Tilsynspolitik

I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi efter udviklingsstrategien ”Sammen skaber vi det bedste sted” og værdighedspolitikken.

Luk alle
Åben alle

Indledning

I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi efter udviklingsstrategien ”Sammen skaber vi det bedste sted” og værdighedspolitikken. Det betyder, at vi tror på, at velfærd ikke er noget, der er. Velfærd er derimod noget, der sker, når vi gør noget sammen med andre.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er vores vision, at borgerne skal kunne leve og udleve deres egen version af det gode liv. Vi tror på, at borgere, der kan selv, skal selv, og vi understøtter borgerne i at blive eller forblive så selvhjulpne som muligt. Samtidig skal borgere med behov for hjælp og pleje føle, at der bliver taget hånd om dem på en tryg og værdig måde.

Vores arbejde tager højde for den enkelte borgers værdighed – herunder borgerens livskvalitet samt selvbestemmelse.

Baggrund

Lov om Social Service beskriver tilsynsopgaven på følgende måde, hvilket dækker såvel hjemmepleje som plejehjem:

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter § 91.
Stk. 2 Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.
Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

På plejehjemsområdet er kommunen jf. § 151 forpligtet til føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83a og 86 løses i overensstemmelse med de vedtagne kvalitetsstandarder. Som led i tilsynsforpligtelsen skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsyn pr. plejehjem.

I Faaborg-Midtfyn Kommune skal tilsynspolitikken være tydelig og dynamisk – og fungere som et lærings- og udviklingsredskab. Den skal kunne bruges som en guide for tilrettelæggelsen af tilsynene samt en information til alle niveauer i kommunen (borgere, politikere, Ældreråd, Handicapråd, chefer, ledere og medarbejdere)

Tilsynspolitikken beskriver rammerne for de lovpligtige tilsyn med kommunal såvel som private plejehjem (§ 83, 83a og 86) samt med leverandører af personlig og praktisk hjælp (§83).

Én gang om året følger kommunalbestyrelsen op på politikken og foretager de nødvendige justeringer. Tilsynsopgaven er forankret centralt i ”Center for Sundhed og Ældre” for at sikre, at tilsynsopgaven og udførelsen af tilsyn udføres med størst muligt fokus på læring og udvikling. Tilsynsopgaven udføres aktuelt af Socialtilsyn Syd.

Formål og mål med tilsynet

Formålet med det kommunale tilsyn på plejehjemmene og i hjemmeplejen er at sikre en løbende vurdering, kvalitetssikring og opfølgning med kommunes serviceydelser. Tilsynet skal ligeledes ses som et grundlag for læring og udvikling hos medarbejdere og ledelse.

Målet er at sikre, at:
• Der løbende er en tæt dialog om borgernes behov i forhold til den leverede indsats og kvalitet
• Ydelserne leveres i overensstemmelse med de vedtagne kvalitetsstandarder på området
• Der sker en kontinuerlig kvalitetsforbedring og forebyggelse af fejl via læring.

Fokusområde for tilsyn

Tilsynet har hvert år et eller flere faste fokusområder både i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Fokusområdet for 2022 er ensomhed.

Ensomhed er savnet af fysisk, psykisk og følelsesmæssig nærhed til andre mennesker. Ensomhed kan opleves forskelligt – fra tristhed og savn i kortere øjeblikke til en tilbagevendende smerte og følelse af meningsløshed med livet.

Derudover tager tilsynet afsæt i en kvalitetsmodel for tilsyn på sundheds- og ældreområdet, hvor der på plejehjem og i hjemmeplejen føres tilsyn med personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, rehabilitering, mad og måltidssituationen.

Tilsynsproces og metoder

Den årlige tilsynsproces er planlagt på følgende
måde:
1. Tilsynspolitik revurderes og godkendes
2. Udførelse af uanmeldt tilsyn
3. Afrapportering og kort dialogmøde med hver enkelt leder
4. Evt. udarbejdelse af handleplan
5. Evt. opfølgende tilsyn
6. Samlet høring i Ældreråd og Handicapråd
7. Samlet rapportering til politisk udvalg

I Faaborg Midtfyn Kommune gennemføres ét årligt uanmeldt tilsyn med alle kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp. De uanmeldte tilsyn på plejehjemmene og hjemmeplejen er baseret på dialog og læring.

Tilsynet benytter en række metoder til indsamling og analyse af data, som alle har udgangspunkt i den rehabiliterende, anerkendende og værdibaserende tilgang. Gennem dialog og skriftligt materiale sammenlignes data, så et gyldigt resultat kan tilvejebringes til brug for plejehjemmets, hjemmeplejens og forvaltningens fremadrettede kvalitetsudvikling i takt med borgernes behov.

Efter hvert tilsyn udarbejdes en status og/eller en tilsynsrapport.
Tilsynsrapporten sendes til lederen til kommentering for at sikre, at der ikke er misforståelser eller egentlige fejl i rapporten.

Resultaterne af rapporten anvendes fremadrettet med henblik på læring og udvikling, og hvis der er opmærksomhedspunkter i rapporten, skal lederen udarbejde handleplan for kvalitetssikring og udvikling af de punkter, som har afstedkommet tilsynets vurdering.

Tilsynsførende udarbejder en samlet redegørelse af resultaterne af tilsynene på baggrund
af tilsynsrapporterne og evt. handleplaner.

Tilsynspolitikken revideres en gang årligt. Tilsynspolitikken sendes til høring i Ældreråd og Handicaprådet og godkendes politisk.

Tavshedspligt

Tilsynet kan uden samtykke fra borgeren få adgang til relevante oplysninger i den elektroniske journal i forbindelse med tilsynet.

Ved indhentning af oplysninger er tilsynet omfattet af regler om tavshedspligt i Forvaltningslovens §27 og reglen om, at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. Forvaltningslovens §32.

 

Tilsynsaftale

Faaborg Midtfyn kommune har indgået en aftale med Socialtilsyn Syd om at varetage en del af tilsynsforpligtigelsen for kommunen. Der er i 2020 indgået en treårig kontrakt.

Socialtilsyn Syd leverer følgende ydelser:
• Tilsyn på de private og kommunale plejehjem
                 -Et årligt uanmeldt tilsyn

• Tilsyn på den private og kommunale hjemmepleje
                 -Et årligt uanmeldt tilsyn

Spørgsmål? Kontakt os

Sundhed, ældre og Socialområdet

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os