Hæk, hegn og træer

Hække, hegn og træer skal løbende vedligeholdes. Ved vejarealer og stier er der regler, så trafikken ikke bliver generet.

Færdsel på veje, stier og fortove skal kunne ske uhindret. Grundejere skal derfor sørge for at klippe træer, hække og anden beplantning helt ind til skel langs veje, stier og fortove.

Luk alle
Åben alle

Grundejernes beskæring af træer, hække og anden beplantning

Som grundejer skal du sørge for at dine træer, hække og anden beplantning er klippet ind i flugt med skel mod fortove, veje og stier.

Udhængende grene skal studses eller beplantningen holdes opstammet, således at der holdes en frihøjde over vejen, cykelstier og rabatter på mindst 4,5 meter. Der skal være en frihøjde på 3 meter over fortove.

Hvis du ikke efterkommer kommunens krav inden for en fastsat frist, kan kommunen lade arbejdet udføre for din regning.

Gadelamper og luftledninger

Du skal beskære dine træer og buske så de ikke hindrer gadelamperne i at belyse veje, stier og fortove.
Din beplantning må heller ikke komme i berøring med luftledninger.

Bemærk at der er særlige regler for beskæring af træer omkring luftledninger.

Fredede stendiger og jorddiger

Fredede stendiger og jorddiger må ikke beskadiges i forbindelse med beskæring eller klipning af hegn eller anden beplantning som står i diget. Det betyder bl.a. at du ikke må fjerne rødderne fra beplantning eller hegn.

Det betyder også at du ikke må beskadige sten i stendiget med en slåmaskine eller forstyrre jord i jorddiget.

Vejledning til beskæring af beplantning mod fortov og vej

Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, LOV nr. 421 af 25. aoril 2023

Beplantning

§ 87. Vejmyndigheden kan, når vejens vedligeholdelse eller hensynet til færdslen gør det
nødvendigt, kræve træer og anden beplantning på, over, ved og i vejareal fjernet, nedskåret,
opstammet eller studset.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan lade arbejdet udføre for ejerens regning, hvis vejmyndighedens
krav efter stk. 1 ikke efterkommes inden for en fastsat frist.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder for hegn, jf. lov om hegn. Hvis der er enighed om, at hegnet er et
fælleshegn, eller fastslås dette ved et hegnssyn, afholder vejmyndigheden udgifterne til de
pålagte arbejder.

Beskæring af træer og buske

Træer og buske ved vejen skal beskæres efter følgende skitse.

Frirumsprofil

Tegningen skal forstås således (og gælder i både by- og landzone)

  • Hele kørebanen + 1 m til hver side (yderrabat) og cykelsti/fællessti skal være fri for beplantning i en højde af 4,5 m
  • Over fortov skal der være frit i en højde af 3 m
  • Hæk og hegn skal holdes bag skel mod vejen

Bemærk at der ikke er mål på bredden af fortov/cykelsti, kørebane eller rabat.
Det er fordi disse mål varierer alt efter hvilken vej det drejer sig om.

Spørgsmål? Kontakt os

Driftsplanlægning

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os