Socialplan

Socialplanen skal sætte retning for Socialområdets virke i 2023-2026. Socialudvalgets intention med Socialplanen er at skabe en fælles ramme og forståelse omkring den vigtige relation mellem medarbejdere og dem, der har behov for hjælp og opbakning på socialområdet.

Socialplanen ”Sammen om muligheder” blev godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommunes kommunalbestyrelse d. 16. august 2023.
Socialplanen er blevet til gennem en involverende proces, hvor mange parter har givet input og kommentarer til retningen for kommunens socialindsats.

Socialplan 2023-2026 i PDF

Luk alle
Åben alle

Indledning

Vi har alle forskellige behov, drømme og ønsker om muligheder. Vi har i mange tilfælde fælles ønsker til de rammer og fællesskaber, der skaber værdi i vores liv.
Du sidder med Faaborg Midtfyn Kommunes Socialplan i hænderne. Med Socialplanen ønsker Socialudvalget at give mennesker størst mulig indflydelse på eget liv og deraf også flere muligheder.
Når vi i Faaborg-Midtfyn Kommune har en kortere eller længerevarende relation til mennesker på det sociale område, arbejder vi for at skabe mest mulig livskvalitet, sammenhæng, tryghed og tillid. Vores mål er, at alle kommer længst muligt i at forfølge deres drømme. Alle skal have hjælp og opbakning til de udfordringer, som livet må bringe. I nogle tilfælde skal der ganske lidt opbakning til fra kommunens side. I andre tilfælde kan være behov for hjælp igennem hele livet.
Socialudvalgets intention med Socialplanen er at skabe en fælles ramme og forståelse omkring den vigtige relation mellem vores medarbejdere og dem, der har behov for vores hjælp og opbakning. Udvalget ser det som afgørende, at vi arbejder i samme retning og med respekt for, at det enkelte menneskes ønsker til eget liv er udgangspunktet for enhver social indsats.
På udvalgets vegne håber jeg, at du på de kommende sider kan mærke vores ambition, og at du vil vende tilbage til os med de tanker, Socialplanen skaber hos dig.

Med venlig hilsen,
Tanja Kromann Clausen
Formand for Socialudvalget

Sammen om muligheder

Vores ambition er, at alle oplever, at livet og hverdagen indeholder muligheder.

Socialudvalget ønsker, at tre temaer skal danne fundamentet for kommunens tilgang på Socialområdet:

  • Livskvalitet og fællesskaber
  • Sammenhæng, tryghed og tillid
  • Potentiale og kompetencer


Vi tror ikke på, at der kan gives én opskrift på, hvordan man når de mål i livet, som vi hver især sætter os. Vi tror dog på, at de tre temaer alle kan bidrage til, at den kommunale indsats kommer til at virke endnu bedre.

Livskvalitet og fællesskaber

Sammen sætter vi livskvalitet øverst og ser det som afgørende for at have et godt liv. Alle skal have mulighed for at blive en del af et fællesskab, fordi vi tror på, at fællesskaber er vigtige for os alle.

Livskvalitet er altid individuelt, og det er derfor vigtigt, at vi sammen finder frem til, hvad der er god livskvalitet for dig. Vi tror på, at fællesskaber er vigtige – både som relationer og som muligheden for at være noget for andre. Det skaber også livskvalitet at være den, der giver noget til andre.

Alle har på samme tid helt almindelige og helt særlige behov. Vi skal have øje for, at alle har værdi af indsatser for beskæftigelse, aktivitet og sundhed – med respekt for vores forskellige udgangspunkter.

Det betyder også, at vi skal arbejde for, at indsatser fra kommunens side passer til de skiftende behov, som forskellige livsfaser byder på. Det er f.eks. ikke mindre vigtigt at kunne leve et unge-, voksen- eller ældreliv, selvom ens hjem har titel af et botilbud.

Sammenhæng, tryghed og tillid

Vi skal sammen se på den samlede livssituation. Du og dit netværk kender bedst dit liv, mens kommunen er ekspert på lovgivning og sagsbehandling. Sammen lægger vi planer, som gør det muligt for dig at leve den bedste udgave af dit liv.

Vi ønsker, at du mødes med tillid og oplever tryghed i samarbejdet med kommunen. Hvis det ikke er muligt at efterkomme dine ønsker, så får du en forklaring og rådgivning om eventuelle andre muligheder.

For os handler sammenhæng om at tage udgangspunkt i det hele menneske og i det hele liv. Det kræver både sammenhæng mellem samtidige indsatser, sammenhæng over tid i dit liv og endelig sammenhæng mellem kommune, region, familie, netværk og frivillige. Vi bestræber os på at arbejde koordineret og i god tid sørge for information om, hvornår indsatsen ændrer sig. Din familie, netværk og frivillige skaber en anden type kvalitet i indsatsen, end vi kan, og derfor er den løbende inddragelse af dem helt afgørende for, at vi lykkes.

Fremskridt i livet handler ofte om i små skridt at afprøve egne evner, og frygten for tilbageskridt kan fylde over et helt liv. Du skal have en tryghed i, at der altid er kommunal rygdækning, og at vi er parat til at træde til og hjælpe dig, når du får behov. Hvis du skal have hjælp fra kommunen, så tager vi ansvaret for at koordinere den sammenhængende indsats. Det overlader vi ikke til dine pårørende eller til dig selv.

Når du har brug for vores hjælp, så kommer vi ofte tæt på og påvirker dit personlige liv i større eller mindre grad. Det er vigtigt for os, at du har tillid til vores medarbejdere, også når vi ikke kan efterkomme alle dine ønsker. Vi bruger vores faglighed til at skabe muligheder for dig og søger en dialog, som er præget af lydhørhed, respekt og ligeværd. Vi kender loven, og du kender dit liv. Sammen skal vi lykkes med at etablere det liv, du ønsker. Det kræver noget af dig og dit netværk, og det kræver noget af os.

Potentiale og kompetencer

Vi tror på og støtter dig. Vi har forventninger til dig. Vi håber også, at du har forventninger til os. Alle har fortjent at have indhold i deres liv.

Vi tror på, at alle har kompetencer og ressourcer, som de kan bidrage med, selvom det nogle gange kan kræve hjælp at finde og udvikle dem. Vi tror på, at vi gennem fælles nysgerrighed kan finde vejen til, at du kan leve et indholdsrigt liv med afsæt i dine særlige kompetencer. Vi ved, at nogle blot skal have et lille skub i ryggen for selv at finde den videre vej i livet. For andre kræver det, at vi mere tydeligt er til stede for at skabe trygheden i det ukendte. Det er derfor helt afgørende, at vi giver dig den hjælp, der virker bedst. Nogle gange kan det handle om, at vi står klar til at komme tilbage, hvis du får behov for støtte igen. Nogle gange handler det om, at vi aldrig slipper, men er en stor del af dit liv - hele livet. Men uanset om vi er en parentes eller en gennemgående faktor i dit liv, er det vigtigt for os hele tiden at have fokus på dine egne ressourcer og kompetencer. Vi lykkes alle bedst i livet ved selv at gøre det, som vi evner, men ingen af os kommer ret langt uden opbakning og gode råd fra sidelinjen.