Sygemeldt fra job

Du kan søge om at få sygedagpenge, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Du skal melde dig syg, før du kan modtage sygedagpenge.

Regler for hvornår og hvordan, du søger om sygedagpenge: 

 • Er du ledig, skal du melde dig syg på Jobnet. Det er vigtigt, at du melder dig syg på første sygedag.
 • Er du lønmodtager, skal du melde dig syg hos din arbejdsgiver. 
 • Er du selvstændig, skal du anmode om sygedagpenge via NemRefusion, hvor du også kan læse mere om reglerne for anmeldelse. 

Du skal bo i Danmark og betale skal af din indtægt for at modtage sygedagpenge. Du kan læse meget mere om sygedagpenge, herunder hvor meget du kan få, og hvor længe på borger.dk

Raskmelding

Er du lønmodtager eller selvstændig, skal du raskmelde dig, når du ikke længere er sygemeldt og der har været udbetalt dagpenge og/eller refusion fra kommunen.

Du kan raskmelde dig via MitSygefravær, Borger.dk eller kontakt din sagsbehandler. 

Er du ledig, skal du raskmelde dig på Jobnet

Fasthold din tilknytning på arbejdsmarkedet

Luk alle
Åben alle

Individuel hjælp ved længere sygdom

Hvis du forventer at være syg længere end otte uger, skal du gennemgå et individuelt forløb, som skal hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Jobcenteret informerer dig om de muligheder, vi har for at støtte dig i at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Sagsbehandleren kan indhente oplysninger fra din læge, speciallæger, sygehus m.m., som skal indgå i vurderingen af din situation.

Din sagsbehandler skal gennem løbende opfølgninger hjælpe dig i dit videre forløb, indtil du ikke længere er sygemeldt.
Du kan også selv booke et møde. Du kan se en lille film om, hvordan du gør, ved at trykke her

Omplacering på din arbejdsplads

Er du tæt på at skulle sygemeldes, eller har du brug for hjælp til at komme i gang igen efter en sygemelding, kan omplacering på din arbejdsplads være en mulighed.

Omplaceringen kan være i samme type arbejde eller i en ny jobfunktion.
Det kan være i en anden afdeling på samme virksomhed, eller det kan være i en af virksomhedens andre filialer.

Omplacering aftales i samarbejde med din arbejdsplads. Hvis det er muligt at omplacere dig i en længere periode eller permanent, og du udfører de aftalte opgaver på fuld tid, vil du derefter blive raskmeldt.

Omplaceringen kan også ske i en kortere periode, mens der stadig udbetales sygedagpenge. Det kaldes for virksomhedspraktik og bevilges af jobcentret.

Du har mulighed for at få tilknyttet en mentor, hvis du har brug for særlig vejledning i dine nye arbejdsopgaver.

Har du brug for yderligere information om omplacering er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Faaborg-Midtfyn på telefon 72 53 07 00.

Delvis sygemelding eller delvis raskmelding

Sygefravær kan være en belastning i forhold til at bevare dit job og din tilknytning til arbejdsmarkedet. En ordning med delvis sygemelding eller delvis raskmelding betyder, at du kan bevare tilknytningen til arbejdspladsen i en sygdomsperiode.

Du skal selv aftale med din arbejdsgiver, hvilke arbejdstider og opgaver du kan klare, og aftalen skal derefter godkendes af jobcentret. Jobcentret kan også tage kontakten til din arbejdsgiver, hvis du ønsker det.

Delvis sygemelding

En delvis sygemelding er en mulighed, hvis du ikke kan varetage alle dine arbejdsopgaver, men stadig kan yde en indsats på dit job. Formålet er at give dig mulighed for stadig at være på arbejdspladsen under individuelle forudsætninger for at mindske risikoen for, at du skal fuldtidssygemeldes og på længere sigt kan få svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Du kan gå direkte fra raskmelding til delvis sygemelding, og der er ikke krav om en fuld sygemelding først.

Delvis raskmelding

Du kan blive delvis raskmeldt, når du vender tilbage fra en fuld sygemelding og har brug for at se, hvad du kan holde til, mens du genoptager arbejdet gradvist og i dit tempo.

En delvis raskmelding mindsker risikoen for, at du på ny skal sygemeldes i en længere periode.

Vilkår

For at kunne være delvis sygemeldt eller delvis raskmeldt skal fraværet være på mindst 4 timer om ugen.

Din sagsbehandler i Jobcenter Faaborg-Midtfyn skal godkende en aftale. Kommunen har den samme pligt til opfølgning som ved en fuld sygemelding. Delvis sygemelding og delvis raskmelding er midlertidige løsninger, da sygedagpenge er en kortvarig ydelse. Hvis du ikke kan blive fuldt arbejdsdygtig, skal andre løsninger overvejes.

Har du brug for yderligere information om delvis sygemelding eller delvis raskmelding, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Faaborg-Midtfyn på telefon 72 53 07 00.

Hjælpemidler og arbejdsredskaber

Begrænsninger i din arbejdsevne kan betyde, at du har svært ved at opnå ansættelse eller varetage en bestemt arbejdsfunktion. Det kan eventuelt afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.

Hjælpemidler kan for eksempel være en specialstol, computerprogrammer eller specialdesignede arbejdsredskaber. Hjælpemidlerne kan udlånes til dig.

Formålet med at yde tilskud er at understøtte, at du kan opnå og/eller fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tilskuddet skal være afgørende for, at du kan forblive på arbejdsmarkedet eller afgørende for fortsat beskæftigelse i din egen virksomhed. Der kan ikke ydes tilskud til hjælpemidler eller indretning af arbejdsplads, hvis der er tale om tiltag, som generelt er nødvendige i virksomheden eller er et almindeligt arbejdsmiljøkrav.

Har du brug for yderligere information om ordningen, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen Sygedagpenge & Jobafklaring på telefon 72 53 32 34.

 

Mentorordning

Har du har brug for særlig introduktion, vejledning eller oplæring i forhold til dit nye arbejde, kan Jobcenter Faaborg-Midtfyn yde støtte til, at din arbejdsgiver midlertidigt ansætter en mentor til at hjælpe dig.

Formål

Mentorordningen har til formål at give dig den hjælp som er nødvendig for, at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Der kan også være tale om, at du vender tilbage til nuværende arbejdsgiver på et nyt arbejdsområde.

Det er også muligt at få en mentor tilknyttet, hvis du skal deltage i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Vilkår

For at få tilkendt en mentor, skal du have behov for støtte, vejledning og introduktion, der ligger udover, hvad der sædvanligvis forventes ved ansættelse af en ny medarbejder. Mentoren vil normalt være en medarbejder i virksomheden, der frikøbes til at være mentor. Behovet for mentorstøtte (antal timer og periode) fastsættes ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Har du brug for yderligere information om mentorordningen, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Faaborg-Midtfyn 72 53 07 00.

Personlig assistance

Har du en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan din arbejdsplads få økonomisk støtte fra jobcentret til personlig assistance – en person, som hjælper dig med at udføre de opgaver, du ikke kan varetage på jobbet, selv om dine faglige og personlige kvalifikationer er i orden.

Som selvstændig erhvervsdrivende har du også mulighed for at få støtte til personlig assistance.

Funktionsnedsættelsen kan være fysisk og/eller psykisk på grund af synshandicap, hørehandicap, alvorlig ordblindhed, bevægelseshandicap, øvrige handicap og varige begrænsninger.

Formålet med ordningen er, at du ligestilles med andre beskæftigede.

Du skal generelt kunne udføre de indholdsmæssige jobfunktioner selv. Den personlige assistent skal kun tage sig af afgrænsede opgaver.

Personlig assistance kan som hovedregel bevilges i op til max. 20 timer om ugen. I helt særlige tilfælde kan der ydes støtte i op til 37 timer om ugen.

Den personlige assistent ansættes af virksomheden, som modtager en lønrefusion fra Jobcentret. Lønrefusionen vil normalt svare til en studentertimeløn.

Har du brug for yderligere information om ordningen, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen Sygedagpenge & Jobafklaring telefon 72 53 32 34.

Hvem udbetaler sygedagpenge?

Sygedagpenge fra arbejdsgiver

Får du, som lønmodtager, ikke udbetalt fuld løn under sygdom, har du ret til sygedagpenge, hvis:

 • du har været ansat alle dage i de sidste 8 uger før dit fravær og i denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer, eller
 • du tidligere har været ansat hos din nuværende arbejdsgiver inden for de seneste 8 uger og i alt har arbejdet 74 timer i
  denne periode. Her er der altså ikke tale om, at du skal have været ansat i alle 8 uger før dit fravær.

Sygedagpenge fra kommunen

Opfylder du ikke betingelserne ovenfor er det kommunen, der udbetaler dine sygedagpenge, hvis:

 • du som lønmodtager har været tilknyttet arbejdsmarkedet alle dage i de sidste 26 uger før dit sygefravær og i denne periode har været beskæftiget i mindst 240 timer, eller
 • du er ansat i et fleksjob, eller
 • du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet - f.eks. kursusgodtgørelse, eller
 • du inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder, eller
 • du er lærling med lærekontrakt eller elev i lønnet praktik som led i en erhvervsfaglig uddannelse.

Retten til sygedagpenge fra kommunen gælder fra 1. fraværsdag eller fra 1. fraværsdag efter at retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt.

Du kan ikke modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis den manglende udbetaling fra arbejdsgiveren skyldes, at du har sygemeldt dig for sent eller ikke har dokumenteret dit fravær.

Virksomhedspraktik

Du kan som sygedagpengemodtager komme i virksomhedspraktik som en del af din sygedagpengeopfølgning.

Du kan, som sygemeldt, også komme i virksomhedspraktik på din arbejdsplads, hvis du ikke har arbejdsevne nok til at kunne vende gradvist tilbage med nedsatte sygedagpenge, men har arbejdsevne nok til at løse mindre opgaver på arbejdspladsen.

Praktikkens længde er individuel.

§56 aftale - bevar dit job på trods af sygdom

En §56-aftale kan være løsningen, hvis du har tilbagevendende fravær på grund af en kronisk lidelse eller behov for behandling. I disse tilfælde kan din arbejdsgiver og kommunen indgå en aftale om refusion af sygedagpenge fra din første sygedag.

Formålet med aftalen er, at sikre dig et bedre udgangspunkt for at bevare dit job på trods af sygdom og deraf fravær fra arbejdet.

Vilkår

Din sygdomsrisiko skal være væsentlig forøget, og fraværet skal lægeligt skønnes at udgøre mindst 10 fraværsdage inden for et år. Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen. Aftalen gælder kun den konkrete lidelse, som ligger til grund for aftalen.

Har du brug for yderligere information om §56-aftale, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Faaborg-Midtfyn på telefon 72 53 07 00.

 

Spørgsmål? Kontakt os

Telefon: 72 53 71 38

Skriv sikkert til Ydelse Sygedagpenge

Telefontider

Mandag-fredag 8.00 - 12.00