Ældrepolitik

Nedenfor kan du læse Faaborg-Midtfyn Kommunes Ældrepolitik "sammen om det gode ældreliv"

Luk alle
Åben alle

Forord

I dag er mange ældre mennesker raske, rørige og i stand til at leve et liv uden kommunens hjælp eller støtte. Men der kan hele livet igennem – og særligt i alderdommen – komme kortere eller længere perioder, hvor man har behov for hjælp.

Denne ældrepolitik beskriver de visioner, vi i Faaborg-Midtfyn Kommune har for at give de ældre borgere, som modtager kommunens hjælp og pleje den støtte og omsorg, som de har brug for. Dokumentet fungerer dermed som en samlende politik for kommunens tidligere strategier inden for demens, værdighed og pårørende på ældreområdet.

I Faaborg-Midtfyn Kommune skaber vi det gode liv sammen. Det er hovedbudskabet i den udviklingsstrategi, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, og som gælder for alle områder i kommunen. Det er vigtigt, at vi også på ældreområdet er sammen om at skabe det gode liv. Derfor har vi i arbejdet med den nye ældrepolitik inviteret borgere, plejehjemsbeboere og deres pårørende samt Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet med i processen. Alle har bidraget med gode input, synspunkter og holdninger til, hvad både kommune, pårørende, civilsamfundet og den ældre borger selv kan gøre for at sikre et godt, trygt og værdigt ældreliv.

På ældreområdet er der vigtige drøftelse af, hvordan vi også i fremtiden vil have nok medarbejdere til at kunne opretholde den service, vi ønsker at tilbyde borgerne. Vi vil derfor fortsat være nysgerrige på de nationale bevægelser på området, og vi vil have mod på lokal udvikling og afprøvning af nye metoder og samarbejder med pårørende, civilsamfund mv., for at skabe bedre velfærd for ældre borgere.>

Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget til ældrepolitikken og til de visioner, vi nu sammen har lagt for et godt og trygt ældreliv i Faaborg-Midtfyn Kommunen.

Kristian Nielsen
Formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune udtaler: ”Denne ældrepolitik beskriver de visioner, vi i Faaborg-Midtfyn Kommune har for at give de ældre borgere, som modtager kommunens hjælp og pleje den støtte og omsorg, som de har brug for.”

Ældrepolitikken bygger på 7 temaer:
1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Bekæmpelse af ensomhed
4. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
5. Måltidet
6. Pårørende
7. En værdig død)

Livskvalitet

Sammen om at skabe mening med livet

Et liv med høj livskvalitet er vigtigt for at trives og være tilfreds med livet. Alle har behov for fællesskaber og meningsfulde aktiviteter, og alle har behov for at opleve tryghed i hverdagen. Samtidig har alle borgere sin egen livshistorie - alle historier er forskellige, og alle har forskellige ønsker og behov.

Vi arbejder derfor ud fra en tilgang om, at vores indsatser må være forskellige for at kunne behandle borgere ens.

I Faaborg-Midtfyn Kommune stræber vi efter at inddrage dig for at blive klogere på, hvad der i dit perspektiv skaber værdi og mening med livet.

Sådan gør vi:

- Vi inddrager dig i samarbejdet og interesserer os for dine vaner og livshistorie.
- Vi søger at tilpasse hjælpen ud fra dine ønsker og behov.
- Vi bygger bro til aktiviteter, som styrker eksisterende og skaber nye fællesskaber.
- Vi arbejder for at skabe kontinuitet i indsatserne, så du og dine pårørende er trygge.

”Livskvalitet for mig er at føle mig godt tilpas, fx ved at jeg kender den medarbejder, som kommer hos mig og der sker noget” interview med en plejehjemsbeboer.

I Faaborg-Midtfyn Kommune angiver de ældre (60+ år) generelt at have en højere livstilfredshed sammenlignet med unge. 78 % af ældre mellem 60-79 år er meget tilfredse med livet, mens andelen falder til 72 % blandt de 80+årige i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Kilde: Det gode liv i Faaborg-Midtfyn 2022

Selvbestemmelse

Sammen om selvbestemmelse

Et værdigt liv indeholder mulighed for selvbestemmelse. Selv at bestemme over egen krop, eget hjem og indholdet i dagligdagen.

Når du får brug for vores hjælp, skal du fortsat have mulighed for indflydelse på både små og store ting i hverdagen, så vi sammen kan forme indsatser, som skaber værdi for netop dig.

Du bestemmer selv. Dine pårørende og kommunen kan involveres og støtte dine valg.

Sådan gør vi:

- Vi involverer dig i tilrettelæggelsen af hjælp og pleje.
- Vi er optagede af, at du i så høj grad som muligt kan klare hverdagen på egen hånd. Derfor arbejder vi rehabiliterende og anvender fx teknologiske hjælpemidler og hverdagshjælpemidler, der kan forstærke din tryghed og frihed.
- Vi hjælper dig med at finde praktiske løsninger, der kan støtte dig i friheden til forsat at kunne selv. Fx ved at støtte op om dine hverdagshandlinger, som støvsugning, personlig hygiejne mv. så det bliver håndterbart i dit eget tempo.

”Det er vigtigt at være med indover og føle sig hørt” interview med en plejehjemsbeboer.


Sundhedsstyrelsen definerer borgerens selvbestemmelse og inddragelse, som mulighed for at ytre sig og få imødekommet sine ønsker og behov i plejen, herunder mulighed for at leve det liv man ønsker på trods af afhængighed af hjælp.
Kilde: Sundhedsstyrelsen 2021

Bekæmpelse af ensomhed

Sammen om at skabe samvær, nærvær og fællesskab

Alle mennesker kan på tidspunkter i deres liv opleve at føle sig ensomme. Ensomhed er, når man er ufrivilligt alene, eller når man ikke føler sig set og inkluderet i relationen med andre mennesker.

Det er vidt forskelligt for hver enkelt, hvornår og hvordan vi oplever ensomhed i vores liv, og vi er i Faaborg-Midtfyn Kommune opmærksomme på, at ensomhedsfølelsen kan have mange forskellige udtryk og reaktioner.

Vi ved, at langt de fleste ældre helt naturligt selv opsøger aktiviteter og socialt samvær. Andre har brug for støtte til, at vi sammen finder vejen til meningsfulde fællesskaber. Det kan fx være behov for hjælp til at møde nye mennesker eller til at deltage i aktiviteter.

Vi gør os umage med at se, om du har brug for at få hjælp til at komme ind i nye fællesskaber.

Sådan gør vi:

- Vi arbejder aktivt med opsporing af ensomhed, fx gennem forebyggelseskonsulenternes besøg.
- Vi etablerer samarbejde med civilsamfundsorganisationer, som vil skabe fællesskaber for ældre fx gennem læsegrupper, besøgsvenner mv.
- Vi guider dig ind fællesskaber i civilsamfundet, hvis vi ser tegn på, at du er uønsket alene.

”Jeg føler mig lidt ked af det og trist om eftermiddagen, når jeg sidder for mig selv” interview med en plejehjemsbeboer.

Andelen af ældre, der ofte er uønsket alene, er størst blandt kvinder på 85 år eller derover (13,6 %).
Samarbejde på tværs af kommuner, private aktører og civilsamfund er centralt for ensomhedsforebyggelsen.
Kilde: Sundhedsstyrelsen 2022

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Sammen om en tryg hverdag

For os handler det gode ældreliv også om, at du skal kunne føle dig selvstændig og tryg i din hverdag og i den støtte og pleje, som du modtager.

Med høj faglighed og koordination på tværs af faggrupper arbejder vi for, at du oplever sammenhæng i information, tilbud og behandlinger, som ydes af forskellige faggrupper såvel i Faaborg-Midtfyn Kommune som i samarbejdet med sygehus, praktiserende læger mv.

Vi er optaget af din personlige trivsel og vurdering af, hvad der giver livet kvalitet. Du bliver derfor mødt af fagligt kvalificerede medarbejdere, som i samarbejdet med dig tilpasser vi hjælpen, så du i videst muligt omfang oplever forudsigelighed, sammenhæng og tryghed i din hverdag.

Sådan gør vi:

- Vi arbejder helhedsorienteret og på tværs af faggrupper ud fra en rehabiliterende tilgang, så du kan leve så selvstændigt et liv som muligt.
- Vi arbejder for at skabe kvalitet og koordination på tværs af faggrupper i kommunen og med sygehus og egen læge, hvis du f.eks. udskrives fra sygehus eller bliver syg.

”Det er vigtigt for mig, at jeg oplever genkendelighed, og at medarbejderen kan ”mærke” mig og kender til mine ønsker” interview med en plejehjemsbeboer.

VIVE definerer borgernes oplevelse af sammenhæng i ældreplejen som:
”Sammenhæng mellem den hjælp, de modtager, og et hverdagsliv som ældre og sygdomssvækkede med hjælpebehov.”

Kilde: Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE 2021

Måltidet

Sammen om gode måltider

Mad skal tale til sanserne og give lyst til at spise - ikke mindst når appetitten er lille.

Vi er opmærksomme på, at det gode måltid giver næring til mere end blot kroppens funktioner - det bidrager også til trivsel og livskvalitet, når vi tilbereder og spiser sammen med andre, når vi har variation i retterne og når vi gør os umage med at servere på en indbydende måde.

Særligt når kosten skal tilpasses individuelle hensyn og behov, har vi fokus på madens ernæringsmæssige betydning for dit fysiske velbefindende.

Sådan gør vi:

• Vi inddrager dig så vidt muligt i tilberedning og anretning af måltidet.
• Vi vejleder og rådgiver dig til den rette ernæring, og vi er særligt opmærksomme, hvis du er undervægtig eller småtspisende.
• Vi vil sammen med dig skabe gode rammer for at måltidet opleves socialt, hyggeligt og indbydende.

”Det er dejligt, at der dufter af hjemmelavet mad i huset” – interview med en plejehjemsbeboer.

Vores mad- og måltidsvaner formes af et komplekst samspil mellem bl.a. den mad, vi kan lide, vores kulturelle baggrund, vores økonomi og den tid, vi har til rådighed, vores færdigheder, funktionsniveau og fysiske rammer.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 2022

Pårørende

Sammen om et godt samarbejde

Livskvalitet er for mange borgere muligheden for at bruge tid sammen med familie, venner og bekendte.

Pårørende er en vigtig ressource i mange borgeres liv, og som pårørende skal du opleve, at vi drager omsorg og yder den rigtige hjælp. Samtidig anerkender vi, at det kan være hårdt at være pårørende. Vi gør os umage i samarbejdet med pårørende, og vi lytter, inddrager og involverer, når det er muligt.

Sådan gør vi:

• Hvis du ønsker det, vil vi inddrage dine nærmeste pårørende i tilrettelæggelsen af den hjælp, du modtager.
• Medarbejderne har fokus på at have en god og professionel kommunikation med dine pårørende, så du oplever, at vi i fællesskab tager ansvar for at skabe et velfungerende samarbejde.

”Kendskab til min mor bør ligge på rygraden” interview med pårørende til plejehjemsbeboer.

Sårbare ældre uden aktive pårørende kan have sværere ved at navigere i sundhedsvæsenet og det kommunale system, så de risikerer ikke at modtage de rette ydelser og at drage mindre nytte af den pleje, de får.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 2021

 

En værdig død

Sammen skaber vi trygge rammer i den sidste tid

Selvom døden er en naturlig del af livet, kan det være svært for både den døende og familien at sige farvel.

Nogle efterspørger, at familien og nære pårørende er til stede, mens andre har behov for at være mere alene i den sidste tid.

Vi taler derfor med dig om dine ønsker til den sidste tid, og vi bidrager til, at livet får en værdig, tryg og så vidt mulig smertefri afslutning for dig.

Sådan gør vi:

• Vi anvender vores faglighed til at forebygge unødvendige indlæggelser, så du og dine pårørende får mulighed for at tage afsked i vante og rolige omgivelser.
• Vi lytter til dig og dine pårørendes ønsker til den sidste tid, og vi respekterer din sidste vilje.
• Har du ikke familie eller andre nære, der har mulighed for at være sammen med dig i den sidste tid, tilstræber vi, at medarbejdere eller frivillige i størst muligt omfang kan være hos dig, hvis du ønsker det.

”Der skal langt mere fokus på beboer og pårørendes ønsker, når tiden er inde” interview med plejehjemsbeboer og pårørende.

Den værdige sidste tid er måske vores mest komplekse faglige og tværfaglige område. Det er afgørende at turde tage den eller de svære samtaler med borgerne om, hvad der er en værdig død for dem.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 2022

Sådan følger vi op

”Sammen om det gode ældreliv” vil blive fulgt op af en dynamisk handlings- og implementeringsplan, der beskriver prioriterede forslag til handlinger under ældrepolitikken.

Sundheds- og Ældreudvalget er ansvarligt for implementering af ældrepolitikken og vil årligt behandle status, evaluering og eventuel justering af igangsatte handlinger og målsætninger under politikken.

Ved politikkens udløb i 2026 vil der blive udformet en samlet evaluering af politikken og igangsatte handlinger herunder. Denne evaluering vil danne grundlag for Faaborg-Midtfyn Kommunes kommende indsatser på området.

Spørgsmål? Kontakt os

Sundhed, ældre og Socialområdet

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00