Regulativ for erhvervsaffald

Regulativet indeholder retningslinjer for sortering og aflevering af erhvervsaffald i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er også at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

2024: Revision af Regulativ for Erhvervsaffald er i gang, og vi forventer ny udgave i løbet af året.

Luk alle
Åben alle

Indhold

§ 1

Formål mv.

 

§ 2

Lovgrundlag

 

§ 3

Definitioner

 

§ 4

Registrering af udenlandske virksomheder

 

§ 5

Gebyrer

 

§ 6

Klage mv.

 

§ 7

Overtrædelse og straf

 

§ 8

Bemyndigelse

 

§ 9

Ikrafttræden

 

§ 10

Ordning for dagrenovationslignende affald

 

§ 11

Ordning for genbrugsstationerne

 

§ 12

Ordning for ikke-genanvendeligt affald

 

§ 13

Ordning for klinisk risikoaffald

 

§ 14

Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald

 

§ 15

Ordning for forbrændingsegnet affald

 

§ 16

Ordning for deponeringsegnet affald

 

§ 17

Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere

 

§ 18

Ordning for elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

 

§ 19

Ordning for PCB-holdigt affald

 

§ 20

Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

 

§ 21

Ordning for imprægneret træ

 

§ 22

Ordning for asbestholdigt affald

 

§ 1 Formål mv.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

 • Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
 • Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

§ 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

§ 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v.

§ 5 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen.
Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer.

Gebyrbladet er tilgængeligt på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside.

§ 6 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ yndighed.
Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

§ 7 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Der kan efter affaldsbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven.

§ 8 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

§ 9 Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 15-08-2012.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:
Erhvervsaffalds regulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune af 14. september 2011.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14-08-2012.

Borgmester Hans Jørgensen og Kommunaldirektør Benny Balsgaard

§ 10 Ordning for dagrenovationslignende affald

§ 10.1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv

Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgørelsen.

Dagrenovationslignende affald er for eksempel:

 • Letfordærveligt affald som animalsk madaffald og brødrester.
 • Emballage og lignende, som er tilsmudset med køkkenaffald som kartoner til mælk, juice og lignende, og madholdigt eller snavset pap, papir, stanniol m.m.
 • Madaffald fra kantiner, institutioner, restauranter, handel og kontor samt industri.
 • Småt forbrændingsegnet affald.

Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse som pap, papir, glas og metal er ikke dagrenovationslignende affald.

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune, som frivilligt er tilmeldt kommunens ordning gennem FFV Renovation A/S.
For alle andre virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune gælder ordningens § 10.1, 10.2, 10.3 og 10.10.

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

Virksomheder kan håndtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald. Ved sammenblanding skal affaldet klassificeres som dagrenovationslignende affald. Affaldet skal køres direkte til forbrænding og må ikke køres til midlertidigt deponi.

Betingelsen for at virksomheder må håndtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald er, at virksomheden kan dokumentere, at der afhentes småt brændbart hver 14. dag eller hyppigere, samt at affaldet køres direkte til forbrænding.

Det er ikke tilladt at have et oplag af dagrenovationslignende affald.

Hvis virksomheden selv håndtere dagrenovationslignende affald, fortsæt til § 10.10

Faaborg-Midtfyn Kommunes ordning for dagrenovationslignende affald
Ordningen er en anvisningsordning. Faaborg-Midtfyn Kommune anviser til FFV Renovation A/S, som er kommunens driftsselskab og varetager indsamlingsordningen for dagrenovation for husholdninger. Virksomheder kan deltage i ordningen på samme vilkår som husholdninger, se nedenstående.

Indsamlingsordningen er en hente-ordning fra skel (matrikel skel) og omfatter affald defineret som
dagrenovationslignende affald, jf. § 10.1.

Skel-ordning betyder, at beholdere skal placeres 0 - 1 meter inde på egen matrikel fra matrikelskel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads.

Dagrenovationslignende affald skal opbevares i beholdere eller sække udleveret af kommunen eller godkendt af kommunen.

§ 10.4 Beholdere

Det påhviler virksomheden at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen fastsatte beholdere til dagrenovation.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af virksomheden. Virksomheden er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor det ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden virksomheden at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille supplerende krav til beholdere.
Kommunen kan pålægge brugeren at benytte en bestemt type beholder til dagrenovationslignende
affald, hvis særlige forhold på ejendommen nødvendiggør det.

Ved beholdere til dagrenovationslignende affald forstås sække med sækkestativ, beholdere med hjul og containere.

Eventuelle skader eller bortkomst skal meddeles FFV Renovation A/S.
Der må ikke anvendes andre end kommunens eller af kommunen godkendte beholdere og stativer.

§ 10.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.
Til opsamling af dagrenovationslignende affald fås følgende beholderstørrelser:

 • 140 liters beholder, max. 40 kg affald
 • 240 liters beholder
 • 400 liters container
 • 600 liters container
 • 800 liters container
 • 110 liters plastsæk, grøn, max. 13 kg affald
 • 110 liters ekstra-sæk, plast, grå, max. 13 kg affald
 • 110 liters ø-sæk, max. 13 kg affald

Til lejlighedsvis forekommende ekstra affald kan der købes ekstra-sække hos FFV Renovation A/S eller på genbrugsstationerne. Den fyldte ekstra-sæk, der maksimalt må veje 13 kg, placeres ved den normale beholder og medtages ved ordinær tømning.

Kun ovennævnte ekstra-sække vil blive medtaget af renovatøren.

Priserne for ydelserne i dagrenovationsordningen kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk og på FFV Renovation A/S's hjemmeside www.ffv.dk.

Det på ejendommen nødvendige antal beholdere fastsættes af kommunalbestyrelsen. Dog skal der som minimum være opstillet én beholder (svarende til 100 l) pr. virksomhed.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Hvis der er oplag af affald herunder dagrenovationslignende affald ved siden af beholderen, kan  kommunalbestyrelsen - efter forudgående skriftligt varsel - bestille ekstra tømning/oprydning på
virksomhedens regning.

§ 10.6 Anbringelse af beholdere

Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune eller FFV Renovation A/S skønner, at adgangsforholdene ikke er i overensstemmelse med dette regulativs bestemmelser, er virksomheden pligtig til at udbedre forholdene, således at renovationsarbejdet kan udføres forsvarligt. Udbedring af adgangsforholdene skal godkendes af Faaborg-Midtfyn Kommune og FFV Renovation A/S.

Beholdere, placering ved tømning:

 • Beholder skal placeres 0 - 1 meter inde på egen matrikel fra matrikelskel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads. Beholderen skal være så tæt som muligt på vej eller fortov.
 • Beholder skal placeres med hjul og håndtag vendende mod renovatørens ganglinje.
 • Beholder skal placeres således, at håndtering kan ske i en hensigtsmæssig arbejdsstilling (2 meter frihøjde).
 • Beholder skal placeres i niveau med kørevej (offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads) på et stabilt og plant underlag.
 • Beholder afleveres samme sted efter tømning på egen matrikel. Renovatør kan dog stille beholder et andet sted grundet sikkerhed. Borgere skal selv sætte tilbage til standplads.
 • Der skal være ryddet for sne og is omkring beholder og ud til matrikelskel. Snevold foran beholder og ud til renovationsbil skal ligeledes være fjernet.
 • Bevoksning omkring/fra beholder og ud til matrikelskel skal beskæres, så der er 2 m frihøjde og minimum 1 m bred passage.
 • Ved tvivl om forholdene omkring afhentningssted kontaktes FFV Renovation A/S for nærmere bestemmelser herom.

Sækkestativer, placering ved tømning:

 • Sækkestativ skal have fast standplads på et let tilgængeligt sted i nærheden af normal adgangsvej til bebyggelse.
 • Sækkestativ skal placeres så tæt som muligt til matrikelskel, maksimalt 5 meters afstand, til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads.
 • Renovatør isætter ny sæk i stativet ved afhentning.
 • Alternativt skal sæk stilles frem til matrikelskel på tømningsdag.
 • Der skal være ryddet for sne og is omkring stativ og ud til matrikelskel. Snevold foran stativ og
  ud til renovationsbil skal ligeledes være fjernet.
 • Bevoksning omkring/fra beholder og ud til matrikelskel skal beskæres, så der er 2 m frihøjde og
  minimum 1 m bred passage.
 • Ved tvivl om forholdene omkring afhentningssted kontaktes FFV Renovation A/S for nærmere
  bestemmelser herom.

Koteletgrunde, specielt:
For koteletgrunde er skel lig med ejendommens matrikel skel, hvilket er afhængig af ejerforhold af koteletbenet:

 • Koteletbenet betragtes som offentlig vej, når vejen ikke indgår i ejerens grund.
 • Koteletbenet betragtes som grundareal, når vejen indgår i ejerens grund.

Landejendomme, specielt:
For landejendomme med lang tilkørselsvej gælder:

 • Vendeplads minimum 12 x 12 x 17 meter med kørefast underlag - beholder placeres op til vendeplads. Der skal ikke betales for hente/bringe-ordning. Korrekt placering fås hos FFV Renovation A/S.
 • Ingen vendeplads - beholder placeres ved matrikelskel til offentlig vej.
 • Alle udgifter til etablering af vendeplads afholdes af virksomheden.

Brosten, specielt:
Ved f.eks. baggårde med brostensbelægning skal beholdere/sække stilles frem til kørefast belægning med fliser, beton eller asfalt.
Udgifter til anlæggelse af kørefast belægning i brostensbelægning afholdes af virksomheden.

Tæt bebyggelse med fælles opsamlingssted:
Hvis renovationsbil kan køre helt hen til det fælles opsamlingssted, skal der ikke betales for hente/bringe-ordning.

Hente/bringe-ordning:
Ejendomme kan mod tillæg få hentet dagrenovationslignende affald på standplads, hvis følgende
krav er overholdt:

 • Afstand fra standplads til matrikelskel er maksimal 25 meter.
 • Adgangsvejen overholder kravene hertil, se nedenstående.
 • Der er fri adgang til standplads uden risiko for at blive forulempet af løse hunde.
 • Afstand fra beholder/sækkestativ til hæk, hegn og bygninger skal være så stor, at beholder kan drejes/vendes og stativ kan være lukket op.
 • Underlag skal være stabilt og plant som fliser, asfalt eller beton.
 • Standplads skal være velbelyst.
 • Standplads skal om vinteren være sikret mod glat føre og ryddet for sne og is, så renovatør sikkert kan afhente dagrenovationen.
 • Der er fri adgang til standplads uden forhindringer såsom trillebøre, cykler, barnevogne og lignende.
 • Alle udgifter til anlæg og vedligeholdelse af belægning og indretning af standplads afholdes af virksomheden.

Adgangsvej fra matrikelskel til standplads:
Adgangsvej skal som udgangspunkt være plan, jævn og med kørefast belægning. Kravene er
følgende:

 • Belægning skal være kørefast med fliser, beton eller asfalt. Perlesten, brosten, granitskærver,
  græs, grus løst eller komprimeret er ikke kørefast.
 • Belægning skal være vedligeholdt og ren.
 • Bredden skal minimum være 1 meter og med 2 meter frihøjde.
 • Fald/stigning må maksimalt være på 1:10 (svarende til en stigning på 1 meter over en afstand på
  10 meter).
 • Belysningen skal have en belysningsstyrke, så renovatøren kan udfør arbejdet på forsvarlig vis.
 • Adgangsvej skal være fri for forhindringer såsom andet affald, cykler, barnevogne, udhængende
  grene og lignende.
 • Adgangsvej skal være fri for sne og is, og være sikret mod glat føre.
 • Døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling.
 • Anslagslister, tærskler og trin skal forsynes med faste skråkiler/ramper eller lignende, så passage
  med kørende materiel lettes.
 • Ved anvendelse af teknisk hjælpemiddel f.eks. kærre skal adgangsforholdene til beholder/
  stativ give plads til, at det tekniske hjælpemiddel kan komme helt hen til beholder/stativ.
 • Alle udgifter forbundet med anlæg og vedligeholdelse af belægning afholdes af virksomheden.

Kørevej for renovationsbil, specielt for privat fællesveje og landejendomme:

 • Vejbanen skal være så bred, at renovationsbilen kan køre der.
 • Tilstrækkeligt friholdt i siderne for bevoksning, stendiger og hegn.
 • Frihøjde 4,2 meter.
 • Udhængende grene og kviste skal fjernes ellers kan der ikke tømmes.
 • Belægning skal være vedligeholdt.
 • Der skal være ryddet for sne og is, og være sikret mod glat føre.
 • Kørevej skal være farbar hele året.
 • Kørevej skal være fri for forhindringer såsom biler, traktorer, landbrugsmaskiner og lignende.
 • Alle udgifter forbundet med anlæg og vedligeholdelse af belægning afholdes af grundejere.

Vintervejr – sne og glatføre:

 • Virksomheden er selv ansvarlige for at rydde for sne og is omkring beholder og ud til matrikelskel. Snevold foran beholder og ud til skraldebil skal ligeledes være fjernet.
 • Dagrenovation vil ikke blive tømt, hvis forholdene ikke er forsvarlige.
 • Hvis det ikke er muligt for virksomheden at sikre forsvarlige forhold, skal beholder/sæk på tømningsdag stilles frem til nærmeste ryddet offentlig vej.
 • Ejere af privat veje og privat fællesveje skal rydde veje for sne og is, og sikrer mod glatføre i henhold til kommunens Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

§ 10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere, herunder eventuelt affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk.

Uhygiejnisk affald skal være tilstrækkeligt emballeret i lukkede og tætte emballager.

Kattegrus, støvsugerindhold og lignende støvende materialer skal være emballeret inden anbringelse i beholderen.

Undgå at presse affaldet sammen i beholder, idet beholder ellers ikke kan tømmes helt.

Ved overfyldning af beholder/sæk tømmes der ikke. Der skal bestilles ekstra-tømning hos FFV Renovation A/S. Ekstra-sække skal købes ved FFV Renovation A/S eller genbrugsstationerne.

Udgifterne afholdes af virksomheden.

Affald der på grund af temperatur eller kemiske egenskaber kan antænde det øvrige affald, må ikke anbringes i beholdere til dagrenovationslignende affald.

§ 10.8 Renholdelse af beholdere

Brugere er ansvarlige for rengøring af beholdere. Kommunen kan foranledige beholder rengjort for brugers regning ved misligholdelse.

§ 10.9 Afhentning af dagrenovationslignende affald

Dagrenovationslignende affald afhentes hver 14. dag på en fast ugedag, i juli og august en gang hver uge på en fast ugedag.

Tømningsdag kan ses på den husstandsomdelte tømningsplan eller på www.ffv.dk.

Mod tillæg er det muligt at tilvælge ugetømning hele året. Tilvalg er pr. kvartal.

Afhentning finder sted i tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, og ved specielle forhold kan kommunen dispensere for tidsrummet. Beholder/sæk skal være stillet frem inden starttidspunktet for afhentning.

I forbindelse med sommerperioden kan afhentning ske frem til kl. 20.00.

Ved helligdage kan afhentning ske forskudt, men i et sådant omfang, at det årlige antal afhentninger overholdes.

Tømningsændringer kan ses på www.ffv.dk. Ved større ændringer vil de blive annonceret i den lokale ugeavis.

Driftsforstyrrelser kan ses på www.ffv.dk. Endvidere vil driftsforstyrrelser blive oplyst gennem smsservicen.

Brugere er ansvarlige for at meddele mangler i afhentningen til FFV Renovation A/S hurtigst muligt på telefon 62 61 16 66.

Beholdere, sække og containere bliver ikke tømt såfremt:

 • Affaldet ikke er sorteret i henhold til dette regulativ
 • Affaldsbeholderen ikke er renholdt
 • Beholderen er overfyldt
 • 140 liters beholder indeholder mere end 40 kg dagrenovation
 • 110 liters sæk indeholder mere end 13 kg dagrenovation
 • Andre af regulativets bestemmelser er tilsidesat

§ 10.10 Tilmelding/afmelding

Driften af ordningen for dagrenovationslignende affald varetages af FFV Renovation A/S og til- og afmeldinger skal ske hos:

FFV Renovation A/S
Sundvænget 5
5600 Faaborg
Tlf: 62 61 16 66
E-mail: Renovation@ffv.dk
Hjemmeside: www.ffv.dk

Ændringer af beholderantal og beholdertype sker ved henvendelse til FFV Renovation A/S.

Husholdninger på samme adresse som en fødevarevirksomhed kan få dispensation fra den kommunale ordning til at anvende virksomhedens beholder til brændbart affald/dagrenovationslignende affald.

Der skal fra anden myndighed være stillet krav til hygiejniske forhold og dokumenteres med kopi af krav fra anden myndighed. Affaldsbeholder skal minimum tømmes hver anden uge og dokumenteres med kopi af virksomhedens aftale med transportør.

Hvis den kommunale ordning ikke benyttes, har virksomheden (affaldsproducenten) pligt til at træffe aftale med en registreret transportør, der råder over egnet indsamlingsmateriel, om regelmæssig bortskaffelse af dagrenovationslignende affald minimum hver 14. dag. Virksomheden skal på anmodning fra tilsynsmyndigheden fremsende dokumentation for aftalen.

§ 11 Ordning for genbrugsstationerne

Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugsstationer til modtagelse af affald.

§ 11.1 Hvem gælder ordningen for

Genbrugsstationerne er forbeholdt husstande og tilmeldte virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Virksomheder fra andre kommuner kan benytte genbrugsstationerne til affald opstået i Faaborg-Midtfyn Kommune mod betaling.

§ 11.2 Adgang til genbrugsstationerne

Ordningen er en frivillig ordning. Virksomheder kan tilmelde sig hos FFV Renovation A/S på
telefon 62 61 16 66 eller på www.ffv.dk.
Ordningen er en abonnementsordning, hvor virksomheder kan vælge mellem 4 kategorier
afhængig af affaldstyper, der skal bortskaffes:

 • Kategori A - glas, papir, pap, genbrugsseffekter, plastfolie, jern og metal (egnet for butik og mindre erhverv)
 • Kategori B - indbo, emballager af træ, brændbart, have- og grenaffald, hård plast til genbrug,dæk og planglas (egnet for anlægsgartner, håndværker og entreprenør)
 • Kategori C - jord, natursten, bygningsaffald, tegl, mursten, cement, beton, trykimprægneret træ, tagpap, gips, isolering, eternitplader, asbestplader, sanitet, glaserede tegl/krukker og porcelæn (egnet for håndværker og entreprenør)
 • Kategori D - farligt affald, max. 200 kg pr. år (egnet for alle)

Kategori A må kun aflevere affaldstyper, som nævnt i A.
Kategori B må kun aflevere affaldstyper, som nævnt i A og B.
Kategori C må kun aflevere affaldstyper, som nævnt i A, B og C.
Kategori D kan kombineres med A, B og C.

Der kan afleveres affald svarende i karakter til husholdningsaffald.

Det er ikke tilladt at aflevere dagrenovationslignende affald.

Ved tilmelding til ordningen udleveres klistermærker, som skal være synlig i frontruden for dokumentation af hvilken kategori, virksomheden er tilmeldt.

Priserne for abonnementsordningen kan ses på www.faaborgmidtfyn.dk.

Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang til genbrugsstationerne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

§ 11.3 Sortering på genbrugsstationerne

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugsstationen. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

Såfremt en anvisning fra pladspersonalet ikke følges, kan brugeren bortvises af personalet på pladsen.

Genbrugsstationerne er bemandet i hele åbningstiden. Åbningstiderne fremgår af skiltning og FFV Renovation A/S's hjemmeside www.ffv.dk.

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsstationerne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationerne.

Ordensreglementet for genbrugsstationerne skal følges.

Følgende affaldsfraktioner kan bortskaffes på genbrugsstationerne:

 • Akkumulatorer og bilbatterier
 • Asbest herunder asbest- og eternitplader, skiferplader, asbest fra rørisolering og pakninger.
 • Batterier er bærbare batterier såsom Nikkel-Cadmium batterier (Nicd), Lithium batterier,
 • Lithiumion batterier (Li-ion), Nikkel-metalhybrid batterier (NiMH), Kviksølvbatterier,
 • Knapcellebatterier, Brunstens- og alkaliske batterier.
 • Blandet bygningsaffald herunder tegl, letbeton, leca, gasbeton, mursten og større natursten.
 • Glaceret materialer skal bortskaffes som sanitet.
 • Brændbart affald herunder tæpper, madrasser, møbler, vinduesrammer, forurenet pap, forurenet papir, forurenet plast, traktordæk, cykeldæk, gave-papir, jernbanesveller.
 • Brændte mursten til genanvendelse hvilket er alle gamle mursten fra før 1950 muret med kalkmørtel.
 • Dæk herunder bildæk med og uden fælge.
 • Elektrisk og elektronisk affald (WEEE) herunder alle apparater og legetøj, der har brugt batterier eller strøm som f.eks. computere, fjernsyn, musikanlæg, telefoner, hårde hvidevarer, køkkenmaskiner samt lysstofrør og lavenergi-pærer.
 • Farligt affald herunder olie, benzin, oliefiltre, kemikalier, brændbare væsker, insekt- og plantegifte, maling, lak, lim, spraydåser, trykflasker, kviksølv-holdige termometre.
 • Medicinrester og kanyler skal afleveres på apoteket.
 • Flamingo herunder frugtkasser, beskyttelsesflamingo og "chips". Uhygiejnisk eller på anden måde tilsmudset flamingo bortskaffes som brændbart.
 • Flasker og glas herunder planglas uden træ- og plastrammer, glasskåle, rengjorte flasker, rengjorte konserves- og syltetøjsglas.
 • Genbrugseffekter herunder kasserede brugbare ting og sager som møbler, bøger, brugsting og nips.
 • Gips er gipsplader uden isolering, folie, træ eller metallister.
 • Grenaffald
 • Hård plast herunder PVC er f.eks. rene plastdunke, rene plastflasker, havemøbler, CD'er,
 • DVD'er, spande og baljer.
 • Imprægneret træ er f.eks. trykimprægneret træ med kobber, krom, arsen og/eller tin.
 • Isolering og andet ikke brændbart affald herunder isoleringsmaterialer, spejlglas, ildfast og keramisk glas, bilruder, gulvvinyl, presenninger, regntøj, gummistøvler, vandsenge, puslepuder, voksduge, badedyr, bruseforhæng, persienner og andet blød PVC.
 • Jern og metal herunder rengjorte dåser fra konserves og drikkevarer, jernskrot samt messing, kobber, tin og andre metaller. Affaldet må ikke indeholde elektriske komponenter, elektroniske komponenter, olie eller andre væsker.
 • Pap herunder rent karton, papkasser, bølgepap. Papaffald må ikke indeholde lim og plastmateriale.
 • Papir herunder rent papir, aviser, ugeblade, reklamer og telefonbøger. Papiraffald må ikke indeholde lim og plastmateriale.
 • Plastfolie herunder afdækningsplast og emballeringsplast.
 • Ren beton
 • Ren jord er uforurenet jord, grus og mindre natursten fra private haver.
 • Rent træ er ubehandlet, malet, limet eller lakeret træ. Må gerne være med mindre beslag, søm og skruer. F.eks. engangspaller, EURO-paller som er i stykker, pallerammer eller trækasser.
 • Sanitet herunder WC-er, håndvaske, glaseret eller malet tegl, porcelæn, glaseret keramik, glaserede klinker og glaserede kloakrør.
 • Småt haveaffald
 • Tøj og sko er brugbart tøj og sko.

Kommunen og FFV Renovation A/S arbejder løbende med at sikre større grad af
specialbehandling og genanvendelse, hvorfor der løbende vil komme nye sorteringskrav til
affaldsfraktionerne.

Komposteringspladser:
På komposteringspladserne Mørkebjergvej og Årslev Genbrugsstation kan afleveres haveaffald.

Haveaffaldet må ikke indeholde fremmedelementer af nogen art, skal være uemballeret og uden snøring.
Haveaffaldet bliver neddelt og omdannet til kompost.

Adgang til komposteringspladsen følger reglerne for genbrugsstationerne, derfor kun køretøjer op til 3500 kg med eller uden trailer.

Der modtages ikke:

 • gødning fra dyr herunder kæledyr (forurener grundvandet)
 • jord og sten (ødelægger komposteringsmaskinerne)

§ 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

§ 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendt-gørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.
Ikke-genanvendeligt farligt affald er for eksempel:

 • Organiske halogenfrie forbindelser (typisk aromatiske forbindelser)
 • Organiske halogenholdige forbindelser (typisk chlorerede forbindelser)
 • Organiske forbindelser (typiske forbindelser med alkoholer og ketoner)
 • Olieaffald (som ikke er omfattet af genanvendelsesregisteret)
 • Tungmetalholdigt affald (slam fra metalforarbejdende produktion, slibestøv med tungmetaller, køle-/smøremidler med tungmetaller)
 • Asbestholdigt affald, jf. § 22 (skal deponeres)
 • PCB-holdigt affald, jf. § 19 (skal deponeres eller destrueres)
 • Klinisk risikoaffald jf. § 13 (skal destrueres ved forbrænding)
 • Affald fra tømningsordning for olie- og benzinudskillere jf. § 17 (fast affald skal deponeres)
 • Andet farligt affald, der ikke kan genanvendes (absorptionsmidler – kattegrus og engangsklude –
  med farligt affald, pesticidrester og lignende)
 • Lavenergipærer (kviksølvholdig), jf. § 18
 • Lysstofrør (kviksølvholdig), jf. § 18
 • Der kan forekomme andre typer af ikke-genanvendeligt farligt affald.

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at farligt affald er forsvarligt emballeret.
Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer:

 • Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud.
 • Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette.
 • Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.
 • Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns.

Opbevaringen skal følge retningslinjerne:

 • Farligt affald, der afhentes emballeret, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.
 • Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres.
 • Beholdere skal være løftet fra gulvet, så eventuelle utætheder opdages, og således at spild ikke beskadiger andre beholdere. Oplagspladsen skal være placeret på virksomhedens område, således at indsamleren/transportøren kan køre direkte til stativet, beholderen eller containeren for at foretage læsning.

Opbevaring af flydende uemballeret affald kan ske på følgende måder:

 • Affaldet kan opbevares i tankanlæg. Tanken skal være egnet til den pågældende affaldstype og så tæt, at spild og fordampning undgås.
 • Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk.
 • Såfremt der benyttes overjordiske ståltanke, skal de(n) være placeret på en konstruktion hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted. Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 15 cm. Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe
affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres.

Farligt affald skal bortskaffes løbende. Oplagring må ikke finde sted.

Ordningen består af 3 dele:

 1. En indsamlingsordning i form af en bringe-ordning for maksimalt 200 kg farligt affald på genbrugsstationerne jf. § 11.4, såfremt virksomheden er tilmeldt ordningen. Ordningen administreres af: FFV Renovation A/S Sundvænget 55600 Faaborg Tlf: 62 61 16 66E-mail: ffv@ffv.dkHjemmeside: www.ffv.dk
 2. En fælleskommunal indsamlingsordning i form af en hente-ordning for klinisk risikoaffald jf. § 13 og for affald fra olie- og benzinudskillere jf. § 17. Ordningen administreres af:
  Modtagestation Syddanmark I/S
  Vejlbyvej 21
  7000 Fredericia
  Tlf: 76 20 13 00
  Fax: 76 20 38 31
  E-mail: mail@motas.dk
  Hjemmeside: www.motas.dk
 3. En anvisningsordning for øvrigt ikke-genanvendeligt farligt affald. Ordningen administreres af:
  Faaborg-Midtfyn Kommune
  Miljøafdelingen
  Mellemgade 4
  5600 Faaborg
  Tlf: 72 53 21 40
  E-mail: teknik@fmk.dk
  Hjemmeside: www.fmk.dk
  Affaldsproducenten skal benytte en registreret transportør, som er optaget i Affaldsregisteret hos
  Miljøstyrelsen.
  Affaldsproducenten skal benytte et registreret og godkendt modtageanlæg, som er optaget i
  Affaldsregisteret hos Miljøstyrelsen.
  Virksomheder, der frembringer farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, skal anmelde affaldet til kommunen. Ved anmeldelsen skal der oplyses om affaldstype (EAK-kode) samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Anmeldelsesskema findes på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.
  Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlægget.
  Lavenergipærer og lysstofrør håndteres gennem WEEE-ordningen, selvom det er farligt affald.

Virksomheder, som frembringer olieaffald i form af industriolie eller smøreolie af mineralsk oprindelse, navnlig fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt mineralolie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger, skal sikre, at væsentlige dele af olieaffaldet håndteres med henblik på regenerering til baseolie.

Virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer farligt affald, samt forhandlere og mæglere af farligt affald, som ikke skal indberette til Affaldsdatasystemet, skal føre lister over transporteret mængde og type af farligt affald (EAK-kode), det farlige affalds producent og afleveringssted.

Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 3 år.

Virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer farligt affald, samt forhandlere og mæglere af farligt affald skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgive oplysninger fra registeret og dokumentation for disse oplysninger.

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres på genbrugsstationerne.

Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmodtager.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret.

Virksomheden skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.

§ 13 Ordning for klinisk risikoaffald

§ 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er affald, som ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko ved håndtering.

Klinisk risikoaffald er for eksempel:

 1. Skærende og stikkende genstande
 2. Smittebærende affald (herunder affald fra patienter, som er isolerede)
 3. Vævsaffald
  1. Skærende og stikkende genstande er genstande, som har været brugt i patientpleje eller
   behandling, f.eks.:
   Kanyler, knive, guidewires, sakse, pincetter, suturnåle, dråbekamre og andet, der kan penetrere
   hud.
   Reagensglas, skår og lignende, der indeholder blod, pus eller rester af vævsvæske.
   Laboratorieglasvarer forurenet med blod, pus og vævsvæsker, hæmoglobin-kuvetter, hårrør og
   pipetter.
  2. Smittebærende affald er affald, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra
   diagnostik og behandling af patienter og fra forsøgsdyr, f.eks.:
  • Petriskåle og lignende, som indeholder levende bakterie-, virus- eller svampekulturer.
  • Drænflasker og lignende med blod, pus eller vævsvæsker, som ikke kan udtømmes før
   bortskaffelse, og som ikke er effektivt inaktiveret.
  • Meget vådt engangsmateriale (som vil dryppe, hvis det sammenpresses), hvor væden udgøres af vævsvæsker, pus eller blod fra patienter, eksempelvis forbindinger, afdækninger og operationsservietter.
  • Alle vævsdele fra forsøgsdyr, som indeholder humanpatogene mikroorganismer.
  • Affald fra patienter, som er isolerede, med mindre kendskab til sygdommens smittemåde gør, at
   risikoen ved håndtering må anses for minimal.
  • Rester af ikke-dræbt vaccine.
  1. Vævsaffald er affald af alle genkendelige vævs- og legemsdele samt andet affald, hvor
   uigenkendelighed efter behandling skønnes hensigtsmæssig af æstetiske grunde, f.eks.:
  • Moderkager.
  • Aborter.
  • Vævsprøver, herunder også vævsprøver i formalin.
  • Amputerede legemsdele.
  • Visse typer vævsaffald, som på grund af stikkende (f.eks. knoglesplinter) eller vævsholdig / dryppende karakter (f.eks. moderkager) kan udgøre en risiko.
  • Vævsaffald, der må karakteriseres som risikoaffald/farligt affald kan håndteres sammen med vævsaffald i øvrigt.

Ordningen omfatter klinisk risikoaffald fra alle producenter af klinisk risikoaffald i sundhedssektoren i Faaborg-Midtfyn Kommune. Sundhedssektoren omfatter sygehuse, fødeklinikker og behandlings-institutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, praktiserende jordemødre, svineproducenter m.fl. 

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle producenter af klinisk risikoaffald i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Enhver producent af klinisk risikoaffald har pligt til at benytte ordningen for klinisk risikoaffald.

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

Klinisk risikoaffald skal afleveres efter behov til den kommunale indsamlingsordning, dog mindst 1 gang årligt.
Virksomheden skal sortere klinisk risikoaffald ved kilden (produktionsstedet) og opsamle det i egnede emballager.

Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk risikoaffald og håndteres i overensstemmelse med retningslinierne herfor.

Virksomheden skal emballere klinisk risikoaffald i den endelige emballage.

Affaldet føres herefter til egnet opbevaringssted før afhentning til behandling.

Klinisk risikoaffald må ikke stå tilgængeligt for offentligheden.

Klinisk risikoaffald må ikke trykkes eller sammenpresses i emballagen, så der opstår risiko for perforering.

Emballager må ikke fyldes mere, end at de kan lukkes uden sammenpresning af affaldet.

I tilfælde, hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske risikoaffald.

Omemballeringen skal ske ved anvendelse af en større beholder af samme eller bedre kvalitet, så den uegnede/beskadigede emballage ikke åbnes, men blot emballeres i en større, egnet emballage.

Flergangsemballager skal holdes rene og hygiejniske. Ved anvendelse af flergangsemballager skal renholdelsen tilrettelægges, så der ikke opstår risiko for smitteoverførsel og uhygiejniske forhold.

Hos virksomheder med centrale opsamlingssteder (f.eks. sygehuse) skal de fyldte emballager transporteres til det centrale opsamlingssted samme dag, de er fyldt. Vævsaffald skal transporteres til et centralt opbevaringssted samme dag, som det er produceret.

Ordningen for klinisk risikoaffald er en fælleskommunal indsamlingsordning i form af en henteordning,
som administreres af:

Modtagestationen Syddanmark I/S
Vejlbyvej 21
7000 Fredericia
Tlf: 76 20 13 00
Fax: 76 20 38 31
E-mail: mail@motas.dk
Hjemmeside: www.motas.dk

Klinisk risikoaffald skal sorteres ved kilden/produktionsstedet efter følgende retningslinier:

 • Smittebærende affald opsamles på produktionsstedet i plastposer, plast-spande eller lignende.
 • Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader produktionsstedet.
 • Skærende og stikkende genstande, f.eks. kanyler, lægges straks efter brugen i egnede brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde f.eks. desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet.
 • Vævsaffald, som med henblik på en tilstrækkelig forbrænding, skal indsamles særskilt (jf. definitionen) og samles i plastposer, plastspande eller lignende. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet. Vævsaffald skal behandles på forbrændingsanlæg, der er godkendt til forbrænding af klinisk risikoaffald.

Klinisk risikoaffald skal emballeres efter følgende retningslinier:

 • Ved emballering, der alene eller i kombination med anden emballage udgør transportemballagen, må der kun benyttes de af Modtagestation Syddanmark leverede emballager.
 • Ved emballering, der ikke indgår i transportemballagen, kan der benyttes anden end den af Modtagestation Syddanmark's leverede emballage.
 • Anden emballage skal være PVC-fri emballage af en god kvalitet med hensyn til materiale og funktion.

Opbevaringsemballage skal mærkes efter følgende retningslinier:

 • Mærkes med gul markering og være mærket ”klinisk risikoaffald”.
 • Mærkes inden ibrugtagning for at undgå misforståelser under kildesortering og ved afhentning.
 • Pakkes således, at der ikke sker sammenpresning af affaldet ved lukning.
 • Transportemballage skal mærkes med:
 • Dato, navn og telefonnummer på affaldsproducenten.
 • Navn på den ansvarlige person for emballeringen.
 • Affaldstype samt produktionssted.

Opbevaring og intern håndtering af klinisk risikoaffald skal foregå på en sådan måde, at beskadigelse af emballagen undgås.

Når flere affaldstyper opbevares samme sted, skal affaldstyperne holdes adskilte.

Klinisk risikoaffald skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

Faaborg-Midtfyn Kommune kan fastsætte frekvensen for afhentning af klinisk risikoaffald.

Frekvensen fastsættes så gener som lugt og unødigt stort oplag undgås. Ved fastsættelse af frekvensen tages der hensyn til efterfølgende opholdstid under transport og behandling.

Når klinisk risikoaffald behandles internt, for eksempel på eget forbrændingsanlæg eller autoklaveanlæg, stilles der ikke særlige krav til emballager. Ved håndteringen skal affaldet dog opsamles forsvarligt i egnede tætte emballager for at sikre hygiejniske forhold.

Affaldsproducenter, der frembringer klinisk risikoaffald, kan søge om fritagelse fra den fælleskommunale
ordning hos Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen. Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside www.fmk.dk, hvor proceduren også er beskrevet.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om affaldets art (EAK-kode), oprindelse, affaldets mængde, emballering, sammensætning, egenskaber, anvendt transportør og modtageanlæg.

Endvidere skal ansøgningen indeholde kopi af affaldsproducentens aftale med modtageanlæg/ forbrændingsanlæg. Ved væsentlig ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal affaldsproducenten straks underrette kommunen herom.

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlægget og/eller transportøren.

Yderligere information kan findes på www.motas.dk.

§ 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald

§ 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald

Ikke-genanvendeligt PVC-affald er blød PVC, eksempelvis:

 • Kabler, hvor metalindholdet ikke kan genvindes, kabelisolering fra skrotning.
 • Vinylgulve og paneler af blød plast.
 • Presenninger, gummimåtter, plastslanger.
 • Andet blødt PVC, f.eks. tagfolier, membranfolier, regntøj og gummistøvler.
 • Persienner af plast.
 • Andre byggeprodukter, f.eks. ventilationskanaler, toiletcisterner, tætnings-lister.

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisnings-ordning, hvor ikke-genanvendeligt PVC-affald kan afleveres på genbrugsstationerne, hvis virksomheden er tilmeldt ordningen for genbrugsstationerne. Ellers anviser kommunen til:

Klintholm I/S
Klintholmvej 50
5874 Hesselager
Tlf: 62 25 30 86
E-mail: klintholm@klintholm-is.dk
Hjemmeside: www.klintholm-is.dk

Affaldet skal internt på virksomheden kildesorteret og oplagres således, at der ikke sker tilsmudsning eller kvalitetsforringelse af affaldet.

Ikke- genanvendeligt PVC-affald skal bortskaffes løbende og oplagring må højst være for et halvt år.

Affaldsproducenten skal sikre tilstrækkeligt opsamlingsmateriel til, at kildesortering kan ske og overfyldning undgås.Anskaffelse af materiel til opbevaring af affaldet påhviler affaldsproducenten.

Såfremt affaldsmængden overstiger materiellets kapacitet eller der opstår uhygiejniske forhold, påhviler det affaldsproducenten at sikre hyppigere tømning eller at anskaffe yderligere materiel.

Bortskaffelse af ikke-genanvendeligt PVC-affald er for virksomhedens egen regning.

Anvendte transportører ved bortskaffelsen skal være registreret i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen.

§ 15 Ordning for forbrændingsegnet affald

§ 15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

Forbrændingsegnet affald er for eksempel:

 • Affald, som ikke er genanvendeligt.
 • Coatede pap- og papirtyper samt tilsmudset pap og papir.
 • Udefinerbart plast samt kompositmaterialer mellem plast og andre materialer.
 • Brændbart inventar, f.eks. møbler, tæpper og madrasser.
 • Bøger med limet ryg.
 • Neddelt kreosotbehandlet træ.

I tvivlstilfælde afgør kommunen om affald er forbrændingsegnet.

§ 15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen

Det er efter affaldsbekendtgørelsen tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v.


Forbrændingsegnet affald modtages som småt brændbart affald og stort brændbart affald i følgende størrelser:

 • Småt brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal længde på 100 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 100 x 50 cm x 50 cm.
 • Stort brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal længde på 300 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 300 x 125 x 20 cm og en vægt på maks. 80 kg.

Hvis en virksomheds forbrændingsegnede affald i mængde og karakter ikke opfylder kravene til småt eller stort brændbart affald eller ikke kan modtages uden forudgående behandling, skal virksomheden ved egen foranstaltning foranledige, at affaldet opfylder betingelserne for forbrændingsegnet affald.

Alternativt forpligtes virksomheden til at aflevere forbrændingsegnet affald til forudgående behandling, herunder neddeling eller lignende på anlæg, der er godkendt hertil.

Forbrænding af forbrændingsegnet affald er kun tilladt på godkendte anlæg.

Forbrændingsegnet affald må ikke oplagres i mere end et halvt år, før det bortskaffes.

Ordningen er en anvisningsordning, hvor forbrændingsegnet affald kan afleveres på genbrugsstationerne, hvis virksomheden er tilmeldt ordningen for genbrugsstationer.

Stort brændbart kan køres direkte til forbrænding for virksomhedens egen regning hos:
Odense Kraftvarmeværk
Havnegade 120
5000 Odense C
Tlf: 88 27 50 00
Fax: 65 90 38 12
Hjemmeside: www.vattenfall.dk

eller

Svendborg Kraftvarmeværk
Bodøvej 15
5700 Svendborg
Tlf: 62 23 35 75
E-mail: kraftvarme@svendborg.dk
Hjemmeside: www.svendborgkraftvarme.dk

Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde (skovbrug).

Neddelt kreosotbehandlet træ skal forbrændes på godkendt forbrændingsanlæg.
Kreosotbehandlet træ er for eksempel jernbanesveller, træ fra kajanlæg og lignende. Neddelingen
skal være så tilpas, at fuldstændig forbrænding sikres.

Biomasseaffald, der udgøres af rent træ fra skov- og landbrug, samt træaffald fra træforarbejdende virksomheder kan bortskaffes efter reglerne i gældende Biomassebekendtgørelse. Biomasseaffald kan uden kommunal anvisning afsættes til forbrænding eller til fremstilling af brændselspiller.

Affaldet skal internt på virksomheden kildesorteret og oplagres, således at der ikke sker tilsmudsning eller kvalitetsforringelse af affaldet.

Affaldsproducenten skal sikre tilstrækkeligt opsamlingsmateriel til, at kildesortering kan ske og overfyldning undgås.

Anskaffelse af materiel til opbevaring af affaldet påhviler affaldsproducenten. Såfremt affaldsmængden overstiger materiellets kapacitet eller der opstår uhygiejniske forhold, skal affaldsproducenten sørge for hyppigere tømning eller yderligere materiel.

Kommunalbestyrelsen kan, hvis forholdene nødvendiggør det, anvise forbrændingsegnet affald til midlertidig oplagring på et anlæg, der er godkendt til midlertidig oplagring, dog højest 1 år.
Midlertidig oplagring omfatter ikke dagrenovation eller andet let fordærveligt affald.

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at pligten til at benytte godkendt forbrændingsanlæg, ikke gælder i tilfælde af renovering af anviste forbrændingsanlæg, hvis renoveringsarbejdet gør
anlægget uegnet til at modtage og behandle affald.

Anvendte transportører skal være registreret i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen.

Anvendte indsamlingsvirksomheder skal være godkendt og registreret i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen.

§ 16 Ordning for deponeringsegnet affald

§ 16.1 Hvad er deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i  affaldsbekendtgørelsen.
Følgende affaldstyper er eksempler på deponeringsegnet affald:

 • Isoleringsmaterialer
 • Tagplader, eternit og asbest
 • Mineraluld
 • Tungmetalforurenet affald
 • Keramik
 • Porcelæn
 • Ikke forbrændingsegnet affald, f.eks. ikke-genanvendeligt PVC-affald
 • Ikke genbrugeligt glas
 • Ikke genbrugeligt sandblæsningssand
 • Støbesand
 • Sand fra sandfang
 • Svejse- og slibestøv i tromler
 • Aske og sod

I tvivlstilfælde afgør kommunen om affaldet er deponeringsegnet.

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

Virksomheden, eller i dennes fravær den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for håndteringen af affaldet, er forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag om grundlæggende karakterisering af affald og bilag om metoder og kvalitetskrav til prøvetagning, test og analyse i deponeringsbekendtgørelsen, når et læs affald ønskes afleveret på deponeringsanlægget.

Affaldsproducenten er samtidig ansvarlig for, at karakteriseringsoplysningerne er korrekte.

Hvis affaldsproducenten har kendskab til eller begrundet mistanke om, at affaldet indeholder andre potentielt miljøskadelige stoffer end dem, der er omfattet af bilag om grundlæggende karakterisering af affald i deponeringsbekendtgørelsen, er det affaldsproducentens ansvar at sikre, at de pågældende stoffer medtages i den grundlæggende karakterisering.

Udtagning af prøver i forbindelse med den grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning skal udføres efter en prøvetagningsplan, som affaldsproducenten er forpligtet til at udarbejde i overensstemmelse med DS/EN 14899.

Prøvetagningsplanen skal udarbejdes af en person med fornøden kompetence, jf. bilag om testning i forbindelse med grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning i deponeringsbekendtgørelsen.

Prøvetageren skal være akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025 eller personcertificeret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17024, jf. bilag om testning i forbindelse med grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning i deponeringsbekendtgørelsen.

Testning og kemiske analyser i forbindelse med den grundlæggende karakterisering og overensstemmelses-testning af en affaldstype samt analyser, der udføres som led i grundvandsmoniteringen og i de øvrige kontrol- og overvågningsprocedurer, skal udføres af akkrediterede laboratorier eller af ikke-akkrediterede laboratorier godkendt af tilsynsmyndigheden.

Hvis ikke-akkrediterede laboratorier godkendes og dermed foretager testningen, skal deponeringsanlægget dokumentere over for tilsynsmyndigheden, at det pågældende laboratorium har erfaring med relevante testmetoder, ligesom deponeringsanlægget skal dokumentere, at laboratoriet er i besiddelse af et effektivt kvalitetssikringssystem.

Følgende affaldstyper må ikke afleveres til deponering:

 • Flydende affald som defineret i affaldsbekendtgørelsen.
 • Affald som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende,
  jf. bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.
 • Klinisk risikoaffald jf. bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.
 • Dæk med en udvendig diameter på under 1,40 meter.
 • Ituskårne dæk.
 • Affald der ikke har været underkastet forbehandling. Kravet om forbehandling inden deponering
  kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af
  affaldet eller faren for menneskers sundhed eller miljøet. Forbehandling er defineret i
  affaldsbekendtgørelsen.

Deponeringsegnet affald skal internt på virksomheden kildesorteres og oplagres således, at der ikke sker tilsmudsning eller kvalitetsforringelse af affaldet.

Deponeringsegnet affald skal bortskaffes løbende og oplagring må højst være for et halvt år.

Affaldsproducenten skal sikre tilstrækkeligt opsamlingsmateriel til, at kildesortering kan ske og overfyldning undgås.

Anskaffelse af materiel til opbevaring af affaldet påhviler affaldsproducenten. Hvis affaldsmængden overstiger materiellets kapacitet eller der opstår uhygiejniske forhold, påhviler det affaldsproducenten at sikre hyppigere tømning eller at anskaffe yderligere materiel.

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlæg.

Ordningen er en anvisnings-ordning, hvor deponeringsegnet affald kan afleveres på genbrugsstationerne, hvis virksomheden er tilmeldt ordningen for genbrugsstationerne. Ellers anviser kommunen deponeringsegnet affald til deponering på:

Klintholm I/S
Klintholmvej 50
5874 Hesselager
Tlf: 62 25 30 86
E-mail: klintholm@klintholm-is.dk
Hjemmeside: www.klintholm-is.dk

eller

Odense Nord Miljøcenter
Strandløkkevej 100
5270 Odense N
Tlf: 63 18 90 00
Fax: 66 18 90 69
E-mail: info@odenserenovation.dk
Hjemmeside: www.odenserenovation.dk

Anvendte transportører skal være registreret i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen.

§ 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere

§ 17.1 Hvad er affald fra olie- og benzinudskillere

Affald, der opstår i forbindelse med tømning af olie- og benzinudskillere, er klassificeret som blandet farligt affald og er for eksempel:

 • Sand
 • Olie eller benzin
 • Vand

Olie- og benzinudskillere skal etableres overalt, hvor der under normal drift forekommer olie- eller benzinholdigt afløbsvand, og hvor der er risiko for olie- og benzinspild.
Etablering af olie- og benzinudskillere kræver en udledningstilladelse til spildevandet.
Retningslinierne for dimensionering og drift af olieudskilleranlæg skal følges.

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

Enhver bruger af olie- og benzinudskillere i Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at benytte den kommunale indsamlingsordning for olie- og benzinudskillere.
Ordningen gælder for alle olie- og benzinudskillere med tilhørende magasinbrønde og sandfang, der er etableret hos virksomheder samt offentlige og private institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune.
I tvivlstilfælde afgør Faaborg-Midtfyn Kommune, om olie- og benzinudskilleren er omfattet af ordningen.
Anvendes olie- og benzinudskilleren ikke, kan Faaborg-Midtfyn Kommune give tilladelse til, at den afblændes, sløjfes eller bypasses. Olie- og benzinudskilleren skal derefter afmeldes fra indsamlingsordningen.

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for affald fra olie- og benzinudskillere er en fælleskommunal indsamlingsordning i form af en hente-ordning, som administreres af:

Modtagestationen Syddanmark I/S
Vejlbyvej 21
7000 Fredericia
Tlf: 76 20 13 00
Fax: 76 20 38 31
E-mail: mail@motas.dk
Hjemmeside: www.motas.dk

Ordningen omfatter begrænset kontrol af de omfattede olie- og benzinudskillere med tilhørende
magasinbrønde og sandfang, tømning af disse samt nyttiggørelse eller bortskaffelse af det affald,
der opstår i forbindelse hermed.

Ved begrænset kontrol forstås en begrænset driftsmæssig kontrol, hvorved olie- og benzinudskiller, magasinbrønd og sandfang undersøges for mængden af udskilt olie/benzin og bundslam, samt kontrol af korrekt vandstand og inspektion af synlige tegn på skader eller utætheder.

Minimum 1 gang årligt foretages måling og registrering af udskilte affaldsmængder i olie- og benzinudskiller, magasinbrønd og sandfang samt oplysning om synlige fejl og mangler.

Faaborg-Midtfyn Kommune kan efter behov ændre den planlagte tømningsfrekvens efter forudgående varsel på 4 uger til affaldsproducenten/ejeren af olie- og benzinudskilleren.

Ved normaltømning forstås, at udskilt olie/benzin opsuges fra overfladen af olie- og benzinudskilleren/ magasinbrønden.

Normaltømning foretages ved:

 • Udskilt olie/benzinlag i olie- og benzinudskilleren

Ved bundtømning forstås, at al væske og udskilt bundslam opsuges fra bunden af olie- og benzinudskiller/ magasinbrønd og/eller tilhørende sandfang. Bundtømning foretages ved:

 • Udskilt bundslam i olie- og benzinudskilleren.
 • Udskilt bundslam i sandfanget.
 • Udskilt olie/benzin eller bundslam i magasinbrønden.
 • Affaldsproducenten er ansvarlig for, at olie- og benzinudskilleren straks fyldes med vand efter
 • tømning.

Affaldsproducenten modtager en rapport efter besøg indeholdende observationer om:

 • Målt indhold af udskilt olie og bundslam.
 • Vandstanden i olie- og benzinudskilleren.
 • Sandfang før olie- og benzinudskilleren.
 • Umiddelbare tilstand af olie- og benzinudskiller/magasinbrønd og sandfang.
 • Opsuget affaldsmængde.

Ved fejl eller mangler på olie- og benzinudskiller/magasinbrønd og sandfang har affaldsproducenten og Modtagestation Syddanmark I/S pligt til straks at informere kommunen herom.

Ved manglende mulighed for at tømme/kontrollere olie- og benzinudskiller/magasinbrønd og sandfang har Modtagestation Syddanmark pligt til at informere kommunen herom.

Bundtømning af olie- og benzinudskilleren og det foranstående sandfang skal ske efter behov – minimum hvert 3. år.

Affaldsproducenten skal anvise/anlægge de fornødne adgangsveje, samt sikre hensigtsmæssige
arbejdsforhold for personer og materiel i forbindelse med kontrol og tømning af olie- og benzinudskiller, magasinbrønd og sandfang.

Dæksler og lignende skal være synlige og ført op til terrænhøjde samt være let aftagelige.

Affaldsproducenten skal føre løbende kontrol med, at udskiller, magasinbrønd og sandfang fungerer efter hensigten, og påse, at olie- og benzinudskilleren altid er vandfyldt.

Affaldsproducenten er ansvarlig for at olie- og benzinudskiller, magasinbrønd og sandfang fungerer efter hensigten.

Hvis den planlagte tømningsfrekvens ikke er tilstrækkelig, skal affaldsproducenten rekvirere ekstra tømning hos Modtagestation Syddanmark I/S.

Affaldsproducenten skal uanset tømningsfrekvens rekvirere tømning senest, når olie- og benzinudskilleren har opbrugt 70 % af sin kapacitet eller i henhold til vilkårene i en meddelt udledningstilladelse.

For olie- og benzinudskillere, der er omfattet af bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvands-forurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg, og som modtager afløbsvand fra en påfyldningsplads og tillige er uden magasinbrønd, skal affaldsproducenten rekvirere tømning senest, når olie- og benzinudskilleren har opbrugt 30 % af sin kapacitet.

Olie- og benzinudskillere, der anvendes som sikkerhed mod forureninger ved at samle spild på f.eks. tank-anlæg og påfyldningspladser, skal tømmes efter enhver tilførsel af olie eller benzin.

Faaborg-Midtfyn Kommune kan i særlige tilfælde foranledige ekstra tømning af en olie- og benzinudskiller med tilhørende magasinbrønd og sandfang på grundejerens regning.

Kommunen tilmelder og afmelder olie- og benzinudskiller, magasinbrønde og sandfang til indsamlingsordningen.

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem affaldsproducent og modtageanlægget og/eller transportør.

Yderligere informationer kan findes på Modtagestation Syddanmark I/S hjemmeside www.motas.dk.

Reglerne for Olie-og Benzinudskillere står i "Bestemmelser for indsamlingsordningen for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere", som kan ses på siden om Affald fra Erhverv

§ 18 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§ 18.1 Hvad er affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som det er defineret i elskrotbekendtgørelsen.

Eksempler på WEEE er:

 • Alle apparater, der har brugt batterier eller strøm
 • Computere
 • Fjernsyn
 • Musikanlæg
 • Telefoner
 • Hårde hvidevarer
 • Køkkenmaskiner
 • Lysstofrør (kviksølv holdig), se § 12
 • Lavenergipærer (kviksølv holdig), se § 12


Ordningen har til formål at sikre, at affald fra elektriske og elektroniske produkter går til specialbehandling og genanvendelse.

§ 18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder og offentlige institutioner, der har affald fra elektrisk og elektronisk udstyr.

§ 18.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse gennem DPA-System, som står for Dansk Producent Ansvarssystem og har ansvaret for genanvendelsen. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner:

 • Store husholdningsapparater
 • Kølemøbler
 • Små husholdningsapparater
 • Skærme & monitorer
 • Lyskilder

Ordningen er en anvisnings-ordning, hvor WEEE kan afleveres på genbrugsstationerne, hvis virksomheden er tilmeldt ordningen for genbrugsstationerne. Ellers anviser kommunen til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. Yderligere information kan fås på www.dpa-system.dk.

WEEE affald skal bortskaffes løbende og oplagring må højst være for et halvt år.

§ 19 Ordning for PCB-holdigt affald

§ 19.1 Hvad er PCB-holdigt affald

PCB-holdigt affald er affald, der indeholder polykloreret biphenyl (PCB), eksempelvis:

 • Fugemasse/lim.
 • Termovinduer fra før 1977.

PCB-holdigt affald findes typisk i betonbyggerier, der er opført før 1977.
PCB-holdig fugemasse er blevet brugt omkring døre, vinduer og andre samlinger. Der er desuden brugt PCB-holdig lim ved fremstilling af termoruder.

§ 19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i kommunen.

§ 19.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisnings-ordning, hvor PCB-holdigt affald anvises afhængigt af indholdet af PCB.
PCB-holdigt affald med et indhold større end 50 mg/kg er ikke-genanvendeligt farligt affald og skal håndteres som anført i § 12.
PCB-holdigt affald med et indhold på 1 - 50 mg/kg skal bortskaffes efter anvisning fra kommunen til forbrænding på godkendt anlæg, hvis det er forbrændingsegnet eller til deponering på godkendt anlæg, hvis det er deponeringsegnet.

Kontakt kommunen INDEN du går i gang med en renovering/nedrivning, hvor der kunne indgå PCB.

Oplagring af PCB-holdigt affald er ikke tilladt.

§ 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

§ 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

§ 20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i kommunen.

§ 20.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisnings-ordning. Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer kan afleveres i de opsatte beholdere hertil på alle genbrugsstationer samt affaldsøerne, hvis virksomheden er tilmeldt ordningen herfor. Ellers anviser kommunen til distributører af bærbare batterier og akkumulatorer, som tilbyder at modtage disse. Distributører kan ikke kræve betaling her for.

På Lyø, Bjørnø og Avernakø skal udtjente bærbare batterier og akkumulatorer afleveres i de opsatte beholdere på havnene.

Specielt for bilbatterier, bilakkumulatorer, industribatterier og industriakkumulatorer:

 • Bilbatterier og bilakkumulatorer kan afleveres på genbrugsstationerne, hvis virksomheden er tilmeldt ordningen herfor.
 • Bilbatterier og bilakkumulatorer afleveres til distributører, skrotnings-, genanvendelses- og
  autoophugningsvirksomheder, som er godkendt og registreret i Affaldsregistret.
 • Industribatterier og industriakkumulatorer afleveres til producenter eller importører her af. Ellers
  afleveres til et registreret genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret virksomhed i
  Affaldsregistret, som indsamler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald.

  Affaldet skal bortskaffes løbende og oplagring må højst være for et halvt år.

§ 21 Ordning for imprægneret træ

§ 21.1 Hvad er imprægneret træ

Ved imprægneret træ forstås træ, der er:

 • Trykimprægneret (træet får en grønlig farve pga. imprægnering med metallerne arsen, krom og kobber)
 • Vakuumimprægneret (træet imprægneres med metallerne bor og tin, imprægneringen er farveløs)
 • Kreosotimprægneret træ (træet får en sort/mørk farve pga. imprægnering med tjærestoffet Kreosot)
 • Helt eller delvis behandlet med træbeskyttelsesmidler over for svampe og skadedyr.

§ 21.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i kommunen.

§ 21.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på genanvendelse eller nyttiggørelse, således at metalindholdet opkoncentreres separat og træet genanvendes eller energiressourcen i træet udnyttes.

Ordningen er en anvisnings-ordning, hvor kommunen anviser det imprægnerede træ til registrerede genanvendelsesanlæg eller godkendte og registrerede indsamlingsvirksomheder.

Anlæg/virksomhed skal være registreret i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen.

Afregning for affaldets håndtering, herunder transport og behandling, er kommunen uvedkommende.

Virksomheder kan aflevere imprægneret træ på genbrugsstationerne, hvis virksomheden er tilmeldt ordningen herfor.

Affald af imprægneret træ skal bortskaffes løbende og oplagring må højst være for et halvt år.

§ 22 Ordning for asbestholdigt affald

§ 22.1 Hvad er asbestholdigt affald

Ved asbestholdigt affald forstås affald, der afhængig af type skal håndteres og bortskaffes forskelligt:

 • Type 1: Asbeststøv samt stærkt støvende asbestholdigt affald, som filtre og bremsebelægninger o.l.
 • Type 2: Asbestholdigt affald, der kan støve, som bløde lofts- og vægplader, ikke hele tagplader og rørisolering o.l.
 • Type 3: Ikke støvende asbestholdigt affald, hvor asbesten er fast bundet, som hele tagplader

§ 22.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i kommunen.

§ 22.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisnings-ordning, hvor kommunen anviser det asbestholdige affald til bortskaffelse afhængig af type:

Asbestholdigt affald må ikke oplagres.

Type 1:
Det stærkt støvende asbestholdige affald skal opbevares og bortskaffes i befugtet tilstand i lukket, tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest. Bortskaffelse skal ske til specialdepot, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven til at modtage asbestholdigt affald.

Kommunen anviser til:

Modtagestationen Syddanmark I/S
Vejlbyvej 21
7000 Fredericia
Tlf: 76 20 13 00
Fax: 76 20 38 31
E-mail: mail@motas.dk
Hjemmeside: www.motas.dk

Type 2:
Det asbestholdige affald, som kan støve, skal opbevares og bortskaffes i befugtet tilstand og overdækket, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Bortskaffelse skal ske til specialdepot, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven til at modtage asbestholdigt affald.

Kommunen anviser til:

Klintholm I/S
Klintholmvej 50
5874 Hesselager
Tlf: 62 25 30 86
E-mail: klintholm@klintholm-is.dk
Hjemmeside: www.klintholm-is.dk

eller

Modtagestationen Syddanmark I/S
Vejlbyvej 21
7000 Fredericia
Tlf: 76 20 13 00
Fax: 76 20 38 31E-mail: mail@motas.dk
Hjemmeside: www.motas.dk

Type 3:
Det asbestholdige affald kan afleveres på genbrugsstationerne, hvis virksomheden er tilmeldt ordningen herfor. Ellers anviser kommunen til:

Klintholm I/S
Klintholmvej 50
5874 Hesselager
Tlf: 62 25 30 86
E-mail: klintholm@klintholm-is.dk
Hjemmeside: www.klintholm-is.dk

Afregning for affaldets håndtering, herunder transport og behandling, er kommunen
uvedkommende.

Asbestholdigt affald skal anmeldes til kommunen med angivelse af asbesttype samt hvem der transporterer affaldet og hvor det bortskaffes til. Asbestholdigt affald fra nedrivningsarbejde skal anmeldes på kommunens anmeldelsesblanket til bygge- og anlægsaffald senest 14 dage inden arbejdet udføres. Blanketten fås på kommunens hjemmeside www.fmk.dk eller ved henvendelse til Miljø og Byg, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Arbejde med asbestholdigt affald skal anmeldes til Arbejdstilsynet for at sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for de mennesker, der skal arbejde med asbesten.
Det er forbudt at fremstille, importere, sælge, anvende og genanvende asbest eller asbestholdigt materiale. Det er derfor ikke tilladt at sælge/bortgive f.eks. asbest-holdige eternittagplader til andre – affaldet skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg.

Nedrivningsarbejde samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og tekniske hjælpemidler, hvortil der er anvendt asbestholdigt materiale, er tilladt.

Højtryksspuling af asbestholdige materialer, herunder eternittage, er forbudt.

Asbestholdige materialer, der midlertidigt er nedtaget, afmonteret eller på anden måde fjernet fra deres oprindelige placering, må ikke genopsættes eller genanvendes – selvom materialerne er ubeskadigede.

Anvend arbejdsmetoder og værktøj, som giver mindst mulig støvudvikling. Asbestholdige materialer, der nedrives, kan med fordel befugtes for at modvirke støvdannelse.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.