Ældrerådet

Ældrerådet har 15 medlemmer, som er direkte valgt af borgerne i Kommunen over 60 år. Ældrerådet er de ældre borgeres direkte talerør til politikerne.

Om Ældrerådet

Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Formålet med ældrerådene er bl.a. at de skal medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere. Ældrerådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Ældrerådet skal ikke kun beskæftige sig med spørgsmål, der angår de svage ældre, men med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover – fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur. De ældre skal således have indflydelse på kommunens ældrepolitik i bred forstand og på såvel spørgsmål af overordnet karakter som på forhold, der har betydning for deres hverdag. Ældrerådet beskæftiger sig ikke med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

Ældrerådet skal høres

Ældrerådet skal fx høres om de årlige budgetter, om planer for byggeri af boliger til ældre, og planer om nedlæggelse af boliger og plejecentre for ældre, om forslag til at iværksætte eller nedlægge aktiviteter for ældre, kommunalbestyrelsens målsætning og serviceinformation på ældreområdet m.v.

Ældrerådets møder

Ældrerådet holder som hovedregel møde den anden torsdag i hver måned. Alle borgere kan henvende sig til ældrerådet. Han man ønsker om at få noget med på ældrerådets møder, skal man blot rette henvendelse til ét at medlemmerne senest 14 dage før et møde.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og Ældre på 72 53 60 30 inden for åbningstiden, så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 7-10 arbejdsdage.

Læs Ældrerådets dagsordener og referater

 

Læs mere om Ældrerådet

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Ældrerådet

Formand Henning Spangsberg
Broby
Telefon: 40 25 17 91
Mail: ingrid_henning@yahoo.dk


Elsebeth Glasdam
Faaborg
Telefon: 23 74 66 46
Mail: dir@live.dk

Hanne Storm
Faaborg
Telefon: 20 29 34 77
Mail: hannestorm154@gmail.com

Kim Laue Christensen
Faaborg
Telefon: 28 11 56 81
Mail: stonemaker@stofanet.dk

Niels Peter Ellegaard
Faaborg
Telefon: 20 87 93 83
Mail: n.p.ellegaard@mail.tele.dk

Palle Bjerre
Faaborg
Telefon: 21 56 12 60
Mail: pallebjerre@stofanet.dk


Anne D. Appe
Ringe
telefon: 21 72 86 43
Mail: post@anneappe.dk

Annette Jæger Jørgensen
Vantinge
Telefon: 30 91 10 61
Mail: annettejaegerjoergensen@gmail.com


Erik Rahn Jensen
Ryslinge
Telefon: 60 82 17 90
Mail: kerahn@jensen.mail.dk

John Dürr Espersen
Årslev
Telefon: 51 23 24 67
Mail: jde@privat.dk

Ole Bugge
Broby
Telefon: 51 41 93 21
Mail: olebugge@stofanet.dk

Tove Brix-Kjelgaard
Faaborg
Telefon: 24 87 15 23
Mail: tove@tokai.dk

Niels Kristian Buhl
Faaborg
Telefon: 30749525
Mail: nielskristianbuhl@gmail.com

Else Langæble
Ringe
Telefon: 21 24 20 91
Mail: langaeble@gmail.com

Birthe Skovgård
Faaborg
Telefon: 30 36 94 35

Sekretær Marianne Bang Hjorth
Gislev
Telefon: 72 53 69 62
Mail: mhjor@fmk.dk

 

Referat fra Ældrerådets Dialogmøde den 13. marts 2024

Referat Dialogmøde mellem Sundheds- og Ældreudvalget og Ældrerådet

Fraværende
Ældrerådet: Ole Bugge, Henning Spangsberg, Tove Brix-Kjelgaard, John Dürr Espersen
Sundheds- og Ældreudvalget: Anne Kyhn, Thomas H. Nielsen

Antal medlemmer af Ældrerådet efter valg i 2025
Formand for Sundheds- og Ældreudvalget orienterede Ældrerådet i december 2023, at der fra politisk hold er et ønske om at reducere antal medlemmer af Ældrerådet i forbindelse med Ældrerådsvalget i november 2025.

Ældrerådet ønsker på denne baggrund en drøftelse af, hvilke overvejelser og tanker Sundheds- og Ældreudvalget har gjort sig, herunder udvalgets blik på Ældrerådets muligheder for arbejdet i underudvalg med færre medlemmer.

Drøftelse:
Reduktion af antal medlemmer i Ældrerådet i forbindelse med valg i 2025 behandles formentligt i Sundheds- og Ældreudvalget allerede i maj 2024.

Efter behandling i Sundheds- og Ældreudvalget i maj måned, er det udvalgsformandens anbefaling, at sag om reduktion af antal medlemmer i Ældrerådet bliver sendt til høring i Ældrerådet.

Ældrerådet vil i så fald have mulighed for at indgive høringssvar til den videre politiske behandling.

Ældrerådet henleder opmærksomhed på, at:

  • Under-udvalgsarbejdet i Ældrerådet er ulønnet, og en reduktion i antal medlemmer kan føre længere og / eller flere ordinære møder, som dermed udløser en forhøjet udgift til Ældrerådet på trods af en reduktion af antal medlemmer.
  • Ældrerådet favner meget bredt inden for ældres interesseområder, herunder transport, teknologi, mv. og ikke kun inden for det egentlige ældreområde. Der udtrykkes bekymring for, at det således kan blive svært at favne så bredt på kvalificeret grundlag via under-udvalgene.

Sundheds- og Ældreudvalget henleder opmærksomhed på, at:

  • Ældrerådets arbejde, organisering og opgaveløsning besluttes alene af Ældrerådet
  • Ældrerådet med fordel kan undersøge, hvordan Ældreråd med færre medlemmer end 15 løser deres opgaver og varetager målgruppens interesser.


Der foreslås endvidere en kontinuerlig sparring mellem Sundheds- og Ældreudvalget og Ældrerådet for varetagelse af fælles interesseområder.

Det oplyses, at Kommunalbestyrelsen er orienteret om, at Sundheds- og Ældreudvalget indstiller til en reducering af Ældrerådets medlemsantal i forbindelse med valg i 2025.

Samarbejde mellem Sundheds- og Ældreudvalget og Ældrerådet
Der ønskes en drøftelse af, hvordan Sundheds- og Ældreudvalget opfatter samarbejdet med Ældrerådet, herunder fx i forhold til arbejdet i Ældrerådets udvalg.

Drøftelse:
Overordnet ønsker Sundheds- og Ældreudvalget at fortsætte de gode takter med gode drøftelser, dialogmøder, formands deltagelse i Ældrerådsmøder og lydhørhed over for Ældrerådets henvendelser.

Der opfordres desuden til at Sundheds- og Ældreudvalget og Ældrerådet i højere grad rækker ud til hinanden omkring drøftelser af specifikke emner eller aktuelle temaer.

Opmærksomhed på, at Ældrerådets interesseområder også bevæger sig inden for andre politiske udvalgs ansvarsområder end blot Sundheds- og Ældreudvalget. Dermed forslag om, at deltagelse på Ældrerådsmøder kunne veksle mellem formænd for de forskellige politiske udvalg og chef for samme område. Muligheden for dette undersøges i løbet af efteråret 2024.

Ønske om at løfte blikket fra ren drift og dermed et øget fokus på et strategisk, visionært og udviklende samarbejde mellem råd og politikere. Fokus kunne fx være kultur, idræt mm. til gavn + 60-årige.

Forslag om at Ældrerådet kan bistå politikerne med undersøgelser, interviews med borgere mv. – altså være den forlængede og borgernære arm, når der er behov for en konkret afdækning af et fokusområde.

Budget 2025
Der ønskes en orientering om og drøftelse af, hvilke overvejelser Sundheds- og Ældreudvalget gør sig i forbindelse med kommunens budget for 2025

Drøftelse:
Samme procedure for budgetforhandling som tidligere år. Besparelse i Sundhed og Ældre er 3,5 til 4 mill. i budget 2025.

Merforbrug i 2023 influerer naturligt på budget 2024, hvis budget allerede nu bliver udfordret. Dette kan igen medføre en påvirkning af råderummet for budget 2025. Regnskab 2023 afsluttes efter påske. Herefter er de økonomiske pejlemærker mere konstante for nuværende og kommende budget.

Der strammes op på ledelsesinformation, så økonomien og budgetudviklingen i de enkelte fagområder fremover monitoreres meget nøje og med kortere intervaller. Der er indgået aftale med BDO til denne opgave.

Spørgsmål
Lovgrundlag for ændring af Ældrerådets vedtægter undersøges via kommunens jurister på opfordring af Ældrerådet endnu en gang.

Valg til Ældrerådet

Der er valg til ældrerådet hver 4. år, hvor der skal vælge 15 medlemmer. Valget foregår i november og bliver afholdt næste gang i 2025.

Vedtægter, samarbejdsaftale og forretningsorden

Vedtægter revideret oktober 2023

Samarbejdsaftale 2022-2025

Forretningsorden 2023

Har det ikke været muligt at tilgå dokumentets indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og Ældre på 72 53 60 30 inden for åbningstiden, så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 7-10 arbejdsdage.

Årsberetning 2022

Årsberetning for ældrerådet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2022

Baggrund:

Landets kommuner er ud fra "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område", §§ 30-33, jvf. Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11/5-2011 forpligtet til at oprette et ældreråd.
Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed omfattet af forvaltningslovens regler for inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen.

I Faaborg-Midtfyn Kommune består ældrerådet af 15 medlemmer, der er valgt ved ældrerådsvalget den 16. november 2021.
Næste valg til ældrerådet finder sted i november 2025.

Ældrerådet har nedsat faste udvalg, der bl.a. varetager samarbejdet med kommunen.
Ældrerådets faste udvalg: Et teknologiudvalg, et madudvalg, et informationsudvalg, et trafikudvalg, et kvalitetsstandardudvalg, et velfærdsudvalg, et digitaliseringsudvalg, et tilsynsrapportudvalg og et budgetudvalg.

Kvalitetsstandardudvalget:

Dialogmøde i Samarbejdsforum (Handicaprådet, Udsatteråd og Ældrerådet), havde møde 3.11.22, hvor de lovbefalede kvalitetsstandarder for 2023 efter serviceloven blev drøftet. Der er ikke ændret i ydelserne forhold til kvalitetsstandarderne fra 2022. Rettelserne var rent sprogligt.

Madudvalget:

Årsberetning fra madudvalget.

I henhold til kvalitetsstandard for madservice i Faaborg Midtfyn Kommune skal madudvalget prøvesmage maden fra Det Danske Madhus og Madservice Tømmergården to gange om året. Dette har vi gjort. Der er givet point fra 1 - 5, de fleste lå over 3.
Det Danske Madhus og Madservice Tømmergården er de to leverandører, som Faaborg Midtfyn Kommune har godkendt.

Madudvalget har desuden, sammen med Madservice Tømmergården, stået for et åbent hus arrangement på Tømmergården d. 1. oktober 2022.

Informationsudvalget:

Informationsudvalget beskæftiger sig med information om ældrerådets arbejde samt ældrerådets hjemmeside, som findes på www.fmk.dk/aeldreraadet
På hjemmesiden er der informationer om ældrerådets opgaver og medlemmer. Der kan læses referater fra ældrerådets møder, ligesom man kan holde sig orienteret om, hvad ældrerådet har afgivet af høringssvar.
Allerede i 2018 fik ældrerådet med velvillig medvirken af Sundheds- og Omsorgsudvalget mulighed for fire gange om året at informere om ældrerådets arbejde og andre ting, som er af interesse for ældre. Det sker i kommunens to ugeaviser Midtfyns Posten og Ugeavisen Faaborg.
Fra 2023 er bevillingen til informationen i ugeaviserne beskåret, så der vil komme færre informationer her.
I 2022 har der været usikkerhed om bevillingen, men der er bevilget penge nu, hvorfor ældrerådet når at lave information i ugeaviserne.

Digitaliseringsudvalget:

Digitaliseringsudvalget blev nedsat i begyndelsen af kalenderåret 2022. Udvalgets opmærksomhed er rettet mod hvordan ikke digitale borgere i kommunen er stillet, og hvilke kommunikationsveje der anvendes i forhold til ikke digitale borgere.
Udvalgets opmærksomhed er generelt rettet mod de fremtidige digitaliseringsløsninger, der vil komme og hvordan implementeringen af disse vil ske.
Digitaliseringsudvalget holdt i slutningen af august et møde med kommunens chef for Borgerservice og med kommunens IT-chef. Vi havde en god dialog og ideudveksling, og mødet resulterede i en aftale om at ældrerådet får besøg af chefen for Borgerservice. Fremadrettet er det planen at chefen for Borgerservice og ældrerådet jævnligt vil gå i dialog med hinanden.

Budgetudvalget:

Budgetudvalget gennemgår kommunens oplæg til budget, når det frigives og udarbejder forslag til ældrerådets høringssvar, der afgives i henhold til kommunens budgetprocedure.


Tilsynsrapportudvalget:

Ved årets start er det sædvane at ældrerådet inddeler sig i forskellige arbejdsgrupper/udvalg.
Der fremkom forslag om et helt nyt udvalg :
TILSYNSRAPPORTUDVALG
Ideen til dette udvalg var udsprunget af manglende fokus på området fra ældrerådets side. Dette nok på baggrund af hele corona -situationen.
Vort kommissorie blev: der skulle arbejdes med de lovpligtige uanmeldte tilsyn på plejecentrene og i hjemmeplejen, i såvel de kommunale som de private leverandører.
For at blive ”klædt på ” til opgaven, fik vi tilladelse til et møde med specialkonsulent i STS+ Dorthe Vinggaard Jespersen, som i øvrigt er medunderskriver i alle 2021 rapporterne. Vi fik god info.
Der var og er god opbakning fra Chef for Sundhed og Ældre Kitt Lysèn Pedersen og hendes forvaltning.
Alle rapporterne fra 2021 tilgik udvalget straks, og 2022 rapporterne dryppede i indbakken rimelig hurtig efter tilsynene.
Vi arbejdede hver især med materialet, og mødtes for at diskutere hvordan vi ville konkluder på tilsynsrapporterne, som i øvrigt er omdøbt til KVALITETSVURDERINGER.
Vi blev hurtig enige om, at det opdrag ovennævnte kvalitetsvurderinger var udfærdiget ud fra, ikke efter vores vurdering var repræsentativt nok.
Udvalget har efterfølgende, på dialogmødet i august måned med det politiske udvalg , fremført (efter aftale med hele ældrerådet) ønske om medindflydelse/ ændring af tilsynspolitikken fremadrettet. Tilbud om deltagelse i arbejdsgruppe.
Vi ønsker mere fokus på borgerens velvære og tilfredshed, samt i høj grad også de pårørende. Et mere borgerrettet tilsyn i stedet for eller sammen med det nuværende driftsbaserede tilsyn.
Der var positive tilkendegivelser fra politikerne til vore synspunkter.
Der har i en periode op til modtagelse af høringsmaterialet været lidt klumper i kommunikationen,
med hensyn til, hvornår vi kunne få årsrapporterne. Vi håber der er genoprettet en gensidig forståelse og rummelighed.
Vi har netop kommenteret de afsluttende årsrapporter og tilhørende handleplaner. Og skrevet forslag til høringssvar hertil.
Set i lyset af den lange proces fra tilsyn til handleplan, samt udfordringerne generelt på plejeområdet , er det udvalgtes opfattelse, det giver god mening med at rette fokus på området.
Vi ser frem til at rådgive og arbejde med den fremtidige tilsynspolitik.


Ældrerådets arbejde:


Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i alle ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen.
Der afholdes 11 ordinære ældrerådsmøder om året. Møderne afholdes den anden torsdag i alle måneder undtagen juli.
Dagsordner og referater fra ældrerådets møder offentliggøres på ældrerådets hjemmeside.
Ældrerådet udtrykker ofte sin holdning til ældrepolitiske emner i såkaldte høringssvar.
I 2022 har ældrerådet afgivet høringssvar på en række områder. Kommunens budget for 2023 har ældrerådet udtalt sig om.
Ældrerådets høringssvar kan læses på hjemmesiden.

Samarbejdet med kommunen finder sted på flere måder. Formanden for Sundheds- og Ældreudvalget og chefen for Sundhed og Ældre deltager i ældrerådets møder med henblik på gensidig orientering.
I ældrerådets møder deltager ofte medarbejdere fra kommunen med det formål at informere om forvaltningens arbejde. Det er en god gensidig sparring, når der skal tages stilling til forskellige ældrepolitiske emner.

Faaborg-Midtfyn Kommunes ældreråd er medlem af Danske Ældreråd, der er en paraplyorganisation for alle landets ældreråd. Ældrerådet deltager også i arbejdet i regionsældrerådet i Region Syddanmark.

Kontakten mellem borgerne og ældrerådet:


Ældrerådet har i 2016, 2017, 2018 og 2019 holdt informationsmøder for alle interesserede i Faaborg-Midtfyn Kommune. Første år var temaet “Fremtidens sundhedsvæsen”. I 2017 “Når hjernen kommer til skade”. I 2018 “Forebyggelse og tidlig opsporing af depression”. I 2019 var temaet “Fokus på demenssygdom”.
Der har ikke siden været afholdt møder grundet Covid-19, men ældrerådet forventer at genoptage informationsmøderne.

Alle +60-årige eller deres pårørende kan henvende sig til ældrerådet med generelle eller personlige emner. Ældrerådet kan dog ikke behandle egentlige personspørgsmål, men kan hjælpe med kontakt til kommunen. Ligeledes kan personspørgsmål ofte danne baggrund for principielle debatter med politikerne.
Ældrerådets kontaktoplysninger kan findes på ældrerådets hjemmeside.
Ældrerådets hjemmeside har adressen: fmk.dk/aeldreraadet.

Spørgsmål? Kontakt os

Ældrerådet

Marianne Bang Hjorth
Telefon: 72 53 69 62
Mail: mhjor@fmk.dk (Dette er ikke en sikker mailadresse, der må derfor ikke sendes personfølsomme oplysninger til denne)