Landzone­tilladelse

I landzone kræver byggeri, udstykning eller ændret anvendelse af bygninger og arealer en landzonetilladelse.

Hvad kræver landzonetilladelse?

Hele kommunen er opdelt i byzone, landzone og sommerhusområder.

I landzone kræves der landzonetilladelse til:

 • Udstykning
 • Nyt byggeri
 • Ændret anvendelsen af eksisterende bygninger
 • Ændret anvendelse af ubebyggede arealer herunder etablering af sø
 • Anmeldelse af byggeri eller ændret anvendelse i landzone

Ansøg om landzonetilladelse

Anmeldelse af byggeri eller ændret anvendelse i landzone

Det meste byggeri kræver landzonetilladelse, men der er enkelte undtagelser, som kun skal anmeldes til kommunen.

Følgende byggeri skal anmeldes:

 • Ændret anvendelse af overflødige bygninger til en virksomhed eller én bolig.
 • Byggeri til driften af en landbrugs- eller skovejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet.

Anmeldelen skal foretages digitalt med beskrivelse af byggeriet og anvendelsen samt oplysning om, at det er en anmeldelse efter Planloven.

Vi vil svare retur på anmeldelsen indenfor 14 dage. Byggeriet eller anvendelsesændringen vil ofte også kræve en byggetilladelse.

Luk alle
Åben alle

Ændret anvendelse af overflødige bygninger

Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom kan efter anmeldelse efter Planloven ændres til følgende:

 • Håndværks- eller industrivirksomhed
 • Mindre butik med bruttoetageareal på op til 250 m²
 • Liberale erhverv
 • Forenings- og fritidsformål
 • Lager
 • Kontorformål
 • En bolig. Ved flere bygninger på en ejendom kan der kun etableres én bolig

Nedenstående vilkår skal være opfyldt:

 • Virksomheden eller boligen skal etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang.
 • Bygningen må ikke være opført indenfor de seneste 5 år.
 • Andre overflødiggjorte bygninger kan også tages i brug til ovennævnte formål, hvis vilkårene er opfyldt.
 • Dog gælder det ikke for bygninger indenfor klitfrednings- og strandbeskyttelseslinje eller i kystnærhedszonen.

En ændret anvendelse skal anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vilkårene er opfyldt.

Undtagelser fra kravet om landzonetilladelse

Ikke alt byggeri i landzone kræver landzonetilladelse, men ofte kræves andre tilladelser f.eks. byggetilladelse og/eller dispensation fra Naturbeskyttelseslovens byggelinjer.

Følgende byggeri kræver ikke landzonetilladelse:

 • Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af en landbrugs- eller skovejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet. Byggeriet skal anmeldes til kommunen.
 • Garage, carport, udhus, drivhus og lignende på højst 50 m² i tilknytning til enfamiliehus eller sommerhus.
 • Byggeri til brug for offentlige trafik- forsynings- eller varslingsanlæg eller radio- og tv modtagelse, som ikke kræver byggetilladelse.
 • Til- og ombygning af helårshus, hvis husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500 m².
 • Opførelse (eller indretning i eksisterende bebyggelse) af en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når den nye bolig skal bruges i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper.
 • Helårsboligs overgang til fritidsbolig.
 • Tilbygning med indtil 500 m² af en mindre virksomhed i landzone, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning eller i en overflødiggjort bygning.
 • Tilbygning til en mindre butik i landzone, der er etableret i en overflødiggjort bygning, når butikkens bruttoetageareal efter udvidelsen ikke overstiger 250 m². Gælder dog ikke i kystnærhedszonen.

Planloven §35 -38

Spørgsmål? Kontakt os

BYG

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 04

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider:

Mandag kl. 10.00-12.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00