Børn og unge med særlige behov

Her kan du læse om mulighederne for børn og unge med særlige behov.

Luk alle
Åben alle

Børn med særlige behov i dagtilbud

Støtte i dagtilbuddet

Hvis dit barn går i dagpleje eller daginstitution, og du i samarbejde med personalet vurderer, at dit barn har behov for støtte for at trives og udvikle sig, gives støtten i dagplejen/institutionen.

I samarbejde med dig udfylder personalet en indsatsplan, hvor der aftales konkrete indsatser for at støtte dit barn i institutionen og i hjemmet. Sammen sætter I mål for arbejdet med dit barn og beskriver de forventede tegn på udvikling, som indsatsen skal føre til. Det vil fremgå af indsatsplanen, hvornår I sammen evaluerer indsatsen – og evt. laver en ny indsatsplan. Indsatsen kan f.eks. være særlige aktiviteter eller særlig støtte fra en voksen i en periode.

Alle institutioner samarbejder med konsulenter fra Center for Opvækst og Læring, der kan vejlede personalet i forhold til at yde støtte til dit barn.

Der er mulighed for at drøfte dit barns problematik på et forebyggende teammøde, hvor I som forældre deltager sammen med institutionen, sundhedsplejersken, forebyggende socialrådgiver og pædagogisk psykologisk konsulent og eventuelt tale/høre konsulent, ergoterapeut eller fysioterapeut fra Center for Opvækst og Læring.

Hvis arbejdet med indsatsplaner ikke fører til, at dit barn udvikler sig, bliver dit barn indstillet til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Afhængig af dit barns vanskeligheder betyder det, at dit barn vil blive undersøgt mere grundigt. Dette sker for at vurdere, hvilken type tilbud og/eller indsats dit barn har behov for, for at kunne trives og udvikle sig.

Alle kommunale og selvejende institutioner samt landsbyordninger har fået tildelt ekstra ressourcer til støtte til børn med særlige behov.

Private institutioner har pga. reglerne for beregning af deres tilskud ikke fået ekstra ressourcer til støtte. Går dit barn i en privat institution, arbejder institutionen også med indsatsplaner, men hvis arbejdet med indsatsplaner ikke giver den ønskede effekt for dit barns udvikling, kan institutionen søge om ekstra støttetimer til dit barn i Center for Opvækst og Læring. Støttetimer bevilges typisk i en afgrænset periode, hvorefter dit barns trivsel og udvikling evalueres.

Specialpædagogiske tilbud i kommunen

Når dit barn er udredt, og det er beskrevet, hvilke vanskeligheder dit barn har, kan institutionen søge om ekstra støtte i Center for Opvækst og Læring. Den ekstra støtte gives fortrinsvist som plads i et specialpædagogisk tilbud i kommunen.

I kommunen har vi specialpædagogiske pladser. Pladserne er små børnegrupper tilknyttet Børneområde Vest og Børneområde Syd. Til de specialpædagogiske pladser er der flere personaletimer til det enkelte barn, og personalet er uddannet til at understøtte børnenes særlige behov.

I Børneområde Syd er der mulighed for enkeltintegrerede pladser. Til disse pladser er der også en højere personalenormering og en særlig kompetence blandt personalet. Her er børnene ikke en del af en lille gruppe, men er integreret i institutionens øvrige børnegrupper.

Hvis dit barn tilbydes én af kommunens egne specialpædagogiske pladser, vil du have mulighed for at søge transport i forbindelse med tilbuddet. Transporten skal søges i Center for Opvækst og Læring ved Børne – og Familieafdelingen.

Specialpædagogiske tilbud uden for kommunen

Hvis dit barn har betydelig og varig nedsat funktionsevne, enten fysisk eller psykisk, kan det have vanskeligheder, som ikke kan understøttes i et specialpædagogisk tilbud.

I samarbejde med Børne- og Familieafdelingen vil det blive vurderet, om dit barn er i målgruppen for et særligt dagtilbud efter servicelovens §32. Dit barn vil da blive tilbudt plads i et særligt dagtilbud, som har en høj personalenormering og stærke faglige kompetencer i forhold til dit barns vanskeligheder.

Når dit barn visiteres til et særligt dagtilbud efter Servicelovens §. 32, følger det af lovgivningen, at transporten betales af kommunen. Enten ved at du som forælder får dækket den merudgift, du har til transporten – i form af kilometergodtgørelse. Eller det kan være en taxa, der henter og bringer dit barn, når det skal i institution.

I Faaborg-Midtfyn kommune er det særlige dagtilbud efter Servicelovens §32 placeret i Symfonien i Børneområde Vest.

Sprogvurdering i dagtilbud

Sprogvurdering af 3-årige børn i dagtilbud

I henhold til Dagtilbudsloven §11 gennemføres en sprogvurdering af børn, der er i dagtilbud, hvis det skønnes, at barnet har sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Sprogvurderingen udføres af en pædagog i daginstitutionen, som har særlige kompetencer til det.

Formålet med at sprogvurdere 3-årige børn er at finde ud af, om barnet har de sproglige redskaber, barnet har brug for som 3-årig. Det giver mulighed for tidligt at støtte de børn, der har behov for det. Derfor foretager personalet sprogvurderinger, når barnet er omkring 3 år eller efter behov frem mod skolestart. Er du i tvivl om dit barns sproglige udvikling, kan du altid kontakte personalet i institutionen.

Sprogvurdering af 3-årige børn, der ikke er i dagtilbud

Alle børn, der ikke er i dagtilbud, skal ifølge Dagtilbudsloven sprogvurderes, når barnet er omkring 3 år. Hvis et barn, der ikke er optaget i dagtilbud, ikke er blevet sprogvurderet i 3 års alderen, skal der gennemføres en sprogvurdering inden skolealderen. Sprogvurderingen foretages i den daginstitution, der er nærmest jeres bopæl.

For børn uden for dagtilbud gælder, at det er obligatorisk for forældrene at lade deres barn sprogvurdere. I tilfælde af at forældrene ikke overholder deres pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurdering eller eventuel sprogstimulering, skal kommunen standse tildeling af børnefamilieydelse.

Sprogvurdering af flersprogede børn, der ikke er i dagtilbud

For flersprogede børn foretages sprogvurderingen af personalet i den daginstitution, der ligger nærmest forældrenes bopæl. Hvis det flersprogede barn ved en sprogvurdering skønnes at have behov for sprogstimulering, og forældrene vælger ikke at lade deres barn optage i en daginstitution, skal barnet deltage i 30 timers sprogstimulering pr. uge i en daginstitution.

For børn uden for dagtilbud gælder, at det er obligatorisk for forældrene at lade deres barn sprogvurdere. I tilfælde af at forældrene ikke overholder deres pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurdering eller eventuel sprogstimulering, skal kommunen standse tildeling af børnefamilieydelse.

Børn med indlærings-, trivsels- og udviklingsproblemer

Kommunen yder rådgivning og vejledning til familier, institutioner og skoler vedrørende børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) arbejder med alle børn og unge mellem 0 og 18 år, der har særlige forudsætninger og behov. Det kan f.eks. dreje sig om børn og unge med sproglige, motoriske eller indlæringsmæssige vanskeligheder eller børn, hvis trivsel, adfærd og samspil med andre børn og voksne vækker bekymring. Det kan også dreje sig om børn og unge med forskellige former for funktionsnedsættelse eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

PPR's personale fungerer som faste samarbejdspartnere på alle dagtilbud og skoler. Ønsker du at henvise dit barn til PPR, kan du kontakte dit barns dagpleje, daginstitution eller skole. Du kan også kontakte PPR selv.

Ergo- og fysioterapi til børn med sansemotoriske udfordringer

Børneterapeuterne tilbyder råd og vejledning til børn og unge, indtil de fylder 19 år. 

Tilbuddet indeholder:

  • Råd og vejledning til dagtilbud, skoler og familier
  • Undersøgelse, vurdering og beskrivelse af de henviste børn
  • Efterfølgende rådgivning, vejledning og opfølgning

Tilbuddet er rettet imod:

Børn og unge der har udfordringer ved at deltage i hverdagsaktiviteter og leg på niveau med deres jævnaldrende, som følge af motoriske og/eller sansemæssige vanskeligheder.

Henvisning

Ønsker du at henvise dit barn til ergoterapeut eller fysioterapeut, kan du kontakte dit barns dagpleje, daginstitution eller skole. Du kan også kontakte ergo- og fysioterapeuterne selv.

Tilbud til elever med læsevanskeligheder på 5.-6. klassetrin

Faaborg-Midtfyn Kommune har et særligt tilrettelagt tilbud for elever på 5.-6. klassetrin i store læse- skrivevanskeligheder, uden andre alvorlige udfordringer, der overskygger disse.

Kommunens 10 folkeskoler kan i samarbejde med forældre og PPR-, og på baggrund af elevens læse- og ordblindetests, ansøge om at få eleven tilknyttet Det kommunale læsetilbuds undervisningsforløb - 15 lektioner ugentligt i 7 uger.

Læsetilbuddets undervisningsforløb foregår på elevens hjemskole og har årligt kapacitet til forløb for op til 5 elever på 5 folkeskoler.

Målet for læsetilbuddets undervisningsforløb er, at eleven i store læse- skrivevanskeligheder bliver selvhjulpen i it og digitale læremidler i en sådan grad, at eleven kan indgå i den almene danskundervisning.

Ønsker du at vide mere om læsetilbuddet, bedes du henvende dig til dit barns distriktsskole.

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Forebyggelse og sundhed

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00