Master- og helhedsplaner

Der er udarbejdet masterplaner for Årslev, Ringe og Faaborg. Masterplanerne beskriver den udvikling, kommunalbestyrelsen ønsker for byerne.

Hvad er en masterplan?

En masterplan er kommunalbestyrelsens samlede plan for, hvordan byen kan udvikles og omdannes rent fysisk. Masterplanen er ikke en juridisk bindende plan, men en vision for den ønskede udvikling, og kan dermed sikre at efterfølgende lokalplaner for mindre områder bidrager til den samlede udvikling af byen.

Luk alle
Åben alle

Masterplan for Faaborg

Masterplanen for Faaborg blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. maj 2010.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling By og Egnsstrategisk sekretariat på 72 53 80 05 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15.30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Masterplan for Ringe

Masterplanen for Ringe blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13. september 2011.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling By og Egnsstrategisk sekretariat på 72 53 80 05 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15.30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Helheds- og bebyggelsesplan for Årslev-Sdr. Nærå

Helheds- og bebyggelsesplanen for Årslev - Sdr. Nærå blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2011.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling By og Egnsstrategisk sekretariat på 72 53 80 05 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15.30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Masterplan og udviklingsprogram for Nr. Lyndelse og Nr. Søby

Masterplan og udviklingsprogram for Nr. Lyndelse og Nr. Søby blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. februar 2019.

Se Masterplan og udviklingsprogram for Nr. Lyndelse og Nr. Søby

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling By og Egnsstrategisk sekretariat på 72 53 80 05 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15.30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø

Beboerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø har udarbejdet en Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø.

Helhedsplanen er opdelt i to dele:
Del 1: Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø indeholder selve visionen inden for 4 hovedtemaer samt en
Del 2: Handleplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø der indeholder separate handleplaner for hver ø samt 26 konkrete projektforslag.
Helhedsplanens del 1- visionen blev politisk godkendt af kommunalbestyrelsen april 2020 og del to -handleplanen blev politisk taget til efterretning

Helhedsplanen udarbejdet med økonomisk støtte fra LAG-Småøerne og tilblivelsen har været ”båret” af beboerne på henholdsvis Avernakø, Bjørn og Lyø. Tilgangen har været at kombinere lokal viden (øboerne) og faglig viden (kommunen) med markedsanalytisk/trends viden (konsulenterne), for at skabe en samlet og indholdsrig helhedsplan. Målet har været at skabe bedre muligheder for bosætning og vækst på øerne.
Der forlægger nu en ambitiøs Helhelhedsplan for Avernakø- Bjørnø og Lyø der velfunderet peger langt ud i fremtiden.

Fremdrift i Helhedsplanen

Politisk har det været vigtigt at sikre øernes videre arbejde med helhedsplanen. Derfor blevet der i budgetaftalen for 2020 afsat samlet 900.000 kr. i budgetårene 2020-2023 til bosætningsstyrkende indsatser og projekter, som bidrag til realisering helhedsplanen for øerne.

Ø-konsulent

Der også afsat kommunal finansiering til ansættelse af en Ø-konsulent for at sikre en understøtning af realiseringen af de konkrete projekter. Hertil er opnået tilsagn fra henholdsvis Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje og LAG Småøerne Derved er det nu muligt at etablere en ø-konsulentfunktion i en 2 – 3-årig periode. Det forventes at ø-konsulentfunktionen er etableret i efteråret 2020.

Forankring af Helhedsplanen

Det er det beboerforeningerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø der har ejerskabet af helhedsplanen og det er tovholdere på de enkelte projekter, der sammen med den kommende ø-konsulent, sikre de konkrete projekters fremdrift.

Den overordnet koordinering ligger hos Ø-udvalget, med Kultur og Lokalsamfundsudvalget som politisk fagudvalg og politisk beslutning i kommunalbestyrelsen.

Om Helhedsplanen

Helhedsplanen består af to hoveddele.

Del 1, Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø (bilag 1) udfolder øernes visioner gennem 4 temaer:

  • Bosætning
  • Mobilitet og transport
  • Natur, kultur og egenart
  • Erhverv og turisme

og suppleres indledningsvist af et kapitel om øernes potentialer og udfordringer, som det ser ud i dag.

I Del 2, handlingsplan bredes hvert enkelt ø’s ønsker til udvikling og fokusområder ud, og efterfølges af 26 prioriterede detailbeskrevne indsatser, handlinger og projekter som øboerne kan arbejde videre med, for at nå de visioner, som er formuleret i helhedsplanen.

Del 2 suppleres desuden med bilagsmateriale med et idekatalog fra arbejdsgrupperne og en procesbeskrivelse.

Derudover findes der et supplerende materiale, ”Opsamling – kortlægning og analyse af Avernakø, Bjørnø og Lyø” som COWI fremstillede i forbindelse med dataindsamlingen til helhedsplanen.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Kultur og Fritid på 72 53 80 00 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15:30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Kultur og Fritid på 72 53 80 00 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15.30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Om processen

Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem borgerne på Avernakø, Bjørnø, Lyø, Faaborg-Midtfyn Kommune og LAG Småøerne og projektet gennemføres fra 1. januar 2018 til 31. marts 2020.
Det overordnede formål er, at der udarbejdes en samlet helhedsplan for de tre øer, med separate indsatsplaner for hver af de tre øer. Helhedsplan skal tage afsæt i, at det er tre forskellige øer, med forskellige muligheder, men med de samme udfordringer.

Projektet er opdelt i en række faseforløb og baggrunden for projektet samt beskrivelse af de hidtidige indsatser og resulter fra projektet kan læses her.

Projektet gennemføres med støtte fra LAG Småøerne, der er del af ”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”.

 

Udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg 2023-2030

Udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 10. maj 2023.

Udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg, er udarbejdet med det formål at vise retning og handlemuligheder for, hvordan Faaborg kan bruge sine potentialer til at skabe ny vækst og udvikling i byen. Udviklingsplanen sætter dermed rammen for udviklingen i de havnenære arealer og bymidten i Faaborg frem mod 2030 med afsæt i visionen for Faaborg "Det naturlige knudepunkt for vitalitet og trivsel" og vinderforslaget "Vi dyrker Faaborg".

Med godkendelse af Udviklingsplanen for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg 2023-2030 definerer kommunalbestyrelsen, hvordan kommunen i de kommende år vil arbejde på at gøre Faaborg mere attraktiv og vital for både borgere, turister, erhvervsliv og potentielle tilflyttere. - i tæt samspil med relevante aktører.

Udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev

Faaborg-Midtfyn Kommune  investerer i disse år i en omfattende byudvikling, der både rummer etablering af en ny, bæredygtig bydel og et nyt moderne centrum. Der er allerede gennemført investeringer i bl.a. infrastruktur, ny daginstitution, byggemodning i bydel, etablering af ny bypark til læring og klimasikring og en idrætsfælled til skolens idrætsundervisning og byens brug i øvrigt.  I 2024 følger skoleudvidelse og musikhus., og i 2025 et nyt samlende bytorv mellem skole og hal.

Spørgsmål? Kontakt os

By- og Egnsstrategisk Sekretariat

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 80 05

Send en mail