Almene boliger

Her kan du finde referater fra kommunens dialogmøder med de almene boligforeninger og kontaktoplysninger på de boligorganisationer, som er repræsenteret i kommunen.

Kommunens tilsyn

Kommunen fører tilsyn med de almene boligorganisationer. Almene boliger er opført med offentlig støtte og ejet af en almen boligorganisation. Almene boliger har status af familieboliger, ungdomsboliger eller ældreboliger, og skal som udgangspunkt udlejes til den personkreds, som boligerne henvender sig til.

Boligtyper

Familieboliger og ungdomsboliger ejes og udlejes af de almene boligorganisationer. Almene ældreboliger ejes af de almene boligorganisationer og udlejes efter anvisning fra kommunen. Visitation til ældreboliger sker via Sundhed og Ældre.

Boligorganisationer 

Her kan du du se en oversigt over almene boligorganisationer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Se boliger på boligorganisationers egne hjemmesider ved at trykke på links i oversigten: 

Styringsdialogmøder

Som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer er kommunen forpligtet til at føre en styringsdialog i form af årlige dialogmøder med de enkelte boligorganisationer. Det sker i medfør af lov om almene boliger. Styringsdialogen omhandler boligorganisationens virksomhed og deres eventuelle udfordringer. Se referaterne fra møderne her på siden. 

Luk alle
Åben alle

Deltagere:
Fra boligselskabet:
Formand Vibeke Harboe
Forretningsfører Helle Jakobsen

Fra kommunen:
Økonomikonsulent Carsten Hansen
Jurist Tina Bernsdorf Jungfeldt


I henhold til den udsendte dagsorden blev følgende punkter behandlet:

Boligorganisationens vurdering af egen virksomhed
Boligforeningen arbejder i henhold til målsætningsprogram. Samarbejdet med kommunen fungere fint, har været et par møder om housing first. Helhedsplan for Ringparken er på skinner, men krav om bidrag fra FB’s dispositionsfond. Stop for bidrag fra disp.fond til bl.a. køkkenrenoveringer. Udamortiserede ydelser på lån vil skulle indbetales til LBF. Langtidsplan for dispositionsfond. Generelt går godt, fornuftig økonomi. Fokus på effektiviseringer. God forrentning af kapital i 2020. Vedtægter revideret i sommeren 2020. Gennemgang af forsikring og opsigelse af glasforsikring. Aftalt budgetkursus, som desværre måtte aflyses. Helhedsplanen kommer til at trække en del ressourcer.

Gennemgang af styringsrapport og regnskab
Overskud på ca. 69.000 kr. Dispositionsfond 12 mio. kr. 10.719 kr. pr. lejemålsenhed. Trækningsret i Landsbyggefonden på 5.3 mio kr. Egenkapital 118.000 kr.pr. lejemålsenhed.

Boligafdelinger med særlige problemer, herunder udlejningsproblemer, underskud og beskedne henlæggelser
Ikke beskedne henlæggelser, men høje henlæggelser. Mange af midlerne er disponeret i vedligeholdelsesplanen. Der også en del mindre afdelinger, hvor henlæggelser hurtigt bliver høje.

Ikke udlejningsproblemer. Boliger i Ringparken genudlejes ikke på grund af forestående helhedsplan.
Nybyggeri blev hurtigt udlejet.

Beboerdemokratiet i de enkelte afdelinger
Enkelte afdelinger uden afdelingsbestyrelse (6, 9 og 13, 16, 18) Godt fremmøde ved beboermøde/afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelse i den nye afdeling.

Forestående renoveringer af boliger, evt. energirenoveringer
Helhedsplanen i Ringparken. Totalrådgiver-udbud. C&W- arkitekter og Rambøll. Hennebye er bygherrerådgiver. Forventer licitation er afsluttet ultimo 2022. Lokalplan vedtaget for Østerbrogadekvarteret, der giver mulighed for altaner.

22 boliger tilgængelighedrenoveres. 8 boliger lægges sammen til 4.
Genhusningskonsulent i AB-odense, faktureres Faaborg Boligforening efter medgået tid.

Ensomhedspulje, 90.000 kr. ansat konsulent til at bygge bro mellem beboerne og afholde sociale arrangementer. Der har været afholdt grill-aftenener for beboerne i Ringparken.

Udsættelser som følge af huslejerestance
1-2 i det forgangne år.

Eventuelle boligsociale tiltag
Ringparken, se ovenfor.
Anvisningsaftale med kommunen.
Ensomhedspuljen er henvist fra kommunen.

Opfølgning på evt. indgåede aftaler og indgåelse af nye aftaler
ingen

Drøftelse af aktuelle emner
• Affaldsplan, ny affaldsordning er på vej. Evt. fælles orientering til alle boligforeninger.
• Nye boliger – kvoter. Ikke afsat midler til nye boliger.

Eventuelle ønsker til styringsdialogen fremadrettet
Fungerer fint, ingen ønsker til ændringer.

Eventuelt
Intet

01.11.2021 /TJUNG

Deltagere:

Fra boligselskabet:
Formand Gerhard Haurum
Næstformand Niels Sørensen

Chefkonsulent Conny Bruun, Boligkontoret Danmark


Fra kommunen:
Økonomikonsulent Carsten Hansen
Jurist Tina Bernsdorf Jungfeldt


I henhold til den udsendte dagsorden blev følgende punkter behandlet:

Boligorganisationens vurdering af egen virksomhed
Det går fint, tilfredsstillende drift – boligselskabet fylder 80 år i 2022. Er fortsat et garantselskab, selvom der er overvejelser om på sigt at ophøre med at være garantselskab. Der er stor søgning til boliger.

Gennemgang af styringsrapport og regnskab
Boligorganisationen har haft et overskud på 25.054 kr., primært ved besparelser på mødeudgifter og kontorhold.
Dispositionsfonden udgør 4.157.92 kr., hvoraf den disponible del udgør 2.192.513 kr.
Afdeling 3
Afdelingen har haft et overskud på 173.502 kr. og der henstår 409.674 kr. på resultatkontoen. Der er netto henlagt 2.616.423 kr., svarende til 31.908 kr. pr. lejemålsenhed.
Boligorganisationen foretager en rating af sine afdelinger, hvor A er bedst og E er dårligt. Afdelingen her rates fortsat med A.
Fraflytninger er dyre men sjældne.

Boligafdelinger med særlige problemer, herunder udlejningsproblemer, underskud og beskedne henlæggelser
BKD sørger for en grundigere bygningsgennemgang, men når man overgår fra 10-årige til 30-årig periode betyder det et øget krav til finansiering af fremtidig vedligeholdelse. Det vil være nødvendigt med yderligere henlæggelser.
Ingen udlejningsproblemer.

Beboerdemokratiet i de enkelte afdelinger
Afholdes fælles beboermøde for afdelingen.

Forestående renoveringer af boliger, evt. energirenoveringer
Fruerlundsvej ønskes nedrevet, og bygget nyt.

Udsættelser som følge af huslejerestance
Ingen. Der er sjældent problemer med huslejerestancer.

Eventuelle boligsociale tiltag
BDK er med i boligsocialt udrykning. Har fravalgt at være med i Housing First-samarbejdet i kommunen. Aftale om fleksibel udlejning.

Opfølgning på evt. indgåede aftaler og indgåelse af nye aftaler
Ingen – fleksibel udlejningsaftale er gældende til 2023.

Drøftelse af aktuelle emner

• Affaldsordning: Bekymring for mange spande, ønsker gerne samlet løsning, evt. nedgravet
• Ønsker suspension af råderetten i et år, for at få overblikket over renoveringsplaner i et 30-årigt perspektiv. Ønsket om at udnytte råderetten er faldende.

Eventuelle ønsker til styringsdialogen fremadrettet
Fortsætter uændret.

Eventuelt
Intet

08.10.2021 /TJUNG

Referat styringsdialogmøde Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligsselskab 9. december 2020

Deltagere:
Fra boligselskabet: Formand Niels Peter Ellegaard, Kundechef Kim Hybel
Fra kommunen: Økonomikonsulent Carsten Hansen, Jurist Tina Bernsdorf Jungfeldt

I henhold til den udsendte dagsorden blev følgende punkter behandlet:
Boligorganisationens vurdering af egen virksomhed
Godt driftsmæssigt år, men også udfordringer. Ligger fornuftigt ift. benchmark. Renovering af Sybillesvej, sker ved selvfinansiering og uden huslejeforhøjelse.

Gennemgang af styringsrapport og regnskab
Der er penge på kontoen på trods af et lille underskud på drift i 2019. Der er disponibel arbejdskapital og disponibelt beløb på dispositionsfonden. Ligger pænt på benchmark. Der ligger en holdningsændring blandt beboerne og personalet til grund. Mange mindre effektivesering giver det gode resultat.

Boligafdelinger med særlige problemer, herunder udlejningsproblemer, underskud og beskedne henlæggelser
Familieboliger, ingen udlejningsvanskelighed. Dog to værelser på Vester Mølle, der ikke benyttes. Evt. slås sammen til en lille lejlighed, hvis der er lovgivningsmæssig mulighed for det.

Venteliste, men listen er ikke prangende i de mindre byer. Dog udlejes alle boliger.

Der er stor efterspørgsel efter boliger i Faaborg, og især efter seniorbofællesskaber.

Beboerdemokratiet i de enkelte afdelinger
Afdelingsbestyrelse, fungerer som det skal. Kampvalg til afdelingsbestyrelsen. Demokratiet har også fokus på ældre/plejeboligerne. Boligorganisationen foranlediger kørsel til årsmødet.

Forestående renoveringer af boliger, evt. energirenoveringer
Sybillesvej i Korinth, selvfinansiering, afvikles via drift. Renoveringen skulle være afsluttet, men det er lige knapt færdigt endnu.

Udsættelser som følge af huslejerestance
Ingen det sidste år, er blevet afværget i sidste øjeblik.

Eventuelle boligsociale tiltag
Ingen.

Opfølgning på evt. indgåede aftaler og indgåelse af nye aftaler
Ingen. Sybillesvej har fleksibel udlejning. Nye lejere kommer ind efter fleksibel udlejning.

Drøftelse af aktuelle emner
Brandmæssige forhold Steensvang/Prices Have centeret

 • Stensvang: Der har været byggeudvalg og givet ibrugtagningstilladelse ved opførelsen, gennemført brandsyn. I 2007-2008 blev der etableret brandalarmanlæg. Alligevel kommer der i 2019/2020: nye krav i forhold til brandsikkerhed på baggrund af ulykkelige brandsager fra Jylland. Boligforeningen undrer sig over, at der hele tiden kommer nye fortolkninger.
 • Der er konstateret øget brandfare ved køkken i bogrupper. Fokus på flugtveje. Enten må der kun være et elektrisk apparat, ellers skal køkkenet flyttes
 • Alternativt kan en certificeret brandrådgiver gennemgå stedet. Økonomisk er det dog en dyr løsning.
  Prices Have Centeret: møde i næste uge.
  Udfordring i forhold til at byggeriet i sin tid er blevet godkendt, herunder de brandmæssige forhold.
 • Vigtigt, at det er de rette tiltag, der bliver gjort.
  Eventuelle ønsker til styringsdialogen fremadrettet
  Gerne fælles møde (ud over styringsdialogen) for boligforeninger i Faaborg-området til drøftelse af fælles udfordringer.

Evt. holde mødet hos boligforeningen.

Eventuelt
Plejehjem og indskudslån. Lejekontrakt underskrevet og indskud betalt eller underskrevet indskudslån. Det kan være et problem, at alle papirer ikke er på plads når fx en lejer kommer direkte fra Bakkegården og flytter ind. Øget fokus både hos boligforeningen og hos kommunen på at alt er på plads ved indflytning.

09.12.2020 /TJUNG

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30

Åbningstider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30