Parkering

I Faaborg-Midtfyn Kommune er det gratis at parkere på de offentlige parkeringspladser. Der er dog områder, hvor der er tidsbegrænsning for parkeringen.

I Ringe og Faaborg er der områder med offentlig parkering og områder med privat parkering. På de offentlige parkeringspladser er der områder med fri parkering og med tidsbegrænsning. Områder med privat parkering kan være belagt med p-afgift eller kræver særlig tilladelse fra ejeren. I resten af kommunen gælder almindelige parkeringsregler.

Luk alle
Åben alle

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Vej og Trafik på 72 53 22 00 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15.30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Der foretages parkeringskontrol i hele kommunen med henblik på at forbedre parkeringskulturen og sikre plads til alle.

Hvis du har folkeregisteradresse i Faaborg midtby kan du få en parkeringslicens, så der kan holdes ubegrænset på udvalgte parkeringsarealer i midtbyen.

Beboere og erhvervsdrivende med adresse i Faaborg midtby kan købe en parkeringslicens, der giver mulighed for langtidsparkering på parkeringspladser, hvor der er mere end 1 times tidsbegrænset parkering i midtbyen.

Parkeringslicensen er for at tilgodese de beboere, der er bosiddende i midtbyen, som ikke har mulighed for at parkere på egen grund.

Parkeringslicensen koster 1.000 kr.

Søg om parkeringslicens

Udfyldt ansøgning og registreringsattest og evt. bilattest fra firma, hvis der ansøges om firmabil/leasingbil, skal medbringes og afleveres i Borgerservice, Mellemgade 15, 5600 Faaborg i åbningstiden.

Det er kun muligt at købe én parkeringslicens pr. husstand.

Parkeringslicensen gælder på parkeringspladser, hvor tidsbegrænsningen er på mere end 1 times varighed inden for den angivne zone.

Hvem kan få en årslicens?

 • Beboere og virksomheder med adresse inden for Faaborg midtby.

Hvor gælder licensen?

 • Licensen giver mulighed for at parkere, i ubegrænset tid, på offentlige parkeringspladser, hvor tidsbegrænsningen er på en time eller mere. Parkeringen skal ske inden for Faaborg midtby. Licensen gælder kun på afmærkede P-pladser (afmærkning med P-båse og/eller skilte).

Bestemmelser for beboere

 • Beboeren skal være tilmeldt folkeregisteret på en bopæl i området.
 • Beboeren skal være registeret som ejer eller bruger af det køretøj, der søges tilladelse til.
 • Beboere, som benytter lejede eller leasede firmabiler til privatkørsel, kan sidestilles med beboere i henhold til pkt. 3.2. Beboeren skal, evt kunne fremvise erklæring fra sin arbejdsgiver, hvis firmabilen bruges til privatkørsel, samt kopi af evt. leje- eller leasingaftale og bilens registreringsattest.
 • Der kan højst gives 1 licenser pr. husstand.

Bestemmelser for virksomheder

 • Virksomheden skal have adresse og virksomhedsdrift i området.
 • Virksomheden skal stå som ejer eller bruger af køretøjet, herunder lejede eller leasede firmabiler. Der skal medbringes kopi af evt. leje- eller leasingkontrakt.
 • Der kan højst gives 1 licenser pr. virksomhed. Virksomhedens adresse samt CVR-nr. skal oplyses.

Fælles betingelser

 • Bilens registreringsattest og evt. anden dokumentation skal vedhæftes til ansøgning.
 • Licensen gælder kun et år af gangen og koster 1.000 kr. Beløbet betales forud. Kvittering på en bestilt licens er ikke gyldig som parkeringslicens. Såfremt man køber efter d. 1. juli. Er prisen 500 kr.
 • Ved bortkomst af licensen eller udskiftning til andet køretøj betales der 350 kr. for en erstatningslicens. En erstatningslicens gælder i den resterende periode af den oprindelig licens. Licens fra det udskiftede køretøj skal bortskaffes.
 • Køretøjet må maksimalt veje 3.500 kg.
 • Licensen giver ikke fortrinsret til parkering, og der kan ikke reserveres bestemte parkeringspladser og der er ingen garanti for ledig P-plads.
 • Årslicensen skal anbringes helt synligt i forrudens højre side ved siden af P-skiven og skal kunne læses udefra.
 • Licensen bortfalder og bliver ugyldig, hvis man flytter fra området eller ikke længere er ejer eller bruger af bilen. Ugyldig licens skal bortskaffes. Der gives ikke penge tilbage.
 • Ved misbrug bliver licensen annulleret.

Her kan du se hvilke færdselsmæssige bestemmelser der er for standsning og parkering.

Bekendtgørelse om parkering

I medfør af færdselslovens § 92 stk. 1. og § 92C, stk. 4, samt bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1, nr. 3, litra b. Bestemmes med samtykke fra Fyns Politi følgende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bestemmelserne gælder inden for tættere bebyggede områder, på alle offentlige kommunale veje og pladser, samt på private fællesvej, hvor Kommunen er vejmyndighed.

Parkering på veje og parkeringspladser
§ 1

Stk. 1. Ingen del af et parkeret køretøj må befinde sig udenfor afmærket bås/område.

Stk. 2. Køretøjer med tilladt total vægt over 3500 kg. Lastbiler, busser og lignende, påhængskøretøjer, herunder campingvogne, traktorer, motorredskaber og ikke registrerede køretøjer, må ikke parkeres i mere end 12 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning eller ved særlig tilladelse.

Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg. må i tidsrummet kl. 19.00-7.00 kun parkere i udpegede områder, og er ligeledes gældende for tændte kølevogne.

Stk. 3. På offentligt areal er enhver parkering af frakoblede påhængskøretøjer, herunder campingvogne, trailer o.l. forbudt.

Stk. 4. Det samme er gældende på veje, hvor der i henhold i Færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat højere tilladt hastighed end den i byzoneområdet gældende.

Parkering på fortov
§ 2

Køretøjer hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg kan standses eller parkeres delvist på fortov med en del af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, hvis det på strækningen er lovliggjort ved skiltning og såfremt det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet i henhold til færdselslovens bestemmelser for parkering.

Straf
§ 3

Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af Færdselslovens §§ 121 og 122a.

Ikrafttrædelse
§ 4

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 2021 og erstatter bekendtgørelse om parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune af 1/4-2019.

Vedtaget 19. november 2021 med virkning fra 1. december 2021.

Bekendtgørelse om tung parkering

Køretøjer nævnt i § 1 stk. 1 af Bekendtgørelse om parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune af 1. december 2021, kan der i Faaborg-Midtfyn Kommune i tidsrummet mellem kl. 19.00 - 07.00 parkeres følgende steder.

Kommunen kan give virksomheder dispensation til parkering i Faaborg og Ringe midtby, hvis det er nødvendigt for at en arbejdsopgave kan udføres.

Søg om dispensation

Skemaet kan afleveres ved personlig henvendelse til Vej og Trafik, Mellemgade 15, 5600 Faaborg eller sendes på cehan@fmk.dk

Dispensation til virksomheder til parkering i Faaborg midtby

Kommunen kan give dispensation til at parkere, hvor der normalt ikke må parkeres - eksempelvis ud over den tilladte parkeringstid ved tidsbegrænset parkering.

Dispensation gives kun til køretøjer, hvis tilstedeværelse nær arbejdsstedet er nødvendig for, at en arbejdsopgave kan udføres - eksempelvis til:

 • Håndværkere (VVS-biler, montørbiler, værkstedsbiler og lignende)
  kun ved enkeltstående arbejdsopgaver. Ved større arbejder da max. to måneder ad gangen
 • Flyttebiler
 • Bil, hvor kran, kompressorudstyr eller andet er fastmonteret på bilen
 • Pressevogne (TV, radio mv.)
 • Enkeltstående offentlige arrangementer

Hvornår skal politiet også spørges

Hvis der sammen med parkeringsforbud også er standsningsforbud, kan der kun gives dispensation til parkering med politiets samtykke.

Der er sommergågade i perioden fra 1. juli til 31. august. Det vil sige at man kun må køre i Faaborg bymidte med særlig tilladelse i denne periode.

Sommergågaden omfatter Østergade med sidegader, Torvegade, Holkegade, Mellemgade til krydset ved Vestergade, stykket af Strandgade ud for arrestbygningen og Tårnstræde fra Adelgade ned mod Østergade.

I perioden med sommergågade er der parkering forbudt i de offentlige parkeringsbåse.

Vej og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os