Søg om aktindsigt

Ønsker du aktindsigt i en sag, dokumenter eller i oplysninger, kan du kontakte os. Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning. Læs mere om dine muligheder og begrænsninger her.

Sådan får du aktindsigt

Få at få aktindsigt, skal du blot henvende dig til din sagsbehandler eller den afdeling i kommunen, du ønsker aktindsigt hos og angive hvad du ønsker aktindsigt i.

Der er ingen krav til, hvordan du skal anmode om aktindsigt. Det kan ske via brev, fax, e-mail, telefon eller ved personlig henvendelse. Du behøver ikke begrunde dit ønske om aktindsigt, og det er heller ikke nødvendigt at kende journalnummeret eller betegnelsen for den sag, som du ønsker aktindsigt i.

Du skal dog kunne give tilstrækkelige oplysninger til, at kommunen kan identificere den sag eller de dokumenter, du ønsker aktindsigt i, og du skal angive det tema sagen eller dokumenterne vedrører.

Kommunens personale vejleder gerne i forbindelse med en anmodning om aktindsigt.

Hvis behandlingen af din anmodning om aktindsigt vil kræve et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug, kan kommunen give afslag på anmodningen.

Aktindsigt kan kun gives i eksisterende materiale i sagen, og kommunen er således ikke forpligtet til at udarbejde nyt materiale, analyser, statistikker m.m.

Kommunen skal imødekomme anmodning om aktindsigt så hurtigt som muligt. Hvis kommunen ikke inden 7 hverdage efter modtagelsen af anmodningen har truffet en afgørelse om anmodningen, skal du underrettes om årsagen hertil. Du skal også oplyses om, hvornår du kan forvente at få den endelige afgørelse. Hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din anmodning om aktindsigt, skal afslaget begrundes.

 

Hvis du vil vide mere

Luk alle
Åben alle

Udlevering af dokumenter

Når du beder om aktindsigt bestemmer du, om dokumenterne skal udleveres i papir eller sendes elektronisk, eller om du ønsker at se dokumenterne hos kommunen.

Hvis materialet er offentligt tilgængeligt, er kommunen ikke forpligtet til at sende eller udlevere det.

Undtagelse af visse dokumenter

Efter offentlighedsloven er interne arbejdsdokumenter som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. Interne arbejdsdokumenter er:

  • Dokumenter, som kommunen udarbejder til eget brug
  • Breve inden for kommunen og forvaltningerne
  • Breve mellem kommunalbestyrelsen og dens udvalg, organer og forvaltninger

Du har som borger dog i nogle tilfælde krav på aktindsigt i interne dokumenter. Det drejer sig f.eks. om interne dokumenter, som kun indeholder kommunens endelige beslutning i sagen eller kun indeholder oplysninger, der er omfattet af notatpligt.

Selv om der er tale om interne dokumenter, har du krav på at få aktindsigt i oplysninger om faktiske omstændigheder i sagen, der ikke fremgår af andre dokumenter end de interne. Kommunen skal uddrage disse oplysninger ud fra de pågældende interne dokumenter.
 
Andre specielle dokumenter kan være undtaget fra aktindsigt, f.eks. kommunens brevveksling med en advokat i forbindelse med retssager eller dokumenter i forbindelse med aftaler om indkøb, tilbud mv.

Undtagelse af fortrolige oplysninger

Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om fortrolige forhold som f.eks.:

Oplysninger om enkeltpersoners private eller økonomiske forhold.
Oplysninger om private virksomheders drifts- eller forretningsforhold eller tekniske indretninger for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den som oplysningen vedrører, at aktindsigtsbegæringen ikke imødekommes.

Andre undtagelser

Væsentlige hensyn til det offentliges, herunder kommunens, interesser kan efter en konkret vurdering bevirke, at aktindsigt kan begrænses. Det gælder f.eks.:

Hensynet til gennemførelse af kommunes kontrol- eller planlægningsopgaver
Hensynet til kommunens forretningsvirksomhed og økonomiske interesser.

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30