Parkering

I Faaborg-Midtfyn Kommune er det gratis at parkere på de offentlige parkeringspladser. Der er dog områder, hvor der er tidsbegrænsning for parkeringen.

I Ringe og Faaborg er der områder med offentlig parkering og områder med privat parkering. På de offentlige parkeringspladser er der områder med fri parkering og med tidsbegrænsning. Områder med privat parkering kan være belagt med p-afgift eller kræver særlig tilladelse fra ejeren. I resten af kommunen gælder almindelige parkeringsregler.

Luk alle
Åben alle

Parkeringskontrol

Der foretages parkeringskontrol i hele kommunen med henblik på at forbedre parkeringskulturen og sikre plads til alle.

Parkeringslicens Start

Hvis du har folkeregisteradresse i Faaborg eller Ringe midtby, kan du købe en parkeringslicens, så der kan holdes ubegrænset på udvalgte parkeringsarealer i midtbyen.

Beboere og erhvervsdrivende med adresse i midtbyerne kan købe en licens, der giver mulighed for langtidsparkering på parkeringspladser, hvor der er mere end 1 times tidsbegrænsning parkering.

Parkeringslicensen er for at tilgodese de beboere, der er bosiddende i midtbyen, som ikke har mulighed for at parkere på egen grund.

Parkeringslicensen koster 1.000 kr.

Det er kun muligt at købe én parkeringslicens pr. husstand.

Søg om parkeringslicens

Udfyldt ansøgning og registreringsattest og evt. bilattest fra firma, hvis der ansøges om firmabil/leasingbil, skal medbringes og afleveres i Borgerservice, hvor udleveringen og betalingen af licensen foregår.

Hvis du køber licens for Faaborg midtby, skal du medbringe ovenstående til Borgerservice Faaborg, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Perioden er fra 1. januar til 31. december.

Hvis du køber licens for Ringe midtby, skal du medbringe ovenstående til Borgerservice Ringe, Lindevej 5, 5750 Ringe. Perioden er fra 1. oktober til 30. september, og licensordningen i Ringe er en forsøgsordning.

Husk at bestille tid i Borgerservice til køb af parkeringslicens.

Retningslinier for parkeringslicens i Faaborg midtby

Hvem kan få en årslicens?

 • Beboere og virksomheder med adresse inden for Faaborg midtby.

Hvor gælder licensen?

 • Licensen giver mulighed for at parkere, i ubegrænset tid, på offentlige parkeringspladser, hvor tidsbegrænsningen er på en time eller mere. Parkeringen skal ske inden for Faaborg midtby. Licensen gælder kun på afmærkede P-pladser (afmærkning med P-båse og/eller skilte).

Bestemmelser for beboere

 • Beboeren skal være tilmeldt folkeregisteret på en bopæl i området.
 • Beboeren skal være registeret som ejer eller bruger af det køretøj, der søges tilladelse til.
 • Beboere, som benytter lejede eller leasede firmabiler til privatkørsel, kan sidestilles med beboere i henhold til pkt. 3.2. Beboeren skal, evt kunne fremvise erklæring fra sin arbejdsgiver, hvis firmabilen bruges til privatkørsel, samt kopi af evt. leje- eller leasingaftale og bilens registreringsattest.
 • Der kan højst gives en licenser pr. husstand.

Bestemmelser for virksomheder

 • Virksomheden skal have adresse og virksomhedsdrift i området.
 • Virksomheden skal stå som ejer eller bruger af køretøjet, herunder lejede eller leasede firmabiler. Der skal medbringes kopi af evt. leje- eller leasingkontrakt.
 • Der kan højst gives 1 licenser pr. virksomhed. Virksomhedens adresse samt CVR-nr. skal oplyses.

Fælles betingelser

 • Bilens registreringsattest og evt. anden dokumentation skal vedhæftes til ansøgning.
 • Licensen gælder kun et år af gangen og koster 1.000 kr. Beløbet betales forud. Kvittering på en bestilt licens er ikke gyldig som parkeringslicens. Såfremt man køber efter d. 1. juli. Er prisen 500 kr.
 • Ved bortkomst af licensen eller udskiftning til andet køretøj betales der 350 kr. for en erstatningslicens. En erstatningslicens gælder i den resterende periode af den oprindelig licens. Licens fra det udskiftede køretøj skal bortskaffes.
 • Køretøjet må maksimalt veje 3.500 kg.
 • Licensen giver ikke fortrinsret til parkering, og der kan ikke reserveres bestemte parkeringspladser og der er ingen garanti for ledig P-plads.
 • Årslicensen skal anbringes helt synligt i forrudens højre side ved siden af P-skiven og skal kunne læses udefra.
 • Licensen bortfalder og bliver ugyldig, hvis man flytter fra området eller ikke længere er ejer eller bruger af bilen. Ugyldig licens skal bortskaffes. Der gives ikke penge tilbage.
 • Ved misbrug bliver licensen annulleret.

Bekendtgørelse om parkering

Her kan du se hvilke færdselsmæssige bestemmelser der er for standsning og parkering.

Bekendtgørelse om parkering

I medfør af færdselslovens §92 stk. 1. og §92C, stk. 4, samt bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap §11, stk. 1, nr. 3, litra b. Bestemmes med samtykke fra Fyns Politi følgende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bestemmelserne gælder inden for tættere bebyggede områder, på alle offentlige kommunale veje og pladser, samt på private fællesvej, hvor Kommunen er vejmyndighed.

Parkering på veje og parkeringspladser
§ 1

Stk. 1. Ingen del af et parkeret køretøj må befinde sig udenfor afmærket bås/område.

Stk. 2. Køretøjer med tilladt total vægt over 3500 kg. Lastbiler, busser og lignende, påhængskøretøjer, herunder campingvogne, traktorer, motorredskaber og ikke registrerede køretøjer, må ikke parkeres i mere end 12 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning eller ved særlig tilladelse.

Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg må i tidsrummet kl. 19.00 - 7.00 kun parkere i udpegede områder, og er ligeledes gældende for tændte kølevogne.

Stk. 3. På offentligt areal er enhver parkering af frakoblede påhængskøretøjer, herunder campingvogne, trailer o.l. forbudt.

Stk. 4. Det samme er gældende på veje, hvor der i henhold i Færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat højere tilladt hastighed end den i byzoneområdet gældende.

Parkering på fortov
§ 2

Køretøjer hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg kan standses eller parkeres delvist på fortov med en del af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, hvis det på strækningen er lovliggjort ved skiltning og såfremt det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet i henhold til færdselslovens bestemmelser for parkering.

Straf
§ 3

Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af Færdselslovens §§ 121 og 122a.

Ikrafttrædelse
§ 4

Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. december 2021 og erstatter bekendtgørelse om parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune af 1/4-2019.

Vedtaget 19. november 2021 med virkning fra 1. december 2021.

Bekendtgørelse om tung parkering

Køretøjer nævnt i §1 stk. 1 af Bekendtgørelse om parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune af 1. december 2021, kan der i Faaborg-Midtfyn Kommune i tidsrummet mellem kl. 19.00 - 07.00 parkeres følgende steder.

Håndværkertilladelse/dispensation til parkering i Faaborg og Ringe midtby

Har du brug for at parkere dit værkstedskøretøj i nærheden af arbejdsstedet for at løse arbejdsopgaven?

Kommunen kan give virksomheder dispensation til parkering i Faaborg og Ringe midtby, hvis det er nødvendigt for at en arbejdsopgave kan udføres.

Søg om håndværkertilladelse/dispensation

Skemaet skal udfyldes og sendt til Driftplanlægning.

Dispensation til virksomheder til parkering

Med håndværkertilladelsen får du mulighed for at parkere i strid med tidsbegrænsningen for det gældende område eller på pladser og langs veje, hvor der normalt ikke må parkeres.

Håndværkertilladelsen gælder kun for det køretøj, den er bestilt til.

Vær opmærksom på at overtrædelse af vilkårene kan medføre, at du får en parkeringsafgift. Faaborg-Midtfyn Kommune har også mulighed for at tilbagekalde tilladelsen, hvis vilkårene ikke bliver overholdt.

Dispensationen gives kun til køretøjer, hvis tilstedeværelse nær arbejdsstedet er nødvendig for, at en arbejdsopgave kan udføres - eksempelvis til:

 • Håndværkere (VVS-biler, montørbiler, værkstedsbiler og lignende)
  kun ved enkeltstående arbejdsopgaver. Ved større arbejder da max. 2 måneder ad gangen
 • Flyttebiler - gælder også for private
 • Bil, hvor kran, kompressorudstyr eller andet er fastmonteret på bilen
 • Pressevogne (TV, radio mv.)
 • Enkeltstående offentlige arrangementer

Dispensationen er gratis.

Vilkår for erhvervelse af en håndværkertilladelse

 • Håndværkertilladelsen fritager indehaveren fra at overholde tidsrestriktionerne på de offentlige parkeringspladser, således der kan parkeres hele arbejdsdagen.
 • Såfremt parkeringen ikke kan ske i eksisterende båse, skal parkeringen ske så hensigtsmæssigt som muligt og som færdselslovens foreskriver.
 • Håndværkertilladelsen dispenserer ikke fra færdselslovens bestemmelser om standsning og parkering. Tilladelsen gælder derfor ikke steder, som er reguleret efter færdselsloven.
 • Håndværkertilladelsen er kun gældende til det køretøj, som tilladelsen er bestilt til.
 • Håndværkertilladelsen giver ikke tilladelse til at standse- og parkere i båse, der er reserveret til et eller flere bestemte køretøjer, eksempelvis handicap, el-bil, udrykningskøretøjer og lignende.
 • På private parkeringsområder.

Hvornår skal Politiet også spørges?

Hvis der sammen med et parkeringsforbud også er standsningsforbud, kan der kun gives dispensation til parkering med politiets samtykke.

Sommergågade i Faaborg

Der er sommergågade i perioden fra 1. juli til 31. august. Det vil sige at man kun må køre i Faaborg bymidte med særlig tilladelse i denne periode.

Sommergågaden omfatter Østergade med sidegader, Torvegade, Holkegade, Mellemgade til krydset ved Vestergade, stykket af Strandgade ud for arrestbygningen og Tårnstræde fra Adelgade ned mod Østergade.

I perioden med sommergågade er der parkering forbudt i de offentlige parkeringsbåse.

Tomgangskørsel

Biler i tomgang skaber unødvendig forurening, og derfor skal tomgangskørsel begrænses til 1 minut.

Regulativ for tomgangskørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune

I medfør af bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af vise aktiviteter, § 18, fastsættes følgende bestemmelser for at begrænse tomgangskørsel med motorkøretøjer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forskriften gælder hele kommunen.

§1

Motorkøretøjer defineres som fastlagt i den til enhver tid gældende færdselslov.

§2

Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst
nødvendigt og højst 1 minut.


Stk. 2
Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for motorkøretøjer:

 • der befinder sig i trafik-kø.
 • når det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motoren til f.eks. af- og pålæsning, komprimering af affald, tilvejebringelse af trykluft, anvendelse af udrykningssignaler eller lignende tilfælde.
 • når tomgang er påkrævet ved reparation og justering af motoren.
 • Ambulancer og lignende køretøjer, hvor særlige hensyn til passagerens helbred nødvendiggør opvarmning.

§3

Overtrædelse af bestemmelserne i § 2 kan straffes med bøde, jf. § 24 i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
Sagerne behandles som politisager.

§4

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2022

Spørgsmål? Kontakt os

Driftsplanlægning

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os