Veje i kommunen

Vejene i Faaborg-Midtfyn Kommune er inddelt i statsveje, kommuneveje og private fællesveje.

Luk alle
Åben alle

Statsveje

Det overordnede nationale vejnet består af statsveje, der administreres af Vejdirektoratet.

Der er følgende statsveje i Faaborg-Midtfyn Kommune:
Rute 9: (Odense-Svendborg-motorvejen): 17,7 km
Rute 8: (Nyborgvej, Bøjdenvejen): 41,1 km
Rute 43: (Odensevej): 29,3 km
Rute 44: (Svendborgvej): 10,6 km

Kommuneveje

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der ca. 1.200 km offentlige veje (kommuneveje) som administreres og vedligeholdes af kommunen.

Hvad er en offentlig vej

Defineres som veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af kommunen.

Renholdelse af offentlige veje og stier

Faaborg-Midtfyn Kommune sørger for renholdelse af offentlige veje og stier efter en nærmere fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.

På offentlige veje i landzone omfatter kommunens renholdelsespligt - bortset fra parkerings- og rastepladser og lignende - alene den renholdelse, der er nødvendig for færdselssikkerheden.

Faaborg-Midtfyn Kommune fejer og foretager i et vist omfang ukrudtsbekæmpelse af offentlige veje, stier og pladser.

Hvad er grundejernes forpligtelser

Grænser din ejendom ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti ud for din ejendom.

Jf. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn Kommunen

Omfatter at

  • fjerne ukrudt og lignende
  • renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde befæstede færdselsarealer
  • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen.
  • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbs render, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb

Private fællesveje

Faaborg-Midtfyn Kommune er vejmyndighed for alle private fællesveje i kommunen.

Hvad er en privat fællesvej?

I Privatvejsloven defineres private fællesveje som de veje, gader, broer og pladser, der uden at være offentlige, tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen er beliggende, når ejendommene er i særlig eje.

Private fællesveje i byer og bymæssige områder

I byer og bymæssige områder skal vejen vedligeholdes af de grundejere hvis ejendomme grænser til vejen.
Som udgangspunkt skal du vedligeholde vejen ud for din ejendom i hele vejens bredde; dog kun til midten af vejen hvis der er en ejendom på den anden side af vejen.

Private fællesveje på landet

På landet skal vejen vedligeholdes af de vejberettigede brugere af vejen i forhold til deres brug af vejen.

Vedligeholdelse af private fællesveje

På private fællesveje skal grundejerne selv sørge for vedligeholdelse af vejen. Dette gælder både vejareal, evt. fortov og rabat.

Kommunen ser meget gerne, at de vejberettigede selv bliver enige om, at vedligeholde den private fællesvej.

Hvis de vejberettigede ikke kan blive enige om fordelingen af udgiften til vedligeholdelsen af vejen, kan man bede kommunen om en vurdering af vejen.
Kun hvis kommunen vurderer vejen til at være i uforsvarlig stand i forhold til vejens brug og art kan kommunen afholde et vejsyn eller en skriftlige procedure.
Begge metoder vil fordelingen af vedligeholdelsen tage udgangspunkt i de vejberettiges brug af vejen.
Endvidere kan kommunen pålægge at arbejdet udføres som et enkeltstående arbejde eller et samlet arbejde, hvis kommune vurdere at dette vil være det mest hensigtsmæssige for vejens beskaffenhed.

Fordeling af arbejdet/udgifter

En af de store forskelle på by og land er fordeling af vedligehold/istandsættelse og udgifterne hertil.

Adgang til kommuneveje og private fællesveje

Hvis din ejendom støder op til enten en kommunevej eller privat fællesvej i bymæssig bebyggelse og du ønsker at etablere eller ændre din adgang til din ejendom, skal du søge om tilladelse.

Adgang

En adgang til kommunevej eller privat fællesvej kan være en kørende eller en gående adgang.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at etablere, flytte eller udvide din adgang, skal du sende en ansøgning med oplysning om nuværende forhold og oplysning om hvad du gerne vil gøre.

Det gælder også hvis du vil ændre brugen af adgangen, f.eks. fra enfamilieshus til erhverv.

Vi skal bruge oplysning om ejendommens adresse herunder matr.nr. og oplysning om ønsket placering og bredde af overkørslen.

Ansøgning vedlagt skitse sendes på NaturogTrafik-Post@fmk.dk eller Vej og Trafik, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Asfaltrampe og kørebanefliser

Hvis der bliver behov for at etablere en asfaltrampe på offentligt vejareal, etableres rampen af kommunen på din regning.

Hvis du skal køre hen over fortov kan du blive pålagt at lægge kørebanefliser i fortovsarealet. Det vil altid være efter en konkret vurdering.

Bredde på adgange

Private

Som udgangspunkt gives tilladelse til adgange på op til 4 m. Adgangen til private grunde kan etableres bredere, men det vil altid være en konkret vurdering.

Erhverv

Adgang til erhvervsgrunde kan etableres bredere men det vil altid være en konkret vurdering.

Lokalplaner og vejlaug

Adgangen skal altid anlægges i overensstemmelse med lokalplanen for et givent område.
I nogle områder er der grundejerforeninger eller vejlaug, hvor der er vedtaget bestemmelser for adgange. Disse skal respekteres.

 

 

 

Spørgsmål? Kontakt os

Driftsplanlægning

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os