Vejbygge­linjer og udkørsler

Få mere at vide om byggelinjer ved veje, udkørsler, mv.

Luk alle
Åben alle

Vejbyggelinjer

Hvad er byggelinjer

Byggelinjer, der pålægges ejendomme via lokalplaner, er bebyggelsesregulerende og pålægges af hensyn til bebyggelsen i en lokalplan.

Hvad er vejbyggelinjer

Vejbyggelinjer er en afgrænsning af et areal som fortrinsvis er beregnet som vejareal.

Der må derfor ikke indenfor arealet opføres ny bebyggelse, herunder ved tilbygning eller ved genopførelse af nedbrændt eller nedrevet bebyggelse. Der må heller ikke fortages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse.

Der må ikke indrettes sportspladser, kirkegårde, tankanlæg, grusgrave eller andre anlæg af blivende art indenfor det byggelinjebelagte areal.

Hvor er der vejbyggelinjer

Vejbyggelinjer pålægges ejendomme langs offentlige veje for at sikre mulighed for at udvide vejen eller for at sikre de rent færdselsmæssige forhold på vejene.

Vejbyggelinjer pålægges oftest ejendomme langs en vej i begge sider i en afstand af 10-15 m fra vejmidten. Afstanden til vejmidten kan dog være større. Den indbyrdes afstand mellem linjerne må ikke overstige 50 m på kommuneveje.

Vejbyggelinjer er tinglyst på de berørte ejendomme.

Dispensation fra vejbyggelinjer

Vejbestyrelsen kan give dispensation fra vejbyggelinjen hvis der ikke er konkrete planer om vejudvidelse.

En dispensation kan gives uden vilkår men vil ofte blive givet med et vilkår om, at det der opføres på det byggelinjebelagte areal skal fjernes uden udgift for vejbestyrelsen i tilfælde af vejudvidelse eller når forholdene efter vejbestyrelsens skøn gør det nødvendigt. Dispensationen skal tinglyses på ejendommen.

Ansøgning om dispensation sendes til Vej og Trafik, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Oplysninger om vejbyggelinjer på din ejendom

Du kan få oplysninger om hvorvidt din ejendom er pålagt vejbyggelinjer ved henvendelse til Tinglysningskontoret.

Adgang til kommunevej og privat fællesvej

Hvis din ejendom støder op til enten en kommunevej eller privat fællesvej og du ønsker at etablere eller ændre en overkørsel, skal du søge om tilladelse.

Overkørsel eller overgang?

En adgang til kommunevej eller privat fællesvej kan være for kørende eller gående adgang.
Kørende adgang kaldes overkørsel og gående adgang kaldes overgang.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at etablere en overkørsel eller overgang eller ændre en eksisterende, skal du sende en ansøgning med oplysning om nuværende forhold og oplysning om hvad du gerne vil gøre.

Det gælder også hvis du vil ændre brugen af overkørslen, f.eks. fra enfamilieshus til erhverv.

Vi skal bruge oplysning om ejendommens adresse herunder matr. nr. og ejerlav og oplysning om ønsket placering og bredde af overkørslen.

Ansøgning vedlagt skitse sendes enten på mail til NaturogTrafik-Post@fmk.dk eller post til Vej og Trafik, Mellemgade 15, 5600 Faaborg

Asfaltrampe og kørebanefliser

Hvis der bliver behov for at etablere en asfaltrampe på offentligt vejareal, etableres rampen af kommunen på din regning.

Hvis du skal køre hen over fortov kan du blive pålagt at lægge kørebanefliser i fortovsarealet. Det vil altid være efter en konkret vurdering.

Bredde på overkørsler

Private

Som udgangspunkt gives tilladelse til overkørsler på op til 4 m. Overkørsler til private grunde kan etableres bredere, men det vil altid være en konkret vurdering.

Erhverv

Overkørsler til erhvervsgrunde kan etableres bredere men det vil altid være en konkret vurdering.

Lokalplaner og vejlaug

Overkørsler skal altid anlægges i overensstemmelse med lokalplanen for et givent område.

I nogle områder er der grundejerforeninger eller vejlaug, hvor der er vedtaget bestemmelser for overkørsler. Disse skal respekteres.

Spørgsmål? Kontakt os

Driftsplanlægning

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os