i samarbejde mellem forvaltningen og Socialtilsynet med afsæt i, at borgere skal kunne tale med tilsynskonsulenten. Det kræver et vist kognitivt funktionsniveau, god dagsform og dagsstruktur at deltage. Hvor det er muligt, kan der udvælges en borger, som enten med støtte fra pårørende kan deltage, eller hvor den pårørende interviewes efterfølgende for at belyse beboerens hverdag.
Forud for interviewet gives et habilt mundtligt samtykke, for at sikre at borgeren kan indgå.

Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport. Tilsynsrapport sendes til lederen til kommentering for at sikre, at der ikke er misforståelser eller egentlige fejl i rapporten.
Den endelige rapport sendes til Sundheds- og Ældreudvalget og herefter Ældrerådet og Handicaprådet.

Resultaterne af rapporten anvendes fremadrettet med henblik på læring og udvikling, og hvis der er opmærksomhedspunkter i rapporten, skal lederen udarbejde handleplan for kvalitetssikring og udvikling af de punkter, som har afstedkommet tilsynets vurdering.

Tilsynsrapporten offentliggøres på kommunens og de private leverandørers hjemmeside.

Tilsynsførende udarbejder en samlet redegørelse (samlerapport) af resultaterne af tilsynene på baggrund af tilsynsrapporterne og evt. handleplaner. Samlerapporterne tilgår Sundheds- og Ældreudvalget med henblik på udtalelse i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet. Efter udtalelse i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet drøftes udtalelserne i Sundheds- og Ældreudvalget.

Tilsynspolitikken revideres en gang årligt. Tilsynspolitikken sendes til høring i Ældreråd, Handicaprådet og Udsatterådet og godkendes efterfølgende politisk.

Tavshedspligt

Tilsynet kan uden samtykke fra borgeren få adgang til relevante oplysninger i den elektroniske journal i forbindelse med tilsynet.

Ved indhentning af oplysninger er tilsynet omfattet af regler om tavshedspligt i Forvaltningslovens §27 og reglen om, at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. Forvaltningslovens §32.

 

Tilsynsaftale

Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået en aftale med Socialtilsyn Syd som den eksterne leverandør af tilsyn.

Spørgsmål? Kontakt os

Sundhed, ældre og Socialområdet

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00