Brug af lokaler, haller og udendørsanlæg

Folkeoplysende foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommune kan få anvist ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørs anlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne.

Lokalerne anvises i prioriteret rækkefølge:

 1. Kommunale lokaler mv.
 2. Lokaler mv., der benyttes til uddannelse til student, HF, almen voksenuddannelse, grundlæggende social- og sundhedsuddannelse, sygeplejerske, radiograf, samt til centre for undervisningsmidler. Dette gælder dog ikke lokaler mv., der tilhører private gymnasier og studenter- og hf-kurser.
 3. Regionale lokaler mv.
 4. Statslige lokaler mv.

Lokaler og udendørs anlæg stilles til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr, samt med denindretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug.

Anviste lokaler må ikke anvendes til private arrangementer.

Der opkræves gebyr for visse kommunale lokaler/faciliteter.

Luk alle
Åben alle

Ansøgning om brug af lokaler

Ved periodelån er ansøgningsfristen senest 1. maj. Ved enkeltstående arrangementer er ansøgningsfristen 14 dage før ibrugtagen.

Særregler

 • Forum Faaborg og Idrætscenter Midtfyns skal søges gennem Halbooking.
 • Øvrige idrætshaller, der er selvejende institutioner anvises ikke af kommunen, men står selv for udlejning af deres lokaler. De fleste lokaler bookes igennem Conventus.
 • Ansøgningen om brug af lokaler på skoler og øvrige institutioner indsendes til den pågældende institutionsleder, som anviser institutionens lokaler. Institutionslederen fastsætter ansøgningsfrister.
 • Ansøgning om benyttelse af øvrige kommunale lokaler mv. søges gennem Conventus.
 • Vedrørende brugen af udendørsanlæg rettes henvendelse til Park-afdelingen.

Retningslinjer for brug af kommunalelokaler

Ledig skolekapacitet i folkeskolernes åbningstid stilles i princippet til rådighed for anvisning til fritidsvirksomhed. Det er dog den enkelte skoleleders ansvar at vurdere, om den aktuelle fritidsvirksomhed er forenelig med folkeskolens tarv.

Eventuel aflysning af aktiviteter mv. skal altid meddeles servicelederen.

Folkeskolearrangementer, der kræver aflysning af anvist fritidsvirksomhed, skal af skolen/institutionen være bekendtgjort for initiativtageren senest 3 uger forud.

Ved anvisningen af lokaler til brug for overnatning fremsender udlåneren kopi af bevillingen til brandinspektøren og udlevere instruktionsmateriale vedrørende brandmæssige forhold. Ved alle lokaleudlån udleveres ”Instruks for benyttelse af lokaler mm.”. Det er foreningslederens ansvar, at den udleverede instruks efterleves.

Såfremt andet ikke er anført i den udleverede instruks, skal foreningslederen senest 8 dage før første benyttelse af et anvist lokale, kontakte skolen/institutionen for aftale om praktiske forhold og særlige lokale bestemmelser.

Ved manglende oprydning og/eller aftalt rengøring og ved beskadigelse af bygninger og inventar mv. opkræves betaling herfor.

Idrætshaller og svømmehaller - Haltilskudsmodel

Faaborg-Midtfyn Kommune giver yderligere tilskud til foreningernes betaling af halleje, således at foreningens egenbetaling bliver:

Haller og annekser

 • 1 hal 70-130 kr. pr. time
 • ½ hal 35-65 kr. pr. time
 • Anneks 40-80 kr. pr. time

Særligt for BROBYVÆRKHALLEN

 • Stort Sportsflade 55-95 kr. pr. time
 • Lille kulturflade 40-80 kr. pr. time

Svømmehallen

 • 25 m bassins og børnebassin 212 kr. pr. time
 • 25 m bassin (under forudsætning af, at den anden halvdel af 25 m bassinet kan udlejes til anden side) 181 kr. pr. time
 • ½ 25 m bassin (under forudsætning af, at den anden halvdel af 25 m bassinet kan udlejes til anden side) 128 kr. pr. time
 • Børnebassin (under forudsætning af, at 25 m bassinet kan udlejes til anden side 75 kr. pr. time
 • Varmtvandsbassinet 212 kr. pr. time

SÆRLIGT for svømmehaller

Udgifter til livredder giver kommunen ikke støtte til.
Hvis flere foreninger lejer sig ind i samme time, vil foreningsprisen nedsættes med 20% pr. forening.

Brug af lokaler for ikke-folkeoplysende virksomhed og foreninger, som ikke er hjemmehørende i kommunen

Kommunen er ikke forpligtet til at anvise lokaler til ikke-folkeoplysende virksomhed og til foreninger, som ikke er hjemmehørende i kommunen. Kommunen kan derfor afslå at udlåne offentlige lokaler, eller alternativt opkræve betaling til dækning af rengøring, varme-, el- og vandforbrug samt eventuelt pedelbistand.

I visse situationer vil der i forbindelse med aktivitet eller arrangement være tale om en kombination af folkeoplysende og ikke-folkeoplysende virksomhed. I sådanne situationer skal de lokaler, som anvendes til folkeoplysende virksomhed stilles til rådighed vederlagsfrit. Derimod falder de tilknyttede aktiviteter ikke ind under folkeoplysningsloven. Der kan derfor gives afslag op lokaler til disse formål eller opkræves betaling for anvendelsen.

Der opkræves ikke betaling for overnatning, når der er tale om arrangementer, hvor kun foreninger hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune deltager.

Spørgsmål? Kontakt os

Kultur og Fritid

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 80 00

Send en mail

Skriv sikkert til os