Rotter og andre skadedyr hos erhverv

Rotter er et skadedyr, som skal anmeldes. Det kan du gøre her og finde information om andre uønskede dyr.

Som grundejer er du forpligtet til at holde øje med spor efter rotter, og sørg for at de aktiviteter der er på ejendommen ikke tiltrækker rotter eller andre skadedyr.

Luk alle
Åben alle

Anmeld rotter Start

Hvad skal du gøre, hvis du ser en rotte?

Har du set en rotte, skal du anmelde det på Rotteweb. Her kan du let anmelde, når du har set en rotte. Vores reaktionstid ved online anmeldelser er hurtigere, idet de kommer direkte ind i vores system. Du kan anmelde rotter 24 timer i døgnet. 

Har du ikke mulighed for komme til en PC, kan du kontakte KILTIN A/S på Telefon 33 98 66 32.

Husk at opgive navn, adresse samt telefonnummer. Oplys så præcis som muligt hvor rotterne befinder sig.

Kontakt til Kiltin A/S:

 • Hverdage: Telefon: 33 98 66 32. Mandag - torsdag: 08.00 - 16.00 og fredag 08.00 - 14.00.
 • Lørdag, søndag og helligdage: Telefon: 29 16 40 73 fra kl. 8.00 til kl. 14.00. Kun akutte henvendelser om rotter i beboelsesrum og på fødevarevirksomheder og/ eller tilsynspligtige ejendomme, hvor rotter udgør en særlig risiko.

Bekæmpelse af rotter - hvem gør hvad?

Hvad gør kommunen?

Når du har anmeldt rotter vil du blive kontaktet af kommunens rottebekæmpere. Du vil normalt blive kontaktet inden for få dage fra du har anmeldt rotterne. Så kigger rottebekæmperen på stedet og drøfter bekæmpelsen med dig.

Bekæmpelsen vil typisk ske ved, at der lægges rottegift ud.

Bemærk: Kun autoriserede personer, eller personer der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, må bekæmpe rotter med kemiske midler. Der må ikke udleveres rottegift til borgerne.

Hvem skal betale?

Det koster dig ikke noget at få bekæmpet rotter. Udgiften betaler du allerede over ejendomsskatten. Det gælder både private, virksomheder, offentlige institutioner mv. 

Men udbedring af skaderne, som rotterne har forvoldt på din ejendom, skal du selv betale. Det gælder også skader på fx kloakanlæg.

Det kan blive rigtig dyrt, så det er derfor vigtigt at få bekæmpet rotterne i tide. 

Hvad gør rottebekæmperfirmaet?

KILTIN A/S bekæmper rotter for Faaborg-Midtfyn Kommune. Bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter.

Rottebekæmpelse sker kun efter anmeldelser om rottetilhold. Hvis du ser en rotte, skal du derfor anmelde det.

Kun autoriserede personer, eller personer der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, må bekæmpe rotter med kemiske midler. Der må derfor ikke udleveres rottegift til borgerne.

KILTIN fører tilsyn i perioden fra 1. oktober til 1. marts på tilsynspligtige ejendomme. Hvis der ikke er nogen personer til stede ved tilsynet, undersøges kun udendørs tilgængelige arealer. Efter besøget afleverer KILTIN en seddel i postkassen, med besked om at de har været der.

Kiltin A/S
Hverdage:
Telefon: 33 98 66 32.
Mandag - torsdag: 08.00 - 16.00 og fredag 08.00 - 14.00.

Lørdag, søndag og helligdage:
Telefon: 29 16 40 73 fra kl. 8.00 til kl. 14.00.
Kun akutte henvendelser om rotter i beboelsesrum og på fødevarevirksomheder og/ eller tilsynspligtige ejendomme, hvor rotter udgør en særlig risiko.

Vær opmærksom på tegn på rotter

Lyde

Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. 

Lugt

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om både kloak og grisestald.

Ekskrementer

Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller

Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.

Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke at være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Tips til at undersøge om der er rotter i hjemmet

Strø lidt mel, salt, sukker eller lignende ud i det område, hvor du tror, der er rotter. Vent en dag eller to og undersøg, om der er fodspor at se.

Læg rosiner ud på gulvet. Hvis de forsvinder, er det et tegn på, at du nok har uønsket besøg.

En blok margarine kan også bruges. Her kan dyrets tandstørrelse også ses, når rotten bider deri. Stil margarinen på gulvet i det område, hvor du tror, der render rotter rundt, og afvent.

Afføring fra rotter er aflang i formen. Størrelsen kan variere meget.

Tilsynsbesøg på erhvervsejendomme

Tilsyn 1. oktober - 1. marts

I perioden 1. oktober – 1. marts fører Faaborg-Midtfyn Kommune tilsyn med rotter på:

 • erhvervsejendomme med dyrehold
 • virksomheder, der producerer fødevarer
 • virksomheder, der producerer foder til dyr
 • virksomheder, der opbevarer foder til dyr
 • virksomheder, der opbevarer planteprodukter, som efterfølgende anvendes til fødevarer til mennesker

Det er KILTIN, der foretager tilsynsbesøgene.
Hvis der ikke er nogen personer til stede ved tilsynet, der kan repræsentere ejendommen, vil Kiltin kun undersøge udendørs tilgængelige arealer.

Efter besøget afleverer Kiltin en seddel i postkassen, med besked om at de har været der.

Handlingsplan - forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Indledning

Rotter skal bekæmpes effektivt, da de kan sprede sygdomme og medføre store materielle skader.
Staten har sat ekstra fokus på at sikre en effektiv bekæmpelse, herunder at mindske brugen af rottegift.
Derfor skal alle kommuner udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Handlingsplanen skal revideres med jævne mellemrum.

Den nuværende handlingsplan er fra 11. december 2013. Den blev politisk behandlet og godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. december 2013.

Reglerne om rottebekæmpelse og herunder, hvad rottehandlingsplanen skal indeholde, står i bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018).

Overordnede mål

Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes mål at udføre en effektiv rottebekæmpelse med fokus på forebyggelse. Vi vil søge at mindske forbruget af rottegift i overensstemmelse med statens målsætninger. Antallet af rotter skal holdes på et acceptabelt niveau. De målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen bliver beskrevet på side 9. I hovedtræk er de overordnede mål en effektiv rottebekæmpelse med fokus på forebyggelse og mindst muligt forbrug af gift.

Finansiering af rottebekæmpelsen

I Faaborg-Midtfyn Kommune finansieres rottebekæmpelsen af et gebyr, der opkræves sammen med ejendomsskatten. I 2020 udgør gebyret 0,1 promille af ejendomsværdien. Gebyret dækker udgifter til bekæmpelsesfirma, administrative opgaver, IT- systemer og opsætning samt drift og vedligeholdelse af rottespærrer.

Gebyret er steget over de seneste år på grund af øgede omkostninger som følge af den nye lovgivning på rottebekæmpelsesområdet. Der er blandt andet indført krav om rottespærrer ved institutioner, se side 6.
I 2020 har kommunalbestyrelsen afsat 2 mio. kr. til opsætning af rottespærrer i institutioner.
Udgiften til rottespærrer forventes at blive ca. 35.000 kr. pr. rottespærre. Der er ca. 40 kommunale institutioner og 36 private institutioner uden rottespærre. Der skal også sættes penge af til drift og vedligeholdelse af rottespærrerne.

En stor del af omkostningerne til rottebekæmpelse går til at aflønne det bekæmpelsesfirma, der står for selve bekæmpelsen hos borgere, der har anmeldt rotter.

Udgifterne er vist i nedenstående figur:

Faaborg- Midtfyn Kommunes betaling til rottebekæmpelsesfirma i regnskabsårene 2012-2019 i kr.

Betaling for rottebekæmpelse i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2018

Forklaring til diagrammet – de store udsving i beløbene

Udgiften i 2013 indeholder efterregulering for 2012. Der var flere anmeldelser i 2012, end der var beregnet i kontrakten. Der blev derfor en regulering i 2013. I 2012 var der på landsplan mange anmeldelser om rotter.

Udgiften i 2015 indeholder efterregulering for 2014. I 2014 var der et problematisk kontraktforløb, som resulterede i, at kommunen måtte tilkøbe hjælp, som blev betalt året efter.

Hvis disse efterreguleringer ikke havde ligget i de efterfølgende regnskabsår, havde kurven set mere stabil ud med et gennemsnit på ca.1,25 mio. kr. i årene 2012-2015. I årene 2016-2019 med et gennemsnit på ca. 2 mio. kr.
Udgiften i 2019 er højere på grund af nye regler om weekendvagt og tilsyn.
I slutningen af 2019 har det dog vist sig, at udgifter til weekendanmeldelser har været lavere end vi havde regnet med. Fremover bliver weekendanmeldelser afregnet løbende og ikke a conto som hidtil.

Antal rotteanmeldelser i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2018:

Antal rotteanmeldelser i Faaborg-Midtfyn Kommuen 2012-2018

Forklaring til diagrammet:

2012 var også på landsplan et ”stort rotteår”. Årene efter faldt antal anmeldelser til et mere normalt niveau. For perioden 2013- 2018 viser tallene, at antal anmeldelser her lå ret stabilt på ca. 3.900 anmeldelser om året.
(Tallet for 2017 i diagrammet afviger fra det tal, som er indberettet til Miljøstyrelsen, da der det år var medtaget registreringer, som ikke længere skal indberettes.)

Rottebekæmpelsen i praksis

Almindelige regler

Enhver, der ser en rotte eller spor efter rotter, er forpligtet til straks at anmelde rotter.

Anmeldelsen foregår gennem kommunens hjemmeside eller ved at ringe direkte til bekæmpelsesfirmaet.
Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme - også brønde og kloakrør - så rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt.

FFV Spildevand A/S skal sikre de offentlige kloakledninger mod rotter. FFV Spildevand A/S har blandt andet indkøbt nogle mekaniske fælder. Fælderne virker ved, at rottens bevægelser og kropsvarme registreres via sensorer, udsendes dræbende spyd. Rotten bliver derefter skyllet ud med spildevandet. FFV kan også sætte rottespærrer i kloakken.

Kommunen kan påbyde alle ejere - inklusiv FFV Spildevand A/S - at reparere kloakker og andet i forbindelse med bekæmpelse af rotter.

Forvaltningen og FFV taler og skriver sammen om kloakproblemer og holder jævnligt møder, hvor vi taler om nye tiltag og aktuelle sager.

Weekendvagt

Fra 1. januar 2019 har kommunen også været forpligtet til at bekæmpe rotter i weekends og på helligdage. Det gælder dog kun, hvis der er tale om rotter indendørs i beboelse, på fødevarevirksomheder og/eller på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko. Man kan anmelde digitalt på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside eller ringe til bekæmpelsesfirmaet.

Bekæmpelsesfirmaet vil undersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse efter gældende regler.

Rottespærrer

Kommunen har de senere år fået pligt til at opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor det var teknisk muligt og hensigtsmæssigt.
Nu skal kommunen opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor det er teknisk muligt. Dette kræver dog, at der er opnået tilladelse fra grundejeren. Forvaltningen har sendt brev ud til institutionerne, og ca. 65% af dem har meldt tilbage, at de ønsker, at kommunen opsætter rottespærrer.
Planlægningen er i gang. Arbejdet skal være udført i 2020.

Kommunal og privat bekæmpelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har udliciteret den kommunale rottebekæmpelse til et privat firma.
Kommunen fører tilsyn med, at den indgåede kontrakt overholdes.

Virksomheder og private kan indgå aftale om privat bekæmpelse med autoriserede bekæmpelsesfirmaer (R1-autorisation).

Det er også tilladt for ejere af erhvervsejendomme at bekæmpe rotter på egen ejendom, hvis ejeren har taget et autorisationskursus (R2-autorisation) hos Miljøstyrelsen.

Tilsyn med privat bekæmpelse

Kommunen fører tilsyn med, at den private bekæmpelse overholder kommunens retningslinjer om privat bekæmpelse og bekendtgørelsens regler.

Det vil ske konkret ved administrativ kontrol af anmeldelser og bekæmpelse af rotter, indsendt af bekæmpelsesfirmaer, som har aftaler om privat bekæmpelse med virksomheder og borgere. Der kan også blive tale om fysisk kontrol, hvis der skulle være behov for det.

Tilsynspligtige ejendomme

I perioden 1. oktober - 1. marts fører rottebekæmpelsesfirmaet for Faaborg-Midtfyn Kommune uvarslet tilsyn med rotter på:

 • erhvervsejendomme med dyrehold
 • virksomheder, der producerer fødevarer
 • virksomheder, der producerer foder til dyr
 • virksomheder, der opbevarer foder til dyr
 • virksomheder, der opbevarer planteprodukter, som efterfølgende anvendes til fødevarer til mennesker

Det er kommunens ansvar, at tilsynene bliver udført.

Der bliver ikke udført tilsynsbesøg på Avernakø og Bjørnø. Miljøstyrelsen har givet dispensation for de to øer, da der ikke er anmeldelser om rotter.

Information

To gange årligt skal kommunen orientere borgerne om deres pligt til at anmelde rotter.
Informationen står på kommunens hjemmeside og annonceres i lokalpressen.

Styrket indsats mod rotter i de mest belastede områder

I den oprindelige handlingsplan var der mål om at styrke indsatsen mod rotter i de mest belastede
områder.

Rotter i landzone

I 2015 og 2016 var der mange rotter på Lyø, og der var behov for en styrket indsats på øen.
Der blev holdt borgermøder, hvor der især blev drøftet forebyggelse. Der blev udarbejdet en konkret handleplan for rottebekæmpelsen på Lyø. Der blev undersøgt for resistens hos autoriseret firma, men der blev ikke fundet resistens.

Det offentlige kloaksystem blev undersøgt, og der var ikke spor efter rotter. Der blev dog sat automatiske fælder op i øens kloaksystem.

Efter de samlede tiltag blev rottebestanden reduceret på øen.

Skulle der opstå lignende massive rotteproblemer i større områder, forventer vi at bruge en lignende model som for indsatsen på Lyø. Ved rottetilhold i større områder i byzone vil der naturligvis være en anden model for indsatsen, afhængig af den konkrete situation.

Rotter i byer

Efterhånden som FFV Spildevand A/S reparerer kloaknettet i kommunen, f.eks. ved hjælp af strømpeforing, vil risikoen for rottedefekter i systemerne falde. Hvis FFV opdager fejl på de private stik i forbindelse med deres undersøgelser vil grundejerne blive gjort opmærksom på dette, så grundejerne kan reparere fejlene.
Strømpeforing er en teknik til renovering af defekte kloakker, hvor der skabes et nyt rør indeni det
gamle ved hjælp af særlig filt- eller glasfiberslange.

Som eksempel blev der strømpeforet i Kapellanstræde i Faaborg i foråret 2019. Der blev konstateret fejl på nogle af de private stik, som efterfølgende blev repareret. Det betyder, at der pt. ikke er nye anmeldelser om rotter i gaden. Den samme effekt forventes i andre områder, hvor der renoveres spildevandsledninger, f.eks. i Nygade i Faaborg, hvor spildevandssystemet blev renoveret i efteråret 2019.

Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen

Bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018, bilag 1, beskriver krav til kommunalbestyrelsens handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Nogle af kravene er, at kommunen skal opstille overordnede mål og målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen.

De overordnede mål er, som beskrevet på side 3, at udføre en effektiv rottebekæmpelse med fokus på forebyggelse. Vi vil søge at mindske forbruget af rottegift i overensstemmelse med statens målsætninger. Desuden er målet, at antallet af rotter skal holdes på et acceptabelt niveau.

Særligt indsatsområde

Kommunen vil sætte øget fokus på forebyggelse af rottetilhold på landbrug. Det gælder især foderopbevaring, sikring af bygninger, oprydning generelt mv.

Indsatsen skal ske ved samarbejde og dialog med virksomhederne. Forvaltningen vil formidle ideer og erfaringer fra husdyrbrug, som ikke oplever væsentlige problemer med rotter, til husdyrbrug, der oplever problemer med rottetilhold.

Hvordan opfylder vi de overordnede mål?

 • Vi vil følge med i den daglige rottebekæmpelse, blandt andet ved at have en god og klar dialog med borgere, virksomheder og rottebekæmperne
 • Vi vil give information til borgere og virksomheder på hjemmesiden, i ugeaviser og via rottebekæmperen
 • Vi vil sikre os, at rottebekæmperne bekæmper rotter indenfor de frister, der er fastsat i lovgivningen/ kontrakten. Vi kan kontrollere det i det webbaserede anmeldesystem
 • Vi vil gennemføre en kampagne med fokus på forebyggelse og rottesikring på husdyrbrug
 • Vi vil sikre, at rottebekæmperne følger gældende lovgivning, vejledninger og kontrakten med kommunen, og at de har R1-autorisation
 • Vi vil tage handleplanen op til revision, hvis antallet af rotteanmeldelser stiger væsentligt over en årrække
 • Vi vil give henstillinger og påbud til borgere og virksomheder hvis nødvendigt

 

Tiltag for at undgå rotter

Hold rotter væk

Den bedste måde, at bekæmpe rotter på, er at sørge for at de ikke kommer.

Der må ikke være åbninger, huller og sprækker i bygninger, som rotterne kan komme ind gennem. 

Der må ikke være noget de kan spise.

Rotter bekæmpes i stort omfang med gift, men det har en række uheldige effekter.

Fordelen ved giftfri rottebekæmpelse er:

 • Skånsomt over for rovfugle og andre rovdyr, der æder rotter og mus
 • Forsinker rotternes resistensudvikling
 • Rotterne lider ikke
 • Jord og vandmiljø bliver ikke forurenet
 • Forgiftede rotter og mus ligger ikke og lugter

Læs Naturstyrelsens pjece:

Grundejers forpligtelser

Grundejere er forpligtet til at sikre og renholde sin ejendom, så levevilkår for rotter indskrænkes mest muligt. Det er værd at være opmærksom på, at eventuelle skader som rotterne forårsager på ejendommen, skal husejer selv betale.

Derfor har grundejere pligt til at kontrollere rottesikring ved

 • Døre
 • Vinduer
 • Rørgennemføringer og ventilationsåbninger
 • Riste, lyskasser, skakte, mv.
 • Bevoksninger
 • Tagkonstruktioner
 • Facader generelt
 • Kloaksystemet

Herudover har grundejer pligt til at:

 • Sikre at spiseligt affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter
 • Undgå rod på ejendommen
 • Anmelde rotter
 • Rette sig efter påbud meddelt af kommunen

Kilde: Gode råd om at undgå rotter i boligen fra Bolius

Undgå rotter ved høns

For at undgå rotter, er der et par enkle forholdsregler, som skal overholdes:

 1. Brug kyllingenet eller volierenet til høns i stedet for hønsenet. Hullerne i nettet skal være mindre end  1,5 cm i diameter, for at holde rotter ude.
 2. Både bund, sider og top af hønsegården skal lukkes helt af.  Det er ikke idealt med net under selve hønsegården, da høns gerne skraber i jorden. Derfor er det bedre at grave eternitplader (eller lignende) 60 cm ned hele vejen rundt om hønsegården og huset. Rotter graver ikke dybere end det.
 3. Hønsehuset skal kunne lukkes helt af, også i bunden. Stil derfor hønsehuset på havefliser.
 4. Undgå at lægge mere mad ud, end hønsene spiser. Det vil friste og udfordre rotterne, og det er det ingen grund til. Hold skarpt øje med pludseligt større foderforbrug - det kan være rotter.

Fuglefodring og rotter

At fodre fugle i haven er til glæde for både fugle og mennesker. Men pas på, at rotterne ikke spiser med.

Du kan ikke sikre foderpladsen mod rotter, men du kan tage nogle enkle forholdsregler, der kan hjælpe med at holde rotterne væk. Det er for eksempel:

 • opbevare foderet sikkert, så rotterne ikke kan komme til det
 • lægge fuglefoderet ud tidligt på dagen og ikke mere end fuglene spiser i løbet af dagen
 • sikre en kant rundt om foderbrættets flade, så mindst mulig foder falder på jorden
 • samle det foder op, der falder på jorden
 • hænge majskugler i en ståltråd, så rotterne ikke kan trække dem væk

Rotter æder alt - foder, samt voksne fugle, unger og æg.

Hvis du opdager huller i jorden med udskrabet jord, for eksempel ved et skur eller et nedløb, kan det være tegn på rotter.

Hvis der er mistanke om rotter på din ejendom skal du stoppe fuglefodringen. Hvis du ikke selv gør det, kan kommunen pålægge dig at stoppe fuglefodringen.

Du har pligt til både at anmelde mistanke om rotter og konkrete fund af rotter, og kommunen har pligt til at bekæmpe rotterne.

Tilladt og ikke-tilladt bekæmpelse af rotter

Tilladt og ikke tilladt

Bekæmpelse af rotter kan ske enten med fælder af forskellig art eller gift, dvs. antikoagulerende midler.

Bekæmpelse af rotter med kemiske midler sker i Danmark udelukkende med blodfortyndende midler, de såkaldte antikoagulanter. Antikoagulanter er fællesbetegnelsen for en lange række stoffer, der virker ved, at de hindrer leveren i at danne stoffet prothrombin, der er nødvendigt for blodets normale størkningsevne.
Kilde: Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 2019. Miljøstyrelsen.

Dette betyder, at rotter ikke må bekæmpes med andre stoffer end de godkendte antikoagulanter.

Andre stoffer kan være:

 • andre giftstoffer
 • gips
 • bagepulver
 • natron
 • etc.

Dyreværnsloven og rottebekæmpelse

I Dyreværnsloven § 13 står der, at den der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Blandt andet hensynet til de dyreværnsmæssige forhold gør, at bekæmpelse af rotter kun må ske af autoriseret rottebekæmper.

Giftfri rottebekæmpelse

Andre skadedyr

Skadedyrsguiden

borger.dk kan du få flere oplysninger om de mest almindelige dyr, som du kan støde på indendørs eller omkring boligen.

Vildtlevende og herreløse katte

Faaborg-Midtfyn Kommune har ingen aftale med Kattens Værn om indfangning af vildtlevende katte.

Privat indfangning af katte

Hvis du har uønskede vildtlevnede katte, har du mulighed for at kontakte Kattens Værn for aftale om indfangning. Vær opmærksom på, at du skal betale de udgifter, der er forbundet med indfangningen. Hvis du ikke selv er grundejer, skal du huske at indhente tilladelse fra ejeren til både indfangning og genudsætning af katte.

Kattens Værn
Dronning Olgas Vej 4
2000 Frederiksberg

Sekretariatet:
Telefon 38 88 12 00 man-tors kl. 10-15 fredag kl. 10-14
Mail: kv@kattens-vaern.dk
Hjemmeside: http://www.kattens-vaern.dk/

Dyr i nød

Har du fundet et dyr, der er kommet til skade eller er i nød, kan du kontakte Dyrenes Beskyttelse på telefon 1812

Trafikdræbte dyr

Hvis du finder et trafikdræbt dyr på vejbanen, og ikke selv ønsker at fjerne det, kan du ringe til FALCK på 70 10 20 30 og beskrive præcis hvor dyret ligger. Så kommer de og fjerner den. Hvis det er en chippet eller øremærket kat, vil de også underrette kattens ejer.

Hvis dyret ikke er på vejbanen skal du kontakte Dyrenes Vagtcentral på 1812.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.