Whistleblowerordning

Her kan du læse om whistleblowerordningen i Faaborg-Midtfyn Kommune og den eksterne whistleblowerordning ved Datatilsynet.

Whistleblowerordning for ansatte

Faaborg-Midtfyn Kommune har en intern whistleblowerordning for kommunens ansatte, hvor der kan indberettes om ulovlige eller andre alvorlige forhold i kommunen.

Whistleblowerordning for samarbejdspartnere

Hvis du som ekstern samarbejdspartner har viden – eller berettiget mistanke – om sådanne forhold, kan du henvende dig til den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet.

Ekstern samarbejdspartner betyder f.eks. selvstændige erhvervsdrivende, kommunalbestyrelsesmedlem eller frivillige. Som borger i kommunen kan du ikke bruge whistleblowerordningerne. Du skal i stedet bruge de klagemuligheder, der er på de pågældende områder, eller kontakte kommunens borgerrådgiver. 

Offentlighedsordning

Whistleblowerenheden i Faaborg-Midtfyn Kommune skal én gang om året offentliggøre oplysninger om whistleblowerenhedens virksomhed. Denne offentliggørelse er i lov om beskyttelse af whistleblowere (herefter whistleblowerloven) beskrevet som en ”offentlighedsordning”, der har til formål at sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerenheden i løbet af det seneste år.

Whistleblowerenhedens medlemmer har en særlig tavshedspligt i forhold til de oplysninger, der følger af indberetningerne til whistleblowerenheden. Denne tavshedspligt betyder, at det som udgangspunkt alene er whistleblowerenhedens medlemmer, der må have kendskab til de oplysninger, som den enkelte indberetning indeholder.

Enhver oplysning tilbageholdes under alle omstændigheder, hvis whistleblowerenheden vurderer, at indberetterens identitet røbes ved oplysningernes offentliggørelse.

Luk alle
Åben alle

Rapport for 2023

Af rapporten fra 2022 fremgik det, at et indberettet forhold var under behandling. Forholdet er siden blevet undersøgt, men det har ikke været muligt at bekræfte oplysningerne i indberetningen. Forvaltningen har under alle omstændigheder fundet anledning til at iværksætte foranstaltninger for at imødekomme den pågældende problemstilling.

Indeværende rapport omfatter perioden 01-01-2023 til 31-12-2023.

Der har i perioden været 2 indberetninger til whistleblowerenheden.

Ingen af forholdene har haft en så alvorlig karakter, at de var omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde. Indberetningerne blev derfor afvist med henvisning til whistleblowerlovens § 12, stk. 3. I begge tilfælde blev indberetteren anbefalet at rette henvendelse til den respektive ledelse.

Rapport for 2022

Lov om beskyttelse af whistleblowere trådte i kraft den 17. december 2021. Indeværende rapport af whistleblowerenhedens virksomhed omfatter den samlede periode siden lovens ikrafttræden. Rapporterne omfatter således perioden fra 17-12-2021 til 31-12-2022. Fremadrettet vil perioden for den årlige offentliggørelse følge kalenderåret.

Der er i perioden registreret tre indberetninger til whistleblowerenheden.

Af disse tre indberetninger er én afvist med henvisning til, at forholdet ikke var omfattet af whistleblowerenhedens anvendelsesområde, jf. whistleblowerloven § 1, stk. 1, nr. 2. I dette tilfælde var der tale om, at kommunalt materiel blev brugt til en medarbejders private forbrug. Whistleblowerenheden forklarede, at der ikke var tale om et så alvorligt forhold, at det var omfattede af whistleblowerordningens anvendelsesområde. Indberetteren blev i stedet anbefalet at kontakte sin leder eller tillidsrepræsentant med sin henvendelse.

I en anden sag modtog whistleblowerenheden en indberetning om omgangstonen på ind-beretterens arbejdssted. Indberetningen blev trukket tilbage af indberetteren selv umiddelbart efter. Da indberetteren således ikke ville bidrage til at oplyse sagen, og det indberettede forhold ikke umiddelbart var af en alvorlig karakter, fandt whistleblowerenheden ikke anledning til at begynde en undersøgelse af egen drift.

Der er således ingen af disse to indberetninger, der har givet anledning til en egentlig realitetsbehandling, ligesom ingen af sagerne er blevet overdraget til andre myndigheder, herunder politiet.
En tredje indberetning omhandler alvorlig fravigelse af konkrete instrukser. Denne indberetning er fortsat under behandling på tidspunktet for rapportens tilblivelse.

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30
Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30

Åbningstider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30